Translations into English:

  • reflection       
    (noun   ) [physics]
     
    The process of obtaining information about assemblies and the types defined within them, and creating, invoking, and accessing type instances at run time.

Example sentences with "refleksion", translation memory

add example
da Dette indbefatter såvel kritisk og kreativ refleksion og konstruktiv deltagelse i aktiviteter i fællesskabet og naboskabet, som beslutningstagning på alle niveauer fra det lokale plan til det nationale og europæiske plan, særlig ved at deltage i valg
en This involves critical and creative reflection and constructive participation in community or neighbourhood activities as well as decision-making at all levels, from local to national and European level, in particular through voting
da GERT bør også fungere som et organ for refleksion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for elektronisk kommunikation. GERT bør således rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ
en GERT should also serve as a body for reflection, debate and advice for the European Parliament, the Council and the Commission in the electronic communications field. GERT should accordingly advise the European Parliament, the Council and the Commission, at their request or on its own initiative
da De fire betænkninger indskriver sig fuldt ud i de generelle retningslinjer, som vi har taget afstand fra, men de indeholder også nogle positive punkter, som vil kunne bidrage til den nødvendige refleksion.
en These reports fully follow the general direction taken, which we opposed, but which we think does contain some positive points, which might help in this new situation as regards the reflection which is so urgently needed.
da symposiumet Refleksioner over den præjudicielle procedure og møde med præsidenterne for forfatningsdomstolene og de øverste domstole i Den Europæiske Unions medlemsstater den ‧. og ‧. marts
en symposium Reflections on the preliminary ruling procedure and meeting with the Presidents of the Constitutional Courts and Supreme Courts of the Member States of the European Union, on ‧ and ‧ March
da Hr. formand, jeg synes, at det er et godt tidspunkt at drøfte dette spørgsmål på, for det er et spørgsmål, der i realiteten opfordrer os til refleksion.
en . Mr President, I believe that this is the right time of day to be discussing this issue, because in reality it is an issue that requires reflection; we have very little to play with.
da Jeg ser to primære refleksions- og handlingsmuligheder: først og fremmest en revurdering af reglerne for økonomisk styring, herunder stabilitets- og vækstpagten, og dernæst en reform af finansmarkedet.
en I see two main strands for reflection and action: first, a reassessment of the rules for economic governance, including the Stability and Growth Pact, and second, financial markets reform.
da De skal i stedet formidle øget adgang til kultur og indgyde de skolesøgende lige fra de yngste årgange respekt, lyst og smag for kulturens udtryk og fremme refleksion og bevidsthed om at tilhøre den store civilisation og kulturkreds, der hedder Europa.
en They must offer citizens a major opportunity for access to culture and must inculcate, in everyone who attends school, from the earliest ages onwards, respect, enthusiasm and a taste for cultural expression that can help citizens to reflect on what it means to be part of Europe’s rich panoply of civilisation and culture.
da at stimulere en forbilledlig undervisning og forskning i samt refleksion over europæiske integrationsstudier på højere læreanstalter i og uden for Fællesskabet
en to stimulate excellence in teaching, research and reflection in European integration studies in higher education institutions within and outside the Community
da g fanger refleksionerne
en And catch the reflections?
da Selv om post-Fukushima-perioden endnu ikke er indtrådt, ønsker min gruppe, at det skal blive en periode med refleksion og handling, først for at sikre, at reglerne for nuklear sikkerhed strammes betydeligt, og for det andet for at fremme vores indsats i forhold til grøn energi.
en Although unfortunately not there yet, my group wants the post-Fukushima to be a period of reflection and action, firstly to ensure that the rules governing nuclear safety are significantly tightened and, secondly, to further our efforts in the field of green energy.
da Målepladsen skal være vandret og uden forhindringer, og skal være fri for overflader med elektromagnetisk refleksion inden for en cirkel med radius mindst ‧ m, målt fra et punkt midt mellem køretøjet og antennen (se fig. ‧ i bilag VI, tillæg
en The test site shall be a level, clear area free from electromagnetic reflecting surfaces within a circle of minimum radius ‧ m measured from a point midway between the vehicle and the antenna (see Figure ‧ in Appendix ‧ of Annex VI
da Hvilke refleksioner kunne det f.eks. have på fødevaresikkerhed?
en What sort of repercussions will it have, for example, on food safety?
da Derfor faldt det mig let at stemme for denne betænkning, for de erklæringer, som blev optaget imod min vilje, og som jeg netop var inde på, er helt åbenlyst så tåbelige, at betænkningen - i sin helhed - under alle omstændigheder giver en god refleksion af Parlamentets holdning.
en I found it easy to vote in favour of this report, for the statements that I did not want to see incorporated, yet which nonetheless have been, and which I have just enumerated, are quite obviously so nonsensical that the report, taken as a whole, nevertheless represents a good reflection of this House’s position.
