Translations into English:

  • ion   
    (noun   ) []
     
    An electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of one or more electrons.
  • ions   

Similar phrases in dictionary Danish English. (5)

ion
ion
Ion Antonescu
Ion Antonescu
Ion C. Brătianu
Ion Brătianu
Ion Gheorghe Maurer
Ion Gheorghe Maurer
Ion Iliescu
Ion Iliescu

Example sentences with "ioner", translation memory

add example
da Fluorid ion koncentrationerne påvirkes af anæstesivarigheden og koncentrationen af sevofluran
en Fluoride ion concentrations are influenced by the duration of anaesthesia and the concentration of sevoflurane
da Den accepterede specifikke bestemmelsesgrænse for en enkelt kongener er i denne forordnings forstand koncentrationen af en analyt i det prøveekstrakt, som giver et instrumentrespons for de to forskellige ioner, der skal undersøges, med et signal-støj-forhold på ‧:‧ for det mindst følsomme signal, og som opfylder basiskravene, f.eks. retentionstid og isotopforhold ifølge bestemmelsesproceduren, der er beskrevet i EPA-metode ‧, revision B
en For the purposes of this Regulation only, the accepted specific limit of quantification of an individual congener is the concentration of an analyte in the extract of a sample which produces an instrumental response at two different ions to be monitored with an S/N (signal/noise) ratio of ‧:‧ for the less sensitive signal and fulfilment of the basic requirements such as e.g. retention time and isotope ratio according to the determination procedure as described in EPA method ‧ revision B
da Ved regenereringen anvendes der kemikalier, der er egnede til at fjerne de adsorberede ioner, så det aktiverede aluminiumoxids adsorptionsevne genskabes, og til at fjerne de biofilm, der eventuelt måtte være dannet
en It shall include the use of appropriate chemicals to remove the adsorbed ions in order to restore the adsorption capacity of the activated alumina, and to remove any possibly formed biofilms
da Disse aminer bliver delvist protoneret i tarmen og reagerer med fosfatmolekyler gennem ion-og hydrogenbinding
en These amines become partially protonated in the intestine and interact with phosphate molecules through ionic and hydrogen bonding
da Full scan: Hvis full scan-spektre registreres i én massespektrometri, skal der forekomme mindst fire ioner med en relativ intensitet på ] = ‧ % af basistoppen
en Full scan: When full scan spectra are recorded in single mass spectrometry, a minimum of four ions shall be present with a relative intensity of ] = ‧ % of the base peak
da Lithium-ion- og nikkel-hydridbatterier er allerede på markedet.
en Lithium-ion and nickel-hydride batteries are already on the market.
da Subsidiært nedsættes et nyt lægeudvalg sammensat af læger med ekspertise i strålebetingede sygdomme med henblik på at afgøre, om sagsøgeren ved udførelsen af sine arbejdsopgaver har været udsat for en risiko for at pådrage sig en ion-sygdom
en alternatively and secondarily, again appoint a medical committee consisting of doctors with expertise in diseases caused by ionising radiation with the task of establishing whether, in the course of carrying out his professional duties, the applicant was exposed to the risk of contracting a disease caused by ionising radiation
da Den accepterede specifikke bestemmelsesgrænse for en enkelt kongener er i dette direktivs forstand koncentrationen af en analysand i det prøveekstrakt, som giver en instrumentrespons for de to forskellige ioner, der skal undersøges, med et signal-støj-forhold på ‧:‧ for det mindst følsomme signal, og som opfylder basiskravene, f.eks. retentionstid, isotopforhold ifølge bestemmelsesproceduren, der er beskrevet i EPA-metode ‧ revision B
en For the purposes of this Directive only, the accepted specific limit of quantification of an individual congener is the concentration of an analyte in the extract of a sample which produces an instrumental response at two different ions to be monitored with an S/N (signal/noise) ratio of ‧:‧ for the less sensitive signal and fulfilment of the basic requirements such as e.g. retention time, isotope ratio according to the determination procedure as described in EPA method ‧ revision B
da Summen af Ca- og Mg-ioner i denne opløsning er ‧,‧ mmol/l
en The sum of the Ca and Mg ions in this solution is ‧,‧ mmol per litre
da Vi bombarderede protoner og ioner for at lave en antimaterie
