Translations into English:

  • reflection       
    (noun   ) [physics]
     
    The process of obtaining information about assemblies and the types defined within them, and creating, invoking, and accessing type instances at run time.

Example sentences with "refleksion", translation memory

add example
da Det vil sige ved at indlede en debat, hvor man havde foreslået hensigtsmæssige løsninger på basis af Kommissionens refleksioner, en konstatering af problemerne, de miljømæssige og sociale implikationer, følgerne for udviklingen af landdistrikter hvad angår olivenlunde, indkomstudviklingen for olivenavlere, situationen i industrien samt handelen og konkurrencen med andre former for planteolier.
en This would have meant opening a debate in which appropriate options would have been proposed on the basis of the Commission's views, identification of the problems, the environmental, social and rural development implications in the olive sector, the growth of and trends in olive producers' incomes, the production and trade situation and competition with other types of vegetable oils.
da Det var ganske givet nødvendigt at gøre strukturfondene til genstand for en sådan - ganske radikal - refleksion, og det ville klart nok være et meget stort fremskridt, hvis virkeligheden tilpassede sig de i betænkningen indeholdte forslag.
en The structural funds certainly needed a pretty strong and radical rethink, and he has done that. It would be a major advance if the proposals made in the report became reality.
da Det er op til Sverige at indlede den fase, som kommissionsformand Prodi kalder åben refleksion.
en It is up to Sweden to initiate the phase which President Prodi calls 'open reflection' .
da Hr. formand, jeg synes, at det er et godt tidspunkt at drøfte dette spørgsmål på, for det er et spørgsmål, der i realiteten opfordrer os til refleksion.
en . Mr President, I believe that this is the right time of day to be discussing this issue, because in reality it is an issue that requires reflection; we have very little to play with.
da Mine damer og herrer, hr. formand, efter denne opsummering af et konkret spørgsmål, som vi skal drøfte i dag, vil jeg gerne benytte de sidste minutter af min taletid til at komme med en mere generel refleksion over årsagen til, at det har været nødvendigt at vedtage denne slags internationale og europæiske lovgivning, og det er simpelthen den fortsatte terrorisme.
en Ladies and gentlemen, Mr President, having touched briefly on a specific issue, that we today have the task of debating, I wish to take the last few minutes of the speaking time I have left to make a more general observation on the reasons that have led to our having to adopt this type of international and European law. The reason is nothing less than the persistence of terrorism.
da Hvad angår det ansøgte ordmærkes beskrivende karakter har sagsøgeren for det første gjort gældende, at ordmærket umiddelbart og uden videre refleksion gør det muligt for den relevante kundekreds at skelne alle kendetegn ved de udbudte varer
en First, with regards to the descriptiveness of the word mark claimed, the applicant submits that the latter enables the relevant public to discern immediately and without further reflection any of the characteristics of the goods offered
da Udsigten til økonomisk recession, næret af den aktuelle økonomiske krise og stigende energiudgifter, de transatlantiske forholds utilfredsstillende status og Ruslands stigende selvtilfredshed, som mere og mere konfronterer Europa med gammeldags geopolitiske udfordringer, som det ikke længere er rustet til, er kun en refleksion af det aktuelle internationale miljø.
en The prospect of economic recession, fuelled by the current financial crisis and increasing energy costs, the unsatisfactory status of transatlantic relations and the increasing assertiveness of Russia, which confront Europe more and more with old-style geopolitical challenges for which it is no longer equipped, are only a reflection of the current international environment.
da g fanger refleksionerne
en And catch the reflections?
da Der er ingen tvivl om, at Deres erfaring som ordfører og Deres bemærkelsesværdige bidrag til fremskridtet for Den Europæiske Union medvirker til at gøre denne tekst til et udgangspunkt for en nødvendige refleksion for den kommende Kommission.
en Your experience as a rapporteur and your very remarkable contribution to the European Union's progress mean that this report will be an essential discussion document for the next Committee on Institutional Affairs.
da Har den reflekterende flade forskellige grader af refleksion, skal det ved indstilling på dag være muligt at genkende farverne af de signaler, der anvendes i trafikken
en In the case of reflecting surfaces with a changeable degree of reflection, the day position must allow the colours of the signals used for road traffic to be recognised
da Nu skal vi passe på ikke at forpasse denne hensigt om refleksion og udnytte denne periode til at uddybe vores viden i forhold til det aspekt, som ligger os mest på sinde, beskyttelsen af sundheden - en viden, som, lad os sige det ærligt, endnu ikke er tilstrækkelig betryggende.
en For the time being we should take care not to thwart this attempt to reflect, to use this period of time to extend our knowledge from the viewpoint that health protection is of greater concern, knowledge which, we have to say, is not yet sufficiently reassuring.
da Der er ingen undskyldninger for vold, men der er grund til eftertanke og refleksion.
en There are no excuses for violence, but there are grounds for consideration and reflection.
