Translation of "be located" into Afrikaans

verkeer, voorkom are the top translations of "be located" into Afrikaans. Sample translated sentence: People must be located and helped to safety before it is too late. ↔ Mense moet opgespoor en na veiligheid gehelp word voor dit te laat is.

be located
+ Add

English-Afrikaans dictionary

 • verkeer

  noun
 • voorkom

  verb
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "be located" into Afrikaans

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate
Add

Translations of "be located" into Afrikaans in sentences, translation memory

People must be located and helped to safety before it is too late.
Mense moet opgespoor en na veiligheid gehelp word voor dit te laat is.
What help is available when one does not know where a subject may be located within the Internet?
Watter hulp is beskikbaar wanneer jy nie weet waar ’n onderwerp op die Internet gevind kan word nie?
But we soon found out that our new home also happened to be located near Jehovah’s Witnesses!
Maar ons het gou uitgevind dat ons nuwe tuiste ook naby Jehovah se Getuies was!
Could the earth be located in a better position to host life?
Kon die aarde op ’n beter plek gewees het om lewe te onderhou?
So it could not possibly be located in any part of Turkey. —Matthew 4:17; 6:9, 10.
Dit kan dus onmoontlik in enige deel van Turkye geleë wees. —Mattheüs 4:17; 6:9, 10.
Where will the government be located?
Waar sal die regering gesetel wees?
Wind energy has long been denounced as weak and, due to being location driven, impractical.
Wind energie is lankal afgemaak as swak en, weens die feit dat dit plek gedrewe is, onprakties.
It was near the place of impalement and back then could unmistakably be located very easily.
Dit was naby die plek waar hy aan die paal gehang is en kon destyds ongetwyfeld baie maklik gevind word (Johannes 19:41, 42).
* If seconds are added to these coordinates, even buildings within a city can be located.
* As sekondes by hierdie koördinate gevoeg word, kan selfs die ligging van geboue in ’n stad bepaal word.
Yet, with rental space in short supply, where would the office be located?
Maar waar sou die kantoor gevestig word, aangesien daar so min plekke te huur was?
For your convenience, clearly marked contribution boxes will be located throughout the convention facility.
Gerieflikheidshalwe sal bydraebussies wat duidelik gemerk is oral by die byeenkoms beskikbaar wees.
Sometimes doctors must act immediately, even before relatives can be located to determine the patient’s wishes or preferences.
Soms moet dokters onmiddellik optree, selfs voordat familielede opgespoor kan word wat kan sê wat die pasiënt se wense of voorkeure is.
Scriptures could be located faster.
Tekste kon vinniger gevind word.
Would Paradise be located in heaven, on earth, or at some intermediate location where humans await judgment?
Sou die Paradys in die hemel, op die aarde of êrens anders wees waar mense wag om geoordeel te word?
About the year 1910, genes were found to be located on cell structures called chromosomes.
In omstreeks 1910 is daar ontdek dat gene op selstrukture gevind word wat chromosome genoem word.
A hundred men or more may be located in such a camp.
In so ’n kamp kan daar honderd of meer mans woon.
An unknown host error indicates that the server with the requested name, %#, could not be located on the Internet
' n onbekende bediener fout dui aan wat die bediener met die versoekte naam, % #, kon nie wees geleë op die Internet
An unknown host error indicates that the server with the requested name, %#, could not be located on the Internet
' n onbekende bediener fout dui aan wat die bediener met die versoekte naam, % #, kon nie wees geleë op die Internet
So they expected the heart to be located on the right side of the body of a left- handed person.
Hulle het derhalwe verwag dat n linkshandige se hart aan die regterkant van sy liggaam sou wees.
In some cases, the branch office will inform the elders that someone who speaks the person’s language could not be located.
In party gevalle sal die takkantoor die ouer manne in kennis stel dat niemand gevind kon word wat die persoon se taal praat nie.
For one thing, objects under water appear to be located at about three quarters of their actual distance; focusing is therefore difficult.
In die eerste plek lyk voorwerpe onder die water asof hulle ongeveer driekwart van hulle werklike afstand van jou af is; dit is derhalwe moeilik om te fokus.
The little village is about two miles [3 km] from Jerusalem, being located on the eastern slope of the Mount of Olives.
Die dorpie is ongeveer drie kilometer van Jerusalem af teen die oostelike hang van die Olyfberg geleë.
Jehovah’s temple would be located in the priests’ strip of land, in the center of the square contribution. —Ezekiel 45:1-7.
Jehovah se tempel sou in die priesters se grondgebied geleë wees, in die middel van die vierkantige offergawe.—Esegiël 45:1-7.