Translations into English:

  • arid climate   
  • dry climate   

Similar phrases in dictionary Thai English. (80)

การเกษตรเขตแห้งแล้งdryland farming; dry farming
การจัดการภูมิทัศน์landscape management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การดูแลรักษาภูมิทัศน์landscape care
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การแบ่งดินตามเขตของภูมิอากาศsoil zonality; soil zonation
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศclimate change; climatic change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศclimatic change; climate change
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การรวมตัวของสารก่อภูมิต้านทานrecombinant antigens
การลดภูมิไวhyposensitization
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์landscape conservation; landscape preservation; landscape protection
ข้อมูลภูมิอากาศclimatic data
ข้อมูลวิชาการทางภูมิอากาศclimatological data
ความต้องการภูมิอากาศclimatic requirements
ความสามารถในการแบ่งเขตภูมิอากาศดินsoil zonation; soil zonality
ความเสียหายจากภูมิอากาศclimatic hazards
ความแห้งแล้งdrouth; drought
ความแห้งแล้ง (การหลั่งน้ํานม)drying off (lactation)
ชนิดดินแบ่งตามภูมิอากาศclimatic soil types
ดินเขตกึ่งแห้งแล้งsemiarid soils
ดินในเขตแห้งแล้งarid soils
นิติภูมิ นวรัตน์Nitiphoom Naowarat
บังกลาภูมิBangabhumi
ปัจจัยทางภูมิอากาศclimatic factors
ป่าปฐมภูมิprimary forests
ป่าเสื่อมโทรมในเขตแห้งแล้งwooded steppe; forest steppe
พื้นที่แห้งแล้งdrylands
ภาวะภูมิต้านตนเองautoimmunity
ภาวะภูมิไวเกินhypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากภูมิคุ้มกันส่วนเซลล์cell mediated hypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากอาหารfood hypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดทันทีimmediate hypersensitivity
ภูมิ; king
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นจากเซลล์เดี่ยวmonoclonal antibodies
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิทัศน์prospect; landscape
ภูมินามวิทยาtoponymy
ภูมิมาตรศาสตร์geodesy
ภูมิสถาปัตย์landscaping; landscape architecture
ภูมิอากาศweather; climate
ภูมิอากาศกึ่งชื้นsemihumid climate
ภูมิอากาศเกษตรagroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชphytoclimate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpaleoclimatology; palaeoclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศขั้วโลกpolar climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งแห้งแล้งsemiarid climate
ภูมิอากาศเขตร้อนtropical climate
ภูมิอากาศเขตเส้นศูนย์สูตรequatorial climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศชายฝั่งcoastal climate
ภูมิอากาศชื้นmoist climate; humid climate
ภูมิอากาศทะเลทรายdesert climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศเทือกเขาalpine climate
ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยาpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศบริเวณกว้างmacroclimate
ภูมิอากาศพืชphytoclimatology
ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปcontinental climate
ภูมิอากาศภูเขาmountain climate
ภูมิอากาศมรสุมmonsoon climate
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียนmediterranean climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศวิทยาclimatology
ภูมิอากาศแห้งarid climate; dry climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
สัณฐานวิทยาของภูมิทัศน์landscape morphology
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อราfungal antigens

Example sentences with "ภูมิอากาศแห้งแล้ง", translation memory

add example
การตรึงไนโตรเจนในอากาศโดยจุลินทรีย์Biological fixation of atmospheric nitrogen
ข้อมูลอากาศWeather Information
แสดงรายการสภาพอากาศจากสถานีView Weather Report for Station
การให้อากาศเย็นในการหีบน้ํามันIn oil refining
บริการรายงานอากาศNameWeather Service
Name=รายงานอากาศ KCommentWeather Service
กลไกพยากรณ์อากาศNameWeatherEngine Ion
ค่าเฉลี่ยหรือสภาพอากาศ ณ ที่ใดๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เป็นระยะเวลาหลายปี, สําหรับบริเวณที่มีภูมิอากาศคล้ายกันใช้Average course or conditions of the weather at a place over a period of years; for areas having similar climates use
สภาพอากาศที่อุณหภูมิสนามต่ํากว่า ‧ องศาเซลเซียส หรือ ‧ องศาฟาเรนไฮน์Weather conditions in which the air temperature at ground level falls below ‧ degrees C or ‧ F
สภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างมากประมาณ ‧-‧ ตารางกิโลเมตรClimatic conditions in a moderately restricted region of a few kilometers in diameter
ภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชRainfall insufficient to support vegetation
ข้อมูลพยากรณ์อากาศสําหรับพลาสมอยด์CommentWeather data for Plasmoids
การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทานIn arid zones, cultivation without irrigation
อากาศปลอดโปร่งFine weather
สภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานกว่าปกติAbnormal prolonged period of dryness
ข้อมูลรายงานอากาศCommentWeather Information
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศTransition strata between water surface and air, and their properties
การตายของพืชจากปลายกิ่งหรือแขนงลงล่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรค การได้รับอากาศหนาวเย็น ฯลฯ, สําหรับป่าไม้ใช้Progressive dying, from the tip downward, of terminal twigs or branches, which may be caused by disease, winter injury, etc.; for forests use
การให้อากาศและการพรวนดิน, สําหรับเมล็ดใช้Aeration and loosening the top soil; for seed use
วันนั้นอากาศดีมากแล้วเขาก็บอกว่า " เรามาว่ายน้ําไปที่เกาะนั่นกันเถอะ "It was a beautiful day, and he said
อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้นThe air is soft, and the soil is moist.
บริการพยากรณ์อากาศสากล NOAACommentNOAA 's National Weather Service
การผสมอากาศลงไปในของเหลวหรือของแข็ง, สําหรับการให้อากาศในตัวอาคารหรือตึกใช้Mixing air with liquids or solids; for aeration of buildings use
ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการคายระเหยน้ําและปริมาณไอน้ําในอากาศDifference between potential evapotranspiration and precipitation
Comment=แอพเพล็ตรายงานอากาศบนถาดพาเนลNameA weather reporting panel applet
Showing page 1. Found 37 sentences matching phrase "ภูมิอากาศแห้งแล้ง".Found in 0.266 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.