Translations into English:

  • agricultural chemicals   
  • agrochemicals   

Similar phrases in dictionary Thai English. (85)

กลยุทธ์ทางการตลาด
marketing strategy; market strategy
ช่วงต่างทางการตลาด
marketing margins; marketing spreads
สารเคมี
chemicals; chemical
สารเคมีเกษตร
agrochemicals; agricultural chemicals

Example sentences with "สารเคมีทางการเกษตร", translation memory

add example
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
en Animals which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
en Industrial products; use only when a more specific descriptor is not available
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
en For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
th สารที่ทําให้เกิดการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดง
en Substances causing the dissolution of red blood cells
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
en Of pesticides, drugs and other chemical substances
th ผลกระทบของสารเคมี ยา หรือรังสี ที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากการใช้เริ่มต้น
en Effects of chemicals, drugs or radiation remaining after their initial use
th ปรากฎการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดเนื่องจากสารชีวภาพ, สําหรับการเสื่อมสภาพที่ต้องการให้เกิดทางชีวภาพใช้
en Undesirable phenomenon due to a biological agent; for desirable biological decomposition use
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
en Agricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
th วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ
en Of drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Nutrients added to feed or food
th ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
en Fertilizer mixtures with agents such as herbicides, plant growth substances or pesticides
th คณะที่ปรึกษาการวิจัยเกษตรระหว่างประเทศ
en Consultive Group on International Agricultural Research
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
th สารพิษที่ได้จากพืช, สําหรับสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราใช้
en Toxins of plant origin; for toxins produced by fungi use
th กระบวนการทางกายภาพหรือทางเคมีเพื่อจับหรือตรึง เอ็นไซม์ ส่วนของอวัยวะหรือเซลล์
en Physical or chemical processes for trapping or fixing on a substrate enzymes, organelles or cells
th สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
en A solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
th การสังเคราะห์ทางเคมี ในสิ่งมีชีวิตใช้
en In living organisms use
th พืชที่เป็นตัวชี้บอกสภาพเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสถานที่หนึ่งๆ โดยแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎในสถานที่นั้นๆ
en Plants which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th ข้อมูลทางเคมี
en Chemical Symbol
th การฝึกอบรมทางการศึกษา
en In an educational sense
th การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
en Chemical or physical decomposition of a compound, a product or material; for the environment use
th ผู้เขียนและผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
en Author and former maintainer
th สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
en Agents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
Showing page 1. Found 92 sentences matching phrase "สารเคมีทางการเกษตร".Found in 0.435 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.