pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

 • prosedure   
   
  A sequence of declarations and statements that are executed as a unit.
   
  A series of defined steps or tasks.
 • houding   
 • metode   

Other meanings:

 
set of established forms or methods of an organized body
 
method
 
A particular means of accomplishing something.
 
A particular method for performing a task.
 
series of small tasks
 
computing: subroutine or function coded to perform a specific task
 
(computing) A subroutine or function coded to perform a specific task.
 
steps taken in a legal proceeding
 
A part of a program that is abstracted as a unit and that can be called from multiple places, often with parameters.
 
(uncountable) The set of established forms or methods of an organized body for accomplishing a certain task or tasks.
 
The steps taken in an action or other legal proceeding.
 
A series of small tasks or steps taken to accomplish an end.
 
(legal) process

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

stored proceduregestoorde prosedure

    Show declension

Example sentences with "procedure", translation memory

add example
The Rules of the Constitutional Court previously published shall be repealed on the date on which these rules come into operation: Provided that any directions in writing pertaining to the procedures to be followed in the determination of a dispute or an issue in cases already instituted shall remain in force, unless repealed in writing by the Chief JusticeDie Reëls van die Konstitusionele Hof voorheen gepubliseer, word herroep op die datum waarop hierdie reëls in werking tree: Met dien verstande dat enige skriftelike aanwysings met betrekking tot die prosedure wat gevolg moet word in die beslissing van 'n geskil of 'n geskilpunt in sake wat reeds aanhangig gemaak is, van krag bly, tensy dit skriftelik deur die Hoofregter herroep word
e) complaint procedures and the remedies that are available to address thee) klagteprosedures en die verhaal wat beskikbaar is om die onderhawige
adopted it as “Contracting States.” What are the procedureswat dit as Deelnemende State (“Contracting States”) aanvaar
f) billing and settlement proceduresf) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
b) detailing procedures for complaints and the monitoring and investigation ofb) wat prosedures uiteensit vir klagtes en die monitering en ondersoek van
simplified procedure for seeking theverskaf ‘n vereenvoudigde prosedure
Standards, capabilities and operating procedures of ‧ Emergency CentresStandaarde, vermoëns en bedryfsprosedures van ‧-noodsentrums
Board for Courts of Law to make rules of procedure for judicialreëls te maak vir die prosedure van geregtelike hersiening onderhewig
The procedure to set the client certificate for the session failedDie prosedure na stel Die kliënt sertifikaat vir Die sessie gevaal
f) contractual dispute-resolution proceduresf) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
on an expedited basis in accordance with the procedures prescribed in terms ofversnelde basis ooreenkomstig die prosedures ingevolge artikel
procedures set out in the regulations, his or her complaint may be submitted to theregulasies uiteengesit nie tevrede is nie, kan sy of haar klagte aan die Owerheid voorgelÃa
procedures of ensuring prompten om prosedures daar te stel om die
parent obtain an order through the normal civil proceduresdaad in die sorg bly van die ouer wat hom of haar
Comply with the pre-determined criteria and procedures as set out in the application form, may apply to the President for pardon in the prescribed mannerVoldoen van die voorafbepaalde kriteria en prosedures soos uiteengesit in die aansoekvorm, mag op die voorgeskrewe wyse by die President aansoek doen om begenadiging
Procedure to be followed in applying section ‧A ofgoedgekeur deur die aanwending van artikel ‧A van die
a) the time frame and procedure for—a) die tydsraamwerk en prosedures vir—
Procedure) Amendment Bill will give governmentreg (forensiese prosedure) vir regeringsdepartemente gedeelde
C.A, requesting prompt return of the child. The procedure doesteruggestuur moet word. Die prosedure is nie van toepassing
that the code of conduct and registration procedure in respect of livestock agents set out in the Schedule were made by the Agricultural Produce Agents Council in terms of the Agricultural Produce Agents Act, ‧ (Act No. ‧ of ‧); and that the said code and procedure shall come into operation on the date of publication hereofdat die gedragskode en registrasieprosedure ten opsigte van lewendehawe-agente in die Bylae uiteengesit, deur die Raad vir Landbouprodukte-agente kragtens die Wet op Landbouprodukte-agente, ‧ (Wet No. ‧ van ‧) uitgevaardig is; en dat die genoemde gedragskode en prosedure op die datum van publikasie hiervan in werking tree
The guidelines must provide procedures and processes for—Die riglyne moet prosedures en prosesse verskaf vir—
In urgent applications, the Chief Justice may dispense with the forms and service provided for in these rules and may give directions for the matter to be dealt with at such time and in such manner and in accordance with such procedure, which shall as far as is practicable be in accordance with these rules, as may be appropriateBy dringende aansoeke kan die Hoofregter afsien van die vorms en betekening waarvoor hierdie reëls voorsiening maak en voorskrifte gee dat met die aangeleentheid gehandel word op die tyd en die wyse en in ooreenstemming met die prosedure wat sover doenlik in ooreenstemming is met hierdie reëls vir sover dit toepaslik is
This list box shows which sites you have decided to accept a certificate from even though the certificate might fail the validation procedureHierdie lys boks vertoon wat tuistes jy het besluit na aanvaar ' n sertifikaat van al het die sertifikaat dalk faal die bekragting prosedure
of their own accord or on application and on sufficient cause shown, extend or reduce any time period prescribed in these rules and may condone non-compliance with these rules; and give such directions in matters of practice, procedure and the disposal of any appeal, application or other matter as the Court or Chief Justice may consider just and expedientuit eie beweging of op aansoek en op voldoende gronde aangevoer, enige tydperk by hierdie reëls voorgeskryf, verleng of verkort en kan nie-nakoming van hierdie reëls kondoneer; en voorskrifte gee betreffende aangeleenthede ten opsigte van praktyk, prosedure en die beskikking oor enige appèl, aansoek of ander aangeleentheid wat die Hof of Hoofregter billik en dienstig ag
g) billing and settlement proceduresg) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "procedure".Found in 5.25 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.