pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

  • geparenteer   
  • verband   
  • verwant   

Other meanings:

 
(music) Same as the adjective relative.
 
Simple past tense and past participle of relate.
 
Being a relative of.
 
(mathematics) Fulfilling a relation.
 
Past participle of the verb to relate.
 
Related by blood or marriage.
 
being a relative of
 
Standing in relation or connection.
 
Narrated; told.
 
(in combination) Having a relationship with the thing named
 
standing in relation or connection
 
narrated; told

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (3)

relate
aanbetref; vertel; verhaal; verkeer
relation
verband; verhaal; opsig; storie; kennis; verhouding

    Show declension

Example sentences with "related", translation memory

add example
en a) Applications, representations, responses and other documents relating to an
af a) Aansoeke, vertoë, reaksies en ander dokumente rakende ’n aansoek wat aan
en communities are deprived of access to justice in relation to
af tot geregtigheid met betrekking to siviele en huishoudelike
en include, but are not limited to matters relating to—
af maar is nie beperk nie tot sake rakende—
en This year we celebrate the tenth anniversary of the establishment of diplomatic relations between South Africa and the People's Republic of China. The mushrooming of relations in a variety of areas between our governments and peoples confirms that the China-South Africa Partnership for Growth and Development is a strategic relationship of mutual benefit, which can only grow from strength to strength
af Vanjaar vier ons die ‧de herdenking van die instelling van diplomatieke betrekkinge tussen Suid-Afrika en die Republiek van China. Die uitbreiding van 'n verskeidenheid betrekkinge in verskeie gebiede tussen ons regerings en mense bevestig dat die China-Suid-Afrika-Vennootskap vir Groei en Ontwikkeling 'n strategiese verhouding is met wedersydse voordele, wat net van krag tot krag kan gaan
en Authority on matters relating to consumer issues in the Republic
af adviseer oor aangeleenthede rakende verbruikerskwessies in die Republiek
en AND WHEREAS the President has declared a special dispensation for obtaining closure on the matters relating to the convictions of those persons who allegedly committed offences in pursuit of political objectives
af EN NADEMAAL die President ‘n spesiale bedeling verklaar het om afsluiting te verkry van sake rakende die veroordelings van persone wat na bewering oortredings begaan het in die nastrewing van politieke doelwitte
en wholesale and retail prices in relation to matters connected with the provision
af van groot-en kleinhandelspryse met betrekking tot aangeleenthede rakende
en This is the button bar tool bar. It gives you easy access to game related commands. You can drag the bar to a different location within the window
af Hierdie is die knoppie kolom program kolom. Dit gee jy maklike toegang verkry na speletjie verwanter opdragte. jy kan trek die kolom na ' n ander ligging binne in die venster
en In the event of any conflict between the provisions of this Act, the related
af In die geval van ’n botsing tussen die bepalings van hierdie Wet, die verwante
en the constitutional provision or provisions relating to such reservations; and the grounds or reasons for such reservations
af die grondwetlike bepaling of bepalings wat op sodanige voorbehoude betrekking het; en die gronde of redes vir sodanige voorbehoude
en c) a prohibition against discriminating in relation to matters connected with
af c) ’n verbod op diskriminasie met betrekking tot aangeleenthede in verband met
en TERMS OF REFERENCE FOR A SPECIAL DISPENSATION ON PRESIDENTIAL PARDONING PROCESS RELATING TO CERTAIN OFFENDERS
af VOORWAARDES VIR ‘N SPESIALE BEDELING VIR DIE PRESIDENSIëLE BEGENADIGINGSPROSES TEN OPSIGTE VAN SEKERE OORTREDERS
en contained in the licence, this Act and the related legislation, as applicable; or
af en voorwaardes in die lisensie, hierdieWet en die verwante wetgewing vervat
en We will implement all the undertakings made on World AIDS Day relating to new HIV prevention and treatment measures
af Ons sal al die ondernemings wat op Wêreldvigsdag met betrekking tot die voorkoming van nuwe MIV-infeksies en die behandeling daarvan gemaak is, implementeer
en Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations ,
af AANGESIEN dit noodsaaklik is om die ontwikkeling van vriendelike bande tussen nasies aan te moedig ;
