Translations into English:

  • reflection       
    (noun   ) [physics]
     
    The process of obtaining information about assemblies and the types defined within them, and creating, invoking, and accessing type instances at run time.

Example sentences with "refleksion", translation memory

add example
da Målepladsen skal være vandret og uden forhindringer, og skal være fri for overflader med elektromagnetisk refleksion inden for en cirkel med radius mindst ‧ m, målt fra et punkt midt mellem køretøjet og antennen (se fig. ‧ i tillæg
en The test surface must be horizontal and untrammelled and free of electromagnetic reflective surfaces within a minimum radius of ‧ m, measured from a point mid-way between the vehicle and the antenna (see fig. ‧ in Appendix
da Derfor fastholder jeg, at der bør indledes en debat på basis af Kommissionens refleksioner, hvilket efter min mening vil være det bedste bidrag til, at olivenlundene fortsat kan være en kilde til rigdom, som skaber et stort antal arbejdspladser og sætter gang i økonomien i store områder i det sydlige Europa, og til at sikre den fortsatte eksistens af en kultur, der er knyttet til disse træer, og som er så vigtig for at forstå virkeligheden i store områder i Middelhavslandene.
en I therefore urge the need to open a debate on the basis of any comments from the Commission itself, which will, in my view, be the best way to help the olive sector to remain a source of wealth, generating a large number of jobs and driving the economy of wide areas of southern Europe, and to perpetuate a culture associated with these trees, without which it would be difficult to understand the reality of large areas of the Mediterranean.
da Ved belysning af refleksanordninger med en ICI standardlyskilde A ved en observationsvinkel på ‧/‧° og en indfaldsvinkel V = H = ‧°, eller, ved refleksion fra en ikke farvet indgangsflade, V = ± ‧°, H = ‧°, skal de trikromatiske koordinater af det reflekterede lys ligge inden for følgende grænser
en When the retro-reflecting device is illuminated by ICI standard illuminant A, with an angle of divergence of ‧/‧° and an illumination angle of V = H = ‧°, or, if this produces a colourless surface reflection, an angle V = ± ‧°, H = ‧°, the trichromatic coordinates of the reflected luminous flux must be within the following limits: ≤
da hvorvidt de indeholder komponenter, som under funktion er i stand til at ændre de optiske virkninger ved refleksion, brydning, absorption og/eller deformation
en the inclusion or elimination of components capable of altering the optical effects by reflection, refraction, absorption and/or deformation during operation
da Strålen reflekteres og kommer ud samme sted som der hvor den kom ind. På spillefeltet er refleksioner vist med bogstavet R
en The beam is reflected and emerges in the same place it was sent in. On the playfield, reflections are denoted by a special sign
da Gården afspejler på skolens......Og jeg nægter at refleksion.... At være noget kort af Recherche
en The mansion reflects on the school...... and I refuse that reflection.... to be anything short of recherchê
da Lad en ydmyg refleksion over tragedien i Auschwitz rense de skyldige og være en advarsel for nutiden.
en Let humble reflection on the tragedy of Auschwitz cleanse the guilty and be a warning to today’s world.
da Egoet er et produkt af falske refleksioner
en The ego iS a product of falSe reflectionS
da For det tredje og sluttelig handler nogle ændringsforslag om langsigtede spørgsmål som f.eks. oprettelse af en EU-platform for samarbejde og udvikling eller refleksioner over de langsigtede perspektiver for samarbejde og udviklingsfinansiering, spørgsmål, som ikke er strengt forbundet med gennemførelse af det nuværende mandat.
en Thirdly and finally, there are some amendments which relate to longer-term issues such as the creation of an EU platform for cooperation and development, or the reflections on longer-term perspectives for cooperation and development financing, that are not strictly related to the implementation of the current mandate.
da tilstedeværelse eller udeladelse af komponenter, der kan ændre de optiske egenskaber ved refleksion, refraktion, absorption og/eller deformation under anvendelsen
en the inclusion or elimination of components capable of altering the optical effects by reflection, refraction, absorption and/or deformation during operation
da Refleksion og debat om videnskab og teknologi samt deres plads i samfundet under inddragelse af discipliner som historie, sociologi, videnskabsfilosofi og teknologi