da Det er en refleksion og et befordringsbevis, der perfekt supplerer professor Montis, som for nylig fremlagde sin rapport med titlen ”A new strategy for the single market” til kommissionsformand Barroso.
en This is a reflection and a travel warrant which perfectly complements that of Professor Monti, who recently submitted his report entitled 'A new strategy for the single market' to the President of the European Commission, José Manuel Barroso.
da Izquierdo Collados betænkning gennemfører en glimrende kritisk undersøgelse af Kommissionens treårlige rapport, der i sig selv er en rapport af høj teknisk kvalitet og stor analytisk skarphed, men da hr. Izquierdo Collado ikke ønsker at agere som kopistmunkene, der konstant gentog det allerede sagte, bygger han bro til Agenda 2000 og foregriber derved en væsentlig refleksion om Unionens fremtid.
en Mr Izquierdo Collado's report makes an excellent critical analysis of the Commission's three-yearly report, which in itself is a report of high technical quality and great analytical rigour, but, not wishing to be constantly reiterating what has already been said, Mr Izquierdo Collado skillfully bridges the gap with Agenda 2000, introducing essential ideas on the future of the Union.
da Da Parlamentets formand har informeret Dem om samtalen i går med hr. Brix, vil jeg undlade at komme med refleksioner over hans indlæg og kort gå videre til det andet punkt, jeg godt vil drøfte med Dem, nemlig Mellemøsten-spørgsmålet.
en Since you have information from the President of Parliament on the conversation yesterday with Dr Blix, I will not say anything about the comments made and I will move on briefly to the second point I wanted to discuss with you, ladies and gentlemen, which is the issue of the Middle East.
da Vi befinder os nu i en refleksionsfase, men disse refleksioner skal gøres synlige og hørbare, således at man kan godkende, modsige og diskutere.
en We are now in a phase of reflection, but this reflection must be made visible and audible in order to give people the opportunity to agree with or oppose the ideas presented.
da - (EN) Fru formand! En krise bør ikke kun være en tid til handling, men også refleksion.
en Madam President, a crisis should not only be a time for action but also for reflection.
da forventer med henblik på det forestående arbejde med at revidere de integrerede retningslinjer en fælles refleksionsproces mellem de berørte EU-organer, og foreslår en interinstitutionel arbejdsgruppe efter Det Europæiske Råds forårsmøde i ‧; anbefaler følgende aspekter til forbedring af gennemførelsen af EU-reformdagsordenen til diskussion og refleksion
en Expects, with a view to the forthcoming work on revising the Integrated Guidelines, to see a joint process of reflection between the EU institutions concerned and proposes an inter-institutional working party to be established after the Spring ‧ European Council; recommends the following aspects for improving implementation of the EU reform agenda for discussion and reflection
da Soklen skal være udformet på en sådan måde, at refleksionerne fra dens sider og vibrationer fra den er uden nævneværdig indflydelse på måleresultaterne
en In addition, arrangements must be made to ensure that reflexions on the sides of the support and its own vibrations have no appreciable effect on the measuring results
da Kommissionen bidrager til den interne refleksion over alle disse spørgsmål.
en The Commission is contributing to the internal reflection on all these issues.
da Vi fortsætter vores refleksioner over dette spørgsmål om to uger, hvor vi i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vil drøfte hr. Gil-Robles Gil-Delgados og hr.
en We will continue our reflection on this matter in two weeks' time when we debate, in depth, the report by Mr Gil-Robles Gil-Delgado and Mr Tsatsos on behalf of the Committee on Constitutional Affairs.
da Målepladsen skal være vandret og uden forhindringer, og skal være fri for overflader med elektromagnetisk refleksion inden for en cirkel med radius mindst ‧ m, målt fra et punkt midt mellem køretøjet og antennen (se fig. ‧ i bilag IV, tillæg
en The test site shall be a level, clear area free from electromagnetic reflecting surfaces within a circle of minimum radius ‧ m measured from a point midway between the vehicle and the antenna (see Figure ‧ of Appendix ‧ to Annex IV
da Vi foreslog ligefrem et moratorium, inden forhandlingerne skulle påbegyndes, med henblik på først at få foretaget en sådan opgørelse og gennemført en efterfølgende refleksion over de veje, som de internationale handelsrelationer bevæger sig ad.
en We even suggested a moratorium on the start of negotiations with a view to being able to produce this kind of balance sheet and to produce a subsequent study of the routes that international trade relations are taking.
da Nu skal vi passe på ikke at forpasse denne hensigt om refleksion og udnytte denne periode til at uddybe vores viden i forhold til det aspekt, som ligger os mest på sinde, beskyttelsen af sundheden - en viden, som, lad os sige det ærligt, endnu ikke er tilstrækkelig betryggende.
en For the time being we should take care not to thwart this attempt to reflect, to use this period of time to extend our knowledge from the viewpoint that health protection is of greater concern, knowledge which, we have to say, is not yet sufficiently reassuring.
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "refleksion".Found in 0.208 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.