Translations into English:

  • club-nodding   

Example sentences with "cây thông đất", translation memory

add example
vi Bạn có thể xem danh sách cây của các loại kiểu tập tin đã biết trên hệ thống của bạn. Nhấn vào dấu ' + ' để mở cây, dấu '-' để đóng cây. Chọn một kiểu tập tin (ví dụ text/html cho tập tin HTML) để xem/sửa thông tin cho kiểu tập tin bằng điều khiển ở phía bên phải
en Here you can see a hierarchical list of the file types which are known on your system. Click on the '+ ' sign to expand a category, or the '-' sign to collapse it. Select a file type (e. g. text/html for HTML files) to view/edit the information for that file type using the controls on the right
vi Có màn hình phẳng (kiểu TFT hay LCD) thì bạn có thể cải tiến thêm nữa chất lượng của phông chữ đã hiển thị, bằng cách bật tùy chọn này. Khả năng vẽ điểm ảnh phụ cũng được biết như là ClearTypeTM. Để vẽ được điểm ảnh phụ, cần thiết thông tin về cách chỉnh canh các điểm ảnh phụ trên màn hình. Trên các màn hình TFT hay LCD một điểm đơn gồm ba điểm phụ, đỏ xanh da trời và xanh lá cây. Hầu hết các màn hình có một tuyến các điểm phụ RGB, một số có BGR. Tính năng này không hoạt động với màn hình không phẳng cũ (kiểu CRT
en If you have a TFT or LCD screen you can further improve the quality of displayed fonts by selecting this option. Sub-pixel rendering is also known as ClearType(tm). In order for sub-pixel rendering to work correctly you need to know how the sub-pixels of your display are aligned. On TFT or LCD displays a single pixel is actually composed of three sub-pixels, red, green and blue. Most displays have a linear ordering of RGB sub-pixel, some have BGR. This feature does not work with CRT monitors
vi Xanh lá cây nhạtcolor
en SpringGreen
vi Lưu cây DOM dạng HTML
en Save DOM Tree as HTML
vi Danh sách này chứa các từ điển thành ngữ theo cấu trúc cây. Bạn có thể chọn và sửa từng đoạn văn trong tiểu từ điển thành ngữ
en This list contains the current phrase book in a tree structure. You can select and modify individual phrases and sub phrase books
vi Gió mạnh đột khởi cố bứt đi những chiếc lá trong rừng cây.
en The strong, gusty wind strived to strip the leaves off the trees.
vi Trang không tin cây này có liên kết tới% ‧. Bạn có muốn theo liên kết này không?
en This untrusted page links to %‧. Do you want to follow the link?
vi Ken có cây đàn ghi ta.
en Ken has a guitar.
vi Để xoá hồ sơ sao lưu, trước tiên hãy chọn nó trong cây
en In order to delete a backup profile, the backup profile to be deleted must be selected in the tree first
vi In cây vẽ ra thiết bị xuất chuẩn
en Print Rendering Tree to STDOUT
vi Tùy chọn cây DOM
en DOM Tree Options
vi Những cây đa!
en What are you doing here, Wade?
vi Vừa nãy anh giẫm phải cành cây còn gì
en You stepped on a stick back there
vi Con khỉ leo lên cây to.
en A monkey is climbing up a tall tree.
vi Một cây Fender Tremolux
en Fender Tremolux
vi Chọn hộp này khi ít nhất ‧ ô xem được đặt là ' liên kết '. Sau đó, khi bạn thay đổi thư mục ở một ô xem, những ô xem khác liên kết với nó sẽ tự động cập nhật và hiển thị thư mục hiện tại. Tính năng này đặc biệt có ích với nhiều kiểu xem khác nhau như là xem cây thư mục với xem biểu tượng hay xem cụ thể, hoặc có thể là một cửa sổ trình lệnh
en Checking this box on at least two views sets those views as 'linked '. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window
Showing page 1. Found 919 sentences matching phrase "cây thông đất".Found in 1.1 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.