Translations into Afrikaans:

 • sit   
 • plaas   
 • aansit   
 • aantrek   
 • afhaal   
 • afsit   
 • bêre   
 • omsit   
 • opsit   
 • steek   
 • wegsteek   
 • bedryf   
 • bedrywe   
 • begaan   
 • benut   
 • benuttig   
 • deponeer   
 • doen   
 • gebruik   
 • insit   
 • maak   
 • neersit   
 • onderdruk   
 • pleeg   
 • toepas   
 • vervaardig   

Other meanings:

 
(idiomatic) To insult, belittle, or demean.
 
To write something.
 
(idiomatic) To land an aircraft.
 
(idiomatic) To drop someone off, or let them out of a vehicle.
 
To replace the telephone receiver and terminate a call. To hang up.
 
(idiomatic) To place a baby somewhere to sleep.
 
To halt, eliminate, stop, or squelch, often by force.
 
(euphemism) To administer euthanasia to, as an animal too old or ill to cure.
 
To set down, stop carrying, or place in a low location.
 
To pay an initial amount of money on a large purchase.
 
To add a name to a list.
 
(idiomatic) To cease, temporarily or permanently, reading (a book).
 
administer euthanasia to an animal
 
put down (trouble)
 
To make prices, or taxes, lower.
 
Alternative spelling of put-down.
 
