pronunciation:    

Translations into Afrikaans:

 • winkel   
   
  An establishment, either physical or virtual, that sells goods or services to the public.
 • bêre   
   
  To transfer into a store or storage location.
 • deponeer   
 • behou   
 • bewaar   
 • amp   
 • bespreking   
 • bêreplek   
 • diens   
 • ondersteun   
 • pakplek   
 • voorbehoud   
 • voorraad   
 • wegsteek   

Other meanings:

 
(mainly North American) A place where items may be purchased.
 
supply held in storage
 
store (grains)
 
A place where items may be accumulated or routinely kept.
 
(intransitive) To remain in good condition while stored.
 
A supply held in storage.
 
remain in good condition while stored
 
(department) store(s)
 
(transitive, computing) Write (something) into memory or registers.
 
computing: write (something) into memory or registers
 
(computing, archaic) Memory.
 
place where items may be kept
 
post a message (e.g. on a bulletin-board)
 
(transitive) To keep (something) while not in use, generally in a place meant for that purpose.
 
To copy (data) into memory or onto a storage device, such as a hard disk.
 
keep (something) while not in use
 
To keep something for later use in a certain location.
 
(to) store (grains)
 
place where items may be purchased

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (5)

department store
afdelingswinkel
store up
akkumuleer
stored procedure
gestoorde prosedure
storing
bewaring