en Reflection and debate on science and technology and their place in society, drawing on disciplines such as history, sociology and philosophy of science and technology
da Opdatere og forbedre undervisningsstrategier ved hjælp af observation og refleksion
en Using observation and reflection to update and improve teaching strategies
da Hr. formand, jeg synes, at det er et godt tidspunkt at drøfte dette spørgsmål på, for det er et spørgsmål, der i realiteten opfordrer os til refleksion.
en . Mr President, I believe that this is the right time of day to be discussing this issue, because in reality it is an issue that requires reflection; we have very little to play with.
da Selv om post-Fukushima-perioden endnu ikke er indtrådt, ønsker min gruppe, at det skal blive en periode med refleksion og handling, først for at sikre, at reglerne for nuklear sikkerhed strammes betydeligt, og for det andet for at fremme vores indsats i forhold til grøn energi.
en Although unfortunately not there yet, my group wants the post-Fukushima to be a period of reflection and action, firstly to ensure that the rules governing nuclear safety are significantly tightened and, secondly, to further our efforts in the field of green energy.
da På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den ‧.-‧. marts ‧ blev der fastsat et strategisk mål for EU om at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed, og Rådet (uddannelse) blev opfordret til at iværksætte en generel refleksion over uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål ved at fokusere på fælles problemer og prioriteringer, samtidig med at de nationale forskelligheder respekteres
en The special meeting of the European Council in Lisbon on ‧-‧ March ‧ set a strategic goal for the European Union to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion, and invited the Education Council to undertake a general reflection on the concrete future objectives of education systems, focusing on common concerns and priorities while respecting national diversity
da Dette er et øjeblik til refleksion, hvor vi ikke kun skal evaluere det, vi har opnået indtil videre, men også overveje nye metoder til at opnå de mål, der blev fastlagt i 1995.
en This is a moment of reflection where we need not only to evaluate what we have achieved so far but also to think about new ways of attaining the goals set out in 1995.
da g fanger refleksionerne
en And catch the reflections?
da Refleksion
en Reflection
da BEREC bør også fungere som et organ for refleksion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for elektronisk kommunikation. BEREC bør således rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ
en BEREC should also serve as a body for reflection, debate and advice for the European Parliament, the Council and the Commission in the electronic communications field. BEREC should accordingly advise the European Parliament, the Council and the Commission, at their request or on its own initiative
da Værdierne i tabel ‧ kan multipliceres med en faktor på op til ‧ i bjergområder, for så vidt som det er begrundet i vejenes stigning, højde over havet, temperaturinversion og/eller refleksion fra dalsiderne
en The values of Table ‧ may be multiplied by a factor of up to ‧ in mountain areas to the extent that it is justified by the gradient of roads, temperature inversions and/or amphitheatre effect of valleys
da Soklen skal være udformet på en sådan måde, at refleksionerne fra dens sider og vibrationer fra den er uden nævneværdig indflydelse på måleresultaterne
en In addition, arrangements must be made to ensure that reflexions on the sides of the support and its own vibrations have no appreciable effect on the measuring results
da Har den reflekterende flade forskellige grader af refleksion, skal det ved indstilling på dag være muligt at genkende farverne af de signaler, der anvendes i trafikken
en In the case of reflecting surfaces with a changeable degree of reflection, the day position must allow the colours of the signals used for road traffic to be recognised
da Åben vandret plads, fri for elektromagnetisk refleksion- afgrænsning af pladsen defineret af en ellipse
en Clear horizontal surface free of electromagnetic reflection delimitation of the surface defined by an ellipse
da Hvilke refleksioner kunne det f.eks. have på fødevaresikkerhed?
en What sort of repercussions will it have, for example, on food safety?
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "refleksion".Found in 0.3 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.