pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

 • prosedure   
   
  A sequence of declarations and statements that are executed as a unit.
   
  A series of defined steps or tasks.
 • houding   
 • metode   

Other meanings:

 
A particular method for performing a task.
 
computing: subroutine or function coded to perform a specific task
 
(computing) A subroutine or function coded to perform a specific task.
 
The steps taken in an action or other legal proceeding.
 
series of small tasks
 
A series of small tasks or steps taken to accomplish an end.
 
(legal) process
 
method
 
steps taken in a legal proceeding
 
(uncountable) The set of established forms or methods of an organized body for accomplishing a certain task or tasks.
 
A part of a program that is abstracted as a unit and that can be called from multiple places, often with parameters.
 
A particular means of accomplishing something.
 
set of established forms or methods of an organized body

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

stored proceduregestoorde prosedure

    Show declension

Example sentences with "procedure", translation memory

add example
parent obtain an order through the normal civil proceduresdaad in die sorg bly van die ouer wat hom of haar
Procedure) Amendment Bill will give governmentreg (forensiese prosedure) vir regeringsdepartemente gedeelde
procedures and criteria for awarding radio frequency spectrum licences for competingen kriteria voorskryf vir die toekenning van radiofrekwensiespektrumlisensies vir
The rules specify the procedure and the forms that must beDie reëls spesifiseer die prosedure en die vorms wat ingevul
"directions" means directions given by the Chief Justice with regard to the procedures to be followed in the conduct and disposition of cases"voorskrifte" voorskrifte deur die Hoofregter gegee in verband met die prosedures wat gevolg moet word in die hantering en afhandeling van sake
i) the process and procedures for applying for or registering, amending, transfering and renewing one or more of the licences specified in subsections andi) die proses en prosedures vir aansoek doen om of registrasie, wysiging, oordrag en hernuwing van een of meer van die lisensies in subartikels en vermeld, uiteengesit word
The Rules of the Constitutional Court previously published shall be repealed on the date on which these rules come into operation: Provided that any directions in writing pertaining to the procedures to be followed in the determination of a dispute or an issue in cases already instituted shall remain in force, unless repealed in writing by the Chief JusticeDie Reëls van die Konstitusionele Hof voorheen gepubliseer, word herroep op die datum waarop hierdie reëls in werking tree: Met dien verstande dat enige skriftelike aanwysings met betrekking tot die prosedure wat gevolg moet word in die beslissing van 'n geskil of 'n geskilpunt in sake wat reeds aanhangig gemaak is, van krag bly, tensy dit skriftelik deur die Hoofregter herroep word
This list box shows which sites you have decided to accept a certificate from even though the certificate might fail the validation procedureHierdie lys boks vertoon wat tuistes jy het besluit na aanvaar ' n sertifikaat van al het die sertifikaat dalk faal die bekragting prosedure
The procedure to set the client certificate for the session failedDie prosedure na stel Die kliënt sertifikaat vir Die sessie gevaal
In urgent applications, the Chief Justice may dispense with the forms and service provided for in these rules and may give directions for the matter to be dealt with at such time and in such manner and in accordance with such procedure, which shall as far as is practicable be in accordance with these rules, as may be appropriateBy dringende aansoeke kan die Hoofregter afsien van die vorms en betekening waarvoor hierdie reëls voorsiening maak en voorskrifte gee dat met die aangeleentheid gehandel word op die tyd en die wyse en in ooreenstemming met die prosedure wat sover doenlik in ooreenstemming is met hierdie reëls vir sover dit toepaslik is
You have indicated that you wish to obtain or purchase a secure certificate. This wizard is intended to guide you through the procedure. You may cancel at any time, and this will abort the transactionJy het aangedui dat jy ' n geldige, veilige sertifikaat wil koop of inkorpereer. Hierdie assistent se doel is om jou te lei deur hierdie prosedure. Jy mag enige tyd kanseller, wat ook die transaksie sal kanselleer
e) complaint procedures and the remedies that are available to address thee) klagteprosedures en die verhaal wat beskikbaar is om die onderhawige
and procedurally fairbillik is. Die Wet op die Bevordering van Administratiewe
Procedure on appealProsedure by appèl
e) contractual dispute resolution procedurese) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
procedures set out in the regulations, his or her complaint may be submitted to theregulasies uiteengesit nie tevrede is nie, kan sy of haar klagte aan die Owerheid voorgelÃa
f) contractual dispute-resolution proceduresf) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
The will of the people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures .Die wil van die mense sal die basis vorm van die owerheid of regering , en hierdie wil sal uitgedruk word deur middel van egte tussenverkiesings .
Accordingly, we join the SADC Heads of State and Government in congratulating the parties to the Zimbabwe Dialogue for their truly commendable achievements and encourage them to work together to resolve the remaining procedural matter. As requested by the SADC Heads of State and Government we remain ready to continue to facilitate the Zimbabwe negotiations. At the same time, we wish the people of Zimbabwe success in the elections scheduled for the ‧th of MarchOns sluit dus aan by die SADC se staats-en regeringshoofde wanneer ons diegene gelukwens wat betrokke was by die Zimbabwe-samesprekings met hul prysenswaardige prestasies, en ons moedig hulle aan om saam te werk om die oorblywende prosessuele aangeleentheid op te los. Soos wat die SADC staats-en regeringshoofde ons versoek het, is ons steeds gereed om voort te gaan om die Zimbabwe-onderhandelings te fasiliteer. Terselfdertyd wens ons die mense van Zimbabwe alle sukses toe met die verkiesing wat vir ‧ Maart beplan word
f) billing and settlement proceduresf) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
The Court or the Chief Justice may upon such application make such order, including any order as to costs, and give such directions as to further procedure in the proceedings as may be necessaryDie hof of die Hoofregter kan by sodanige aansoek, insluitende enige bevel ten opsigte van koste, sodanige bevel maak en sodanige voorskrifte gee as wat nodig is ten opsigte van verdere prosedure in die verrigtinge
the Criminal Procedure Act ‧ of ‧ “This protocolStrafproseswet, Wet ‧ van ‧. “Hierdie protokol maak
Comply with the pre-determined criteria and procedures as set out in the application form, may apply to the President for pardon in the prescribed mannerVoldoen van die voorafbepaalde kriteria en prosedures soos uiteengesit in die aansoekvorm, mag op die voorgeskrewe wyse by die President aansoek doen om begenadiging
operating procedureste ontwikkel en toe te pas
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "procedure".Found in 3.415 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.