Translations into English:

  • dermatitis   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

ต่อมผิวหนัง
skin glands; cutaneous glands
ใต้ผิวหนัง
hypodermic; subcutaneous
โรคตาอักเสบ
ophthalmic diseases; eye diseases
โรคผิวหนัง
skin diseases; dermatosis

Example sentences with "โรคผิวหนังอักเสบ", translation memory

add example
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
en Science of plant nutrients and their relation to plant health and disease
th การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอก
en Alterations in organisms caused by diseases or external elements
th โครงสร้างของสัตว์ที่ป้องกันอันตรายให้ผิวหนัง เช่น ปลา สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ
en Integumental structures occurring on certain animals, such as fishes, reptiles, etc
th แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค
en Hereditary or constitutional tendency to a particular type of disease
th การตายของพืชจากปลายกิ่งหรือแขนงลงล่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรค การได้รับอากาศหนาวเย็น ฯลฯ, สําหรับป่าไม้ใช้
en Progressive dying, from the tip downward, of terminal twigs or branches, which may be caused by disease, winter injury, etc.; for forests use
th การตรวจสอบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหลังการตาย เพื่อตัดสินสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรค
en Examination of tissues or organs after death to determine the cause of death or the changes produced by a disease
th โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์
en Diseases of useful insects
th ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค
en Study of the causes of diseases
th การรับรองเพื่อยืนยันว่าพืชนั้นมีลักษณะตรงตามพันธุ์,ปราศจากโรค ฯลฯ
en Certification that a given plant conforms to certain standards as to varietal characteristics, freedom from diseases, etc
th โรคของสัตว์เลี้ยง
en In livestock
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
en Plants showing symptoms of viroses that are latent in crops
th โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้
en Restricted to plants; for animals and man use
th การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืช
en Pathological calcification
th โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก
en Includes shellfish diseases
th หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเอง
en Services monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
th อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
en Any accident, disease, disorder, or other health hazard related to a particular occupational activity or work environment
th การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืช
en Control of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
en Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
th ส่วนที่ปกคลุมร่างกายของสัตว์ เช่น หนังกําพร้า ผิวหนัง ฯลฯ
en Outer protective covering of an animal such as cuticle, skin etc
th อาการเรื้อรังของโรค
en Of diseases
th โรคของผึ้ง
en Bee disease
th โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndrome
en Porcine reproductive and respiratory syndrome
th อาการเฉียบพลันของโรค
en Of diseases
th ผิวหนังของสัตว์, สําหรับพืชใช้
en Of animals; for plants use
Showing page 1. Found 26 sentences matching phrase "โรคผิวหนังอักเสบ".Found in 0.324 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.