Translations into Afrikaans:

 • sit   
 • aansit   
 • aantrek   
 • afhaal   
 • afsit   
 • bedryf   
 • bedrywe   
 • begaan   
 • benut   
 • benuttig   
 • bêre   
 • doen   
 • gebruik   
 • insit   
 • maak   
 • omsit   
 • opsit   
 • plaas   
 • pleeg   
 • steek   
 • toepas   
 • vervaardig   
 • wegsteek   

Other meanings:

 
(idiomatic) To insult, belittle, or demean.
 
To write something.
 
(idiomatic) To land an aircraft.
 
(idiomatic) To drop someone off, or let them out of a vehicle.
 
To replace the telephone receiver and terminate a call. To hang up.
 
(idiomatic) To place a baby somewhere to sleep.
 
To halt, eliminate, stop, or squelch, often by force.
 
(euphemism) To administer euthanasia to, as an animal too old or ill to cure.
 
To set down, stop carrying, or place in a low location.
 
To pay an initial amount of money on a large purchase.
 
To add a name to a list.
 
(idiomatic) To cease, temporarily or permanently, reading (a book).
 
put down (trouble)
 
administer euthanasia to an animal
 
To make prices, or taxes, lower.
 
Alternative spelling of put-down.
 
set down, stop carrying

    Show declension

Example sentences with "put down", translation memory

add example
access to justice and put citizens more at ease
geregtigheid aan te moedig en om burgers meer
The selected URL cannot be verified because it contains a password. Sending this URL to %‧ would put the security of %‧ at risk
Die gekose Url kan nie wees verifiëerd omdat dit bevat ' n wagwoord. Stuur hierdie Url na % ‧ sal plaas Die sekuriteit van % ‧ na risiko
But we will all agree that our society, and the poor specifically, cannot wait for strategies and dialogues and workshops – important as these may be. In any case, most of the interventions possible are things that government is already doing though not sufficiently integrated. As such, in the spirit of Business Unusual, government intends this year to intensify the campaign to identify specific households and individuals in dire need and to put in place interventions that will help, in the intervening period, to alleviate their plight in those individual households
Ons moet egter saamstem dat ons gemeenskap en veral die armes nie kan wag vir strategieë en samesprekings en slypskole nie-hoe belangrik hulle ook al mag wees. In elk geval is die meeste van die ingrypings dinge wat die Regering alreeds doen, alhoewel dit nie genoegsaam geïntegreerd is nie. Daarom, in die gees van "Besigheid Buitengewoon", is die Regering van plan om vanjaar die veldtog te verskerp om spesifieke individuele huishoudings en individue wat uiters swaarkry, te identifiseer en om intervensies in te stel wat tydens die tussenkomende tyd sal bydra om die verknorsing in daardie individuele huishoudings te verlig
As we put all our hands on deck and gear ourselves for Business Unusual we should also intensify national dialogue on the issues that define us as a nation
Terwyl ons aan boord gaan en regmaak vir "Besigheid Buitengewoon", moet ons ook nasionale dialoog uitbrei ten opsigte van die aangeleenthede wat ons as 'n nasie definieer
This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
Hierdie is die " opskrif " vir KDM se aanteken venster. Jy mag dalk ' n oulike groete boodskap of inligting rakende die beheer stelsel hier invoeg. KDM sal die volgende karakterstelle met die ooreenstemmende inhoud vervang: % d-> HUIDige skerm% h-> bediener naam, waarskynlik tesame met domein naam% n-> rekenaar naam, waarskynlik die bedienr naam sonder die domain naam% s-> die beheer stelsel% r-> die weergawe van die beheer stelsel% m-> die rekenaar tipe (hardeware) %%-> ' n enkel %
We are proud that within one year, we have been able to reduce the backlog in the eradication of the bucket system in established settlements by almost half. We are on course to put an end to this dehumanising system in these areas by the end of this year
Ons is trots daarop dat ons binne een jaar die agterstand in die totale afskaffing van die emmerstelsel in gevestigde nedersettings met byna die helfte verminder het. Ons is op koers om hierdie ontmenslikende stelsel in hierdie gebiede teen die einde van die jaar heeltemal tot ́n einde te bring
This feature will allow you to make KWeather take up only one slot on the kicker. Normally this application will take up two slots. The small view will only show the weather icon, while the normal view will display both the icon and the current weather statistics. For the small view the weather statistics will be put on the buttons tool tip
Hierdie funksie veroorsaak K-weer na slegs neem begin een gleuf op die Kicker. Gewoonlik Hierdie aansoek sal neem begin twee slotte. die klein besigtig sal slegs vertoon die weer ikoon, terwyl die normale besigtig sal vertoon beide die ikoon en die huidige weer statistieke. Vir die klein besigtig die weer statistieke sal wees plaas op die button' s program leidraad
We will also continue to put more effort into improving the functioning of our courts, to increase the rate of reduction in case backlogs. And we will ensure that decisions to expand the Correctional Services infrastructure, improve the management of Border Control as well as the immigration and documentation services, among others, are implemented
Ons sal ook voortgaan om ́n groter poging aan te wend om ons howe beter te laat funksioneer en om die tempo waarteen agterstande in die verhoor van sake weggewerk word, te versnel. En ons sal sorg dat besluite om Korrektiewe Dienste se infrastruktuur uit te brei, die bestuur van grensbeheer te verbeter, en immigrasie-en dokumentasiedienste te verbeter, in werking gestel word
Temporary files (TempDir) The directory to put temporary files in. This directory must be writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp " or the value of the TMPDIR environment variable. ex:/var/spool/cups/tmp
