Translations into Afrikaans:

 • sit   
 • aansit   
 • aantrek   
 • afhaal   
 • afsit   
 • bedryf   
 • bedrywe   
 • begaan   
 • benut   
 • benuttig   
 • bêre   
 • doen   
 • gebruik   
 • insit   
 • maak   
 • omsit   
 • opsit   
 • plaas   
 • pleeg   
 • steek   
 • toepas   
 • vervaardig   
 • wegsteek   

Other meanings:

 
(idiomatic) To insult, belittle, or demean.
 
To write something.
 
(idiomatic) To land an aircraft.
 
(idiomatic) To drop someone off, or let them out of a vehicle.
 
To replace the telephone receiver and terminate a call. To hang up.
 
(idiomatic) To place a baby somewhere to sleep.
 
To halt, eliminate, stop, or squelch, often by force.
 
(euphemism) To administer euthanasia to, as an animal too old or ill to cure.
 
To set down, stop carrying, or place in a low location.
 
To pay an initial amount of money on a large purchase.
 
To add a name to a list.
 
(idiomatic) To cease, temporarily or permanently, reading (a book).
 
administer euthanasia to an animal
 
put down (trouble)
 
To make prices, or taxes, lower.
 
Alternative spelling of put-down.
 
set down, stop carrying

    Show declension

Example sentences with "put down", translation memory

add example
en This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
af Hierdie is die " opskrif " vir KDM se aanteken venster. Jy mag dalk ' n oulike groete boodskap of inligting rakende die beheer stelsel hier invoeg. KDM sal die volgende karakterstelle met die ooreenstemmende inhoud vervang: % d-> HUIDige skerm% h-> bediener naam, waarskynlik tesame met domein naam% n-> rekenaar naam, waarskynlik die bedienr naam sonder die domain naam% s-> die beheer stelsel% r-> die weergawe van die beheer stelsel% m-> die rekenaar tipe (hardeware) %%-> ' n enkel %
en * complete the process of reviewing the country’s experience in the articulation among such macro-economic indicators as the Exchange Rate, inflation and interest rates, so as to put in place measures that will facilitate the growth of industries which produce tradables for both the domestic and export markets, and have the potential to absorb large pools of semi-skilled workers
af * Die oorsig voltooi van die land se ervaring met die artikulasie van onder meer makro-ekonomiese aanduiders soos die wisselkoers, inflasie-en rentekoerse, om maatreëls in te stel vir die bevordering van die groei van nywerhede wat verhandelbare goedere vir sowel die binnelandse as die uitvoermark produseer en oor die potensiaal beskik om groot getalle halfgeskoolde werkers in diens te neem
en The judge or judges concerned shall give directions in regard to the compilation of the record, the time within which the record is to be lodged with the Registrar and any other matters which may be deemed by him or her or them to be necessary for the purpose of enabling the Court to deal with the appeal, which directions may include that the matter be referred back to the court a quo for the hearing of additional evidence specified in the directions, or that additional evidence be put before the Court by way of affidavit or otherwise for the purpose of the appeal
af Die betrokke regter of regters gee voorskrifte rakende die samestelling van die oorkonde, die tydperk waarbinne die oorkonde by die Griffier ingedien moet word en enige ander aangeleenthede wat hy of sy of hulle nodig ag om die Hof in staat te stel om die appèl te behandel, welke voorskrifte kan insluit dat die aangeleentheid na die hof a quo terugverwys word vir die aanhoor van verdere getuienis wat in die voorskrifte gespesifiseer word, of dat verdere getuienis aan die Hof vir die doel van die appèl by wyse van beëdigde verklaring of andersins voorgelê word
en An activity that puts widgets on two columns
af Terminaal ProgrammeComment
en I wish you well in this challenge of putting
af Ek wens julle alle voorspoed toe met die
en Put the cursor below the introduction phrase
af Plaas die plekaanduier onder die inleiding frase
en The goal of the game is to put ‧ balls of the same color in line
af Die teiken van Die speletjie is na plaas ‧ balle van Die selfde kleur in lyn
en You have to put the cursor into a table before splitting cells
af Jy het na plaas die plekaanduier binnein ' n tabel voor om te skei selle
en Base directory under which to put files
af Basis gids waaronder lÃaers geplaas word
en that you can let Konsole set the current directory as the window title? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ]
af wat jy kan laat Konsole stel die huidige gids as die venster titel? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ]
en access to justice and put citizens more at ease
af geregtigheid aan te moedig en om burgers meer
en Please put in a name
af Vul asseblief ' n naam in
