pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

 • prosedure   
   
  A sequence of declarations and statements that are executed as a unit.
   
  A series of defined steps or tasks.
 • houding   
 • metode   

Other meanings:

 
A particular method for performing a task.
 
computing: subroutine or function coded to perform a specific task
 
(computing) A subroutine or function coded to perform a specific task.
 
The steps taken in an action or other legal proceeding.
 
series of small tasks
 
A series of small tasks or steps taken to accomplish an end.
 
method
 
(legal) process
 
steps taken in a legal proceeding
 
(uncountable) The set of established forms or methods of an organized body for accomplishing a certain task or tasks.
 
A part of a program that is abstracted as a unit and that can be called from multiple places, often with parameters.
 
set of established forms or methods of an organized body
 
A particular means of accomplishing something.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

stored procedure
gestoorde prosedure

    Show declension

Example sentences with "procedure", translation memory

add example
en The Rules of the Constitutional Court previously published shall be repealed on the date on which these rules come into operation: Provided that any directions in writing pertaining to the procedures to be followed in the determination of a dispute or an issue in cases already instituted shall remain in force, unless repealed in writing by the Chief Justice
af Die Reëls van die Konstitusionele Hof voorheen gepubliseer, word herroep op die datum waarop hierdie reëls in werking tree: Met dien verstande dat enige skriftelike aanwysings met betrekking tot die prosedure wat gevolg moet word in die beslissing van 'n geskil of 'n geskilpunt in sake wat reeds aanhangig gemaak is, van krag bly, tensy dit skriftelik deur die Hoofregter herroep word
en e) complaint procedures and the remedies that are available to address the
af e) klagteprosedures en die verhaal wat beskikbaar is om die onderhawige
en adopted it as “Contracting States.” What are the procedures
af wat dit as Deelnemende State (“Contracting States”) aanvaar
en f) billing and settlement procedures
af f) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
en b) detailing procedures for complaints and the monitoring and investigation of
af b) wat prosedures uiteensit vir klagtes en die monitering en ondersoek van
en simplified procedure for seeking the
af verskaf ‘n vereenvoudigde prosedure
en Standards, capabilities and operating procedures of ‧ Emergency Centres
af Standaarde, vermoëns en bedryfsprosedures van ‧-noodsentrums
en Board for Courts of Law to make rules of procedure for judicial
af reëls te maak vir die prosedure van geregtelike hersiening onderhewig
en The procedure to set the client certificate for the session failed
af Die prosedure na stel Die kliënt sertifikaat vir Die sessie gevaal
en f) contractual dispute-resolution procedures
af f) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
en on an expedited basis in accordance with the procedures prescribed in terms of
af versnelde basis ooreenkomstig die prosedures ingevolge artikel
en procedures set out in the regulations, his or her complaint may be submitted to the
af regulasies uiteengesit nie tevrede is nie, kan sy of haar klagte aan die Owerheid voorgelÃa
en procedures of ensuring prompt
af en om prosedures daar te stel om die
en parent obtain an order through the normal civil procedures
af daad in die sorg bly van die ouer wat hom of haar
en Comply with the pre-determined criteria and procedures as set out in the application form, may apply to the President for pardon in the prescribed manner
af Voldoen van die voorafbepaalde kriteria en prosedures soos uiteengesit in die aansoekvorm, mag op die voorgeskrewe wyse by die President aansoek doen om begenadiging
en Procedure to be followed in applying section ‧A of
af goedgekeur deur die aanwending van artikel ‧A van die
en a) the time frame and procedure for—
af a) die tydsraamwerk en prosedures vir—
en Procedure) Amendment Bill will give government
af reg (forensiese prosedure) vir regeringsdepartemente gedeelde
en C.A, requesting prompt return of the child. The procedure does
af teruggestuur moet word. Die prosedure is nie van toepassing
en that the code of conduct and registration procedure in respect of livestock agents set out in the Schedule were made by the Agricultural Produce Agents Council in terms of the Agricultural Produce Agents Act, ‧ (Act No. ‧ of ‧); and that the said code and procedure shall come into operation on the date of publication hereof
af dat die gedragskode en registrasieprosedure ten opsigte van lewendehawe-agente in die Bylae uiteengesit, deur die Raad vir Landbouprodukte-agente kragtens die Wet op Landbouprodukte-agente, ‧ (Wet No. ‧ van ‧) uitgevaardig is; en dat die genoemde gedragskode en prosedure op die datum van publikasie hiervan in werking tree
en The guidelines must provide procedures and processes for—
af Die riglyne moet prosedures en prosesse verskaf vir—
en In urgent applications, the Chief Justice may dispense with the forms and service provided for in these rules and may give directions for the matter to be dealt with at such time and in such manner and in accordance with such procedure, which shall as far as is practicable be in accordance with these rules, as may be appropriate
af By dringende aansoeke kan die Hoofregter afsien van die vorms en betekening waarvoor hierdie reëls voorsiening maak en voorskrifte gee dat met die aangeleentheid gehandel word op die tyd en die wyse en in ooreenstemming met die prosedure wat sover doenlik in ooreenstemming is met hierdie reëls vir sover dit toepaslik is
en This list box shows which sites you have decided to accept a certificate from even though the certificate might fail the validation procedure
af Hierdie lys boks vertoon wat tuistes jy het besluit na aanvaar ' n sertifikaat van al het die sertifikaat dalk faal die bekragting prosedure
en of their own accord or on application and on sufficient cause shown, extend or reduce any time period prescribed in these rules and may condone non-compliance with these rules; and give such directions in matters of practice, procedure and the disposal of any appeal, application or other matter as the Court or Chief Justice may consider just and expedient
af uit eie beweging of op aansoek en op voldoende gronde aangevoer, enige tydperk by hierdie reëls voorgeskryf, verleng of verkort en kan nie-nakoming van hierdie reëls kondoneer; en voorskrifte gee betreffende aangeleenthede ten opsigte van praktyk, prosedure en die beskikking oor enige appèl, aansoek of ander aangeleentheid wat die Hof of Hoofregter billik en dienstig ag
en g) billing and settlement procedures
af g) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "procedure".Found in 10.581 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.