Translations into Afrikaans:

  • behendig   

Other meanings:

 
In a capable manner.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (3)

capability
vermoë; mag
capable
bekwaam; kunstig; behendig; moontlik; bedrewe
multi session-capable disc
meermaalskryf-skyf

    Show declension

Example sentences with "capably", translation memory

add example
en ‘‘free-to-air service’’ means a service which is broadcast and capable of being received without payment of subscription fees
af ‘‘vry-op-lug-diens’’ ’n diens wat uitgesaai word en ontvang kan word sonder die betaling van subskripsiegelde
en are common cause or otherwise incontrovertible; or are of an official, scientific, technical or statistical nature capable of easy verification
af gemeensaak of andersins onweerlegbaar is; of van 'n amptelike, wetenskaplike, tegniese of statistiese aard is wat maklik geverifieer kan word
en I say this with unshakeable conviction because I am certain that South Africans are capable and geared to meet the challenge of history – to strain every sinew of our being – to respond to the national challenges of the day, including those relating to our economy, the political and economic situation in Africa and elsewhere in the world, and seize the opportunities that our country's progress over the last fourteen years has provided
af Ek sê dit met onwrikbare oortuiging omdat ek seker is dat Suid-Afrikaners in staat is en toegerus is om die uitdagings van die verlede die hoof te bied-om alles in ons vermoë te doen-om op die daaglikse nasionale uitdagings te reageer, insluitend dié wat betrekking het op ons ekonomie, die politieke en ekonomiese situasie in Afrika en elders in die wêreld, en om die geleenthede aan te gryp wat ons land se vooruitgang gedurende die afgelope ‧ jaar gebied het
en Standards, capabilities and operating procedures of ‧ Emergency Centres
af Standaarde, vermoëns en bedryfsprosedures van ‧-noodsentrums
en query the server 's capabilities
af navraag vir die bediener se vermoë
en “None of the great social problems we have to solve is capable of resolution outside the context of the creation of jobs and the alleviation and eradication of poverty. This relates to everything, from the improvement of the health of our people, to reducing the levels of crime, raising the levels of literacy and numeracy, and opening the doors of learning and culture to all...
af "Geeneen van die groot maatskaplike probleme wat ons moet oplos, kan buite die konteks van werkskepping en die verligting en uitwissing van armoede slaag nie. Dit het betrekking op alles, van die verbetering van die gesondheid van ons mense, tot die verlaging van die vlak van misdaad, die verhoging van die vlak van geletterdheid en gesyferdheid, en die oopgooi van die deure van leer en van kultuur vir almal
en We need to invest in our youth to ensure a skilled and capable workforce to support growth and job creation
af Ons moet in ons jeug belê ten einde 'n vaardige en bekwame werksmag te verseker wat groei en werkskepping ondersteun
en Not capable
af Nie kompetent
en Convert mainly the document structure (Recommended for exporting to browsers with limited capabilities
af Skakel om mees van die dokument (Aanbeveel vir re-importing in Kword of vir uitvoer van na ouer webblaaiers
en We must continue to respond to the perspective we spoke of as the present government began its term of office, fully conscious that “none of the great social problems we have to solve is capable of resolution outside the context of the creation of jobs and the alleviation and eradication of poverty”, and therefore that “the struggle to eradicate poverty has been and will continue to be a central part of the national effort to build the new South Africa”
af Ons moet voortgaan om te reageer op die perspektief waaroor ons gepraat het toe die huidige Regering sy dienstermyn begin het, ten volle bewus van die feit dat "geeneen van die groot maatskaplike probleme wat ons moet oplos, buite die konteks van werkskepping en die verligting en uitwissing van armoede opgelos kan word nie" en dat "die stryd om armoede uit te wis ́n kernaspek van die nasionale poging om die nuwe Suid-Afrika tot stand te bring, was en steeds sal wees"
en ‘‘radio apparatus’’ means an electronic communications facility which is capable of transmitting or receiving any signal by radio
af ‘‘radioapparaat’’ ’n elektroniese kommunikasiefasiliteit wat ’n sein per radio kan oorsend of ontvang
en Among the key proposed interventions are: expanding the public works programme, employment subsidies for direct job-creation for targeted groups, enhancing employment search capability, improving education and training, improving services and assets among poor communities, specific interventions in poor households, and ensuring effectiveness of institutions supporting women and other sectors. Among others, we will make an evaluation of the gender machinery so as to improve all aspects related to women empowerment
af Sommige van die belangrikste intervensies is: die uitbreiding van die openbare werke-program, werksubsidies vir direkte werkskepping vir geoogmerkte groepe, verbetering van werksoekvermoë, verbetering van onderwys en opleiding, verbetering van dienste aan en bates van arm gemeenskappe, spesifieke ingrypings in arm huishoudings, en om die doeltreffendheid te verseker van instellings wat vroue en ander sektore ondersteun. Ons sal onder andere ook die geslagskwessie evalueer om alle aspekte wat verband hou met die bemagtiging van vroue, te verbeter
en We need public servants who are dedicated, capable and who care for the needs of citizens
af Ons benodig staatsamptenare wat toegewyd en bekwaam is en wat na landsburgers se behoeftes omsien
en query the server 's capabilities
af navraag vir die bediener se vermoë
en On the right hand side you can see some information about your IEEE ‧ configuration. The meaning of the columns: Name: port or node name, the number can change with each bus reset GUID: the ‧ bit GUID of the node Local: checked if the node is an IEEE ‧ port of your computer IRM: checked if the node is isochronous resource manager capable CRM: checked if the node is cycle master capable ISO: checked if the node supports isochronous transfers BM: checked if the node is bus manager capable PM: checked if the node is power management capable Acc: the cycle clock accuracy of the node, valid from ‧ to ‧ Speed: the speed of the node
af Op die regterkant kan u somige informasie van u IEEE ‧ konfigurasie sien. Die betekenis van die kolomme: Naam: poort of node naam, die nommer kan verander word met elke bus herstel GUID: die ‧ bis GUID van die node Lokaal: kyk of die node ' n IEEE ‧ poort is van u rekenaar IRM: kyk of die node in staat is tot ' n isochronous hulpbron bestuurder CRM: kyk of die node in staat is tot siklus meester ISO: kyk of die node isochronous oordragte ondersteun BM: kyk of die node in staat is tot bus bestuurder PM: kyk of die node in staat is tot krag bestuur Acc: die siklus horlosie akkuraatheid van die node, geldig van ‧ tot ‧ Spoed: die spoed van die node
en KDE is able to communicate through a protocol within a protocol. This request specified a protocol be used as such, however this protocol is not capable of such an action. This is a rare event, and is likely to indicate a programming error
af Kde is in staat na kommunikeer deur ' n protokol binne in ' n protokol. Hierdie versoek gespesifiseer ' n protokol wees gebruik word as soos, egter Hierdie protokol is nie moontlikhede van soos ' n aksie. Hierdie is ' n ongewone gebeurtenis, en is waarskynlik na aandui ' n programmering fout
en shows how capable we are of achieving
af inderdaad in staat is om rasse-integrasie
en d) The capability, expertise and experience of the applicant
af d) die vermoë, kundigheid en ondervinding van die aansoeker
en data and global positioning systems capability
af globale plekbepalingstelsels hÃa
Showing page 1. Found 21 sentences matching phrase "capably".Found in 1.775 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.