en This feature will allow you to make KWeather take up only one slot on the kicker. Normally this application will take up two slots. The small view will only show the weather icon, while the normal view will display both the icon and the current weather statistics. For the small view the weather statistics will be put on the buttons tool tip
af Hierdie funksie veroorsaak K-weer na slegs neem begin een gleuf op die Kicker. Gewoonlik Hierdie aansoek sal neem begin twee slotte. die klein besigtig sal slegs vertoon die weer ikoon, terwyl die normale besigtig sal vertoon beide die ikoon en die huidige weer statistieke. Vir die klein besigtig die weer statistieke sal wees plaas op die button' s program leidraad
en He declined to answer the questions put to him.
af Hy het geweier om die vrae wat aan om gestel is te beantwoord.
en Temporary files (TempDir) The directory to put temporary files in. This directory must be writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp " or the value of the TMPDIR environment variable. ex:/var/spool/cups/tmp
af Bediener binaries (ServerBin) Die root gids vir Die skeduleerder uitvoerbares. Deur verstek/usr/lib/cups of/usr/lib‧/cups (IRIX ‧. ‧). bv:/usr/lib/cups Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en We will also continue to put more effort into improving the functioning of our courts, to increase the rate of reduction in case backlogs. And we will ensure that decisions to expand the Correctional Services infrastructure, improve the management of Border Control as well as the immigration and documentation services, among others, are implemented
af Ons sal ook voortgaan om ́n groter poging aan te wend om ons howe beter te laat funksioneer en om die tempo waarteen agterstande in die verhoor van sake weggewerk word, te versnel. En ons sal sorg dat besluite om Korrektiewe Dienste se infrastruktuur uit te brei, die bestuur van grensbeheer te verbeter, en immigrasie-en dokumentasiedienste te verbeter, in werking gestel word
en Having understood this, it was natural that we should put the question to ourselves – what progress have we made in the quest to achieve the objectives to which we honestly told the nation we were committed, as a result of which our people gave us the overwhelming authority to govern our country from ‧ until the next elections in ‧!
af In die lig daarvan is dit vanselfsprekend dat ons onsself sou afvra watter vordering ons gemaak het in ons pogings om die doelwitte te bereik waartoe ons toegewy is, soos ons die nasie in alle eerlikheid verseker het, en wat daartoe gelei het dat ons mense op oorweldigende wyse aan ons die gesag verleen het om ons land van ‧ tot met die volgende verkiesing in ‧ te regeer!
en Put the cursor & below the introduction phrase
af Plaas die plekaanduier onder die inleiding frase
en As we put all our hands on deck and gear ourselves for Business Unusual we should also intensify national dialogue on the issues that define us as a nation
af Terwyl ons aan boord gaan en regmaak vir "Besigheid Buitengewoon", moet ons ook nasionale dialoog uitbrei ten opsigte van die aangeleenthede wat ons as 'n nasie definieer
en These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as well
af Hierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
en Implicit classes (ImplicitClasses) Whether or not to use implicit classes. Printer classes can be specified explicitly in the classes. conf file, implicitly based upon the printers available on the LAN, or both. When ImplicitClasses is On, printers on the LAN with the same name (e. g. Acme-LaserPrint-‧) will be put into a class with the same name. This allows you to setup multiple redundant queues on a LAN without a lot of administrative difficulties. If a user sends a job to Acme-LaserPrint-‧, the job will go to the first available queue. Enabled by default
af Implesiete klasse (ImplicitClasses) Hetsy van nie na gebruik Implesiete klasse. Drukker klasse kan wees gespesifiseer eksplisiet in die klasse. conflêer, implesiet gebaseerde van die drukkers beskikbaar op die Lan, vanbeide. Wanneer ImplicitClasses is op, drukkers op die Lan met die selfde naam(e. g. Acme-LaserPrint-‧) sal wees plaas binnein ' n klas met die selfdenaam. Hierdie laat toe jy na opstelling veelvuldige redundant wagtoue op ' n Lansonder om te ' n baie van administrative difficulties. As ' n gebruiker stuur ' nwerk na Acme-LaserPrint-‧, die werk sal gaan na die eerste beskikbaarwagtou. Geaktiveer deur verstek. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en that you can let Konsole set the current directory as the session name? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ]
af dat jy kan laat Konsole instel die huidige gids as die sessie naam? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ]
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "put down".Found in 24.629 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.