Translations into English:

  • daily     
    (advb, noun, adjv   )
  • etc.     
    (misc   )
  • ly   
  • monthly       
    (advb, adjv   )

Similar phrases in dictionary Danish English. (32)

fordele ligeligt
spread evenly
her ligger hunden begravet
that’s where the shoe pinches; that’s the snag; that's where the shoe pinches; that's the snag
Husk Lige Tandbørsten
Don’t Forget Your Toothbrush
i lige måde
; same to you; likewise
lig
carcass; ; equal; corpse; cadaver; body
lige
right angle; direct; right hand; loyal; staunch; faithful; square; trusty; erect; straight; straightforward; true; even; upright; equal; equally; just; level; right now; the same; right; dead
lige for lige
tit for tat
lige forbindelse
straight connector
lige nu
; right now
liger
liger
ligge
; recline; lie
liggende
landscape
liggende papirretning
landscape orientation
lighed
; similarity; resemblance; equality
lighed for loven
equality before the law
man ligger som man sår
what goes around comes around
skønhed ligger i øjet der ser
beauty is in the eye of the beholder

Example sentences with "-lig", translation memory

add example
da Eksempler herpå er præferencestemmerne og en spærregrænse, der ikke må ligge over 5 %.
en Examples of this are the preferential votes and a threshold clause which should not be above 5 %.
da kræver, at alle medlemsgrupper deltager på lige fod, og at der i betragtning af den vertikale mediekoncentration tages særligt hensyn til denne deltagelse ved besættelsen af de ledende stillinger; anfører, at disse bestemmelser skal være i overensstemmelse med forvaltningsselskabernes interne forretnings- og styrelsesstandarder, hvor der tages hensyn til andre hensigtsmæssige kriterier (antallet af værker eller fortolkninger, de opkrævede beløbs størrelse osv.) for deltagelsen i disse organer, og kort sagt sikres principiel ligebehandling i tilsvarende situationer
en Calls for the participation, on the basis of equal entitlement, of all the various member groups and- in view of the vertical concentration of the media- for particular attention to be paid when appointing members to management bodies; this must, however, be fully compatible with the establishment of internal operating and management standards in management societies which apply other reasonable criteria (number of works or interpretations, amount of revenue, etc.) for participation in such bodies, the final result being a principle of identical treatment in identical circumstances
da Produktionsområdet for Crudo di Cuneo BOB ligger mellem de Liguriske Alper, mellem colle di Cadibona og colle di Nava, De Maritime Alper, indtil colle di Tenda, og Alpi Cozie
en The area in which Crudo di Cuneo PDO is produced lies within the Ligurian Alps between the Colle di Cadibona and the Colle di Nava, the Maritime Alps to the Colle di Tenda massif, and the Cottian Alps
da De almindelige bivirkninger (opstår hos mindst ‧ ud af ‧ patienter), som kan opstå ved behandling med Suboxone er:Vægttab, opsvulmen (hænder og fødder), træthed, døsighed, angst, nørvøsitet, prikkende fornemmelse, depression, nedsat seksualdrift, muskelkramper, unormale tanker, ændret tåreflåd, sløret syn, blussen, øget blodtryk, migræne, løbende næse, ondt i halsen og smerte ved synkebevægelse, øget hoste, oprørt mave, diarré, unormal leverfunktion, appetitløshed, prutten, opkastning, udslæt, kløe, nældefeber, smerte, ledsmerter, muskelsmerter, kramper i benene, impotens, unormal urin, mavesmerter, rygsmerter, svaghed, infektion, kuldegysninger, brystsmerter, feber, influenzasymptomer, generelt ubehag, utilsigtet tilskadekomst, mathed og svimmelhed, blodtryksfald når du rejser dig efter at have siddet eller ligget ned
en Common side effects (occurring in at least ‧ in ‧ patients) that may occur during treatment with Suboxone are: weight loss, swelling (hands and feet), tiredness, drowsiness, anxiety, nervousness, tingling, depression, decreased sexual drive, muscle spasms, abnormal thinking, tearing disorder, blurred vision, flushing, increased blood pressure, migraines, runny nose, sore throat and painful swallowing, increased cough, upset stomach, diarrhoea, abnormal liver function, loss of appetite, flatulence, vomiting, rash, itching, hives, pain, joint pain, muscle pain, leg cramps, impotence, urine abnormality, abdominal pain, back pain, weakness, infection, chills, chest pain, fever, flu syndrome, feeling of general discomfort, accidental injury, faintness and dizziness, drop in blood pressure on changing position from sitting or lying down to standing
da anvende sine tidligere regnskabsprincipper på finansielle instrumenter, der ligger inden for anvendelsesområdet for IAS ‧ og IAS ‧, ved udarbejdelsen af sammenligningstallene
en apply its previous GAAP to financial instruments within the scope of IAS ‧ and IAS ‧ in the comparative information
da Ifølge Den Italienske Republiks overslag berører disse bestemmelser højst ‧ personer, og tallet ligger i realiteten nærmere ‧, hvis man går ud fra, at ‧ % heraf foretager en rejse om året
en According to the estimates made by the Italian Republic, applying these provisions would affect a maximum of ‧ persons, which in reality would be closer to ‧ if ‧ % of these people are estimated to travel once a year
da Data samlet fra ‧ kliniske undersøgelser udført over en ‧ ugers behandlingsperiode for sår med et overfladeareal mindre end eller lig med ‧ cm‧, blev ‧ % af sårene behandlet med becaplermin ‧ μg/g fuldstændig helet, sammenlignet med ‧ % for de der kun fik placebo gel
en From data combined from ‧ clinical trials conducted over a ‧ week treatment phase for ulcers of baseline surface area less than or equal to ‧ cm‧, ‧ % of ulcers treated with becaplermin ‧ μg/g gel completely healed, compared to ‧ % which were treated with placebo gel alone
da Beslutningsgrænsen er lig med den modsvarende koncentration ved y-skæringspunktet plus ‧ gange skæringspunktets interne reproducerbarheds standardafvigelse
