Translations into Spanish:

  • cultivo puro   

Similar phrases in dictionary Thai Spanish. (84)

การเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อปลูกถ่ายcompatibilidad del injerto
การเข้ากันไม่ได้ของเนื้อเยื่อปลูกถ่ายincompatibilidad del injerto
การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชcompetición cultivo malas hierbas
การตั้งตัวของพืชปลูกestablecimiento de cultivos
การติดตามสถานการณ์พืชปลูกvigilancia de cultivos
การเตรียมพืชก่อนปลูกtratamiento anterior a la siembra
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชtratamiento del suelo
การปลูกเชื้อในเมล็ดinoculación de semillas
การปลูกแบบผสมintercultivo
การปลูกป่าทดแทนreplantación forestal
การปลูกพืชกลางแจ้งcultivo al aire libre
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์cultivo a tracción animal
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันcultivo protegido
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนcero-labranza; no labranza
การปลูกพืชตามแนวระดับcultivo en curvas de nivel
การปลูกพืชตามฤดูกาลcultivo de temporada
การปลูกพืชตามลําดับcultivo secuencial; cultivo sucesivo
การปลูกพืชใต้ร่มcultivo bajo cubierta vegetal
การปลูกพืชแทนแนวคันดินcultivo entre líneas
การปลูกพืชในตะกร้าplantación en cesto
การปลูกพืชในน้ําcultivo hidropónico; cultivo en agua
การปลูกพืชในน้ํายาcultivo hidropónico; cultivo en agua
การปลูกพืชในภาชนะplantación en contenedor
การปลูกพืชในอากาศaeropónicos
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดcultivo en terrazas
การปลูกพืชแบบขุดล้อมplantación con cepellón
การปลูกพืชแบบผสมcultivo mixto
การปลูกพืชแบบรับช่วงcultivo sucesivo; cultivo secuencial
การปลูกพืชแบบรากเปลือยplantación a raíz desnuda
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนcultivo en rotación; rotación de cultivos
การปลูกพืชเป็นกลุ่มplantación en grupos
การปลูกพืชเป็นช่วงsiembra escalonada
การปลูกพืชเป็นแถวplantación en línea
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามplantación de recreo
การปลูกพืชร่วมcosecha de relevo; cultivo intercalado
การปลูกพืชระยะชิดplantación de alta densidad
การปลูกพืชไร้ดินcultivo sin tierra
การปลูกพืชสลับcultivo alternado
การปลูกพืชสลับเป็นแถบcultivo en bandas
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีcultivo doble
การปลูกพืชสามชนิดcultivo triple
การปลูกพืชหมุนเวียนrotación de cultivos
การปลูกพืชหลายชนิดcultivo múltiple
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูcosecha de relevo; cultivo intercalado
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcultivo continuo
การปลูกพืชอายุสั้นcultivo intermedio
การปลูกพืชอีกครั้งregeneración vegetal
การปลูกเมล็ดแซมintersiembra
การปลูกสร้างสวนป่าplantación forestal
การปลูกองุ่นviticultura
การป้องกันพืชปลูกprotección de las plantas
การเพาะปลูกพืชfitotecnia; cultivo
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonocultivo
การยกร่องปลูกalomado
ความลึกในการปลูกพืชprofundidad de plantación
เครื่องปลูกต้นกล้าtrasplantadoras
เครื่องปลูกพืชplantadoras
เครื่องมือเพาะปลูกmaquinaria de cultivo
ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกsuelos cultivables
ดินปลูกไม้ผลsuelo de huertos
เดี่ยวsoltero; soltera
ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกtierras arables
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวmonosacáridos
ป่าเพาะปลูกbosque cultivado
พันธุ์ที่ใช้ปลูกcultivar; variedades cultivadas
พันธุ์ที่เพาะปลูกcultivar
พืชที่ปลูกเป็นแปลงplantas de arriate
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวLiliopsida; liliopsida; monocotiledóneas
พืชปลูกplantas útiles; cultivos
พืชปลูกในบ้านplantas de interiores
พืชปลูกในภาชนะplantas en contenedor; plantas de macetas
พืชปลูกภายในplantas de interiores
พืชปลูกร่วมกันcultivos asociados
พืชเพาะปลูกplantas cultivadas
พื้นที่เพาะปลูกtierras cultivadas
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นจากเซลล์เดี่ยวanticuerpos monoclonales
ระบบการปลูกพืชsistemas de cultivo
ระบบการเพาะปลูกพืชsistemas de cultivo
ระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยวmonocultivo
รูปแบบการปลูกพืชordenación de cultivos
ลักษณะของพืชปลูกcaracterísticas del cultivo
วัสดุปลูกsubstratos de cultivo
วิธีการปลูกพืชprácticas de cultivos
สัตว์กระเพาะเดี่ยวanimal monogástrico

Example sentences with "การปลูกพืชเดี่ยว", translation memory

add example
หน้าเดี่ยวType of DjVu documentPágina únicaType of DjVu document
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆMateriales o técnicas que se aplican para repeler pájaros, insectos u otras plagas nocivas
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชDe origen animal o vegetal
ส่วนที่อยู่ใต้ดินของพืชDe las plantas
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆTodas las especies de plantas presente en un area dada
ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืชPequeñas partes de plantas, especialmente bulbos o tubérculos usadas para plantación
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชCapa delgada de cutina o ceras que recubre la superficie externa de las plantas
พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ําCultivos que no requieren vernalización
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองPerturbación fisiológica ligada a la micropropagación intensiva in vitro de las plantas. Las plantas afectadas pierden su capacidad de proliferar, se necrosan y mueren
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆDe pesticidas, medicamentos y otras sustancias químicas
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Limitado a las plantas; para animales use
กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาลResiduos o desechos de plantas Azúcar eras en industria Azúcar era
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้Reestablecimiento de bosque
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกDe una plantación forestal
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปPlantas cultivadas con el fin de producir combustibles directamente o después del tratamiento
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReacción de las plantas a factores o tratamientos perjudiciales o beneficiosos
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับDe cultivos hortícolas, por oposición a
ใช้กับพืชเท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้Se aplica únicamente a las plantas; para animales use
เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้Limitado a las gramíneas que producen granos comestibles; para las plantas cultivadas use
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นResiduo insoluble que queda tras la hidrólisis completa de alimentos de origen vegetal
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์En habitat o estación
การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นEliminación de ramas vivas o muertas, raíces y otras partes de una planta para mejorar el crecimiento, la forma o la fructificación
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Formación vegetal; para las tierras que llevan esta formación use
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCultivo establecido con el fin de atraer a los parasitos que podrían ser perjudiciales a los cultivos próximos
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่Todas las plantas útiles, cultivadas o no
Showing page 1. Found 153 sentences matching phrase "การปลูกพืชเดี่ยว".Found in 0.331 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.