Translation of "malikhain" into English

creative is the translation of "malikhain" into English. Sample translated sentence: Masasabi kong ang paraan ng pagrerekord sa mga iyon ay malikhain. ↔ I must say that the methods for recording them were creative.

malikhain
+ Add

Tagalog-English dictionary

 • creative

  adjective noun

  Masasabi kong ang paraan ng pagrerekord sa mga iyon ay malikhain.

  I must say that the methods for recording them were creative.

 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "malikhain" into English

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate
Add

Translations of "malikhain" into English in sentences, translation memory

Pinasusulong ng pagsusulat ng talaarawan ang kasanayan sa pagsulat at pagiging malikhain.”
Writing in a journal develops writing skills and creativity.”
Panahon, determinasyon, at disiplina sa sarili ang kailangan para matulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maging malikhain at palakaibigan.
Nurturing creativity and social skills in children takes time, determination, and self-discipline.
Bulalas nila, “Aha, malikhain siya at handa!”
They exclaimed, “Ahh, she’s creative and prepared!”
Sa kabaligtaran, ang pagiging malikhain ni Jehova —ang kaniyang kakayahang umimbento at lumikha ng mga bago at sari-saring bagay— ay maliwanag na walang limitasyon.
In contrast, Jehovah’s creativity —his power to invent and create new and diverse things— is obviously inexhaustible.
Sinasabi ng ilang mananaliksik na “ang matagal na paggamit ng mga computer bilang kahalili ng kinaugaliang paraan ng paglalaro” ay halos walang naidudulot na kapakinabangan sa mga batang preschool at “maaaring humantong sa pag-iwas na makisalamuha sa iba, problema sa pagtutuon ng pansin, pagiging hindi malikhain at maging depresyon at kabalisahan,” ang ulat ng diyaryong Vancouver Sun.
Some researchers say that “prolonged use of computers in place of old-fashioned play” offers preschool children little benefit and “can lead to social withdrawal, attention problems, loss of creativity and even depression and anxiety,” reports the Vancouver Sun newspaper.
Kung kaya't gusto ko rin isama rito ang string theory, at sabihin na lang na ang mga taong malikhain ay multi- dimensional, at mayroon labing- isang antas, sa isip ko, ng kagulumihaman.
And so, I am going to just throw in string theory here, and just say that creative people are multidimensional, and there are 11 levels, I think, of anxiety.
Alam kong malikhain ako at tiyak kong makakaisip ako ng nakawiwiling mga programa para sa mga bata at matatanda.
I knew I was creative and artistic and felt sure I could come up with interesting programs for children and adults.
Ang mga taong kulang na kulang sa tulog ay hindi makapagtuon ng pansin nang matagal, malilimutin at hindi agad makapagpahayag ng sasabihin nila, humihina ang kakayahang mag-isip nang makatuwiran, at nababawasan ang pagiging malikhain.
Those in serious debt suffer from shortened attention spans, memory and vocabulary loss, a lessened ability to think analytically, and diminished creativity.
Ang kanilang produksyon ay pinamagatang “The Gathering Place [Ang Lugar ng Pagtitipon]” at malikhain at buong husay na muling isinalaysay ang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Simbahan sa lugar na iyon at ang kasaysayan ng templo.
Their production was titled “The Gathering Place” and creatively and masterfully recounted significant events in local Church history and the history of the temple.
Marahil maaakit nito ang ilan na hindi gumawa ng di-magandang pag-uugali, ngunit ang iba ay magiging mas malikhain na lang sa kanilang pag-iwas.
Perhaps that may dissuade some from unprincipled conduct, but others will simply get more creative in their circumvention.
Sa buong panahong iyon, patuloy pa rin akong nagnanais na matuto at naghahangad na maging malikhain.
Throughout this period, I had a continuing thirst for learning and a desire to be creative.
Ngunit determinado rin naman ako na maging isang mahusay na pintor, at sa palagay ko’y kailangan kong panatilihin ang malayang pag-iisip upang maging malikhain.
At the same time, though, I was determined to become a good artist, and I believed that I had to maintain free thinking to be creative.
Nakakatulong din ito sa iyong mga anak na maging malikhain at malinang ang determinasyon, pagpipigil sa sarili, at tiyaga —mga katangiang kailangan para malutas ang mga problemang hindi naaalis ng basta isang click ng mouse.
It may also help your child to develop patience, tenacity, self-control, and creativity —qualities that are essential for success in life, where solutions to problems are not always just the click of a mouse away.
Naniniwala si Horney na pawing ang mga lalaki at ang mga babae ay naglalayong maging malikhain at produktuibo.
Dormer specifically highlighted the violence suffered by women and girls and called for men and boys to be engaged in the conversation.
Malikhain
Creative
Marahil maaakit nito ang ilan na hindi gumawa ng di-magandang pag-uugali, ngunit ang iba ay magiging mas malikhain na lang sa kanilang pag-iwas.3 Kahit kailan ay hindi magkakaroon ng sapat na mga patakaran na napakaganda ng pagkalikha para mapigilan at malunasan ang bawat sitwasyon, at kung mayroon man, napakamahal at mabigat ipatupad ito.
Perhaps that may dissuade some from unprincipled conduct, but others will simply get more creative in their circumvention.3 There could never be enough rules so finely crafted as to anticipate and cover every situation, and even if there were, enforcement would be impossibly expensive and burdensome.
Nilinaw din ni Perci Intalan, ang Direktor ng Malikhain at Produksiyong Aliwan ng ABC, na hindi opisyal na "Bottom Three" (Hulihang Tatlo) ang tinawag na sa Hot Spot na sina Marcelo, Cruz, at Mateo.
ABC-5 Director for Creative and Entertainment Production Perci Intalan stated that the three finalists who were put in the "Hot Spot" (Marcelo, Armarie Cruz and Jelli Mateo) were not necessarily the Bottom Three.
Pero patuloy pa rin ang mga malikhain at matiyagang mga artisano ng Niihau sa paggawa ng masalimuot na mga kuwintas na may pambihirang ganda.
But the creative and patient Niihau artisans regularly create intricate leis of uncommon beauty.
Maging malikhain sa paghahanap ng mga paraan para maisali sila sa halinhinang pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pagdarasal, at pagsasalita sa oras ng pagbabahagi.
Be creative in finding ways to involve them in the scripture, prayer, and sharing time talk rotations.
(Roma 5:12) Halimbawa, maaari tayong maging malikhain.
(Romans 5:12) For example, we can be creative.
13 Sa kabilang dako naman, maraming trabaho ang nakaiinip at walang gaanong iniaalok na pagkakataon para maging malikhain.
13 On the other hand, many jobs are monotonous and offer few opportunities to be creative.
Bagaman totoo na wala nang natitirang kapansin-pansing mga istraktura na nagpapakita ng pagiging orihinal at malikhain ng mga Israelita kung tungkol sa arkitektura, hindi naman ito nangangahulugan na wala silang kakayahan sa larangang iyon.
While it is true that no striking constructions remain to indicate Israelite originality or ingenuity as to architecture, it does not logically follow that they were lacking in such ability.
Tangkaing maging malikhain para sa galak na dulot nito.
Attempt to be creative for the joy it brings.