pronunciation: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Translations into Catalan:

 • incidència   
  (noun   )
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • acte   
  (noun   )
 • esdeveniment   
  (noun   )

Other meanings:

 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
point in spacetime (physics)
 
occurrence of social or personal importance
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
event (in a meet)
 
An occurrence of social or personal importance.
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
Something that happens or has happened.
 
holding (a meeting)

Similar phrases in dictionary English Catalan. (15)

event framework
marc d'incidències
event horizon
horitzó d'esdeveniments
event registration
registre d'esdeveniments
event registration item
element de registre d'esdeveniments
event routing
encaminament d'incidències
Event Viewer
visualitzador d'incidències
Events
Esdeveniments
Marketing Event Planning and Execution
Planificació i execució d'esdeveniments de màrqueting
post-event
posterior a la incidència
pre-event
anterior a la incidència
system event
incidència del sistema
transport event
incidència de transport
trigger event
incidència disparadora
Windows Live Events
Trobades del Windows Live

    Show declension

Example sentences with "event", translation memory

add example
en To help you organize your agenda, the color of the events reflect their category, and depending on the korganizer; view configuration, it may also reflect its resource. Therefore, if you assign categories to events and different colors to categories, you will be able to quickly identify the type of event by its color
ca Per ajudar-vos a organitzar l' agenda, el color dels esdeveniments reflecteix la seva categoria, i segons la configuració de la vista de & korganizer;, també pot reflectir el seu recurs. De manera que, si assigneu categories a esdeveniments i colors diferents a les categories, podreu identificar ràpidament el tipus d' esdeveniment pel seu color
en Uncheck the Time associated box if your event is not scheduled on an exact time
ca Desmarqueu la caixa Hora associada si el vostre esdeveniment no està planificat en una hora exacta
en Event Summary Configuration
ca Configuració del resum d' esdeveniments
en When you check the Send copy to owner when mailing events box, you will get a copy of all email messages that & korganizer; sends at your request to the event attendees
ca Al marcar aquesta caixa, obtindreu una còpia de tots els missatges de correu electrònic que enviï & korganizer; en els vostres requeriments als assistents a l' esdeveniment
en Select the time you start your day from the list on the drop down. It could be the time when you usually get up, or the time when you start working. This setting does not prevent you to set or view items before this time, it just sets the time that will be displayed by default on the top of the calendar view. Use the scrollbar to display earlier or later events in the agenda view
ca Seleccioneu l' hora a la que comença el dia en la llista desplegable. Aquesta pot ser l' hora a la que normalment us aixequeu, o l' hora a la que comenceu a treballar. Aquesta opció no evita que es puguin establir o veure ítems abans d' aquesta hora, tan sols estableix l' hora ha mostrar per omissió en la zona superior de la vista de calendari. Useu la barra de desplaçament per a mostrar els esdeveniments anteriors o posteriors en la vista d' agenda
en Reschedule your events by drag-and-drop
ca Tornar a planificar els esdeveniments mitjançant arrossega i deixa
en The date navigator is provided to browse and select dates. Today 's date will be outlined with a small box, dates which have events scheduled on them will be bold (daily or weekly recurring events may not be marked as bold, depending on the view configuration), and holidays will be colored red. If you want to jump to a date, simply click on it. Hold down the mouse to select multiple contiguous dates at once. The What 's Next, List, Agenda and Journal views will only show events, to-dos or journals items from the dates selected in the date navigator. The Month view will show events or to-dos from the first month shown in the date navigator (the selected days in the month wo n't change the month view, only month changes
ca El navegador de dates es proveeix per a navegar i seleccionar dates. La data del dia està resaltada amb una petita caixa, les dates que tinguin esdeveniments programats estan en negreta (els esdeveniments que es repeteixen diària o setmanalment poden no marcar-se en negreta, depenent de la configuració de la vista) i els festius es mostren en vermell. Si voleu anar directament a una data, simplement feu clic sobre seu. Manteniu premut el botó del ratolí per a seleccionar múltiples dates contígües a la vegada. Les vistes Què toca ara, Llista, Agenda i Diari tan sols mostren esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari per a les dates seleccionades en el navegador de dates. La vista Mes mostra els esdeveniments o les tasques pendents del primer mes que es mostra en el navegador de dates (els dies seleccionats en el mes no canviaran la vista de mes, tan sols el mes
en Oh, yes, as some of you already know, the Council has requested...... that formal security oaths are to be obtained in writing...... from everyone who has any knowledge of this event
ca Com alguns de vostès saben, el Consell ha sol· licitat... que els juraments de seguretat siguin per escrit... per tots aquells que tinguin coneixement d' aquest afer
en When & korganizer; starts, the main & korganizer; window appears. The window has several components: a menubar, a toolbar, a month calendar, a main panel with the current view of events, and a to-do list
ca Quan s' inicia & korganizer;, apareix la finestra principal de & korganizer;. La finestra conté diversos components: una barra de menú, una barra d' eines, un calendari de mes, un plafó principal amb la vista actual d' esdeveniments i una llista de tasques pendents
en Hide & recurring events and to-dos
ca Amaga els esdeveniments i pendents & repetitius
