Translations into English:

 • ly   
 • daily     
  (advb, noun, adjv   )
 • etc.     
  (misc   )
 • monthly       
  (advb, adjv   )
 • -ly   
  [Morpheme: Suffix]
   
  turns nouns to adjectives with the sense "similar to"

Similar phrases in dictionary Danish English. (35)

fordele ligeligt
spread evenly
her ligger hunden begravet
that's the snag; that’s where the shoe pinches; there is the rub; that’s the snag; that's where the shoe pinches
Husk Lige Tandbørsten
Don’t Forget Your Toothbrush
i lige måde
same to you; likewise;
lig
remains; equal; corse; dead body; ; cadaver; carcass; corpse; body; carrion; clay; stiff
lige
like; similar; equal; right angle; peer; erect; square; right hand; staunch; just; equally; upright; match; even; true; the same; dead; right; likewise; faithful; right now; compeer; direct; trusty; straight; straightforward; binate; about; loyal; level
lige for lige
tit for tat
lige forbindelse
straight connector
lige meget
never mind
lige nu
; immediately; now; just; right now
liger
liger
ligge
recline; ; lie; lie down
liggende
landscape
liggende papirretning
landscape orientation
lighed
; equality; identicalness; indistinguishability; sameness; similarity; resemblance; identity
lighed for loven
equality before the law
man ligger som man sår
what goes around comes around
over mit lig
over my dead body
skønhed ligger i øjet der ser
beauty is in the eye of the beholder

