Translations into English:

  • daily     
    (advb, noun, adjv   )
  • etc.     
    (misc   )
  • ly   
  • monthly       
    (advb, adjv   )

Similar phrases in dictionary Danish English. (32)

fordele ligeligt
spread evenly
her ligger hunden begravet
that’s where the shoe pinches; that’s the snag; that's where the shoe pinches; that's the snag
Husk Lige Tandbørsten
Don’t Forget Your Toothbrush
i lige måde
; same to you; likewise
lig
carcass; ; equal; corpse; cadaver; body
lige
right angle; the same; direct; right hand; loyal; staunch; faithful; square; trusty; erect; straight; straightforward; true; even; upright; equal; equally; level; right now; just; right; dead
lige for lige
tit for tat
lige forbindelse
straight connector
lige nu
; right now
liger
liger
ligge
; recline; lie
liggende
landscape
liggende papirretning
landscape orientation
lighed
; similarity; resemblance; equality
lighed for loven
equality before the law
man ligger som man sår
what goes around comes around
skønhed ligger i øjet der ser
beauty is in the eye of the beholder

Example sentences with "-lig", translation memory

add example
da Og jeg siger dette, skønt jeg, lige som andre kolleger, også gerne vil understrege kommissær Liikanens yderst positive rolle. Han har virkeligt forsøgt og forsøger stadig for første gang i historien, i hvert fald hvad jeg kender til gennem de sidste ni år, at give os data, og at se til, at der sker noget.
en And I say all this despite the fact that, like other speakers, I too wish to stress the very positive part played by Commissioner Liikanen, who has really tried and is trying, for the first time in history, at least from what I have seen over the past nine years, to give us facts and figures and to see something done about it.
da I lighed med de to øvrige myndigheder håber jeg, at denne sættes i stand til at fungere så godt som muligt - hvad angår budget, struktur og humankapital.
en As with the other two authorities, I hope that this one is put in a position - in terms of budget, structures and human capital - to function as well as possible.
da Efter Tysklands opfattelse ligger det inden for lovgivningsmagtens skønsmargen at afgrænse venturekapitalselskaber fra andre investeringsselskaber, da der er objektive forskelle mellem venturekapitalselskaber og andre investeringsselskaber
en Germany argued that making a distinction between VCCs and other investment companies lies within the legislator’s room for manoeuvre (Gestaltungsspielraum) as there are objective differences between VCCs and other investment companies
da Linebackers, defensesbackers, de løber lige igennem jer
en Linebackers, defensive backs, they' re runnin ' right over you!
da EFTERPRØVNING AF RESULTATER, DER ER OPNÅET VED RUTINEMETODER, SOM LIGGER TÆT PÅ DE GRÆNSER FOR KENDETEGNENE FOR SAMMENSÆTNING OG KVALITET, DER ER SPECIFICERET I FORORDNINGERNE
en CHECKING THE RESULTS OBTAINED BY ROUTINE METHODS WHICH ARE CLOSE TO THE LIMITS SPECIFIED IN THE REGULATIONS FOR COMPOSITION AND QUALITY REQUIREMENTS
da På grund af operationelle forskelle mellem medlemsstaterne kan nogle forskelle gøre sig gældende med hensyn til risikokontrolinstrumenter. For eksempel på grund af opera tionelle forskelle mellem medlemsstaternes procedurer for modparters levering af under liggende aktiver til de nationale centralbanker (i form af en sikkerhedspulje deponeret hos den nationale centralbank eller som genkøbsforretninger baseret på individuelle aktiver angivet for hver enkelt transaktion) kan der forekomme mindre forskelle med hensyn til tidspunktet for værdiansættelse og andre operationelle karakteristika i forbin delse med rammerne for risikostyring
en Such risk control measures, which shall be applied in a consistent, transparent and nondiscriminatory manner, can also be applied at the level of individual counterparties if required to ensure such protection
da Hr. formand, jeg vil faktisk gerne på min gruppes vegne udtale mig imod den anmodning, der lige er givet udtryk for.
en Mr President, on behalf of my group, I should like to express our opposition to the request that has just been made.
da Nu vil der gå syv år, hvor den belgiske regering ikke har formandskabet, og jeg vil gerne anmode Dem om at overbevise alle Deres ministre om, at i de syv år er det europæiske arbejde fortsat meget vigtigt, og at regeringen ikke kun skal beskæftige sig med Europa under formandskabet, men især også før og efter, for den periode er længere og mindst lige så vigtig.
en We now face seven years in which the Belgian Government will not be President again. I would ask you to convince all your Ministers of the fact that, during those seven years, European work is of extreme importance, that the government should not only occupy itself with European issues during the Presidency but also mainly outside of that time, for that period is longer and, most of all, certainly as important.
da Med henblik på ordregiveres tildeling af kontrakter skal medlemsstaterne i deres indbyrdes forbindelser anvende lige så gunstige vilkår som dem, de giver virksomheder fra tredjelande i forbindelse med gennemførelsen af aftalen
en For the purposes of the award of contracts by contracting entities, Member States shall apply in their relations conditions as favourable as those which they grant to economic operators of third countries in implementation of the Agreement
da Jeg kunne tænke mig, at USA i forbindelse med et sådan samarbejde kan blive drivkraften i denne kamp mod fattigdommen, bevarelsen af ressourcerne, udviklingen af energisektoren og klimaændringerne i lighed med Europa, og snart, håber jeg, med Rusland og Japan.
