Translations into Spanish:

  • cultivo puro   

Similar phrases in dictionary Thai Spanish. (85)

การปลูกพืชในน้ํา
cultivo en agua; cultivo hidropónico
การปลูกพืชในน้ํายา
cultivo hidropónico; cultivo en agua
การปลูกพืชร่วม
cosecha de relevo; cultivo intercalado
เครื่องปลูก
maquinaria de plantación
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Liliopsida; monocotiledóneas; liliopsida
พืชปลูก
plantas útiles; cultivos
พืชปลูกในภาชนะ
plantas de macetas; plantas en contenedor

Example sentences with "การปลูกพืชเดี่ยว", translation memory

add example
th การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
es Plantación y cosecha de cultivos de crecimiento rápido entre dos cultivos principales en dos estaciones consecutivas
th พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่
es Todas las plantas útiles, cultivadas o no
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
es Plantas usadas para la protección de cultivos, suelo o terrenos, contra factores ambientales adversos
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
es Capa vegetal que cubre el suelo; para el estrato formado por las ramas y hojas de la parte superior de las plantas use
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
es De origen animal o vegetal
th การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์
es Respuesta direccional a un estímulo por parte de una planta o de un animal fijo
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
es Plantas cultivadas para la alimentación del ganado
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
es Entidades botánicas; para plantas útiles use
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
es Para el control de nematodos en las plantas y en el suelo; para medicamentos en el control de nematodos en animales use
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
es De pesticidas, medicamentos y otras sustancias químicas
th การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
es Se aplica a las plantas, los animales o productos; para el medio ambiente use
th คุณสามารถเติมตัวแทนค่าได้หลายตัวตามหลังคําสั่ง ซึ่งตัวแทนค่าเหล่านี้ จะถูกแทนที่ด้วยค่าจริงเมื่อโปรแกรมถูกสั่งให้ทํางาน ดังนี้: % f-ชื่อแฟ้มเดี่ยว % F-รายการชื่อแฟ้ม ซึ่งใช้กับโปรแกรมที่สามารถเปิดแฟ้มบนเครื่องได้หลายแฟ้มพร้อมกัน % u-ที่อยู่ URL เดี่ยว % U-รายชื่อของที่อยู่ URL % d-ไดเรกทอรีของแฟ้มที่จะเปิด % D-รายชื่อของไดเรกทอรี % i-ไอคอน % m-ไอคอนขนาดเล็ก % c-หมายเหตุ
es A continuación de la orden, usted puede añadir varias variables que serán reemplazadas por sus valores reales cuando se ejecute la orden: %f-un nombre único de archivo %F-una lista de archivos, a usar por aquellas aplicaciones que pueden abrir varios archivos locales simultáneamente %u-un URL único %U-una lista de URL %d-el directorio del archivo a abrir %D-una lista de directorios %i-el icono %m-el minicono %c-el comentario
th คุณสามารถใช้ตัวแทนที่เหล่านี้ได้ตามหลังคําสั่ง ซึ่งตัวแทนที่เหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วยค่าจริงๆ เมื่อมีการเรียกใช้งานโปรแกรม: % f-ชื่อแฟ้มเดี่ยว % F-รายการของชื่อแฟ้ม; สําหรับโปรแกรมที่สามารถเปิดแฟ้มที่อยู่ในเครื่องได้หลายแฟ้มในคราวเดียว % u-ชื่อที่อยู่ URL เดี่ยว % U-รายการของ URL % d-โฟลเดอร์ของแฟ้มที่จะเปิด % D-รายการของโฟลเดอร์ % i-ไอคอน % m-ไอคอนขนาดเล็ก % c-ข้อความบรรยาย
es A continuación de la orden, puede poner varios indicadores que serán sustituidos por los valores reales cuando se ejecute el programa: %f-un único nombre de archivo %F-una lista de archivo; se usa para aplicaciones que pueden abrir varios archivos locales de una vez %u-un único URL %U-una lista de URL %d-la carpeta del archivo a abrir %D-una lista de carpetas %i-el icono %m-el icono en miniatura %c-el título
th การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว
es Producción de un nuevo cultivo a partir de las raíces de un cultivo cosechado
th การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อน
es Establecimiento de bosque en lugar no previamente boscoso
th การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่
es Cultivo de una especie sola
th ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้
es De los seres vivos; para el suelo use
th การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้
es Limitado a las plantas; para animales use
th การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทาน
es En zonas áridas, cultivo sin riego
th การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมือง
es Cultivo y gestión de árboles en nucleos urbanos
th เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้น
es Residuo insoluble que queda tras la hidrólisis completa de alimentos de origen vegetal
th ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่ง
es Plantas ornamentales de uso temporal o estacionario
th การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูก
es De una plantación forestal
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
es Cultivos minores implantados después cultivos principales o entre cultivos principales para utilisar la humedad residual
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
es Sistema agroforestal, incluyendo plantas leñosas, cultivos alimenticios, pastizales y ganado
Showing page 1. Found 153 sentences matching phrase "การปลูกพืชเดี่ยว".Found in 0.93 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.