pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

 • prosedure   
   
  A sequence of declarations and statements that are executed as a unit.
   
  A series of defined steps or tasks.
 • houding   
 • metode   

Other meanings:

 
A particular method for performing a task.
 
computing: subroutine or function coded to perform a specific task
 
(computing) A subroutine or function coded to perform a specific task.
 
The steps taken in an action or other legal proceeding.
 
series of small tasks
 
A series of small tasks or steps taken to accomplish an end.
 
(legal) process
 
method
 
steps taken in a legal proceeding
 
(uncountable) The set of established forms or methods of an organized body for accomplishing a certain task or tasks.
 
A part of a program that is abstracted as a unit and that can be called from multiple places, often with parameters.
 
A particular means of accomplishing something.
 
set of established forms or methods of an organized body

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

stored procedure
gestoorde prosedure

    Show declension

Example sentences with "procedure", translation memory

add example
en parent obtain an order through the normal civil procedures
af daad in die sorg bly van die ouer wat hom of haar
en Procedure) Amendment Bill will give government
af reg (forensiese prosedure) vir regeringsdepartemente gedeelde
en procedures and criteria for awarding radio frequency spectrum licences for competing
af en kriteria voorskryf vir die toekenning van radiofrekwensiespektrumlisensies vir
en The rules specify the procedure and the forms that must be
af Die reëls spesifiseer die prosedure en die vorms wat ingevul
en "directions" means directions given by the Chief Justice with regard to the procedures to be followed in the conduct and disposition of cases
af "voorskrifte" voorskrifte deur die Hoofregter gegee in verband met die prosedures wat gevolg moet word in die hantering en afhandeling van sake
en i) the process and procedures for applying for or registering, amending, transfering and renewing one or more of the licences specified in subsections and
af i) die proses en prosedures vir aansoek doen om of registrasie, wysiging, oordrag en hernuwing van een of meer van die lisensies in subartikels en vermeld, uiteengesit word
en The Rules of the Constitutional Court previously published shall be repealed on the date on which these rules come into operation: Provided that any directions in writing pertaining to the procedures to be followed in the determination of a dispute or an issue in cases already instituted shall remain in force, unless repealed in writing by the Chief Justice
af Die Reëls van die Konstitusionele Hof voorheen gepubliseer, word herroep op die datum waarop hierdie reëls in werking tree: Met dien verstande dat enige skriftelike aanwysings met betrekking tot die prosedure wat gevolg moet word in die beslissing van 'n geskil of 'n geskilpunt in sake wat reeds aanhangig gemaak is, van krag bly, tensy dit skriftelik deur die Hoofregter herroep word
en This list box shows which sites you have decided to accept a certificate from even though the certificate might fail the validation procedure
af Hierdie lys boks vertoon wat tuistes jy het besluit na aanvaar ' n sertifikaat van al het die sertifikaat dalk faal die bekragting prosedure
en The procedure to set the client certificate for the session failed
af Die prosedure na stel Die kliënt sertifikaat vir Die sessie gevaal
en In urgent applications, the Chief Justice may dispense with the forms and service provided for in these rules and may give directions for the matter to be dealt with at such time and in such manner and in accordance with such procedure, which shall as far as is practicable be in accordance with these rules, as may be appropriate
af By dringende aansoeke kan die Hoofregter afsien van die vorms en betekening waarvoor hierdie reëls voorsiening maak en voorskrifte gee dat met die aangeleentheid gehandel word op die tyd en die wyse en in ooreenstemming met die prosedure wat sover doenlik in ooreenstemming is met hierdie reëls vir sover dit toepaslik is
en You have indicated that you wish to obtain or purchase a secure certificate. This wizard is intended to guide you through the procedure. You may cancel at any time, and this will abort the transaction
af Jy het aangedui dat jy ' n geldige, veilige sertifikaat wil koop of inkorpereer. Hierdie assistent se doel is om jou te lei deur hierdie prosedure. Jy mag enige tyd kanseller, wat ook die transaksie sal kanselleer
en e) complaint procedures and the remedies that are available to address the
af e) klagteprosedures en die verhaal wat beskikbaar is om die onderhawige
en and procedurally fair
af billik is. Die Wet op die Bevordering van Administratiewe
en Procedure on appeal
af Prosedure by appèl
en e) contractual dispute resolution procedures
af e) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
en procedures set out in the regulations, his or her complaint may be submitted to the
af regulasies uiteengesit nie tevrede is nie, kan sy of haar klagte aan die Owerheid voorgelÃa
en f) contractual dispute-resolution procedures
af f) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
en The will of the people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures .
af Die wil van die mense sal die basis vorm van die owerheid of regering , en hierdie wil sal uitgedruk word deur middel van egte tussenverkiesings .
en Accordingly, we join the SADC Heads of State and Government in congratulating the parties to the Zimbabwe Dialogue for their truly commendable achievements and encourage them to work together to resolve the remaining procedural matter. As requested by the SADC Heads of State and Government we remain ready to continue to facilitate the Zimbabwe negotiations. At the same time, we wish the people of Zimbabwe success in the elections scheduled for the ‧th of March
af Ons sluit dus aan by die SADC se staats-en regeringshoofde wanneer ons diegene gelukwens wat betrokke was by die Zimbabwe-samesprekings met hul prysenswaardige prestasies, en ons moedig hulle aan om saam te werk om die oorblywende prosessuele aangeleentheid op te los. Soos wat die SADC staats-en regeringshoofde ons versoek het, is ons steeds gereed om voort te gaan om die Zimbabwe-onderhandelings te fasiliteer. Terselfdertyd wens ons die mense van Zimbabwe alle sukses toe met die verkiesing wat vir ‧ Maart beplan word
en f) billing and settlement procedures
af f) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
en The Court or the Chief Justice may upon such application make such order, including any order as to costs, and give such directions as to further procedure in the proceedings as may be necessary
af Die hof of die Hoofregter kan by sodanige aansoek, insluitende enige bevel ten opsigte van koste, sodanige bevel maak en sodanige voorskrifte gee as wat nodig is ten opsigte van verdere prosedure in die verrigtinge
en the Criminal Procedure Act ‧ of ‧ “This protocol
af Strafproseswet, Wet ‧ van ‧. “Hierdie protokol maak
en Comply with the pre-determined criteria and procedures as set out in the application form, may apply to the President for pardon in the prescribed manner
af Voldoen van die voorafbepaalde kriteria en prosedures soos uiteengesit in die aansoekvorm, mag op die voorgeskrewe wyse by die President aansoek doen om begenadiging
en operating procedures
af te ontwikkel en toe te pas
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "procedure".Found in 4.647 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.