en The corresponding concentration at the y-intercept plus ‧ times the standard deviation of the within-laboratory reproducibility of the intercept equals the decision limit
da Vi forfølger altså vores krav, som jeg lige sagde til hr. Staes.
en This is by no means acceptable, and that is why we are pursuing our demand as I have just told Mr Staes.
da I så fald er metodens detektionsevne lig med koncentrationsniveauet, hvor der kun resterer
en In this case the concentration level, where only
da Foran os ligger et forslag fra Kommissionen om forlængelse af det program, som benytter de mest moderne teknologier for at overvåge vores europæiske landbrug.
en We have before us a proposal by the European Commission for extension of the programme that uses the most up-to-date technology to monitor our European agriculture.
da Jeg deler AVS-landenes og mange ngo'ers frygt med hensyn til den måde, som Kommissionen nu fører forhandlingerne på og med hensyn til den tankegang, der ligger til grund for forhandlingerne.
en I share the fears of our ACP partners and of many NGOs with regard to the way in which negotiations are now conducted by the Commission and with regard to the logic underlying these negotiations.
da Kommissionen vil sammen med reguleringsmyndighederne for råvaremarkederne og i tæt kontakt med andre reguleringsmyndigheder i tredjelande (især USA, hvor de vigtigste børser ligger) undersøge, hvilke foranstaltninger der kan træffes til begrænsning af prisudsving på landbrugsråvaremarkederne
en The Commission will examine, together with the regulators of commodity markets and in close contact with other non-EU regulatory authorities (in particular the US where the most important exchanges are located), what measures contributing to a reduction in price volatility in agricultural commodity markets could be taken
da Derfor skal vi være med lige fra start til slut.
en To do so, we are going to intervene up and down stream.
da Produktionsområdet for Formaggio di Fossa di Sogliano BOB ligger langs foden og bakkerne af Appenninerne mellem regionerne Romagna og Marche
en The area of production of the Formaggio di Fossa di Sogliano PDO cheese lies on the slopes of ridges along the Apennines between the Romagna and Marche regions
da Ifølge det princip om gensidighed, der ligger til grund for den relevante forordning, bør EU-borgere have tilsvarende rettigheder, når de rejser til Brasilien.
en In line with the principle of reciprocity, which underpins this regulation, all EU citizens should enjoy a similar right when they travel to Brazil.
da I særdeleshed understreger myndigheden, at den statistiske analyse, som forfatterne af rapporten har foretaget, ikke tager hensyn til visse vigtige forhold, og at de antagelser, der ligger til grund for den statistiske metode, forfatterne har anvendt, førte til vildledende resultater.
en In particular, the Authority underlines that the statistical analysis made by the authors of the paper did not take into account certain important statistical considerations and that the assumptions underlying the statistical methodology employed by the authors led to misleading results.
da Der er et punkt, hvor Esteve-betænkningen efter min mening halter bagefter, og det er desværre lige netop det punkt, som er nøglen til succes for ethvert initiativ, som vedrører Middelhavsområdets tilnærmelse til og fælles samarbejde med Europa.
en There is one issue on which the Esteve report is lacking in my opinion and, unfortunately, it is the key to the success of any initiative concerning the approach to and unanimous cooperation with Europe on the Mediterranean side.
da De ringer til hele Oklahoma... men lige nu kan vi måske
en They' re caIling aII of Oklahoma County right now
da Hr. formand, jeg vil lige sige til hr. Pimenta, at vores gruppe ikke har anmodet om at opdele ændringsforslag 20 og 23, idet vi ifølge gruppens officielle stemmeliste ville stemme for begge.
en Mr President, I must point out to Mr Pimenta that our group did not ask for 20 and 23 to be split because according to the group's official voting list we intended to vote for both amendments.
da Du kan ikke give hende dem her lige op til en premiere
en You can' t give them to her now.No one sees her before an opening
da Væksten i det reale BNP i Italien har siden ‧'erne ligget under gennemsnittet i euroområdet, og den potentielle vækst anslås at være faldet fra over ‧ % i begyndelsen af ‧'erne til ca. ‧,‧ % i de sidste ‧ år
en Real GDP growth in Italy has been below the euro area average since the ‧s and potential growth is estimated to have fallen from above ‧ % in the early ‧s to around ‧,‧ % over the last ‧ years
da Unionens optræden på den internationale scene bygger på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, udvikling og udvidelse, og som den tilstræber at fremme i den øvrige verden: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende rettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for folkeretten i overensstemmelse med principperne i De Forenede Nationers pagt
en The Union 's action on the international scene shall be guided by, and designed to advance in the wider world, the principles which have inspired its own creation, development and enlargement: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, equality and solidarity, and for international law in accordance with the principles of the United Nations Charter
da Det af forbudsperioden berørte område ligger uden for fire sømil målt fra basislinjerne med undtagelse af underafsnit ‧ og området øst for ‧°
en The area of prohibition during the closed season is beyond four nautical miles measured from the baselines, except in subdivision ‧ and the area east of longitude ‧°
Showing page 1. Found 72445 sentences matching phrase "-lig".Found in 4.731 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.