pronunciation: IPA: /θɹiː/ /θɹi/ tɹiː , SAMPA: /Tri:/ /Tri/      

Translations into Afrikaans:

  • drie   
     
    cardinal number 3

Other meanings:

 
Describing a set or group with three components.
 
The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
 
The digit "3".
 
set or group with three components
 
(cardinal) A numerical value after two and before four. Represented in Arabic digits as 3; This many dots (•••).
 
Anything measuring three units, as length.
 
The digit/figure 3.
 
three (long cylindrical things)
 
The third natural number (3).
 
Three human beings, at least one of whom is a male.
 
A person who is three years old.
 
The playing card featuring three pips.
 
digit/figure 3

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (6)

forty-threedrie-en-veertig
thirty-threedrie-en-dertig
three hundreddriehonderd
Three Kingdoms of KoreaDrie koninkryke van Korea
three-dimensionaldriedimensioneel
twenty-threedrie-en-twintig

    Show declension

Example sentences with "three", translation memory

add example
YYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday nameJjjj Die jaar met eeu as ' n desimaal nommer. Jj Die jaar sonder om te eeu as ' n desimaal nommer. Mm Die maand as ' n desimaal nommer. Mm Die maand as ' n desimaal nommer. Kortmaand Die eerste drie karakters van Die maand naam. maand Die volgrote maand naam. Dd Die dag van maand as ' n desimaal nommer. Dd Die dag van maand as ' n desimaal nommer. Kortweeksdag Die eerste drie karakters van Die weeksdag naam. weeksdag Die volgrote weeksdag naam
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, ag, nege, tien.
event, which took place three days intotoernooi gesÃa, wat plaasgevind het drie
Three Color CompositeDrie kleur kombineer
The first three parameters must be positiveEinde en begin waarde moet wees positiewe!
some provinces two to three languages areIn sommige provinsies word twee tot drie tale
c) prepare and update a strategic plan for the Agency at least once every threec) minstens een keer elke drie jaar ’n strategiese plan vir die Agentskap opstel en
Queued button sets the mode of selected transfers to queued. It is a radio button--you can choose between three modesGetou knoppie verstel die modus van gekose oordragte na Getou. Dit is ' n radio knoppie, jy kan kies tussen drie modusse
develop an overarching strategy to prioritise key interventions in mining and mineral beneficiation, agriculture and agro-processing, the white goods sector, creative industries, community and social services and pharmaceuticals. This must include a determined drive to increase our national capacity to produce capital goods. With regard to mineral beneficiation for instance, we will set up a State Diamond Trader that will purchase ‧% of diamonds from local producers and sell them to local cutters and producers. We are happy that DeBeers has agreed to assist free of charge with management, technical skills and asset provision for a period of three yearśn Oorkoepelende strategie ontwikkel vir sleutelingrypings in die verwerking en veredeling van mynbou en minerale, die landbou en landbouverwerking, die sektor vir witgoedere, die skeppende nywerheid, gemeenskaps-en maatskaplike dienste en die farmaseutiese bedryf. Hierdie strategie moet onder andere doelgerigte dryfvere ter verhoging van ons nasionale vermoë om kapitaalgoedere te produseer, insluit. Ten opsigte van mineraalverwerking sal ons byvoorbeeld ́n staatsdiamanthandelaar op die been bring wat ‧% van ons plaaslike diamantproduksie sal aankoop en hierdie diamante aan plaaslike slypers en produsente sal verkoop. Ons is bly dat De Beers ingestem het om ons vir drie jaar lank gratis met die bestuur, tegniese vaardighede en batevoorsiening te help
Virtual desktop three is selectedVirtuele Werkskerm drie is gekiesName
Each turn, three new balls are placed on the boardElke skakel, drie nuwe balle word rangorde op die bord
The remaining three Branch Courts inDie oorblywende drie takhowe in Gauteng
Three-in-a-row gameBord SpeletjieComment
Three-in-a-row gameGenericName
I have three dogs.Ek het drie honde.
To ensure a safety cushion for the poor, we brought social grant increases forward, and extended the Child-Support Grant to children over ‧ years of age. In the next three years, an additional two million children from poor families and households, aged ‧ to ‧ years, will benefit from the Child-Support GrantTen einde 'n veiligheidskussing vir armes te skep, het ons die verhogings in maatskaplike toelaes vervroeg, en die Kindersorgtoelaag uitgebrei na kinders ouer as ‧ jaar. Gedurende die volgende drie jaar sal 'n addisionele twee miljoen kinders uit arm gesinne en huishoudings tussen die ouderdom van ‧ en ‧ jaar, by die Kindersorgtoelaag baat vind
Departments of Education as falling into the lowest three quintiles foronderwysdepartemente erken word as synde in die laagste drie kwintiele
The color of the OSD text. The color is specified in RGB, a comma-separated list containing three integers between ‧ andDie kleur van die Voor-Skerm Vertoon teks. Die kleur word in RGB gespesifiseer as ' n komma-geskeide lys van ‧ heelgetalle tussen ‧ en
Over the past three years, the economy has created some one-and-half million jobs. It is encouraging that in the year March ‧ to March ‧ alone, ‧ of the jobs created were in the formal sector outside of agriculture, representing a growth rate of about ‧%Die ekonomie het oor die afgelope drie jaar ongeveer anderhalf miljoen werksgeleenthede geskep. Dit is bemoedigend dat ‧ van die werksgeleenthede wat net in die jaar van Maart ‧ tot Maart ‧ geskep is, in die formele sektor, buite die landbousektor, val-dit verteenwoordig ́n groeikoers van sowat ‧%
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffectedas jy word links-handed, jy dalk mag verkies na uitruil die funksies van die links en regterkant knoppies op jou aanwys toestel deur kies die ' links-handed ' opsie. as jou aanwys toestel het meer as twee knoppies, slegs daardie wat funksie as die links en regterkant knoppies word geaffekteer. Vir voorbeeld, as jy het ' n three-knoppie muis, die middelste knoppie is nie geaffekteer
Showing page 1. Found 85 sentences matching phrase "three".Found in 3.433 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.