pronunciation: IPA: ˈbɛɾɚ /ˈbɛɾ.ɚ/ /ˈbɛt.ɚ/ /ˈbɛt.ə/ /ˈbet.ə/ , SAMPA: /"bEt.@`/ /"bEr.@`/ /"bEt.@/ /"bet.@/    

Translations into Afrikaans:

  • beter   
     
    Comparative form of good or well.

Other meanings:

 
To get better.
 
To make better.
 
Alternative spelling of bettor.
 
To improve.
 
An entity, usually animate, deemed superior to another.
 
to improve
 
comparative form of good or well: more good or well
 
comparative of the adjectives good or well
 
comparative form of well: more well
 
To surpass in excellence.
 
comparative form of the adverb well

    Show declension

Example sentences with "better", translation memory

add example
An examination of education and skills acquisition shows improvement of quite a high base by ‧, though at a slow pace. This applies to literacy levels, gross school enrolment and tertiary participation rates. The fluctuating Matric pass rates do indicate that much more needs to be done to stabilise the system and ensure steady improvement. At the same time, the number of Matric students who pass Mathematics at the higher grade is only slightly better than in ‧. We also continue to show weaknesses in implementing the Adult Basic Education programmén Ondersoek na onderwys en vaardigheidsontwikkeling toon dat ́n groot verbetering teen ‧ ingetree het, ofskoon teen ́n stadige pas. Dit is van toepassing op geletterdheidsvlakke, bruto inskrywing aan skole, en die koers van deelname aan tersiêre onderrig. Die fluktuerende matriekslaagsyfer dui wel aan dat baie meer gedoen moet word om die stelsel te stabiliseer en bestendige verbetering te verseker. Terselfdertyd is die getal matriekleerlinge wat Wiskunde op hoër graad slaag net effens hoër as in ‧. Daar is ook nog steeds swakhede in die implementering van die programme vir basiese volwasse onderrig (ABET
As we celebrate Madiba’s release today, let us recommit ourselves to building a better future for all South Africans, black and whiteWaar ons vandag Madiba se vrylating vier, moet ons onsself weer daartoe herverbind om 'n beter toekoms vir alle Suid-Afrikaners, swart en wit, te bou
The identification of the Apex Priorities means that all three spheres of government, the national, provincial and local, at both executive and administrative levels, are hereby making the firm undertaking that we will use the short period ahead of us further to energise our advance towards the realisation of the all-important goal of a better life for all our peopleDie identifisering van die top-prioriteite beteken dat al drie sfere van die Regering-nasionaal, provinsiaal en plaaslik-op uitvoerende sowel as administratiewe vlak, hierdeur 'n beliste onderneming maak dat ons die kort tydperk wat vir ons voorlê sal benut om ons strewe na die verwesenliking van die allerbelangrike doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense, met mag en mening te bevorder
As we celebrate Madiba’s release today, we recommit ourselves to reconciliation, national unity, non-racialism and building a better future together as South Africans, black and whiteWanneer ons vandag Madiba se vrylating gedenk, herverbind ons onsself tot versoening, nasionale eenheid, nie-rassigheid en om 'n beter toekoms vir ons as Suid-Afrikaners, swart en wit, te bou
We also need to better integrate land reform and agricultural support programmesOns wil ook grondhervornming en landbou-ondersteuningsprogramme beter integreer
While we have already surpassed that targeted figure of ‧ police officers employed in the South African Police Service, and while we have improved the training programme, we recognise the fact that the impact of this is not yet high enough for everybody to feel a better sense of safety and security. While we have reduced the incidence of most contact crimes, the annual reduction rate with regard to such categories as robbery, assault and murder is still below the ‧% that we had targeted. And the abuse of women and children continues at an unacceptable levelOfskoon die Suid-Afrikaanse Polisiediens reeds die teiken-indiensnemingsgetal van ‧ polisiebeamptes bereik en die opleidingsprogramme verbeter het, erken ons dat die uitwerking hiervan nog nie groot genoeg is om aan almal ́n sterker gevoel van veiligheid en sekuriteit te verleen nie. Ofskoon ons die voorkoms van die meeste vorme van kontakmisdaad verlaag het, is die jaarlikse koers van afname in misdaadkategorieë soos diefstal, aanranding en moord nog steeds laer as die ‧ tot ‧% wat ons ons ten doel gestel het. En die misbruik van vroue en kinders word teen ́n onaanvaarbaar hoë koers voortgesit
TLS is the newest revision of the SSL protocol. It integrates better with other protocols and has replaced SSL in protocols such as POP‧ and SMTPTls is die nuutste hersiening van die Ssl protokol. Dit integreer beter met ander protokolle en het vervang Ssl in protokolle soos as Pop‧ en Smtp
Colour, Floyd-Steinberg, CMYK, betterKleur, Floyd-Steinberg, Cmyk, beter
Off (better qualityAf (Beter kwaliteit
“This year we have done even better“Hierdie jaar het ons selfs beter gevaar
We will ensure that our rail network is reliable, competitive and better integrated with our sea portsOns sal verseker dat ons spoornetwerk betroubaar en mededingend is en beter met ons seehawens geïntegreer is
residence is better apprised to obtainvan gewoonteverblyf beter toegerus is