en I would like the United States, under the influence of this cooperation, to be able to take an active role in this fight against poverty, resource protection, energy development and climate change, following the example of Europe and, soon, I hope, Russia and Japan.
da Alle områder fortjener lige stor opmærksomhed.
en All areas deserve equal attention.
da Vores stilling er for det første, at »loftet« på 1, 27 procent af BNI skal ligge fast, og for det andet, at Sveriges nettobidrag under ingen omstændigheder må tillades at stige.
en Our position is, firstly, that the ceiling of 1.27 % of GDP should remain, and, secondly, that Sweden's net contribution should not be allowed to increase under any circumstances.
da Sidstnævnte vil være mere end villigt til at glemme det solidaritetsprincip, der formodes at ligge til grund for De Europæiske Fællesskaber.
en The latter would be only too happy to forget about the principle of solidarity that is supposed to underpin the European Communities.
da Den endte med at være lige sa personlig eller mere personlig end nogen af mine andre film
en It ended up being as personal, or more personal, than any of the films I' ve done
da Støtten til AGVO i form af retten til vederlagsfrit og/eller til en sats, der ligger under markedsprisen, at anvende grunde og bygninger i Oostende fiskerihavn er uforenelig med det indre marked
en The aid granted to AGVO in the form of the right to use, free of charge and/or at a rate below the market price, lands and buildings located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
da Med henblik på anvendelsen af artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ kan de nye medlemsstater fastsætte en repræsentativ periode, der ligger forud for enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår
en For the purposes of the application of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the new Member State may set a representative period which is preceding the first year of application of the single payment scheme
da påpeger, ... omstændigheder, der objektivt ligger uden for landbrugerens kontrol
en points out that ... farmer’s control
da Det vandrette midterplan, der begrænses af forpartiets udvendige lodrette sideplaner, skal i kollisionsøjeblikket ligge inden for to planer, der bestemmes før prøvningen og er beliggende ‧ mm over og under det ovenfor definerede plan
en The horizontal median plane limited by the external lateral vertical planes of the front face shall be at the moment of impact within two planes determined before the test and situated ‧ mm above and below the previously defined plane
da hvor det årlige unionspassagerantal ligger mellem ‧ og ‧, og hvor lufthavnen ligger uden for det europæiske fastland i en afstand på over ‧ km fra den nærmeste internationale lufthavn
en between ‧ and ‧ passenger movements and located off the European mainland at a distance of over ‧ km from the nearest international connecting point
da Foruden alle disse tekniske faktorer ligger der naturligvis også de humanitære årsager, som ikke kun gør det nødvendigt, men også gør det til en prioritet at beskytte arbejdstagernes sundhed og sørge for sikkerhed på arbejdspladserne.
en Of course, beyond all these technical matters, there are humanitarian reasons which make it not only necessary, but also a matter of priority, to protect the health of employees and ensure that workplaces are safe.
da Det ville desuden være ønskeligt, hvis premierminister Erdogan ville rydde op i egen bolig med hensyn til kurdernes situation, erkendelse af det armenske folkedrab og lige rettigheder for kvinder.
en It would also be good if Prime Minister Erdogan put his own house in order in the areas of the situation of the Kurds, acknowledging the genocide of Armenians and equality of rights for women.
da Jeg vil gerne særlig omtale de forhold, der ligger ud over den aktuelle situation, og som hænger tæt sammen med en skovstrategi, der naturligvis i vid udstrækning afhænger af, hvordan medlemsstaterne udformer den, men som dog også er betinget af, om Kommissionen foretager de rette vurderinger.
en I should like to place particular emphasis, however, on aspects that are, indisputably, intrinsically linked with a forest strategy that of course depends on Member States’ definitions, but which the Commission must also define accurately.
da Der kan ikke fremsættes kompromisændringsforslag i forbindelse med en tekst som denne, og dette ændringsforslag sigter ovenikøbet mod at erstatte mere end én artikel i teksten og er derfor, i lighed med ændringsforslag 106, ikke antageligt.
en There can be no compromise amendment on a text such as the one we have before us. Furthermore, this amendment is designed to replace more than one article in the text and therefore, like Amendment No 106, cannot be admissible.
da Det er lige meget, sådan set
en Don' t mind, really
da Såfremt en bidragsrate, der er indkaldt i henhold til denne artikel, ikke er indbetalt inden for ‧ dage efter forfaldsdatoen, pålægges der umiddelbart den pågældende medlemsstat en rente af det ikke-betalte beløb. Morarenten beregnes på grundlag af en sats, som ligger ‧ procentpoint over den på forfaldsdagen for den pågældende rate gældende rentesats for kortfristet finansiering på denne medlemsstats pengemarked for ecu
en Where an instalment of contributions payable under this Article is not paid within ‧ days of the due date, the Member State concerned shall be required to pay interest in respect of the amount not paid on the basis of a rate of two percentage points above the interest rate for short-term financing applicable on the date on which the instalment is due on the money market of the Member State for the ecu
Showing page 1. Found 72445 sentences matching phrase "-lig".Found in 4.825 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.