Translation of "kabaligtaran" into English

opposite, reverse, anastrophe are the top translations of "kabaligtaran" into English. Sample translated sentence: Hindi ko sinasabing magtakip tayo ng mga mata—kundi ang kabaligtaran nito. ↔ I am not speaking of wearing blinders—but just the opposite.

kabaligtaran
+ Add

Tagalog-English dictionary

 • opposite

  noun

  contrary thing

  Hindi ko sinasabing magtakip tayo ng mga mata—kundi ang kabaligtaran nito.

  I am not speaking of wearing blinders—but just the opposite.

 • reverse

  noun

  side of a medal, badge, or coin opposite the obverse

  Sa paanuman, ito’y kabaligtaran ng nangyari sa Babel.

  In a way, this is a reversal of what happened at Babel.

 • anastrophe

  noun

  switching in the syntactical order of words

 • Less frequent translations

  • contrary
  • antithesis
  • paradox
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "kabaligtaran" into English

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate
Add

Translations of "kabaligtaran" into English in sentences, translation memory

Kabaligtaran ng popular na paniniwala, ang kanser ay hindi lamang masusumpungan sa mga bansang industrialisado.
Contrary to popular belief, cancer is not confined to industrialized nations.
Kabaligtaran ito kapag isang makasalanan ang tunay na nagsisisi.
It is just the opposite when sinners truly repent.
Sa kabaligtaran, nagpapamalas siya ng tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng lahat ng uri ng tao.
On the contrary, he displays genuine concern for the welfare of all peoples.
Sa kabaligtaran naman, sinisikap ng mga Saksi ni Jehova na tularan si Jesus at ang kaniyang mga alagad noong unang siglo.
By way of contrast, Jehovah’s Witnesses endeavor to imitate Jesus and his early disciples.
Subalit kabaligtaran nito, nariyan ang kapayapaan sa gitna na nag-alay na bayan ni Jehova.
But in striking contrast, there is peace among Jehovah’s dedicated people.
Ang kabaligtaran ng katotohanan.
The opposite of truth.
Sa kabaligtaran pa nga, “inirerekomenda [nila] ang [kanilang] sarili bilang mga ministro ng Diyos . . . sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kasiraang-puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at mabuting ulat; gaya ng mga manlilinlang [ayon sa mga mananalansang] at gayunma’y [ang totoo, sila’y] tapat.” —2 Corinto 6:4, 8.
On the contrary, they “recommend [themselves] as God’s ministers . . . through glory and dishonor, through bad report and good report; as [according to opponents] deceivers and yet [in reality] truthful.” —2 Corinthians 6:4, 8.
Sa kabaligtaran, tila ang daigdig ay nagiging paurong.
If anything, the world seems to be moving in the opposite direction.
(b) Kabaligtaran ng inihula ng Bibliya, ano ang pinapanukala ng mga pinuno ng daigdig bago ang 1914?
(b) In contrast with what the Bible foretold, what were world leaders forecasting just prior to 1914?
Sa kabaligtaran, lalo nilang kakailanganin iyon sa mahihirap na panahong darating.
On the contrary, they would urgently need that quality in the challenging days ahead.
Kabaligtaran naman ng mga tumikim at nagpagala-gala ang mga patuloy na kumakain ng bunga.
In contrast to those who tasted and wandered off were those who were found continuously partaking of the fruit.
(Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary) Ang isang taong espirituwal ang kabaligtaran ng isang taong makalaman, makahayop. —1 Corinto 2:13-16; Galacia 5:16, 25; Santiago 3:14, 15; Judas 19.
(Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary) A spiritual person is the opposite of a fleshly, animalistic person. —1 Corinthians 2:13-16; Galatians 5:16, 25; James 3:14, 15; Jude 19.
Sa kabaligtaran, magtatamasa sila ng mas malaking kalayaan kaysa sa tinaglay ng nakaalay na bansang likas na Israel.
On the contrary, they were to enjoy greater freedom than that possessed by the dedicated nation of natural Israel.
Sa kabaligtaran!
On the contrary!
Kabaligtaran ng nakasisirang loob na katibayan, isang mas masayang ulat ang iniharap kay Hukom Krever noong Mayo 25, 1994, sa Regina, Saskatchewan.
In contrast with the disheartening evidence, a happier account was put before Justice Krever on May 25, 1994, in Regina, Saskatchewan.
(Mateo 23:8-10) Sa kabaligtaran, lahat ng Kristiyano ay kailangang maging mangangaral ng mabuting balita.
(Matthew 23:8-10) On the contrary, all Christians are to be preachers of the good news.
Kahinahunan ng disposisyon o asal, sa gayo’y kabaligtaran ng kagaspangan o kabagsikan.
A mildness of disposition or manner, thus the opposite of roughness or harshness.
Sa kabaligtaran, isaalang-alang kung paano hinarap ni Jose ang katulad na situwasyon.
In contrast, consider how Joseph dealt with a similar situation.
Noong kaarawan ni Isaias, mismong kabaligtaran nito ang ginawa ng Israel at ng Juda.
In Isaiah’s day, Israel and Judah do exactly the opposite.
Sa kabaligtaran naman, napakasarap tumanggap ng tulong sa isang taong magandang-loob.
By contrast, how refreshing it is to receive help from someone who is gracious.
Ang kabaligtaran nito ay totoo rin.
The reverse is true as well.
Ito’y maaaring ang mismong kabaligtaran —ang di-normal na pagbaba ng tubig patungo sa laot na nagpapakati sa mga dalampasigan, look, at mga daungan at nag-iiwan ng mga isdang papalag-palag sa buhanginan o putikan.
It may be quite the opposite—an abnormal outgoing tide that drains beaches, bays, and harbors dry and leaves fish flapping on the sand or mud.
Kabaligtaran nito, ang Bibliya ay naglalaan ng ugnay-ugnay na kasaysayan anupat maaaring gumawa ng isang sistematikong pagbilang pabalik sa pasimula ng kasaysayan ng tao, isang pagbilang na pinadadali ng mga pagtukoy ng Bibliya sa ilang mahahabang yugto ng panahon, tulad ng yugto ng 479 na buong taon mula sa Pag-alis hanggang sa pasimula ng pagtatayo ng templo noong paghahari ni Solomon. —1Ha 6:1.
By contrast, the Bible provides a connected history that allows for a methodical count back to the beginning of human history, a count that is facilitated by Biblical references to certain large periods of time, such as the 479 full-year period from the Exodus to the start of the temple construction during Solomon’s reign. —1Ki 6:1.
(2 Pedro 2:12; Judas 19) Kabaligtaran nito, si Adan ay nakahihigit sa mga hayop, anupat nilalang “ayon sa larawan ng Diyos.”
(2 Peter 2:12; Jude 19) In contrast, Adam was a higher life-form, created “in God’s image.”
(Habacuc 3:18) Sa kabaligtaran, mayroon ka ng lahat ng dahilan na tumingin sa hinaharap na taglay ang pag-asa at magsaya.
(Habakkuk 3:18) On the contrary, you have every reason to look to the future with optimism and to be joyful.