da GERT bør også fungere som et organ for refleksion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for elektronisk kommunikation. GERT bør således rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ
en GERT should also serve as a body for reflection, debate and advice for the European Parliament, the Council and the Commission in the electronic communications field. GERT should accordingly advise the European Parliament, the Council and the Commission, at their request or on its own initiative
da Jeg har ikke tænkt mig at dække hele den svenske formandskabsperiode i min redegørelse, men jeg vil fremkomme med nogle refleksioner over det halve år, som vi nu har lagt bag os.
en I make no claim to provide a comprehensive review of the Swedish presidency in my report. Instead, I would offer some reflections upon the last six months.
da Hvis en af dagene i den europæiske kalender skal helliges refleksion over det humanitære aspekt af lovgivernes arbejde, herunder vores, kan vi ikke lukke øjnene for dette, ellers forfalder vi til hykleri.
en If one of the days on the European calendar is to be a day for reflection on the humanitarian aspect of the legislator's work, and also ours, we cannot just shut our eyes to all of this, or we shall descend into hypocrisy.
da symposiumet Refleksioner over den præjudicielle procedure og møde med præsidenterne for forfatningsdomstolene og de øverste domstole i Den Europæiske Unions medlemsstater den ‧. og ‧. marts
en symposium Reflections on the preliminary ruling procedure and meeting with the Presidents of the Constitutional Courts and Supreme Courts of the Member States of the European Union, on ‧ and ‧ March
da I stedet for at stille spørgsmålstegn ved den kroatiske befolknings holdning, er jeg af den opfattelse, at deres tvivlsspørgsmål giver anledning til en grundig refleksion over, hvordan EU er blevet drevet.
en Instead of questioning the opinion of the Croatian people, I believe that their doubts merit serious reflection on how the European Union has been run.
da Jeg ser to primære refleksions- og handlingsmuligheder: først og fremmest en revurdering af reglerne for økonomisk styring, herunder stabilitets- og vækstpagten, og dernæst en reform af finansmarkedet.
en I see two main strands for reflection and action: first, a reassessment of the rules for economic governance, including the Stability and Growth Pact, and second, financial markets reform.
da For det første: i de år, hvor jeg var medlem af Rådet, udarbejdedes der i forbindelse med større reformer, som man på forhånd vidste var polemisk, et analyse-, refleksions- og perspektiveringsdokument.
en First question: when I was a Commissioner, whenever we had to carry out a major reform known to be a controversial one, we would first of all draft an analytical document, containing our thoughts and perspectives.
da Refleksion, hvor strålingen sendes tilbage i retninger, som er tæt på den retning, hvorfra den kom, idet denne egenskab opretholdes, selv ved store variationer i den indfaldende stråling
en Reflection in which radiation is returned in directions close to the direction from which it came, this property being maintained even over wide variations of the direction of the incident radiation
da Mordet på den tyrkisk-armenske journalist Hrant Dink burde have foranlediget en periode med national refleksion, men det skete beklageligvis ikke.
en The murder of the Turkish-Armenian journalist Hrant Dink should have provided a period of national reflection but, sadly, this did not happen.
da Soklen skal være udformet på en sådan måde, at refleksionerne fra dens sider og vibrationer fra den er uden nævneværdig indflydelse på måleresultaterne
en In addition, arrangements must be made to ensure that reflexions on the sides of the support and its own vibrations have no appreciable effect on the measuring results
da De skal i stedet formidle øget adgang til kultur og indgyde de skolesøgende lige fra de yngste årgange respekt, lyst og smag for kulturens udtryk og fremme refleksion og bevidsthed om at tilhøre den store civilisation og kulturkreds, der hedder Europa.
en They must offer citizens a major opportunity for access to culture and must inculcate, in everyone who attends school, from the earliest ages onwards, respect, enthusiasm and a taste for cultural expression that can help citizens to reflect on what it means to be part of Europe’s rich panoply of civilisation and culture.
da Selv om post-Fukushima-perioden endnu ikke er indtrådt, ønsker min gruppe, at det skal blive en periode med refleksion og handling, først for at sikre, at reglerne for nuklear sikkerhed strammes betydeligt, og for det andet for at fremme vores indsats i forhold til grøn energi.
en Although unfortunately not there yet, my group wants the post-Fukushima to be a period of reflection and action, firstly to ensure that the rules governing nuclear safety are significantly tightened and, secondly, to further our efforts in the field of green energy.
da Ministerrådet skal ikke træffe afgørelse i sagen endnu, og det, rådsformanden har sagt her, lyder godt, men Ministerrådet må koordinere sit arbejde med Kommissionen, og det skal vide, at Kommissionen er utilbøjelig til at imødekomme anmodningen om, at der, før Kommissionen forelægger Rådet en så vidtrækkende beslutning, bør være en refleksions- og konsulteringsperiode, der giver den berørte sektor mulighed til at udtale sig.
en The Council of Ministers speaks well - but it is not going to make the decision. The Council of Ministers should work in coordination with the Commission and needs to be aware that at the moment the Commission is reticent about what is being asked.
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "refleksion".Found in 0.265 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.