    Show declension

Example sentences with "store", translation memory

add example
en Do you wish to store the passphrase in your wallet file?
af Wil jy die wagwoord in jou beursie lêer stoor?
en smartcard This module allows you to configure KDE support for smartcards. These can be used for various tasks such as storing SSL certificates and logging in to the system
af smartkaart Hierdie module laat toe jy na konfigureer Kde ondersteun vir smartkaarte. Hierdie kan wees gebruik word vir verskeie take soos as storing Ssl sertifikate en afteken in na die stelsel
en Keyboard Shortcuts Using shortcuts you can configure certain actions to be triggered when you press a key or a combination of keys, e. g. Ctrl+C is normally bound to 'Copy '. KDE allows you to store more than one 'scheme ' of shortcuts, so you might want to experiment a little setting up your own scheme, although you can still change back to the KDE defaults. In the 'Global Shortcuts ' tab you can configure non-application-specific bindings, like how to switch desktops or maximize a window; in the 'Application Shortcuts ' tab you will find bindings typically used in applications, such as copy and paste
af Sleutel Bindinge Te gebruik Sleutel Bindinge jy kan konfigureer sekere aksies om gesneller te wees wanneer jy ' n sleutel of ' n kombinasie van sleutels druk, b. v. Ctrl+C is gewoonlik gebind na ' kopie '. Kde laat toe jy om te stoor meer as een ' skema ' van Sleutel Bindinge, sodat jy dalk wil experimenteer ' n klein opset begin op jou eie skema terwyl jy dit nogsteeds terug kan verander na die Kde verstek. In die ' Globale Kortpad ' oortjie kan jy konfigureer nie-program spesifieke Bindinge, soos hoe om te wissel werkskerms of maksimeer ' n venster; in die ' Program Kortpaaie ' oortjie sal jy bindings tipies gebruik in programme vind, sooskopie en plak
en Clears all stored cookies set by websites
af Skoonmaak van alle gestoorde koekies ingestel deur webruimtes
en Cache This module lets you configure your cache settings. The cache is an internal memory in Konqueror where recently read web pages are stored. If you want to retrieve a web page again that you have recently read, it will not be downloaded from the Internet, but rather retrieved from the cache, which is a lot faster
af Kas Hierdie module laat jy jy konfigureer jou Kas instellings. Die Kas is ' n intern geheue in Konqueror waar onlangse lees web bladsye word gestoor. As jy wil hÃa na onttrek ' n web bladsy weer wat jy het onlangse lees, dit sal nie wees afgelaai van Die Internet, maar eerder geonttrek van Die Kas, wat is ' n baie vinniger
en Konqueror has the ability to store the password in an encrypted wallet. When the wallet is unlocked, it can then automatically restore the login information next time you visit %‧. Do you want to store the information now?
af Konqueror het die vermoeë om wagwoorde in ' n geënkripteerde beursie te stoor. As die beursie oopgesluit is, kan dit jou outomaties jou inlog inligting herstel dievolgende keer wat jy % ‧ besoek. Wil jy die informasie nou stoor?
en What do you want to store in this folder?
af Wat doen jy wil hÃa na stoor in hierdie kabinet?
en Key Bindings Using key bindings you can configure certain actions to be triggered when you press a key or a combination of keys, e. g. Ctrl+C is normally bound to 'Copy '. KDE allows you to store more than one 'scheme ' of key bindings, so you might want to experiment a little setting up your own scheme while you can still change back to the KDE defaults. In the tab 'Global Shortcuts ' you can configure non-application specific bindings like how to switch desktops or maximize a window. In the tab 'Application Shortcuts ' you will find bindings typically used in applications, such as copy and paste
af Sleutel Bindinge Te gebruik Sleutel Bindinge jy kan konfigureer sekere aksies na wees gesneller wanneer jy druk ' n Sleutel van ' n kombinasie van sleutels, e. g. Ctrl+C is gewoonlik gebind na ' kopie '. Kde laat toe jy na stoor meer as een ' skema ' van Sleutel Bindinge, sodat jy dalk wil hê na experimenteer ' n klein opset begin jou eie skema terwyl jy kan nogsteeds verander terug na die Kde verstek. in die oortjie ' Global Shortcuts ' jy kan konfigureer non-application spesifieke Bindinge hou van hoe na wissel werkskerms van maksimeer ' n venster. in die oortjie ' Application Shortcuts ' jy sal soek Bindinge tipies gebruik word in programme, soos as kopie en plak
en The store closes at eleven.
af Die winkel maak om elf uur toe.
en Enter the name of the environment variable, e. g. HTTP_PROXY, used to store the address of the HTTP proxy server. Alternatively, you can click on the " Auto Detect " button to attempt automatic discovery of this variable
af Sleutel die naam van die omgewing veranderlike, bv. HTTP_ PROXY, wat gebruik word om die adres van die Http Volmag bediener te stoor. Alternatiwelik, kan jy kliek op die " Outo Spoor " knoppie om te poog om hierdie veranderlike automaties te spoor
en Treat all cookies as session cookies. Session cookies are small pieces of data that are temporarily stored in your computer 's memory until you quit or close all applications (e. g. your browser) that use them. Unlike regular cookies, session cookies are never stored on your hard drive or other storage medium. NOTE: Checking this option along with the previous one will override your default as well as site specific cookie policies. However, doing so also increases your privacy since all cookies will be removed when the current session ends
af Hanteer alle koekies as sessie koekies. Sessie koekies is klein stukkies data wat tydelik in jou masjien se geheue gestoor word, tot jy die program wat dit gebruik sluit (bv. web-blaaier) Anders as gewone koekies word sessie koekies nooit op die hardeskyf of op ' n ander stoor medium gestoor nie. NOTA: Deur hierdie opsie te kies sowel as die voorafgaande oorskryf jou verstek sowel as tuiste spesifieke beleid stellings. Deur dit te doen verhoog jy egter jou privaatheid deurdat alle koekies geskrap word wanneer die huidige sessie ten einde loop
en Clear data store
af Maak data stoor skoon
en Passwords stored by hostname
af Wagwoorde per gasheer gestoor
en If this box is checked, Konqueror will allow you to change the title of the bookmark and choose a folder in which to store it when you add a new bookmark
af Indien gekies, sal Konqueror jou toelaat om die titel van die boekmerk asook die houer waar dit gestoor moet word te kies wanneer jy nuwe boekmerke byvoeg
en & Store password in configuration file
af Stoor wagwoord in opstelling lêer
en On this page, you will enter some personal data that will be stored in your certificate and that will help other people to determine that it is actually you who is sending a message
af Op hierdie bladsy, jy sal invoer sommige persoonlike data wat sal wees gestoor in jou sertifikaat en wat sal hulp ander mense na bepaal wat dit is inderwaarheid jy wie is stuur ' n boodskap
en Storing image changes
af Storing beeld verander
en Store network passwords and local passwords in separate wallet files
af Stoor netwerk en plaaslike wagwoorde in apparte beursie lÃaers
en Check this box if you want the web pages you visit to be stored on your hard disk for quicker access. The stored pages will only be updated as needed instead of on every visit to that site. This is especially useful if you have a slow connection to the Internet
af Kliek hier as jy die web bladsye wat jy besigtig op jou harde skyf gestoor wil hÃa vir vinniger toegang. Die gestoorde bladsy sal slegs opgedateer word soos nodig, in plaas van elke besoek aan daardie tuiste. Hierdie is veral effektief waar as jy ' n stadige internet verbinding het
en Clears the clipboard contents stored by Klipper
af Skoonmaak van die knipbord inhoud gestoor deur Klipper
en When this is turned on, your ISP password will be saved in kppp 's config file, so you do not need to type it in every time. Warning: your password will be stored as plain text in the config file, which is readable only to you. Make sure nobody gains access to this file!
af Wanneer hierdie is geskakel op, jou Isp wagwoord sal wees gestoor in kppp' s opstelling lêer, sodat jy doen nie benodig na tipe dit in elke tyd. Waarskuwing: jou wagwoord sal wees gestoor as eenvoudig teks in die opstelling lêer, wat is leesbaar slegs na jy. Maak seker niemand kry toegang verkry na hierdie lêer!
en Number of stored setting profiles
af Nommer van inskrywings per graad
en Enter the name of the environment variable, e. g. HTTPS_PROXY, used to store the address of the HTTPS proxy server. Alternatively, you can click on the " Auto Detect " button to attempt an automatic discovery of this variable
af Sleutel die naam van die omgewing veranderlike, bv. HTTPS_ PROXY, wat gebruik word om die adres van die Https Volmag bediener te stoor. Alternatiwelik, kan jy kliek op die " Outo Spoor " knoppie om te poog om hierdie veranderlike automaties te spoor
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "store".Found in 2.919 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.