Translations into English:

  • daily     
    (advb, noun, adjv   )
  • etc.     
    (misc   )
  • ly   
  • monthly       
    (advb, adjv   )

Similar phrases in dictionary Danish English. (32)

100% stablet liggende søjlediagram100% stacked bar chart
anvende lige margenerjustify
fordele ligeligtspread evenly
grupperet liggende søjlediagramclustered bar chart
her ligger hunden begravetthat’s where the shoe pinches; that’s the snag; that's where the shoe pinches; that's the snag
Husk Lige TandbørstenDon’t Forget Your Toothbrush
i lige måde; same to you; likewise
ligcarcass; ; equal; corpse; cadaver; body
ligeright angle; direct; right hand; loyal; staunch; faithful; square; trusty; erect; straight; straightforward; even; true; upright; equal; equally; just; level; right now; the same; right; dead
lige for ligetit for tat
lige forbindelsestraight connector
lige nu; right now
lige og ulige talparity
lige såas
lige ved og næsten slår ingen mand af hestenclose, but no cigar
ligene
ligenes
ligerliger
liget
ligets
ligge; recline; lie
liggendelandscape
liggende papirretninglandscape orientation
liggende søjlediagrambar chart
ligger
ligget
lighed; similarity; resemblance; equality
lighed for lovenequality before the law
ligs
man ligger som man sårwhat goes around comes around
skønhed ligger i øjet der serbeauty is in the eye of the beholder
være lig medbe