set down, stop carrying

    Show declension

Example sentences with "put down", translation memory

add example
en This feature will allow you to make KWeather take up only one slot on the kicker. Normally this application will take up two slots. The small view will only show the weather icon, while the normal view will display both the icon and the current weather statistics. For the small view the weather statistics will be put on the buttons tool tip
af Hierdie funksie veroorsaak K-weer na slegs neem begin een gleuf op die Kicker. Gewoonlik Hierdie aansoek sal neem begin twee slotte. die klein besigtig sal slegs vertoon die weer ikoon, terwyl die normale besigtig sal vertoon beide die ikoon en die huidige weer statistieke. Vir die klein besigtig die weer statistieke sal wees plaas op die button' s program leidraad
en He declined to answer the questions put to him.
af Hy het geweier om die vrae wat aan om gestel is te beantwoord.
en An activity that puts widgets on two columns
af Terminaal ProgrammeComment
en access to justice and put citizens more at ease
af geregtigheid aan te moedig en om burgers meer
en While the land restitution programme has resulted in more settlements in the recent period, we still need to put in extra effort in dealing with remaining cases, many of which are much more complex. On the other hand, very little progress has been made in terms of land redistribution. We will undertake a careful review of the inhibiting factors so that this programme is urgently speeded up
af Ofskoon daar in die onlangse verlede meer sake ingevolge die grondhervormingsprogram afgehandel is, moet ons steeds ́n ernstige poging aanwend om die oorblywende sake, waarvan talle meer ingewikkeld is, af te handel. Aan die ander kant is weinig vordering met die herverdeling van grond gemaak. Ons sal die inhiberende faktore deeglik in oënskou neem sodat ons hierdie program as ́n saak van dringendheid kan bespoedig
en Put the cursor below the introduction phrase
af Plaas die plekaanduier onder die inleiding frase
en In February last year, government, business, labour and community representatives agreed on a package of measures to reduce the scale and impact of the crisis. We have put many of these measures in place
af In Februarie verlede jaar het die regering, sakelui, arbeidsektor en gemeenskapsverteenwoordigers ooreengekom op 'n pakket van maatreëls om die skaal en impak van die krisis te bekamp. Ons het talle van hierdie maatreëls reeds in werking gestel
en We are proud that within one year, we have been able to reduce the backlog in the eradication of the bucket system in established settlements by almost half. We are on course to put an end to this dehumanising system in these areas by the end of this year
af Ons is trots daarop dat ons binne een jaar die agterstand in die totale afskaffing van die emmerstelsel in gevestigde nedersettings met byna die helfte verminder het. Ons is op koers om hierdie ontmenslikende stelsel in hierdie gebiede teen die einde van die jaar heeltemal tot ́n einde te bring
en You have to put the cursor into a table before splitting cells
af Jy het na plaas die plekaanduier binnein ' n tabel voor om te skei selle
en These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as well
af Hierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
en that you can let Konsole set the current directory as the window title? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ]
af wat jy kan laat Konsole stel die huidige gids as die venster titel? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ]
en Temporary files (TempDir) The directory to put temporary files in. This directory must be writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp " or the value of the TMPDIR environment variable. ex:/var/spool/cups/tmp
af Tydelike lêers (TempDir) Die gids na plaas Tydelike lêers in. Hierdie gids moet weesskryfbaar deur Die gebruiker gedefinieër boonste! Verstek na "/var/spoel/cups/tmp " vanDie waarde van Die TMPDIR omgewing veranderlike. bv:/var/spoel/cups/tmp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en The selected URL cannot be verified because it contains a password. Sending this URL to %‧ would put the security of %‧ at risk
af Die gekose Url kan nie wees verifiëerd omdat dit bevat ' n wagwoord. Stuur hierdie Url na % ‧ sal plaas Die sekuriteit van % ‧ na risiko
en As we put all our hands on deck and gear ourselves for Business Unusual we should also intensify national dialogue on the issues that define us as a nation
af Terwyl ons aan boord gaan en regmaak vir "Besigheid Buitengewoon", moet ons ook nasionale dialoog uitbrei ten opsigte van die aangeleenthede wat ons as 'n nasie definieer
en I am confident that, under the leadership of the International Marketing Council, Trade and Investment South Africa (TISA), Tourism South Africa and other agencies we shall all put our hands on deck to communicate to the rest of the world the spirit of Business Unusual, and our continuing advance towards the creation of a society that cares and the conditions for the world to gather in our country to celebrate Africa's humanity in
af Ek vertrou dat, onder die leierskap van die Internasionale Bemarkingsraad (IMC), Handel en Belgging Suid-Afrika (TISA), Toerisme Suid-Afrika en ander agentskappe, ons almal sal saamwerk om aan die res van die wêreld die gees van "Besigheid Buitengewoon" uit te dra, en dat ons sal voortgaan om te streef na die daarstelling van 'n gemeenskap wat omgee en omstandighede skep vir 'n wêreld wat in ons land byeen gaan kom in ‧ om Afrika se menslikheid te vier
en We will also continue to put more effort into improving the functioning of our courts, to increase the rate of reduction in case backlogs. And we will ensure that decisions to expand the Correctional Services infrastructure, improve the management of Border Control as well as the immigration and documentation services, among others, are implemented
af Ons sal ook voortgaan om ́n groter poging aan te wend om ons howe beter te laat funksioneer en om die tempo waarteen agterstande in die verhoor van sake weggewerk word, te versnel. En ons sal sorg dat besluite om Korrektiewe Dienste se infrastruktuur uit te brei, die bestuur van grensbeheer te verbeter, en immigrasie-en dokumentasiedienste te verbeter, in werking gestel word
en Having understood this, it was natural that we should put the question to ourselves – what progress have we made in the quest to achieve the objectives to which we honestly told the nation we were committed, as a result of which our people gave us the overwhelming authority to govern our country from ‧ until the next elections in ‧!
af In die lig daarvan is dit vanselfsprekend dat ons onsself sou afvra watter vordering ons gemaak het in ons pogings om die doelwitte te bereik waartoe ons toegewy is, soos ons die nasie in alle eerlikheid verseker het, en wat daartoe gelei het dat ons mense op oorweldigende wyse aan ons die gesag verleen het om ons land van ‧ tot met die volgende verkiesing in ‧ te regeer!
en This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
af Hierdie is die " opskrif " vir KDM se aanteken venster. Jy mag dalk ' n oulike groete boodskap of inligting rakende die beheer stelsel hier invoeg. KDM sal die volgende karakterstelle met die ooreenstemmende inhoud vervang: % d-> HUIDige skerm% h-> bediener naam, waarskynlik tesame met domein naam% n-> rekenaar naam, waarskynlik die bedienr naam sonder die domain naam% s-> die beheer stelsel% r-> die weergawe van die beheer stelsel% m-> die rekenaar tipe (hardeware) %%-> ' n enkel %
en My mother put clean sheets on the bed.
af My ma het skoon lakens op my bed gesit.
en If enabled, any occurrence of \\N, where N is an integer number, will be replaced with the corresponding capture (" parenthesized substring ") from the pattern. To include (a literal \\N in your replacement, put an extra backslash in front of it, like \\\\N
af As hierdie geaktiveer is, sal elke voorkoms van \\ N, waar N ' n heelgetal is, vervang word met die ooreenstemmende string (" aangehaalde substring ") van die patroon. Om ' n letterlike vervanging te maak moet die string met ' n ' backslashes ' voorafgegaan word, soos: \\\\ N
en But we will all agree that our society, and the poor specifically, cannot wait for strategies and dialogues and workshops – important as these may be. In any case, most of the interventions possible are things that government is already doing though not sufficiently integrated. As such, in the spirit of Business Unusual, government intends this year to intensify the campaign to identify specific households and individuals in dire need and to put in place interventions that will help, in the intervening period, to alleviate their plight in those individual households
af Ons moet egter saamstem dat ons gemeenskap en veral die armes nie kan wag vir strategieë en samesprekings en slypskole nie-hoe belangrik hulle ook al mag wees. In elk geval is die meeste van die ingrypings dinge wat die Regering alreeds doen, alhoewel dit nie genoegsaam geïntegreerd is nie. Daarom, in die gees van "Besigheid Buitengewoon", is die Regering van plan om vanjaar die veldtog te verskerp om spesifieke individuele huishoudings en individue wat uiters swaarkry, te identifiseer en om intervensies in te stel wat tydens die tussenkomende tyd sal bydra om die verknorsing in daardie individuele huishoudings te verlig
en that you can let Konsole set the current directory as the window title? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ] " ' in your ~/. bashrc
af wat jy kan laat Konsole stel die huidige gids as die venster titel? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ] " ' in jou ~/. bashrc
en that you can let Konsole set the current directory as the session name? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ]
af dat jy kan laat Konsole instel die huidige gids as die sessie naam? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ]
en The goal of the game is to put ‧ balls of the same color in line
af Die teiken van Die speletjie is na plaas ‧ balle van Die selfde kleur in lyn
en The Industrial Development Corporation has put aside R‧ billion to help companies in distress
af Die Nywerheidsontwikkelingskorporasie het R‧ biljoen bewillig om maatskappye in nood by te staan
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "put down".Found in 13.911 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.