Equal/Better ThanGelyk/Beter As
Color, Floyd-Steinberg, CMYK, betterKleur, Floyd-Steinberg, Cmyk, beter
His bike is better than mine.Haar fiets is beter as myne.
These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as wellHierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
My answer to this question is a definite No! Like the rest of our Government I am convinced that the fundamentals that have informed our country's forward march in the last ‧ years remain in place. They continue to provide us with the strong base from which we must proceed as we keep our eyes firmly focused on the continued pursuit of the goal of a better life for all our people. Thus should we all reaffirm that we remain on course as we continue to strive to make ours a winning nationMy antwoord op hierdie vraag is 'n besliste Nee! Soos die res van ons regering, is ek oortuig daarvan dat die grondslag wat gelê is vir ons land se vooruitgang gedurende die afgelope ‧ jaar nog steeds in plek is. Dit voorsien ons nog steeds van 'n sterk basis van waar ons moet voortgaan terwyl ons doelgerig streef om die doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense te bereik. Daarom moet ons almal weereens bevestig dat ons op koers sal bly terwyl ons voortgaan in ons strewe om hierdie nasie 'n wenner te maak
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights , in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom ,AANGESIEN die volke wa t lid van die Verenigde Volke Organisasie is , hul geloof in fundamentele menseregte in die Handves beklemtoon , in die waardigheid en waarde van die menslike persoon , in die gelyke regte van mans en vrouens en dit ten doel het om sosiale vooruitgang en ' n beter lewenspeil in groter vryheid te bevorder ;
Checking this box will change your X Modifier Mapping to better reflect the standard MacOS modifier key usage. It allows you to use Command+C for Copy, for instance, instead of the PC standard of Ctrl+C. Command will be used for application and console commands, Option as a command modifier and for navigating menus and dialogs, and Control for window manager commandsToetsing hierdie boks sal verander jou X Modifiseerder Tabillering na beter reflekteer die standaard Makros Modifiseerder sleutel gebruik. Dit laat toe jy na gebruik Opdrag+C vir Kopie, vir voorbeeld, in plaas van van die Pc standaard van Ctrl+C. Opdrag sal wees gebruik word vir aansoek en konsole opdragte, Opsie as ' n Opdrag Modifiseerder en vir navigering kieslyste en dialoë, en Kontrole vir venster bestuurder opdragte
better dealt with in a number of ways. Most importantly the cyclehet op ‘n aantal maniere. Die balangrikste is dat die kringloop van misdaad
I am confident that ‧ will be one of the most remarkable years of our democracy, as we all work together to realise the core aspiration of our people to attain a better life for all. I say this because, in our own estimation, it is not often that a nation is called upon to strain every sinew of its collective body to attain a dream. And such is the injunction that history has imposed on us todayEk vertrou dat ‧ een van die merkwaardigste jare van ons demokrasie sal wees, soos wat ons almal saamwerk om die kernstrewe van ons mense te verwesenlik om 'n beter lewe vir almal te bewerkstellig. Ek sê dit want, na ons oordeel, is dit selde dat daar 'n beroep gemaak word op 'n nasie word om alles moontlik te doen om 'n droom te verwesenlik. En sodanig is dit die opdrag wat die geskiedenis ons vandag oplê
I feel better today.Ek voel beter vandag.
provided services at a lower standard compared to the better resourced courts inverskaf het op ’n laer standaard in vergelyking met die beter befondse howe in die
A small part of these are the permanent job opportunities created through the Expanded Public Works Programme. But there is no question that this programme can and must be ratcheted upwards quite significantly. There is also no question that we can do much better to create self-employment through small and micro-enterprises. And given that a large majority of the unemployed are youth, we can do much better in terms of such interventions as the National Youth Service and the development of young entrepreneurśn Klein deeltjie hiervan is die permanente werksgeleenthede wat deur die Uitgebreide Program vir Openbare werke (EPWP) geskep is. Maar daar bestaan geen twyfel dat hierdie program in ́n beduidend hoër rat oorgeskakel kan en moet word nie. Daar is ook geen twyfel nie dat ons meer selfwerksaamheid kan skep deur middle van klein en mikro-ondernemings. En gegewe dat ́n groot meerderheid van die werkloses jongmense is, kan ons baie beter doen deur ingrypings soos die Nasionale Jeugdiens en die ontwikkeling van jong entrepreneurs
Since the popular mandate of ‧, we have made welcome progress in further changing South Africa for the better. We should not and do not underplay the many difficulties we still confrontSedert die nasie ons in ‧ ́n mandaat daartoe verleen het, het ons welkome vordering gemaak in ons pogings om Suid-Afrika ten goede te verander. Ons mag, en sal, egter nie die talle probleme wat ons steeds in die gesig staar, onderskat nie
Showing page 1. Found 39 sentences matching phrase "better".Found in 9.969 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.