Translations into Spanish:

  • cultivo puro   

Similar phrases in dictionary Thai Spanish. (85)

การปลูกพืชในน้ํา
cultivo en agua; cultivo hidropónico
การปลูกพืชในน้ํายา
cultivo hidropónico; cultivo en agua
การปลูกพืชร่วม
cosecha de relevo; cultivo intercalado
เครื่องปลูก
maquinaria de plantación
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Liliopsida; monocotiledóneas; liliopsida
พืชปลูก
plantas útiles; cultivos
พืชปลูกในภาชนะ
plantas de macetas; plantas en contenedor

Example sentences with "การปลูกพืชเดี่ยว", translation memory

add example
th ความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์
es Daño a las plantas por los desplazamientos repetidos de animales o de hombres
th สัตว์หรือพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
es Animales y plantas amenazadas de extinción
th ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้
es Capa superficial de la tierra en la qual crecen las plantas; para los varios suelos de una región o un país use
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
es Plantas capaces de mostrar síntoma de virosis que están latentes en cultivos
th การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
es Se aplica a las plantas, los animales o productos; para el medio ambiente use
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
es Entidades botánicas; para plantas útiles use
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
es Para el control de nematodos en las plantas y en el suelo; para medicamentos en el control de nematodos en animales use
th การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้
es Limitado a las plantas; para animales use
th หน้าเดี่ยวType of DjVu document
es Página únicaType of DjVu document
th พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูป
es Plantas cultivadas con el fin de producir combustibles directamente o después del tratamiento
th พันธุกรรมทั้งหมดและข้อมูลพันธุกรรมซึ่งถูกควบคุมโดยการสืบพันธุ์ของประชากรสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์, สําหรับสถานที่รวบรวมใช้
es La suma total de todos los genes y de la información genética poseida por una populación dada reproductiva de animales, plantas o microorganismos; para el punto de colección de material genético use
th พื้นที่เพาะปลูกซึ่งปล่อยแปลงให้ว่างเป็นเวลา ‧ ฤดู
es Tierra cultivada que no se siembra durante una estación
th การปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่เดียวกันใน ‧ ปี
es Cultivo de más de una especie en el mismo terreno y en el mismo período de tiempo
th เลือกปุ่มพิมพ์ลัดแบบปุ่มเดี่ยว
es Acceso rápido único
th ระบบการปลูกพืชตามแบบปราณีตโดยการปลูกไม้พุ่มตามหลังพืชปลูก
es Sistema intensivo de producción de cultivos mediante el uso de vegetación secundaria como sucesión natural
th พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กัน
es Cultivo establecido con el fin de atraer a los parasitos que podrían ser perjudiciales a los cultivos próximos
th อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดรากหรือหัวของพืชที่เป็นอาหารสัตว์
es Aparato equipado de cuchillas para cortar las raíces y los tubérculos usados como piensos
th ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืช
es Pequeñas partes de plantas, especialmente bulbos o tubérculos usadas para plantación
th หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเอง
es Servícios que vigilan la aparición y propagación de plagas y enfermedades y avisan a los agricultores cuando tienen que proteger sus cultivos o ganado
th การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูก
es De una plantación forestal
th กลุ่มของสัตว์และพืชตามภูมิภาคหรือถิ่นอาศัย
es Comprende la flora y fauna de una región específica
th ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้า
es Formación vegetal caracterizada por la predominancia de plantas herbáceas, especialmente gramíneas
th วิชาทางด้านเคมีและกายภาพของพืชและสัตว์น้ําจืด, เกี่ยวกับทางชีววิทยาใช้
es Estudio del agua dulce desde el punto de vista físico o químico con relación al apecto biológico use
th พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้
es Formación vegetal; para las tierras que llevan esta formación use
th พืชตระกูลหญ้าที่สามารถบริโภคเมล็ดได้, สําหรับผลิตผลใช้
es Cultivos de gramíneas que producen granos comestibles; para el producto use
Showing page 1. Found 153 sentences matching phrase "การปลูกพืชเดี่ยว".Found in 0.424 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.