Bediener binaries (ServerBin) Die root gids vir Die skeduleerder uitvoerbares. Deur verstek/usr/lib/cups of/usr/lib‧/cups (IRIX ‧. ‧). bv:/usr/lib/cups Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
The goal of the game is to put ‧ balls of the same color in line
Die teiken van Die speletjie is na plaas ‧ balle van Die selfde kleur in lyn
While the land restitution programme has resulted in more settlements in the recent period, we still need to put in extra effort in dealing with remaining cases, many of which are much more complex. On the other hand, very little progress has been made in terms of land redistribution. We will undertake a careful review of the inhibiting factors so that this programme is urgently speeded up
Ofskoon daar in die onlangse verlede meer sake ingevolge die grondhervormingsprogram afgehandel is, moet ons steeds ́n ernstige poging aanwend om die oorblywende sake, waarvan talle meer ingewikkeld is, af te handel. Aan die ander kant is weinig vordering met die herverdeling van grond gemaak. Ons sal die inhiberende faktore deeglik in oënskou neem sodat ons hierdie program as ́n saak van dringendheid kan bespoedig
Many of the challenges in our work which we have identified derive from serious weaknesses in terms of our planning. Thus, as part of our Apex Priorities in the coming period we will complete the processes that will enable us to enhance government's capacity to put in place realistic and integrated plans, covering all spheres of government
Baie van die uitdagings in ons werk wat uitgelig is, spruit voort uit ernstige tekortkominge ten opsigte van ons beplanning. Daarom, as deel van ons top-prioriteite, sal ons in die komende tydperk die prosesse afhandel wat ons in staat sal stel om die Regering se kapasiteit te verbeter om realistiese en geïntegreerde planne in werking te stel wat alle sfere van die Regering sal dek
You have to put the cursor into a table before splitting cells
Jy het na plaas die plekaanduier binnein ' n tabel voor om te skei selle
that you can let Konsole set the current directory as the window title? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ] " ' in your ~/. bashrc
wat jy kan laat Konsole stel die huidige gids as die venster titel? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ] " ' in jou ~/. bashrc
Put the cursor & below the introduction phrase
Plaas die plekaanduier onder die inleiding frase
* complete the process of reviewing the country’s experience in the articulation among such macro-economic indicators as the Exchange Rate, inflation and interest rates, so as to put in place measures that will facilitate the growth of industries which produce tradables for both the domestic and export markets, and have the potential to absorb large pools of semi-skilled workers
* Die oorsig voltooi van die land se ervaring met die artikulasie van onder meer makro-ekonomiese aanduiders soos die wisselkoers, inflasie-en rentekoerse, om maatreëls in te stel vir die bevordering van die groei van nywerhede wat verhandelbare goedere vir sowel die binnelandse as die uitvoermark produseer en oor die potensiaal beskik om groot getalle halfgeskoolde werkers in diens te neem
Put the cursor below the introduction phrase
Plaas die plekaanduier onder die inleiding frase
Temporary files (TempDir) The directory to put temporary files in. This directory must be writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp " or the value of the TMPDIR environment variable. ex:/var/spool/cups/tmp
Tydelike lêers (TempDir) Die gids na plaas Tydelike lêers in. Hierdie gids moet weesskryfbaar deur Die gebruiker gedefinieër boonste! Verstek na "/var/spoel/cups/tmp " vanDie waarde van Die TMPDIR omgewing veranderlike. bv:/var/spoel/cups/tmp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
These moments in our history demonstrate our ability to come together, even under the most difficult of circumstances, and to put the country’s interests first above all other interests
Hierdie oomblikke in ons geskiedenis demonstreer ons vermoë om saam te werk, selfs onder moeilike omstandighede, en om die land se belange bo alle ander oorwegings te stel
I wish you well in this challenge of putting
Ek wens julle alle voorspoed toe met die
We will be putting in place measures to reduce our water loss by half by
Ons sal maatreëls instel om ons waterverlies teen ‧ met die helfte te verminder
The judge or judges concerned shall give directions in regard to the compilation of the record, the time within which the record is to be lodged with the Registrar and any other matters which may be deemed by him or her or them to be necessary for the purpose of enabling the Court to deal with the appeal, which directions may include that the matter be referred back to the court a quo for the hearing of additional evidence specified in the directions, or that additional evidence be put before the Court by way of affidavit or otherwise for the purpose of the appeal
Die betrokke regter of regters gee voorskrifte rakende die samestelling van die oorkonde, die tydperk waarbinne die oorkonde by die Griffier ingedien moet word en enige ander aangeleenthede wat hy of sy of hulle nodig ag om die Hof in staat te stel om die appèl te behandel, welke voorskrifte kan insluit dat die aangeleentheid na die hof a quo terugverwys word vir die aanhoor van verdere getuienis wat in die voorskrifte gespesifiseer word, of dat verdere getuienis aan die Hof vir die doel van die appèl by wyse van beëdigde verklaring of andersins voorgelê word
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "put down".Found in 19.661 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.