pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

 • prosedure   
   
  A sequence of declarations and statements that are executed as a unit.
   
  A series of defined steps or tasks.
 • houding   
 • metode   

Other meanings:

 
A particular method for performing a task.
 
computing: subroutine or function coded to perform a specific task
 
(computing) A subroutine or function coded to perform a specific task.
 
The steps taken in an action or other legal proceeding.
 
series of small tasks
 
A series of small tasks or steps taken to accomplish an end.
 
method
 
(legal) process
 
steps taken in a legal proceeding
 
(uncountable) The set of established forms or methods of an organized body for accomplishing a certain task or tasks.
 
A part of a program that is abstracted as a unit and that can be called from multiple places, often with parameters.
 
set of established forms or methods of an organized body
 
A particular means of accomplishing something.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

stored procedure
gestoorde prosedure

    Show declension

Example sentences with "procedure", translation memory

add example
en and procedurally fair
af billik is. Die Wet op die Bevordering van Administratiewe
en This list box shows which sites you have decided to accept a certificate from even though the certificate might fail the validation procedure
af Hierdie lys boks vertoon wat tuistes jy het besluit na aanvaar ' n sertifikaat van al het die sertifikaat dalk faal die bekragting prosedure
en e) contractual dispute resolution procedures
af e) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
en In urgent applications, the Chief Justice may dispense with the forms and service provided for in these rules and may give directions for the matter to be dealt with at such time and in such manner and in accordance with such procedure, which shall as far as is practicable be in accordance with these rules, as may be appropriate
af By dringende aansoeke kan die Hoofregter afsien van die vorms en betekening waarvoor hierdie reëls voorsiening maak en voorskrifte gee dat met die aangeleentheid gehandel word op die tyd en die wyse en in ooreenstemming met die prosedure wat sover doenlik in ooreenstemming is met hierdie reëls vir sover dit toepaslik is
en Application procedure
af Aansoekprosedure
en The procedure to set the client certificate for the session failed
af Die prosedure na stel Die kliënt sertifikaat vir Die sessie gevaal
en Procedure on appeal
af Prosedure by appèl
en Standards, capabilities and operating procedures of ‧ Emergency Centres
af Standaarde, vermoëns en bedryfsprosedures van ‧-noodsentrums
en g) billing and settlement procedures
af g) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
en The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appeal
af Die prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
en C.A, requesting prompt return of the child. The procedure does
af teruggestuur moet word. Die prosedure is nie van toepassing
en of their own accord or on application and on sufficient cause shown, extend or reduce any time period prescribed in these rules and may condone non-compliance with these rules; and give such directions in matters of practice, procedure and the disposal of any appeal, application or other matter as the Court or Chief Justice may consider just and expedient
af uit eie beweging of op aansoek en op voldoende gronde aangevoer, enige tydperk by hierdie reëls voorgeskryf, verleng of verkort en kan nie-nakoming van hierdie reëls kondoneer; en voorskrifte gee betreffende aangeleenthede ten opsigte van praktyk, prosedure en die beskikking oor enige appèl, aansoek of ander aangeleentheid wat die Hof of Hoofregter billik en dienstig ag
en Board for Courts of Law to make rules of procedure for judicial
af reëls te maak vir die prosedure van geregtelike hersiening onderhewig
en a) the time frame and procedures for—
af a) die tydsbestek en prosedures vir—
en An application in terms of subrule shall on notice of motion be accompanied by an affidavit setting forth explicitly the circumstances that justify a departure from the ordinary procedures
af 'n Aansoek ingevolge subreël moet gedoen word by wyse van kennisgewing van mosie vergesel van 'n beëdigde verklaring wat uitdruklik die omstandighede uiteensit wat die afwyking van die gewone prosedure regverdig
en the Criminal Procedure Act ‧ of ‧ “This protocol
af Strafproseswet, Wet ‧ van ‧. “Hierdie protokol maak
en procedures and criteria for awarding radio frequency spectrum licences for competing
af en kriteria voorskryf vir die toekenning van radiofrekwensiespektrumlisensies vir
en The RG must develop its own rules and procedures in considering each application for pardon for purpose of making recommendations to the President based on each application
af Die VG moet sy eie regulasies en prosedures ontwikkel vir die oorweging van elke aansoek om begenadiging met die doel om op grond van elke aansoek aanbevelings aan die President te maak
en You have indicated that you wish to obtain or purchase a secure certificate. This wizard is intended to guide you through the procedure. You may cancel at any time, and this will abort the transaction
af Jy het aangedui dat jy ' n geldige, veilige sertifikaat wil koop of inkorpereer. Hierdie assistent se doel is om jou te lei deur hierdie prosedure. Jy mag enige tyd kanseller, wat ook die transaksie sal kanselleer
en "directions" means directions given by the Chief Justice with regard to the procedures to be followed in the conduct and disposition of cases
af "voorskrifte" voorskrifte deur die Hoofregter gegee in verband met die prosedures wat gevolg moet word in die hantering en afhandeling van sake
en The guidelines must provide procedures and processes for—
af Die riglyne moet prosedures en prosesse verskaf vir—
en simplified procedure for seeking the
af verskaf ‘n vereenvoudigde prosedure
en f) billing and settlement procedures
af f) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
en i) the process and procedures for applying for or registering, amending, transfering and renewing one or more of the licences specified in subsections and
af i) die proses en prosedures vir aansoek doen om of registrasie, wysiging, oordrag en hernuwing van een of meer van die lisensies in subartikels en vermeld, uiteengesit word
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "procedure".Found in 3.88 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.