Translations into Lao:

  • ກົດຫມາຍກະສິກໍາ 

Similar phrases in dictionary Thai Lao. (24)

กฎหมายກົດຫມາຍ
กฎหมายเกษตรກົດຫມາຍກະສິກອນ
กฎหมายคําพิพากษาກົດຫມາຍພິພາກສາ
กฎหมายจารีตประเพณีຮີດຄອງປະເພນີ
กฎหมายชนบทและการเกษตรກົດຫມາຍກະສິກໍາແລະຊົນນະບົດ
กฎหมายทั่วไปກົດຫມາຍທົ່ວໄປ
กฎหมายทางทะเลກົດຫມາຍທາງທະເລ
กฎหมายทางสังคมກົດຫມາຍກ່ຽວກັບສັງຄົມ
กฎหมายพาณิชยนาวีກົດຫມາຍທາງນ້ໍາ
กฎหมายแรงงานກົດຫມາຍແຮງງານ
กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ําກົດຫມາຍນ້ໍາ
กฎหมายสาธารณสุขກົດຫມາຍທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ
กฎหมายหลักກົດຫມາຍຕົ້ນຕໍ
การออกกฎหมายການອອກກົດຫມາຍ
การออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมກົດຫມາຍສິ່ງແວດລ້ອມ
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารກົດຫມາຍດ້ານອາຫານ
เกษตรกรรมກະສິກໍາ
เกษตรกรรมทางเลือกທາງເລືອກການກະສິກໍາ
ข้อผูกมัดทางกฎหมายຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດຫມາຍ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດຫມາຍ
ประเทศเกษตรกรรมປະເທດກະສິກໍາ
พื้นที่เกษตรกรรมພື້ນທີ່ຟາມ
วิทยาลัยเกษตรกรรมວິທະຍາໄລກະສິກໍາ
สิทธิทางกฎหมายສິດທິທາງກົດຫມາຍ

Example sentences with "กฎหมายเกษตรกรรม", translation memory

add example
นโยบายเกษตรกรรมร่วมสหภาพยุโรปນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມຂອງສະຫະພາບຢູຣົບ
สิทธิตามกฎหมายในการจับปลาในพื้นที่และเวลาที่กําหนดສິດຕາມກົດຫມາຍໃນການຫາປາໃນພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໃນກໍານົດເວລາໃດນຶ່ງ
ศาสตร์ว่าด้วยหลักของกฎหมาย, สําหรับกฎหมายใช้ວິທະຍາສາດ ແລະ ຼັກເກນທາງກົດຫມາຍ; ສໍາລັບກົດຫມາຍ ໃຊ້
หน่วยการผลิตหรือบริการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีและกฎข้อบังคับต่างๆ ทางราชการมากเกินไป แรงงานมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันຫນ່ວຍຜະລິດ ຼື ບໍລິການຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນແບບບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ ຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກໍມັກຈະມີຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າອັດຕາການເສຍພາສີສູງ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງລັດເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ. ການວ່າຈ້າງແຮງງານ ແມ່ນອີງໃສ່ ການຈ້າງ ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຼື ການເອົາພີ່ນ້ອງ ເຊື້ອສາຍ ຼາຍກ
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (องค์การสหประชาชาติກອງທຶນນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ
กฎหมายเกี่ยวกับทะเลของประเทศและระหว่างประเทศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลກົດຫມາຍກ່ຽວກັບທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ
Showing page 1. Found 6 sentences matching phrase "กฎหมายเกษตรกรรม".Found in 0.553 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.