Translations into English:

  • divorced   
    (verb   )
  • separate             
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    followed by "from": not together with

Similar phrases in dictionary Afrikaans English. (1)

geskei van
separate

Example sentences with "geskei", translation memory

add example
af Maak toe die huidiglik aktief geskei besigtig
en Close the currently active splitted view
af ' n Lys van lêernaam maskers wat deur simikommas geskei word. Die doel hiermee is om net die lêers wat daarmee ooreenstem te gebruik. Gebruik die assistent knoppie aan die regterkant om beide lyste maklik in te vul
en A list of filename masks, separated by semicolons. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching names. Use the wizard button to the right of the mimetype entry below to easily fill out both lists
af Voer die lêernaam waarna jy soek in. Alternatiewe, geskei deur semi-kommas, mag aangedui word. Die lêernaam mag die volgende spesiale karakters bevat:? stem ooreen met enige enkel karakter * stem ooreen met geen of meer van ' n karakter [... ] stem met enige van die karakters in die hakkies ooreen Voorbeeld soektogte: *. kwd; * txt soek lêers wat in kwd en txt eindig groe[ pt ] soek groep en groet Hel? o soek alle lêers wat met " Hel " begin en met " o " eindig, met een karakter tussen in. My Dokument. kwd soek lêers met presies hierdie naam
en Enter the filename you are looking for. Alternatives may be separated by a semicolon "; ". The filename may contain the following special characters:? matches any single character * matches zero or more of any characters [... ] matches any of the characters between the braces Example searches: *. kwd; *. txt finds all files ending with. kwd or. txt go[dt ] finds god and got Hel? o finds all files that start with " Hel " and end with " o ", having one character in between My Document. kwd finds a file of exactly that name
af Invoer bladsye van groep van bladsye na druk geskei deur kommas
en Enter pages or group of pages to print separated by commas
af ' n Lys van MIME tipes wat deur simikommas geskei word. Die doel hiermee is om net die lêers wat daarmee ooreenstem te gebruik. Gebruik die assistent knoppie aan die regterkant om ' n lyste van bestaande lêer times
en A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching mime types. Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to choose from, using it will fill in the file masks as well
af as geaktiveer, ' n boks as gedefinieër in die eienskappe onder sal wees geteken omtrent die inhoud van elke bladsy. die Opskrif en Voetskrif sal wees geskei van die inhoud met ' n lyn as goed
en If enabled, a box as defined in the properties below will be drawn around the contents of each page. The Header and Footer will be separated from the contents with a line as well
af ' n Lys met mime tipes, geskei deur semidubbelpunt. Dit kan gebruik word om die gebruik van hierdie teks na lÃaers met passende mime tipes, te beperk. Gebruik die raadgewer knoppie regs om ' n lys van bestaande lÃaer tipes te kry om van te kies, die gebruik daarvan sal die lÃaer maskers ook vul
en A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching mime types. Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to choose from, using it will fill in the file masks as well
af ' n String passend tot die venster klas (WM_ KLAS Waarskynlik) Die venster klas kan uitgevind word deur loop ' xprop | grep WM_ KLAS ' en kliek op ' n venster (gebruik of beide dele geskei deur ' n spasie of slegs die regter deel). NOTEER: As jy spesifiseer nie die venster titel en ook nie die venster klas, dan sal die heel eerste venster wat verskyn geneem word; weglating van beide opsies word nie aanbeveel nie
en A string matching the window class (WM_CLASS property) The window class can be found out by running 'xprop | grep WM_CLASS ' and clicking on a window (use either both parts separated by a space or only the right part). NOTE: If you specify neither window title nor window class, then the very first window to appear will be taken; omitting both options is NOT recommended
af Voer die patroon in vir die lÃaers waarna gesoek moet word. Jy mag veelvuldige patrone gee, geskei deur kommas
en Enter the file name pattern of the files to search here. You may give several patterns separated by commas
af Ongeldige Liedjielys Asseblief gebruik navolg nommers slegs, geskei deur kommas
en Invalid Playlist Please use valid track numbers, separated by commas
af Hierdie is die lys van lêers om oop te maak. Meer as een lêer kan gespesifiseer word, geskei deur spasies
en This is the list of files to open. More than one file can be specified by listing several files, separated by spaces
af Hierdie is die lys van lÃaers om oop te maak. Meer as een lÃaer kan gespesifiseer word, geskei deur spasies
en This is the list of files to open. More than one file can be specified by listing several files, separated by spaces
af ' n Lys van MIME tipes wat deur simikommas geskei word. Die doel hiermee is om net die lÃaers wat daarmee ooreenstem te gebruik. Gebruik die assistent knoppie aan die regterkant om ' n lyste van bestaande lÃaer times
en A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching mime types. Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to choose from, using it will fill in the file masks as well
af ' n Lys met lÃaernaam maskers, geskei deur semidubbelpunte. Dit kan gebruik word om die gebruik te beperk van hierdie teks na lÃaers met passende name. Gebruik die raadgewer knoppie na die regterkant van die mimetipe teks onder om maklik beide lyste uit te vul
en A list of filename masks, separated by semicolons. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching names. Use the wizard button to the right of the mimetype entry below to easily fill out both lists
af Voer die patroon in vir die lêers waarna gesoek moet word. Jy mag veelvuldige patrone gee, geskei deur kommas
en Enter the file name pattern of the files to search here. You may give several patterns separated by commas
af Die gebruiker/groep name toegelaat na toegang verkry Die hulpbron. Die formaat is ' nkomma geskei lys. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en The user/group names allowed to access the resource. The format is a comma separated list
af Blaai protokolle (BrowseProtocols) Wat protokolle na gebruik vir blaaiïng. Kan weesenige van die volgende geskei deur spasie en/of kommas: alle-gebruik alle ondersteunde protokolle. cups-gebruik die cups Blaai protokol. slp-gebruik die Slpv‧ protokol. die verstek is cups. Nota: As jy kies na gebruik Slpv‧, dit is strongly aanbeveel watjy het na minste een SLP Gids Agent (DA) op jounetwerk. Andersins, Blaai opdateer Kan neem klomp sekondes, gedurende Wat die skeduleerder sal nie antwoord na kliëntversoeke. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Browse protocols (BrowseProtocols) Which protocols to use for browsing. Can be any of the following separated by whitespace and/or commas: all-Use all supported protocols. cups-Use the CUPS browse protocol. slp-Use the SLPv‧ protocol. The default is cups. Note: If you choose to use SLPv‧, it is strongly recommended that you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your network. Otherwise, browse updates can take several seconds, during which the scheduler will not response to client requests
af ' n Lys van lÃaernaam maskers wat deur simikommas geskei word. Die doel hiermee is om net die lÃaers wat daarmee ooreenstem te gebruik. Gebruik die assistent knoppie aan die regterkant om beide lyste maklik in te vul
en A list of filename masks, separated by semicolons. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching names. Use the wizard button to the right of the mimetype entry below to easily fill out both lists
af nie vir die publiek ter insae oop is nie, indien sodanige dokument of inligting geskei kan
en inspection, if such document or information can be separated from the
Showing page 1. Found 21 sentences matching phrase "geskei".Found in 0.172 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.