en a) may undertake such investigations into matters relating to its functions as it
af a) kan die ondersoeke na aangeleenthede rakende sy werksaamhede onderneem
en Among the key proposed interventions are: expanding the public works programme, employment subsidies for direct job-creation for targeted groups, enhancing employment search capability, improving education and training, improving services and assets among poor communities, specific interventions in poor households, and ensuring effectiveness of institutions supporting women and other sectors. Among others, we will make an evaluation of the gender machinery so as to improve all aspects related to women empowerment
af Sommige van die belangrikste intervensies is: die uitbreiding van die openbare werke-program, werksubsidies vir direkte werkskepping vir geoogmerkte groepe, verbetering van werksoekvermoë, verbetering van onderwys en opleiding, verbetering van dienste aan en bates van arm gemeenskappe, spesifieke ingrypings in arm huishoudings, en om die doeltreffendheid te verseker van instellings wat vroue en ander sektore ondersteun. Ons sal onder andere ook die geslagskwessie evalueer om alle aspekte wat verband hou met die bemagtiging van vroue, te verbeter
en In terms of section ‧ of the Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act, ‧ (Act No. ‧ of ‧), hereby determine ‧ November ‧ as the date on which sections ‧,‧,‧,‧,‧,‧,‧,‧,‧, ‧, and ‧ of the said Act shall come into operation in the area of the City of Johannesburg Metropolitan Municipality established in terms of section ‧ of the Municipal Structures Act, ‧ (Act No. ‧ of ‧),read with section ‧ of the Cross-boundary Municipalities Laws Repeal and Related Matters Act, ‧ (Act No. ‧ of
af Kragtens artikel ‧ van die Wet op die Administratiewe Beregting van Padverkeersmisdrywe, ‧ (Wet No. ‧ van ‧), bepaal ek hierby ‧ November ‧ as die datum waarop artikels ‧,‧,‧,‧,‧,‧,‧,‧, ‧, ‧, en ‧ van die genoemde Wet, in werking tree in die gebied van die Stad van Johannesburg Metropolitaanse Munisipaliteit, ingestel kragtens artikel ‧ van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture Wet, ‧ (Wet NO. ‧ van ‧),saarngelees met artikel ‧ van die Wet op die Herroeping van Wette Betreffende Oorgrensmunisipaliteite en Aanverwante Aangeleenthede, ‧ (Wet No. ‧ van
en Relations with other livestock agents, principals and the Council Subject to the provisions of rule ‧ (b), a livestock agent shall not express any malicious or unfounded criticism on the activities of another livestock agent
af Verhoudings met ander lewendehawe-agente, prinsipale en die Raad Behoudens die bepalings van reel ‧ (b), mag 'n lewendehawe-agent nie enige kwaadwillige of ongegronde kritiek oor die werksaamhede van 'n ander lewendehawe-agentuitspreek nie
en Where sections of the related legislation and the IBA Act did not apply to
af Waar artikels van die verwante wetgewing en die OUO-wet nie op uitsaaidienste
en Whenever the Court makes an order declaring or confirming any law or provision thereof to be inconsistent with the Constitution under section ‧ of the Constitution, the Registrar shall, not later than ‧ days after such order has been made, cause such order to be published in the Gazette and in the relevant Provincial Gazette if the order relates to provincial legislation
af Wanneer die Hof 'n bevel maak of bekragtig wat enige wet of bepaling daarvan kragtens artikel ‧ van die Grondwet onbestaanbaar met die Grondwet verklaar laat die Griffier nie later nie as ‧ dae na sodanige bevel gegee is, sodanige bevel in die Staatskoerant publiseer en, indien die bevel betrekking het op provinsiale wetgewing, in die betrokke Provinsiale Koerant
en i) a licence relating to the electronic communications services or broadcasting
af i) ’n lisensie betreffende die elektroniese kommunikasiedienste of
en Comment=Configure the News Ticker applet, manage source files and other related settings
af Comment=Konfigureer die Nuus Tikker miniprogram, bestuur bron lÃaers en ander verwanter instellings
en relating to construction or placing into service of electronic communications facilities or
af van elektroniese kommunikasiefasiliteite of elektroniese kommunikasienetwerke
en The Authority may, subject to this Act, the related legislation and other applicable
af Die Owerheid kan behoudens hierdie Wet, die verwante wetgewing en ander
Showing page 1. Found 132 sentences matching phrase "related".Found in 3.299 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.