pronunciation: IPA: ˈbɛɾɚ /ˈbɛɾ.ɚ/ /ˈbɛt.ɚ/ /ˈbɛt.ə/ /ˈbet.ə/ , SAMPA: /"bEt.@`/ /"bEr.@`/ /"bEt.@/ /"bet.@/    

Translations into Afrikaans:

  • beter   
     
    Comparative form of good or well.
  • verbeter   

Other meanings:

 
To get better.
 
To make better.
 
Alternative spelling of bettor.
 
To improve.
 
An entity, usually animate, deemed superior to another.
 
to improve
 
comparative form of good or well: more good or well
 
comparative of the adjectives good or well
 
comparative form of well: more well
 
To surpass in excellence.
 
comparative form of the adverb well

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

make better
verbeter

    Show declension

Example sentences with "better", translation memory

add example
en better dealt with in a number of ways. Most importantly the cycle
af het op ‘n aantal maniere. Die balangrikste is dat die kringloop van misdaad
en residence is better apprised to obtain
af van gewoonteverblyf beter toegerus is
en The entirety of our system of governance is therefore making the commitment that in the period ahead of us, it will do its best to live up to the imperative – Business Unusual! We speak of Business Unusual not referring to any changes in our established policies but with regard to the speedy, efficient and effective implementation of these policies and programmes, so that the lives of our people should change for the better, sooner rather than later
af Ons regeringstelsel in sy geheel onderneem dus dat, in die tydperk wat voorlê, hy sy beste sal doen om die opdrag van "Besigheid Buitengewoon" uit te voer! Wanneer ons praat van "Besigheid Buitengewoon" verwys ons nie na enige veranderings in ons bestaande beleide nie, maar wel na die spoedige, doeltreffende en doelmatige implementering van hierdie beleide en programme, sodat die lewensgehalte van ons mense ten goede kan verander, eerder vroeër as later
en An examination of education and skills acquisition shows improvement of quite a high base by ‧, though at a slow pace. This applies to literacy levels, gross school enrolment and tertiary participation rates. The fluctuating Matric pass rates do indicate that much more needs to be done to stabilise the system and ensure steady improvement. At the same time, the number of Matric students who pass Mathematics at the higher grade is only slightly better than in ‧. We also continue to show weaknesses in implementing the Adult Basic Education programme
af ́n Ondersoek na onderwys en vaardigheidsontwikkeling toon dat ́n groot verbetering teen ‧ ingetree het, ofskoon teen ́n stadige pas. Dit is van toepassing op geletterdheidsvlakke, bruto inskrywing aan skole, en die koers van deelname aan tersiêre onderrig. Die fluktuerende matriekslaagsyfer dui wel aan dat baie meer gedoen moet word om die stelsel te stabiliseer en bestendige verbetering te verseker. Terselfdertyd is die getal matriekleerlinge wat Wiskunde op hoër graad slaag net effens hoër as in ‧. Daar is ook nog steeds swakhede in die implementering van die programme vir basiese volwasse onderrig (ABET
en I feel better today.
af Ek voel beter vandag.
en A small part of these are the permanent job opportunities created through the Expanded Public Works Programme. But there is no question that this programme can and must be ratcheted upwards quite significantly. There is also no question that we can do much better to create self-employment through small and micro-enterprises. And given that a large majority of the unemployed are youth, we can do much better in terms of such interventions as the National Youth Service and the development of young entrepreneurs
af ́n Klein deeltjie hiervan is die permanente werksgeleenthede wat deur die Uitgebreide Program vir Openbare werke (EPWP) geskep is. Maar daar bestaan geen twyfel dat hierdie program in ́n beduidend hoër rat oorgeskakel kan en moet word nie. Daar is ook geen twyfel nie dat ons meer selfwerksaamheid kan skep deur middle van klein en mikro-ondernemings. En gegewe dat ́n groot meerderheid van die werkloses jongmense is, kan ons baie beter doen deur ingrypings soos die Nasionale Jeugdiens en die ontwikkeling van jong entrepreneurs
