Translation of "bracket" into Afrikaans

hakie is the translation of "bracket" into Afrikaans. Sample translated sentence: It looked like an inverted bracket, and we would drop whatever we were doing and we would follow, and then we would come around the corner, and there she would be with her herd. ↔ En ons't alles net so gelos om dit te volg, en dan kom ons om die draai, en daar staan sy met haar trop.

bracket verb noun grammar

To bound on both sides, to surround as enclosing with brackets. [..]

+ Add

English-Afrikaans dictionary

 • hakie

  Thus, many translations set the sentence off in brackets or parentheses, offer an explanatory footnote, or simply omit the sentence altogether.

  Baie vertalings plaas hierdie sin derhalwe tussen vierkantige of ronde hakies, gee ’n verklarende voetnoot of laat die sin eenvoudig geheel en al weg.

 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "bracket" into Afrikaans

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate

Images with "bracket"

Phrases similar to "bracket" with translations into Afrikaans

Add

Translations of "bracket" into Afrikaans in sentences, translation memory

It looked like an inverted bracket, and we would drop whatever we were doing and we would follow, and then we would come around the corner, and there she would be with her herd.
En ons't alles net so gelos om dit te volg, en dan kom ons om die draai, en daar staan sy met haar trop.
“Come to me, all of you who are overworked and overburdened,” he appealed, “and I will give you rest [i.e., spiritual refreshment].” —Matthew 11:28-30, The New Testament— An Understandable Version; brackets theirs.
“Kom na my toe, almal wat oorwerk en oorlaai is”, het hy hulle versoek, “en ek sal julle rus [d.w.s. geestelike verkwikking] gee.”—Matteus 11:28-30, The New Testament—An Understandable Version; hulle hakies.
Parentheses ( ) and brackets [ ] may isolate words to be read with a slightly lower tone.
Ronde hakies ( ) en vierkantige hakies [ ] kan woorde afbaken wat met ’n effens laer toon gelees moet word.
Placeholders: %NAME =sender 's name, %EMAIL =sender 's address, %DATE =date, %MSID =message-id, %MSIDX =message-id without angle brackets, %GROUP =group name, %L =line break
Plekhouers: % NAME=naam, % EMAIL=e-pos adres, % DATE=datum, % MSID=message-id, % GROUP=groep naam
The majority of family wage earners are in this age bracket.
Die meerderheid van gesinsbroodwinners is in hierdie ouderdomsgroep.
And I tend to put brackets around my matrices.
En ek is geneig om hakkies om my matrikse te sit.
According to one reference work, Timothy’s family probably “belonged to the educated and upper income bracket.”
Volgens een naslaanwerk het Timoteus se familie vermoedelik “tot die geleerde en hoër inkomstegroep behoort”.
Why so many in this age bracket?
Waarom so baie in hierdie ouderdomsgroep?
▪ Suicide rates are increasing more rapidly among youths than in any other age bracket.
▪ Die selfmoordsyfer styg vinniger onder jongmense as in enige ander ouderdomsgroep.
On the other hand, if maximum depth of field is desired, then bracket by increasing or decreasing the shutter speed (1/60, 1/125, and 1/250 second) while leaving the f-stop constant.
As jy daarenteen maksimum velddiepte wil hê, moet jy die bykomende foto’s neem deur die sluiterspoed te verhoog of te verlaag (1/60, 1/125 en 1/250 sekonde) terwyl jy die f-getal onveranderd hou.
Also, your husband’s income may be taxed at a higher rate if your combined income puts you in a higher income bracket.
Jou man se inkomste word moontlik ook teen ’n hoër tarief belas as julle gesamentlike inkomste julle in ’n hoër inkomstegroep plaas.
Are you willing to build friendships with those outside your age bracket?
Is jy bereid om vriende te maak met persone buite jou ouderdomsgroep?
Always work out brackets first where possible.
Werk altyd eers die hakies uit waar moontlik.
Sets the bracket matching color. This means, if you place the cursor e. g. at a (, the matching) will be highlighted with this color
Verstel die hakkie ooreenstemmende kleur. Hierdie beteken, as jy plaas die plekaanduier bv. na ' n (, die ooreenstemmende) sal wees verlig met hierdie kleur
Select to Matching Bracket
Kies na Ooreenstemmende Hakkie
One grandmother said: “In our age bracket most of our friends don’t have [young] children and as a result a lot of times we don’t accept invitations to go because our children [the grandchildren] are not invited.”
Een grootmoeder het gesê: “In ons ouderdomsgroep het die meeste van ons vriende nie [jong] kinders nie, en gevolglik wys ons dikwels uitnodigings van die hand omdat ons kinders [die kleinkinders] nie genooi is nie.”
In Germany the Allensbacher Institut für Demoskopie learned that only 19 percent of Germans in the 18 to 29 age bracket claimed that they give their best at work irrespective of remuneration.
In Duitsland het die Allensbacher Institut für Demoskopie bevind dat net 19 persent van Duitsers tussen die ouderdom van 18 en 29 beweer het dat hulle ongeag die betaling hul bes doen by die werk.
Add Square Bracket
Voeg by Vierkantige Hakkie
Add Bracket
Voeg by Hakkie
If you are a ministerial servant in that age bracket, never underestimate the danger of developing worldly, materialistic attitudes that can weaken you spiritually.
As jy ’n bedieningskneg in daardie ouderdomsgroep is, moet jy nooit die gevaar onderskat dat jy ’n wêreldse, materialistiese gesindheid kan ontwikkel wat jou geestelik kan verswak nie.
*SUPPLEMENTAL BIBLE-READING SCHEDULE: This is set forth in brackets after the song number for each week.
*ROOSTER VIR AANVULLENDE BYBELLEES: Dit word tussen hakies aangegee ná die nommer van die lied vir elke week.
According to Lemaire’s restoration, the text reads in part (the letters in brackets are supplied for missing fragments):
Volgens Lemaire se herstelwerk lui die teks ten dele (die letters in hakies word voorsien waar fragmente ontbreek):
Bracketing#HDR
EenvoudigName
The master text by Westcott and Hort, used extensively as a basis for the New World Translation, puts the sentence in double brackets.
Die grondteks van Westcott en Hort, wat in groot mate gebruik is as ’n grondslag vir die Nuwe Wêreld-vertaling, plaas die sin tussen dubbelhakies.
Bracket highlight
Hakkie verlig