Translations into English:

  • agricultural chemicals   
  • agrochemicals   

Similar phrases in dictionary Thai English. (85)

กลยุทธ์ทางการตลาด
marketing strategy; market strategy
ช่วงต่างทางการตลาด
marketing margins; marketing spreads
สารเคมี
chemicals; chemical
สารเคมีเกษตร
agrochemicals; agricultural chemicals

Example sentences with "สารเคมีทางการเกษตร", translation memory

add example
th สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
en A solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
th สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
en Agents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
en Animals which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
en Industrial products; use only when a more specific descriptor is not available
th ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตใช้
en In living organisms use
th สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้
en Chemical and/or thermal processing of biomass to produce gaseous fuels; for gasification by fermentation use
th สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้
en Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
en Chemical or physical decomposition of a compound, a product or material; for the environment use
th คุณสมบัติการเป็นยาของสารที่ได้จากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์
en Of natural or synthetic compounds
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
en Of pesticides, drugs and other chemical substances
th การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
en Agricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
th อัตราการใช้ยา,ปุ๋ย,สารฆ่าแมลง หรือสารเคมีเกษตรอื่นๆ
en Of drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
th ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
en Fertilizer mixtures with agents such as herbicides, plant growth substances or pesticides
th การหว่าน (เมล็ดพันธุ์,ปุ๋ย),สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
en Broadcasting of seeds, soil amendments, pesticides, etc
th ไม่สารมารถอัพโหลดสคริปต์ได้สําเร็จ อาจจะเนื่องมาจากมีข้อผิดพลาดอยู่ภายในสคริปต์ โดยเซิร์ฟเวอร์แจ้งกลับมาว่า: %
en The script did not upload successfully. This is probably due to errors in the script. The server responded: %
th ไม่สารมารถอัพโหลดสคริปต์ได้สําเร็จ อาจจะเนื่องมาจากมีข้อผิดพลาดอยู่ภายในสคริปต์data upload complete
en The script did not upload successfully. The script may contain errors
th พืชที่เป็นตัวชี้บอกสภาพเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสถานที่หนึ่งๆ โดยแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎในสถานที่นั้นๆ
en Plants which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th สารที่เพิ่มรสชาติอาหาร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้น
en Substances which enhance food flavour without necessarily imparting a flavour of their own
th วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ
en Of drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
th สถานภาพภาคการเกษตรของประเทศ หรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆ
en Status of the agricultural sector of a country or region at a specific time
th สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวัน
en The ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
th สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรวมถึงมูลสัตว์ เชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ และไมคอไรซาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
en Any naturally occurring organic substances applied to soil for the purpose of maintaining or improving fertilty. They include animal manures, composts, nitrogen fixing bacteria and mycorrhizae
Showing page 1. Found 92 sentences matching phrase "สารเคมีทางการเกษตร".Found in 0.355 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.