en But the message that our collective experience communicates to all of us is that, working together, we can and shall succeed in meeting the common objective we have set ourselves as a nation-to build a better life for all, in a country that no longer contains within it and represent much that is ugly and repulsive in human society
af Maar die boodskap wat ons gemeenskaplike ervaring aan almal van ons oordra, is dat ons die gemeenskaplike doel wat ons as ́n nasie aan onsself gestel het, kan bereik deur saam te werk-die doel om ́n beter lewe vir almal te skep in ́n land wat nie meer veel van dit wat lelik en weersinwekkend in die menslike samelewing is, bevat en verteenwoordig nie
en Colour, Floyd-Steinberg, CMYK, better
af Kleur, Floyd-Steinberg, Cmyk, beter
en provided services at a lower standard compared to the better resourced courts in
af verskaf het op ’n laer standaard in vergelyking met die beter befondse howe in die
en Ogg Vorbis is a fully free and unencumbered compressed audio format that is perfect for storing your compressed music on your computer. The sound quality is slightly better than Mp‧ at the same bitrate. Note that not all mobile players support the Ogg Vorbis format
af Ogg Vorbis is ' n volledig gratis en onverhinderde saamgepersde oudio formaat, ideaal vir die stoor van saamgepersde musiek op jou rekenaar. Die klank gehalte is effens beter as Mp‧ teen dieselfde bistempo. Neem kennis dat ondersteuning vir Ogg Vorbis by sommige draagbare media spelers ontbreek
en These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as well
af Hierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
en My answer to this question is a definite No! Like the rest of our Government I am convinced that the fundamentals that have informed our country's forward march in the last ‧ years remain in place. They continue to provide us with the strong base from which we must proceed as we keep our eyes firmly focused on the continued pursuit of the goal of a better life for all our people. Thus should we all reaffirm that we remain on course as we continue to strive to make ours a winning nation
af My antwoord op hierdie vraag is 'n besliste Nee! Soos die res van ons regering, is ek oortuig daarvan dat die grondslag wat gelê is vir ons land se vooruitgang gedurende die afgelope ‧ jaar nog steeds in plek is. Dit voorsien ons nog steeds van 'n sterk basis van waar ons moet voortgaan terwyl ons doelgerig streef om die doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense te bereik. Daarom moet ons almal weereens bevestig dat ons op koers sal bly terwyl ons voortgaan in ons strewe om hierdie nasie 'n wenner te maak
en Color, Floyd-Steinberg, CMYK, better
af Kleur, Floyd-Steinberg, Cmyk, beter
en While we have already surpassed that targeted figure of ‧ police officers employed in the South African Police Service, and while we have improved the training programme, we recognise the fact that the impact of this is not yet high enough for everybody to feel a better sense of safety and security. While we have reduced the incidence of most contact crimes, the annual reduction rate with regard to such categories as robbery, assault and murder is still below the ‧% that we had targeted. And the abuse of women and children continues at an unacceptable level
af Ofskoon die Suid-Afrikaanse Polisiediens reeds die teiken-indiensnemingsgetal van ‧ polisiebeamptes bereik en die opleidingsprogramme verbeter het, erken ons dat die uitwerking hiervan nog nie groot genoeg is om aan almal ́n sterker gevoel van veiligheid en sekuriteit te verleen nie. Ofskoon ons die voorkoms van die meeste vorme van kontakmisdaad verlaag het, is die jaarlikse koers van afname in misdaadkategorieë soos diefstal, aanranding en moord nog steeds laer as die ‧ tot ‧% wat ons ons ten doel gestel het. En die misbruik van vroue en kinders word teen ́n onaanvaarbaar hoë koers voortgesit
en As we celebrate Madiba’s release today, let us recommit ourselves to building a better future for all South Africans, black and white
af Waar ons vandag Madiba se vrylating vier, moet ons onsself weer daartoe herverbind om 'n beter toekoms vir alle Suid-Afrikaners, swart en wit, te bou
en You'd better not argue with Tom.
af Jy beter nie met Tom stry nie.
en Checking this box will change your X Modifier Mapping to better reflect the standard MacOS modifier key usage. It allows you to use Command+C for Copy, for instance, instead of the PC standard of Ctrl+C. Command will be used for application and console commands, Option as a command modifier and for navigating menus and dialogs, and Control for window manager commands
