pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

  • verwant   
  • geparenteer   
  • verband   

Other meanings:

 
(music) Same as the adjective relative.
 
Simple past tense and past participle of relate.
 
Being a relative of.
 
(mathematics) Fulfilling a relation.
 
Past participle of the verb to relate.
 
being a relative of
 
Related by blood or marriage.
 
Standing in relation or connection.
 
Narrated; told.
 
(in combination) Having a relationship with the thing named
 
standing in relation or connection
 
narrated; told

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (4)

relate
aanbetref; vertel; verhaal; verkeer
relate to
betref
relation
verband; verhaal; opsig; storie; kennis; verhouding

    Show declension

Example sentences with "related", translation memory

add example
en g) related charges
af g) verwante heffings
en Black Holes Black Holes transport the ball to their exit, and eject it at a speed in direct relation to the speed your ball was traveling. Choose Hole-Show Info to see which Black Hole goes to which exit and the direction the ball will come out
af Comment= Swart Gate Swart Gate vervoerder die bal na hulle beà ̄endig, en uitskiet dit na ' n spoed direk verwante na die spoed jou bal was gaan. Kies Gat-Show Inligting na sien wat Swart Gat gaan na wat beà ̄endig en die rigting die bal sal kom uit na. Comment
en AND WHEREAS the President has declared a special dispensation for obtaining closure on the matters relating to the convictions of those persons who allegedly committed offences in pursuit of political objectives
af EN NADEMAAL die President ‘n spesiale bedeling verklaar het om afsluiting te verkry van sake rakende die veroordelings van persone wat na bewering oortredings begaan het in die nastrewing van politieke doelwitte
en Comment=Manages Relations
af Comment=Koffice Komponent
en d) the protection for consumers including disclosure of consumer rights relating
af d) die beskerming van verbruikers, insluitend openbaring van verbruikersregte
en united in its diversity, marked by human relations that are caring
af samelewing, verenig in uiteenlopendheid, gekenmerk deur menseverhoudinge
en b) any matter of procedure or form which may be necessary or expedient to prescribe for the purposes of this Act or the related legislation
af b) enige aangeleentheid rakende prosedure of vorm wat nodig of dienstig is om voor te skryf by die toepassing van hierdie Wet of die verwante wetgewing
en b) the person is in contravention of this Act or the related legislation in relation
af b) die persoon hierdieWet of die verwante wetgewing oortree met betrekking tot
en relating to universal access and universal service
af enige aangeleentheid rakende universele toegang en universele diens
en Joinder of parties on application and related matters
af Voeging van partye op aansoek en verwante aangeleenthede
en Authority on matters relating to consumer issues in the Republic
af adviseer oor aangeleenthede rakende verbruikerskwessies in die Republiek
en I say this with unshakeable conviction because I am certain that South Africans are capable and geared to meet the challenge of history – to strain every sinew of our being – to respond to the national challenges of the day, including those relating to our economy, the political and economic situation in Africa and elsewhere in the world, and seize the opportunities that our country's progress over the last fourteen years has provided
af Ek sê dit met onwrikbare oortuiging omdat ek seker is dat Suid-Afrikaners in staat is en toegerus is om die uitdagings van die verlede die hoof te bied-om alles in ons vermoë te doen-om op die daaglikse nasionale uitdagings te reageer, insluitend dié wat betrekking het op ons ekonomie, die politieke en ekonomiese situasie in Afrika en elders in die wêreld, en om die geleenthede aan te gryp wat ons land se vooruitgang gedurende die afgelope ‧ jaar gebied het
en Having noted that the tardiness with which government processes applications for investment in relation to issues such as land acquisition, infrastructure and environmental impact assessments can at times make or break investor decisions, we have decided, in the spirit of Business Unusual, work is progressing urgently to set up a call centre through which prospective investors and government can track these processes
af In die lig van die traagheid waarmee die Regering aansoeke verwerk ten opsigte van beleggings met betrekking tot aangeleenthede soos grondverkryging, infrastruktuur en omgewingsimpakevaluerings-waarvan almal somtyds beleggers se besluite positief of negatief kan beïnvloed-het ons besluit, in die gees van "Besigheid Buitengewoon", om so gou moontlik 'n inbelsentrum op te rig sodat beleggers en die Regering hierdie prosesse kan moniteer. Werk het alreeds begin
en TERMS OF REFERENCE FOR A SPECIAL DISPENSATION ON PRESIDENTIAL PARDONING PROCESS RELATING TO CERTAIN OFFENDERS
af VOORWAARDES VIR ‘N SPESIALE BEDELING VIR DIE PRESIDENSIëLE BEGENADIGINGSPROSES TEN OPSIGTE VAN SEKERE OORTREDERS
en ii) a separate licence relating to any radio frequency spectrum authorised in
af ii) ’n afsonderlike lisensie betreffende enige radiofrekwensiespektrum wat
en communities are deprived of access to justice in relation to
af tot geregtigheid met betrekking to siviele en huishoudelike
en relations between South Africa and Hong Kong were
af tussen Suid-Afrika en Hong Kong in ‧ gevestig
en In the event of any conflict between the provisions of this Act, the related
af In die geval van ’n botsing tussen die bepalings van hierdie Wet, die verwante
en c) a prohibition against discriminating in relation to matters connected with
af c) ’n verbod op diskriminasie met betrekking tot aangeleenthede in verband met
en i) a licence relating to the electronic communications services or broadcasting
af i) ’n lisensie betreffende die elektroniese kommunikasiedienste of
en The Minister may, subject to subsections and, issue to the Authority policy directions consistent with the objects of this Act and of the related legislation in relation to—
af Die Minister kan behoudens subartikels en beleidsvoorskrifte aan die Owerheid uitreik in ooreenstemming met die oogmerke van hierdie Wet en van die verwante wetgewing met betrekking tot—
en related to the internal operations of the network owner. Except that where the
af vir, of integraal verwant is aan, die interne bedrywighede van die
en * enhancing our focus on key areas in terms of our system of international relations, with particular focus on some African issues and South-South relations
af * 'n verbetering in ons fokus op sleutelgebiede met betrekking tot ons stelsel van internasionale betrekkinge, met spesifieke fokus op sommige Afrika-aangeleenthede en Suid-Suid-betrekkinge
en relating to protection of human rights
af beginsels aangaande beskerming van
en Any monopoly or exclusive rights existing by virtue of the related legislation, the
af Enige monopolie of eksklusiewe regte wat ingevolge die verwante wetgewing, die
Showing page 1. Found 132 sentences matching phrase "related".Found in 3.332 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.