en With & korganizer;, you can assign a different color to each resource. If you check this box, the event or to-do color in the month view will reflect the resource color, instead of using no color, or only the category color. Note that if you do n't assign different resource colors, there is little sense in using this feature, as & korganizer; default configuration is to use the same color for all resources
ca Amb & korganizer; podeu assignar un color diferent per a cada recurs. Si marqueu aquesta caixa, el color de l' esdeveniment o tasca pendent en la vista de mes reflectirà el color del recurs en comptes de no usar color, o tan sols el color de la categoria. Tingueu present que si no assigneu colors diferents, te molt poc sentit usar aquesta característica, atès que la configuració per omissió és usar el mateix color per a tots els recursos
en You can assign several categories to a calendar item. Click the Select Categories button to open the Select Categories dialog. Check the category boxes to assign suitable categories to the event. You can also add a new category, modify a category or delete a category by pressing the button Edit Category
ca Podeu assignar diverses categories a un ítem de calendari. Feu clic en el botó Selecciona categories per a obrir el seu diàleg. Marqueu les caixes de categoria per assignar-les a l' esdeveniment. També podeu afegir una nova categoria, modificar-la o eliminar-la prement el botó Edita categoria
en The sensor logger does not display any values, but logs them in a file with additional date and time information. For each sensor you can specify a lower and upper limit in the properties dialog. If the range is exceeded, the entry of the sensor table is colored in the alarm color and a knotify event is sent
ca El registrador de sensors no mostra cap valor, si no que els registra en un fitxer junt amb informació addicional de la data i hora. Per a cada sensor podeu especificar un límit inferior i superior en el diàleg de propietats. Si el rang és excedit, la pantalla es colorejarà amb el color d' alarma i s' enviarà un esdeveniment de knotify
en Add this resource to be able to save and load your events, to-dos and journal entries from a remote file. There are two main advantages of keeping your calendar data in a remote server: you can access your data even if you are away from your computer, and you can let other people (for instance, a secretary) view it. & korganizer; keeps a cache of the data locally
ca Afegiu aquest recurs per a poder desar i carregar els vostres esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari en un fitxer remot. Hi ha dues ventatges fonamentals de mantenir les dades del vostre calendari en un servidor remot: podeu accedir a les dades tot i que no esteu en el vostre ordinador i podeu permetre que altres persones (per exemple, una secretaria) el vegin. & korganizer; mantindrà un cau local amb les dades
en Upcoming Events Summary Setup
ca Configuració del resum dels propers esdevenimentsName
en Entering a New Group Event
ca Introduir un nou esdeveniment de grup
en Insert Event & lt; Verbosegt
ca Insereix un esdeveniment & lt; informatiugt
en Remove watches for the following events
ca Elimina punts d' inspecció per als següents esdeveniments
en Add this resource to view birthdays from contacts in & kaddressbook; in your calendar. The birthday appears in your calendar as a read only event and without associated time
ca Afegiu aquest recurs per a veure els aniversaris dels contactes de & kaddressbook; en el vostre calendari. L' aniversari apareixerà en el vostre calendari com a un esdeveniment de tan sols lectura i sense hora associada
en The free/busy information represents an availability schedule. By presenting the intervals when one already has previous commitments, others can avoid arranging appointments for these periods. Note that only the times are published, not the events, reasons or attendees
ca La informació sobre lliure/ocupat representa una planificació de la disponibilitat. Presentant els intervals quan algú hagi realitzat canvis, els altres podran evitar planificar cites per a aquests periodes. Tingueu present que tan sols es publiquen les hores, no els esdeveniments, motius ni assistents
en If you wish you can use a different way to create a new event
ca Si voleu usar una manera diferent per a crear un nou esdeveniment
en The list in the center of the tab displays the attendees selected for this event, and lets you select attendees to edit or remove. Please note that you can change the order of attendees. Click any of the column headings (Name, Email, Role, Status, RSVP) to sort the list according to that column. The RSVP column indicates whether or not a response is requested from the attendee
ca La llista en el centre de la pestanya mostra els assistents seleccionats per a aquest esdeveniment, i us permet seleccionar els assistents per a editar-los o eliminar-los. Si us plau, tingueu present que podeu canviar l' ordre dels assistents. Feu clic sobre la capçalera de qualsevol columna (Nom, Correu, Paper, Estat, RSVP) per a ordenar la llista segons aquesta columna. La columna RSVP indica si s' ha o no demanat una resposta a l' assistent
en Select how long before the actual event 's scheduled time will the alarm activate
ca Seleccioneu quant temps abans de l' hora planificada de l' esdeveniment s' ha d' activar l' alarma
en If you plan to cancel an event or to-do, select it, and choose this menu item to notify the attendees about the cancellation
ca Si voleu cancel· lar un esdeveniment o tasca pendent, seleccioneu-la i escolliu aquest ítem del menú per a notificar la cancel· lació als assistents
en Most events are scheduled to an exact time. If your event does not need specific time, perhaps it should be created as a to-do
ca La majoria dels esdeveniments es planifiquen a una hora exacta. Si el vostre esdeveniment no necessita una hora específica, potser s' hauria de crear com a una tasca pendent
Showing page 1. Found 317 sentences matching phrase "event".Found in 2.749 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.