af Toetsing hierdie boks sal verander jou X Modifiseerder Tabillering na beter reflekteer die standaard Makros Modifiseerder sleutel gebruik. Dit laat toe jy na gebruik Opdrag+C vir Kopie, vir voorbeeld, in plaas van van die Pc standaard van Ctrl+C. Opdrag sal wees gebruik word vir aansoek en konsole opdragte, Opsie as ' n Opdrag Modifiseerder en vir navigering kieslyste en dialoë, en Kontrole vir venster bestuurder opdragte
en His bike is better than mine.
af Haar fiets is beter as myne.
en “This year we have done even better
af “Hierdie jaar het ons selfs beter gevaar
en In essence the significant rise in electricity demand over the last two years has outstripped the new capacity we have brought on stream. The resultant tight supply situation makes the overall system vulnerable to any incident affecting the availability of energy. In this situation, we have to curtail the unplanned outages and the only way we can do this immediately is reduce demand and thus ensure a better reserve margin
af Uiteraard het die aansienlike styging in die behoefte aan elektrisiteit gedurende die afgelope twee jaar die nuwe kapasiteit wat ons beskikbaar gestel het oorskry. Die inperking in voorsiening wat daardeur teweeg gebring is, maak die stelsel kwesbaar vir enige insident wat die beskikbaarheid van energie kan beïnvloed. Die huidige situasie verg dat ons onbeplande kragonderbrekings moet verminder, en die enigste manier waarop ons dit onmiddelik kan doen, is om die aanvraag te verminder en gevolglik 'n beter reserwegrens te verseker
en Her bike is better than mine.
af Haar fiets is beter as myne.
en We also need to better integrate land reform and agricultural support programmes
af Ons wil ook grondhervornming en landbou-ondersteuningsprogramme beter integreer
en The identification of the Apex Priorities means that all three spheres of government, the national, provincial and local, at both executive and administrative levels, are hereby making the firm undertaking that we will use the short period ahead of us further to energise our advance towards the realisation of the all-important goal of a better life for all our people
af Die identifisering van die top-prioriteite beteken dat al drie sfere van die Regering-nasionaal, provinsiaal en plaaslik-op uitvoerende sowel as administratiewe vlak, hierdeur 'n beliste onderneming maak dat ons die kort tydperk wat vir ons voorlê sal benut om ons strewe na die verwesenliking van die allerbelangrike doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense, met mag en mening te bevorder
en I speak here today in the presence of my mother, Epainette Mbeki, MaMofokeng, who came to communicate an unequivocal message from the rural masses of the Transkei, among whom she has lived for many decades. She says these masses demand of all of us who claim to be their leaders, that we tell them and others like them elsewhere in our country, whether we remain committed to the undertaking we have made that tomorrow will be better than today. In eight days' time, on February ‧, she will be ‧ years old. What she expects as her birthday present is the truth. I thank her for taking the trouble to be with us today, and trust that we will not disappoint her
af Mevrou die Speaker, ek praat vandag in die teenwoordigheid van my moeder, Epainette Mbeki, MaMofokeng, wat 'n ondubbelsinnige boodskap gebring het van die landelike mense van Transkei, tussen wie sy al dekades lank woon. Sy sê dat hierdie menigte van almal van ons wat daarop aanspraak maak dat ons hul leiers is, eis dat ons hulle en ander soos hulle elders in die land, kan verseker dat ons steeds verbind is tot die onderneming wat ons gemaak het dat môre beter sal wees as vandag. Oor agt dae, op ‧ Februarie, sal sy ‧ jaar oud wees. Sy wil die waarheid as 'n verjaarsdaggeskenk hê. Ek dank haar dat sy die moeite gedoen het om vandag saam met ons te wees, en vertrou dat ons haar nie sal teleurstel nie
en and in a better position to grant an
af kontak te bekom en in ‘n beter posisie
Showing page 1. Found 39 sentences matching phrase "better".Found in 3.339 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.