en We were bombarding protons and ions to make antimatter
da Hvert hydroxocobalamin-molekyle kan binde en cyanid-ion ved at erstatte hydroxo-liganden, der er bundet til den trivalente kobolt-ion, og danne cyanocobalamin
en Each hydroxocobalamin molecule can bind one cyanide ion by substituting the hydroxo ligand linked to the trivalent cobalt ion to form cyanocobalamin
da af Ion Necsuliu (nr
en Ion Necsuliu (No
da Vandopløseligheden er valgt som det første kriterium for afgrænsning af grupperne ud fra den begrundelse, at nikkelforbindelser med omtrent samme vandopløselighed vil føre til omtrent samme biotilgængelighed for Ni‧+-ionerne og omtrent samme systemiske toksicitet
en Water solubility was used as an initial criterion to define these categories, based on the argument that nickel substances having similar water solubility will indicate similar bioavailability of the Ni(‧+) ion and similar systemic toxicity
da De udvalgte diagnostiske ioner må ikke udelukkende hidrøre fra samme del af molekylet
en The selected diagnostic ions should not exclusively originate from the same part of the molecule
da Ranolazin menes at reducere disse intracellulære ion-ubalancer ved iskæmi qua dets evne til at reducere den sene natriumstrøm
en Ranolazine, via its action to decrease the late sodium current, is considered to reduce these intracellular ionic imbalances during ischaemia
da Et spørgsmål om protoner og ioner
en It' s all a question of protons and ions
da Stoffer eller ioner eller indikatorer, der både kan forekomme naturligt og/eller som følge af menneskelige aktiviteter
en Substances or ions or indicators which may occur both naturally and/or as a result of human activities
da Massespektrometrisk detektion skal udføres ved hjælp af MS-teknikker, såsom helmassespektre (full scan) eller måling af udvalgte ioner (SIM), samt MS-MSn-teknikker, såsom måling af udvalgte reaktioner (SRM), eller andre egnede MS eller MS-MSn-teknikker i kombination med relevante ioniseringsformer
en Mass-spectrometric detection shall be carried out by employing MS-techniques such as recording of full mass spectra (full scans) or selected ion monitoring (SIM), as well as MS-MSn techniques such as Selected Reaction Monitoring (SRM), or other suitable MS or MS-MSn techniques in combination with appropriate ionisation modes
da Forholdet mellem Ca- og Mg-ioner er ‧:‧ og mellem Na- og K-ioner
en The ratio of Ca:Mg ions is ‧:‧ and of Na:K ions is
da uorganiske bromider i alt. udtrykt i Br-ioner
en total inorganic bromide, expressed in Br ions
da Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitecturã şi Urbanism (Institut for arkitektur Ion Mincu Bukarest, fakultetet for arkitektur og byplanlægning), Diplomã de Arhitect, Specializarea Arhitecturã şi Urbanism (eksamensbevis som arkitekt, speciale arkitektur og byplanlægning
en Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institute of Architecture Ion Mincu Bucharest, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Diploma of Architect, specialisation architecture and urbanism
da Alle de diagnostiske ioners relative hyppighed i analysanden skal stemme overens med standaranalysandens, så vidt muligt med en margen på ± ‧ % (EI mode) eller ± ‧ % (CI mode
en The relative abundances of all diagnostic ions monitored from the analyte should match those of the standard analyte, preferably within a margin of ± ‧ % (EI mode) or ± ‧ % (CI mode
da af Ion Chirita (nr
en Ion Chirita
da Alle arter bestemt til levnedsmiddelprodukt ion
en All food producing species
da Ionradien er radien for det ladede atom, en såkaldt ion. Ionen kan have en positiv eller negativ ladning. Ladningen for ionen hvis radius du ser vises også i Kalzium. En positiv ion har færre elektroner i sin skal end atomet, en negativ ion har flere elektroner. Derfor har en positiv ion en mindre radius end sit atom, og omvendt
en The Ionic Radius is the radius of a charged atom, a so called ion. The ion can have a positive or a negative charge. The charge of the ion which radius you see is also displayed in Kalzium. A positive ion has less electrons in its shell then the atom, a negative ion has more electrons. Therefore, a postive ion has a smaller radius than its atom and vice versa
Showing page 1. Found 117 sentences matching phrase "ioner".Found in 0.295 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.