Example sentences with "-lig", translation memory

add example
Italien vil gøre sin del og give sit bidrag, sådan som det har gjort lige siden integrationsprocessens start.Italy will play its part, Mr President; it will make its contribution as it has done ever since the integration process began.
Antages det, at den ved tilberedningen teknisk uundgåelige vandoptagelse er lig med ‧ %, er den højeste tilladte grænse for det samlede vandindhold (WG) i gram efter denne metode udtrykt ved følgende formel (inkl. konfidensintervalAssuming a technically unavoidable water absorption during preparation of ‧ %, the highest permissible limit for the total water content (WG) in grams as determined by this method is given by the following formula (including confidence interval
Der har lige været et vigtigt valg i Israel.We have just had important elections in Israel.
Det er ikke på den måde, man når frem til ligeløn og økonomisk lighed, for der er ingen ligeløn uden økonomisk lighed.That is not the way to achieve equal pay and economic equality. For there cannot be equal pay without economic equality.
Inden for miljøsektoren bør EIB i Rusland lægge særlig vægt på projekter, der ligger inden for rammerne af miljøpartnerskabet under den nordlige dimensionIn the environmental sector, the EIB should in Russia give particular priority to projects within the framework of the Northern Dimension Environmental Partnership
EU skal sikre den frie bevægelighed og den frie etableringsret, lige adgang til arbejdet, konkurrence, sikkerhed, sundhed og frihed med en fuldkommen gennemførelse af det indre marked, hvor der gives ens og sikre garantier til såvel erhvervsudøverne som forbrugerne.The Union must guarantee freedom of movement and freedom of establishment, equal rights of access to employment, competition, safety, health and freedom, whilst fully completing the internal market by providing reliable guarantees for professionals and consumers on an equal footing.
Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse .All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law .
ATANH er lig medATANH equals
Men det er også lige megetBut who cares?
Vi mener, at netop fordi Tyrkiet er trådt ind på en ny vej i dets forhold til EU og ydermere nu skal tage stilling til det, der er EU's holdninger, hvad angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, kommer vi - lad os bare sige det lige ud - til at afprøve Tyrkiets vilje til at acceptere de prioriteringer, som EU har i sit forhold udadtil.We feel that precisely because Turkey has embarked on a new type of relationship with the European Union, and also because Turkey now has to respond to the European Union' s positions on common foreign and security policy issues, we will, to be frank, be testing Turkey' s will as regards the European Union' s priorities in its foreign relations. Our relationship with Armenia, as evinced by the agreement we signed with that country last year, is of course one element in these foreign relations.
Kun et Europa med lige muligheder vil blive respekteret på den internationale scene og blive en vigtig partner for de vigtigste politiske og økonomiske magter i dagens verden.Only a Europe of equal opportunities will be respected in the international arena and become a significant partner for the most important political and economic powers of today's world.
Som det allerede er blevet sagt, drejer det sig om ca. 600 personer og lige så mange familier, der om en måned risikerer at miste deres eneste indtægtskilde.As has already been pointed out, in one month' s time, 600 people and as many families could be deprived of their sole source of income.
der bemærker, at der på trods af de genetiske ligheder er betydelige forskelle mellem mennesker og andre primater, og at forsøg med primater ikke kan leve op til den nøjagtighed, der er i forskning, der bygger på menneskernoting that despite genetic similarities, there are important differences between humans and other primates, and experiments on primates cannot match the precision of human-based research
Ordføreren, hr. Cabrol, har allerede klart peget på den problematik, der ligger i tobaksreklamerne.The rapporteur, Mr Cabrol, has already clearly identified the issues that are involved here in tobacco advertising.
Plantningsområdet for valnøddetræerne ligger hovedsagelig ved foden af Centralmassivet i Piémont, som kendetegnes ved varme somre og betydelig nedbørThe planting zone for walnut trees is mainly in the piedmont of the Massif Central, an area with hot summers and high rainfall
Det nærer ønske om en verdensomspændende gennemførelse af maritime arbejdsstandarder, så der snarest muligt sikres lige vilkår for søfarende i henhold til konventionenIt wishes the worldwide implementation of maritime labour standards ensuring a level playing field for all seafarers with the Convention as soon as possible
Afslutningsvis vil jeg stærkt understrege, at det primære ansvar for bekæmpelse af menneskehandel ligger hos medlemsstaterne.In conclusion, I would strongly highlight that the primary responsibility for combating trafficking rests with the Member States.
Lige fra begyndelsen af udformningen af REACH har minimering af dyreforsøg været noget helt centralt, og Kommissionen har hele tiden arbejdet på at forbedre dette aspekt af forslagetSince its very beginning, the minimisation of animal testing has been a key element of the design of REACH and the Commission has consistently worked to improve this aspect of the proposal
Det betyder, at støtte, der ligger ud over den støtte, der blev godkendt ved Kommissionens oprindelige beslutning fra august ‧, vil skulle betragtes som uforenelig med fællesmarkedet, medmindre den godkendes på et andet retsgrundlagAs a consequence, aid in excess of the aid that was authorised by the initial Commission decision of August ‧ would have to be considered as incompatible with the common market, unless approved under another legal base
Nøglen til hele politikken for Libanon ligger i Damaskus.The key to the entire policy on Lebanon lies in Damascus.
Med andre ord er medianen den midterste værdi i en ordnet række af et ulige antal elementer eller gennemsnittet af de to midterste værdier i en ordnet række af et lige antal elementerIn other words, the median is the central value of an ordered series with an uneven number of values or the average of the two central values of an ordered series with an even number of values
opfordrer til, at der anvendes en afbalanceret tilgang til fordelingen af digitaliseringsdividenden med henblik på at sikre lige adgang for alle aktører og dermed beskytte mediepluralismenCalls for a balanced approach to the allocation of the digital dividend to ensure equitable access for all players, thereby safeguarding media pluralism
De har gennem utallige år - og det går tilbage til en tid, som ligger meget længere tilbage end den tid, vi nu beskæftiger os med - altid holdt det ud, som den undertrykkende part har gjort, med en utrolig tålmodighed - jeg vil nærmest kalde det en Gandhi-lignende tålmodighed.For years and years - going back to a period far beyond the one we are currently dealing with - they have endured with incredible patience - I would say an almost Ghandi-like patience - whatever their oppressors have thrown at them.
Hr. formand, fru kommissær, betænkningen om brystkræft, som Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder har udarbejdet på eget initiativ, er velafbalanceret og velgennemtænkt.Mr President, Commissioner, the own-initiative report on breast cancer by the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities is a balanced, well-considered one.
Showing page 1. Found 72445 sentences matching phrase "-lig".Found in 7.005 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.