Translations into English:

  • ion   
    (noun   ) []
     
    An electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of one or more electrons.
  • ions   

Similar phrases in dictionary Danish English. (2)

ionion
Ion C. BrătianuIon Brătianu

Example sentences with "ioner", translation memory

add example
Forholdet mellem Ca- og Mg-ioner er ‧:‧ og mellem Na- og K-ionerThe ratio of Ca:Mg ions is ‧:‧ and of Na:K ions is
Når metoden skal anvendes til screening, er det et minimumskrav, at den hyppigst forekommende diagnostiske ions intensitet målesFor use as a screening method, at least the intensity of the most abundant diagnostic ion must be measured
sekundær ion-massespektroskopisecondary ion mass spectroscopy
Mindst fire ioner skal ligge inden for de maksimalt tilladte tolerancegrænser for relative ionintensiteter (tabelAt least four ions shall lie within the maximum permitted tolerances for relative ion intensities (Table
Ved forekomst af forhøjede baggrundskoncentrationer af stoffer eller ioner eller indikatorer af naturlige hydrogeologiske årsager tages der ved fastsættelsen af tærskelværdier hensyn til disse baggrundskoncentrationer i den relevante grundvandsforekomstwherever elevated background levels of substances or ions or their indicators occur due to natural hydro-geological reasons, these background levels in the relevant body of groundwater shall be taken into account when establishing threshold values
Derfor er ion- radiussen mindre end atom- radiussenTherefore, the ionic radius is smaller than the atomic radius
Signal-støj-forholdet for hver diagnostisk ion skal væreThe signal-to-noise ratio for each diagnostic ion shall be
SIM måling af udvalgte ionerSIM selected ion monitoring
af Ion Chirita (nrIon Chirita
Farmakokinetikken for de totale cobalamin-(III)-ioner kan i denne population være påvirket af kroppens cyanidbelastning, da cyanocobalamin blev rapporteret at have en ‧ gange lavere halveringstid end de totale cobalamin-(III)-ioner hos raske frivilligeThe pharmacokinetics of total cobalamins-(III) in this population may be affected by the body 's cyanide load, since cyanocobalamin was reported to exhibit a ‧ times lower half-life than total cobalamins-(III) in healthy volunteers
Stoffer eller ioner eller indikatorer, der både kan forekomme naturligt og/eller som følge af menneskelige aktiviteterSubstances or ions or indicators which may occur both naturally and/or as a result of human activities
Forholdet mellem protoner og ioner... mig!The ratio of protons to ions...... me!
Full scan og SIM: De påviste ioners relative intensiteter udtrykt som en procentdel af den mest intensive ions eller transitions intensitet skal svare til intensiteterne i kalibreringsstandarden (enten fra kalibreringsstandardopløsningen eller prøver med tilsætning) i sammenlignelige koncentrationer målt under samme betingelser og inden for følgende tolerancegrænserFull scan and SIM: The relative intensities of the detected ions, expressed as a percentage of the intensity of the most intense ion or transition, shall correspond to those of the calibration standard, either from calibration standard solutions or from spiked samples, at comparable concentrations, measured under the same conditions, within the following tolerances
Bestemmelserne om grundvandets kemiske tilstand finder ikke anvendelse på høje, naturligt forekommende koncentrationer af stoffer eller ioner eller deres indikatorer, der findes enten i en grundvandsforekomst eller i tilknyttede forekomster af overfladevand som følge af specifikke hydro-geologiske forhold, der ikke er omfattet af definitionen af forureningGroundwater chemical status provisions do not apply to high naturally-occurring concentrations of substances or ions or their indicators, contained either in a body of groundwater or in associated bodies of surface water, due to specific hydro-geological conditions, which are not covered by the definition of pollution
Full scan: Hvis full scan-spektre registreres i én massespektrometri, skal der forekomme mindst fire ioner med en relativ intensitet på ] = ‧ % af basistoppenFull scan: When full scan spectra are recorded in single mass spectrometry, a minimum of four ions shall be present with a relative intensity of ] = ‧ % of the base peak
Alle arter bestemt til levnedsmiddelprodukt ionAll food producing species
IRMS-systemet skal have en tredobbelt opsamlerenhed til at muliggøre samtidig måling af ioner ved masse/ladningsforhold ‧, ‧ og ‧ svingninger i iltisotopindholdetThe IRMS must possess a triple collector to allow the simultaneous detection of the ions at mass/charge ratio ‧, ‧ and ‧ fluctuations in the oxygen isotope content
Den accepterede specifikke bestemmelsesgrænse for en enkelt kongener er i denne forordnings forstand koncentrationen af en analyt i det prøveekstrakt, som giver et instrumentrespons for de to forskellige ioner, der skal undersøges, med et signal-støj-forhold på ‧:‧ for det mindst følsomme signal, og som opfylder basiskravene, f.eks. retentionstid og isotopforhold ifølge bestemmelsesproceduren, der er beskrevet i EPA-metode ‧, revision BFor the purposes of this Regulation only, the accepted specific limit of quantification of an individual congener is the concentration of an analyte in the extract of a sample which produces an instrumental response at two different ions to be monitored with an S/N (signal/noise) ratio of ‧:‧ for the less sensitive signal and fulfilment of the basic requirements such as e.g. retention time and isotope ratio according to the determination procedure as described in EPA method ‧ revision B
Summen af Ca- og Mg-ioner i denne opløsning er ‧,‧ mmol/lThe sum of the Ca and Mg ions in this solution is ‧,‧ mmol per litre
Hydrater af et stof eller hydrerede ioner, der dannes ved binding af et stof til vand, forudsat at stoffet er registreret af producenten eller importøren under påberåbelse af denne undtagelsesbestemmelseHydrates of a substance or hydrated ions, formed by association of a substance with water, provided that the substance has been registered by the manufacturer or importer using this exemption
Når metoden skal anvendes til verifikation, skal så vidt muligt mindst fire diagnostiske ioners intensitet målesFor use as a confirmatory method, the intensities of preferably at least four diagnostic ions should be measured
Massespektrometrisk detektion skal udføres ved hjælp af MS-teknikker, såsom helmassespektre (full scan) eller måling af udvalgte ioner (SIM), samt MS-MSn-teknikker, såsom måling af udvalgte reaktioner (SRM), eller andre egnede MS eller MS-MSn-teknikker i kombination med relevante ioniseringsformerMass-spectrometric detection shall be carried out by employing MS-techniques such as recording of full mass spectra (full scans) or selected ion monitoring (SIM), as well as MS-MSn techniques such as Selected Reaction Monitoring (SRM), or other suitable MS or MS-MSn techniques in combination with appropriate ionisation modes
Formålet med denne behandling er at forhindre udfældning af kaliumhydrogentartrat og calciumtartrat (og andre calciumsalte), ved at overskydende ioner i vinen fjernes under indflydelse af et elektrisk felt ved hjælp af membraner, der kun er permeable for anioner, og membraner, der kun er permeable for kationerThe purpose is to obtain tartaric stability of the wine with regard to potassium hydrogen tartrate and calcium tartrate (and other calcium salts) by extraction of ions in supersaturation in the wine under the action of an electrical field and using membranes that are either anion-permeable or cation-permeable
Showing page 1. Found 117 sentences matching phrase "ioner".Found in 0.187 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.