Translations into English:

  • mountain states (usa)   
     
    geographic terms (below country level)

Example sentences with "รัฐในเขตภูเขา (สหรัฐอเมริกา)", translation memory

add example
ตั้งค่าชื่อจังหวัดหรือรัฐเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษรSet here the Province or State of content origin. This field is limited to ‧ ASCII characters
รัฐวอชิงตัน, ไม่ใช่เมืองวอชิงตันของโคลัมเบียWashington State; not Washington District of Columbia
รัฐ/จังหวัดState/Province
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
% s: ถนน % r: เขต % l: สถานที่ % z: รหัสไปรษณีย์ % c: รหัสประเทศแบบ ISO%s: Street %r: Region %l: Location %z: Zip Code %c: Country ISO Code
ทุ่งหญ้าในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน มีต้นไม้หรือพุ่มไม้กระจายทั่วไปTropical or subtropical grassland with scattered trees or shrubs
ประเทศหรือเขตพื้นที่Country or region
ดีมอนเขตเวลาสําหรับ KDENameTime zone daemon for KDE
การตั้งรกรากในเขตพื้นที่ที่ยังไม่มีเจ้าของหรือการจัดสรรที่ดินใหม่หรือการย้ายถิ่นColonization of virgin territories or settlement following land redistribution or migration
เขตพื้นที่และภาษาNameRegional & Language
คุณบุกรุกพื้นที่เต้นของฉันแล้ว นี่เขตของฉันYou' re invading my dance space.This is my dance space
ดีมอนเขตเวลาของ KDECommentKDE Time Zone Daemon
ตั้งค่าเขตเวลาที่กล้องถูกตั้งไว้ระหว่างที่ทําการถ่ายภาพ ซึ่งจะทําให้เวลาที่ประทับของภาพ สามารถจะแปลงมาเป็นเวลาแบบ GMT เพื่อเหมาะกับการอ้างอิงกับเวลา GPS ได้ โปรดจํา: ค่าชดเชยมาทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นค่าบวกจากเส้นแวงที่ศูนย์ (GMT) มันคือ ' เวลาล่วงหน้า 'Sets the time zone the camera was set to during photo shooting, so that the time stamps of the images can be converted to GMT to match the GPS time reference. Note: positive offsets count eastwards from zero longitude (GMT), they are 'ahead of time '
การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทานIn arid zones, cultivation without irrigation
เขตปกครองปาเลสไตน์NamePalestinian Territory
เขตเศรษฐกิจยุโรปEEA (EUROPEAN ECONOMIC AREA
คุณครับ ที่นี่เป็นเขตหวงห้ามนะครับSir, this is a restricted area
การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืชControl of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
ชนิดของสัตว์ที่พบเฉพาะเขตภูมิภาคหนึ่งๆAnimal species found in a specific area
มลพิษที่แพร่กระจายออกนอกเขตที่ก่อมลพิษนั้นPollution transported beyond borders of the polluting country
การใช้สารเคมี การเขตกรรม และชีววิธีผสมผสานกันเพื่อควบคุมจํานวนประชากรแมลงศัตรูพืชให้มีระดับต่ํากว่าระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจIntegration of chemical, physical and biological control methods to maintain pest population below economic injury level
เขตภูมิอากาศที่มีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียนAny climatic zone characterized by a Mediterranean climate
ประเทศ/เขตพื้นที่และภาษาCommentCountry/Region & Language
ใช้เขตเวลาของระบบUse & local timezone
GenericName=เกมอาเขตNameSpace Arcade Game
Showing page 1. Found 34 sentences matching phrase "รัฐในเขตภูเขา (สหรัฐอเมริกา)".Found in 0.356 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.