Example sentences with "-lig", translation memory

add example
da er af den opfattelse, at alle nationale dommere bør have adgang til databaser, der indeholder anmodninger fra alle medlemsstater om præjudicielle afgørelser, som er under behandling; mener, at det er lige så nyttigt, at domme afsagt af en forelæggende ret, der anvender en præjudiciel afgørelse, i større grad offentliggøres, hvilket Domstolen allerede er inde på i sin orientering om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål fra de nationale retter
en Is of the opinion that all national judges should have access to databases containing pending references for preliminary rulings from all Member States; considers it equally useful for judgments of referring courts applying a preliminary ruling to be further publicised, as is already touched upon in the Court of Justice's information note on references from national courts for a preliminary ruling
da Det maksimale årlige budget til programmet ligger på omkring ‧ EUR
en The maximum annual budget available for the programme is in the region of EUR
da Når Retten i BP Chemicals-dommen henviser til, at der ved afgørelsen af, om der er tale om én og samme støtteforanstaltning, skal tages hensyn til situationen på det tidspunkt, hvor beslutningerne om de enkelte indskud blev truffet, må der ifølge den danske regering heri ligge, at det skal undersøges, om der i perioden eller perioderne mellem de enkelte indskud er indtruffet ændringer i selskabets økonomiske situation, som viser, at indskuddene- trods en eventuel tids- og forholdsmæssig sammenhæng- reelt dækker forskellige behov
en The Danish government considers that, when the Court in BP Chemicals states that the decision as to whether it is one and the same aid measure has to take into account the situation at the date when the decisions on the individual injections were made, this must be because it is to be investigated whether, in the period between the individual injections, changes occurred in the company’s financial situation that demonstrate that the injections- despite any chronological and relative connection- actually cover different needs
da Fælles paneuropæiske standarder, regler, konventioner for og juridiske krav til de grundlæggende betalingsinstrukser bør gøre det muligt for pengeinstitutter over hele Europa at nå frem til et serviceog automatiseringsniveau, der er mindst lige så godt som det bedste nationale niveau i dag
en banks to achieve, across Europe, levels of service and automation at least equal to the best national performance today
da Hr. Marín, jeg beder Dem om at komme med Deres svar uden at gå ind i en dialog, for det ligger ikke inden for forretningsordenens bestemmelser.
en Mr Marín, please reply without engaging in a dialogue, as the Rules do not provide for one.
da I alt for mange år har det kæmpebudget, som anslås at ligge omkring ECU 2, 6 mia., der tager sigte på de handicappede mennesker, resulteret i, at der er skabt et kolossalt antal job til ikke-handicappede, mens man har oplevet en skammelig mangel på reelle muligheder for, at handicappede mennesker kunne få adgang til disse job.
en For too many years the huge budget, estimated to be about ECU 2.6 billion, which is focused on disability has resulted in a huge number of jobs for able-bodied people and a disgraceful lack of real access to these jobs for people with disabilities.
da der henviser til betænkning fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder (A
en having regard to the report of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy and the opinion of the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities (A
da Hvor er de på vej hen med vores lig?
en And where do these guys get off, takin ' our body?
da om en løbende licitation for salg til industriel brug af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Irland, Spanien, Italien, Ungarn, Slovakiet og Sverige ligger inde med, og om ændring af forordning (EF) nr. ‧/‧ og (EF) nr
en opening a standing invitation to tender for the resale for industrial use of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Spain, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden and amending Regulations (EC) No ‧/‧ and (EC) No
da I årenes løb har vigtige love om ligebehandling og inddragelse af kønsaspektet i europæiske politikker gjort det muligt for os at nærme os et mere lige samfund og arbejdsmarked.
en Over the years, important legislation on equal treatment and gender mainstreaming in European policies has allowed us to move towards a more egalitarian society and labour market.
da - Hr. formand, mit land ligger ved en central maritim korsvej ud fra et handelsmæssigt og logistisk synspunkt, for vi er den europæiske port mellem Middelhavet og Atlanterhavet.
en Mr President, I must point out that my country is standing at a crucial maritime crossroads from commercial and logistical points of view, since we are the European gateway between the Mediterranean and the Atlantic.
da Jeg opfordrer stats- og regeringscheferne til at være lige så dristige og foreslå en række tiltag for Bulgarien og Rumænien for at sikre, at disse lande også kan blive fuldgyldige medlemmer af den europæiske familie så hurtigt som muligt.
en I urge the heads of State and Governments to be similarly bold in proposing a package of measures for Bulgaria and Romania that will ensure that those States too may fully rejoin the European family of nations as early as possible.
da Sådan er situationen lige nu, selv om jeg kan have glemt en eller to medlemsstater.
en That is the situation right now, although I may have missed out one or two Member States.
da som er vinkelret på den af stelpladens kanter, som størstedelen af ledningerne ligger langs med
en is perpendicular to the edge of the ground plane along which the principal portion of the wiring harness runs
da Yderligere viser den umenneskelige holdning, der indtages af SLORC (statsrådet for genoprettelse af lov og orden) ved at nægte at udlevere James Nichols' lig til hans familie og tilladelse til at deltage i hans begravelse, og fængslingen af over 250 medlemmer af den nationale liga for demokrati under ledelse af Nobelpris- og Sakharov-pristageren Aung San Suu Kyi, hvor alvorlig situationen med hensyn til respekten for menneskerettighederne og demokratiet er i Burma.
en Furthermore, the inhumanity of the SLORC (State Law and Order Restoration Council) in refusing to release the body of James Nicols to his family or allow them to attend his burial, and the arrest of more than 250 members of the National League for Democracy, led by Nobel and Sakharov Prize Winner Aung San Suu Kyi, are evidence of how serious the situation in Burma is as regards respect for human rights and democracy.
da Elin, jeg vil gerne lige tale med dig
en Elin, I would just like to talk with you
da Baseret på disse antagelser ligger de årlige udgifter til indkøb og afskrivning af køretøjer på [...] EUR
en Based on these assumptions, the annual costs for purchase and depreciation of vehicles are EUR [...]
da Efter samme mønster er det primære overskud fremskrevet til at ligge lige over ‧ % af BNP i
en Following a similar path, the primary surplus is projected to reach just above ‧ % of GDP by
da Intet område ligger borgerne mere på hjerte, så det er her, vi skal handle i fællesskab. Ud fra dette ansvar bør vi sammen med kollegerne fra det nationale område forsøge at overvinde, at vi kommer til kort, og i stedet finde fælles interesser, så vi kan værne om vores borgeres ret til at leve.
en The public want it too; nothing matters so much to them as that we should take joint action in this area, and that imposes on us the obligation to join with our counterparts at the national level in putting the half measures of the past behind us and agreeing on ways to secure our citizens’ right to life.
da I henhold til traktatens artikel 119 skal medlemsstaterne sikre lige behandling af mænd og kvinder.
en Article 119 of the Treaty demands that treatment between men and women be equal.
da Undersøgelsen hos patienter i kemoterapi viste, at Abseamed også var lige så effektivt som Eprex/Erypo, når det blev givet ved indsprøjtning under huden
en The study in patients receiving chemotherapy showed that Abseamed was also as effective as Eprex/Erypo when it was injected under the skin
da Det forlydende, det ærede medlem gør opmærksom på, er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, lige så lidt som lignende tal, der har været fremme i dele af pressen for nylig i forbindelse med vildledende beretninger om fransk som arbejdssprog i Kommissionen
en The Honourable Member's information is not correct, and neither are the similar figures that have recently appeared in some newspapers, together with misleading reports about French as a working language of the Commission
da Lige adgang til offentlige tjenester og arbejdsmarkedet og retten til ikkeforskelsbehandling er afgørende for alle mennesker uanset race, etnicitet og kulturel baggrund.
en Equal access to the public service sector and the labour market and freedom from discrimination are essential for all people regardless of race, ethnicity, or heritage.
da Fru formand, det skal lige nævnes, at det er de britiske konservative, PPE-gruppen, der har anmodet om at få spørgsmålet på dagsordenen af den ene grund, som hr.
en Madam President, it should be said at this particular stage that it was the British Conservatives, the EPP, who asked for this item to be put on the agenda on Friday simply because, as Mr Watson has said, the Commission will only be ready on Friday morning.
da der beklager, at der er tale om en væsentlig mangel på gennemsigtighed, demokratisk kontrol, klare ansvarsforhold og domstolskontrol, og som bemærker, at EU-institutioner og-agenturer såsom Europol og Eurojust først lige er begyndt at indsamle de oplysninger, de har brug for til deres arbejde, på mere struktureret vis
en regretting that there is a substantial lack of transparency, democratic oversight, accountability and judicial review, and noting that the EU institutions and agencies such as Europol and Eurojust are just starting to collect the information required for their activities in a more structured way
Showing page 1. Found 72445 sentences matching phrase "-lig".Found in 5.647 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.