pronunciation: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Translations into Catalan:

 • incidència   
  (noun   )
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • acte   
  (noun   )
 • esdeveniment   
  (noun   )

Other meanings:

 
Something that happens or has happened.
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
An occurrence of social or personal importance.
 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
event (in a meet)
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
occurrence of social or personal importance
 
holding (a meeting)
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
That which follows something on which it depends.
 
point in spacetime (physics)
 
An occurrence; something that happens.

Similar phrases in dictionary English Catalan. (15)

event frameworkmarc d'incidències
event horizonhoritzó d'esdeveniments
event of deathmort
event registrationregistre d'esdeveniments
event registration itemelement de registre d'esdeveniments
event routingencaminament d'incidències
Event Viewervisualitzador d'incidències
EventsEsdeveniments
Marketing Event Planning and ExecutionPlanificació i execució d'esdeveniments de màrqueting
post-eventposterior a la incidència
pre-eventanterior a la incidència
system eventincidència del sistema
transport eventincidència de transport
trigger eventincidència disparadora
Windows Live EventsTrobades del Windows Live

    Show declension

Example sentences with "event", translation memory

add example
Any event can be rescheduled with your mouse. Move the mouse pointer over the event, and drag it to a new time location. This works in the Day, Week and Work Week viewsQualsevol esdeveniment es pot tornar a planificar amb el ratolí. Moveu el punter del ratolí sobre l' esdeveniment i arrossegueu-lo cap a la nova localització temporal. Això funciona per a les vistes de dia, setmana i setmana laboral
& Delete Event& Suprimeix l' esdeveniment
The panel consists of a large list of specific events which need to be communicated to the user. This list is organized into groups by applicationsEl plafó consisteix en una gran llista d' esdeveniments específics que cal comunicar a l' usuari. Aquesta llista està organitzada en grups segons les aplicacions
This group allows you to assign a color to each resource. Select a resource in the drop down, and press the button to open the Select Color dialog, allowing you to select the color for that resource. Depending on the view preferences, this color will be used to mark events and to-dos which are stored using this resource in your agenda and in the month viewAquest grup us permet assignar un color a cada recurs. Seleccioneu un recurs en la llista desplegable i premeu el botó per obrir el diàleg Tria color, el qual us permetrà seleccionar el color per a aquesta categoria. Depenent de les preferències de la vista, aquest color s' usarà per a marcar els esdeveniments i tasques pendents que estan desades usant aquest recurs en la vista d' agenda i de mes
Toggle the use of sound to indicate events, & eg; a file being added to the download list, or a download completingCanvia l' ús de so per a indicar esdeveniments, & pex; quan s' afegeixi un fitxer a la llista de descàrrega, o es completi una descàrrega
New Events, To-dos and Journal Entries ShouldEls esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari nous han de
Events are future or past appointments, like business meetings, personal anniversaries and cinema visits. An event can also take several days, like holidaysEls esdeveniments són cites en el futur o en el passat, tals com reunions de negocis, aniversaris personals i sortides al cinema. Un esdeveniment també pot durar varis dies, com les vacances
A tool for choosing the date inside certain entry windows, like event editing window. It is displayed as a small button to the right of the date field. When you click the button, you will see a month calendar. Use the arrows to go to a desired date, or click the month name or year number to go directly to the desired month or yearUna eina per a seleccionar la data dintre de certes finestres, com la finestra d' edició d' esdeveniments. Es mostra com a un petit botó a la dreta del camp de data. Quan feu clic amb el botó, veureu un calendari de mes. Useu les fletxes per anar cap a la data desitjada, o feu clic sobre el nom del mes o el número d' any per anar directament cap al mes o any desitjat
Chose in this tab the people you want to invite to your eventEscolliu en aquesta pestanya la gent que voleu invitar a l' esdeveniment
Currently, & korganizer; schedules events and to-dos using email to transport the data, in a standards based scheme, the IMIP-protocol for group scheduling. Being a standard, IMIP is a used by many other clients too. For example & Microsoft; Outlook, Lotus Notes and Novell Evolution. This means that you can share events with other users using one of these clients. & korganizer; is integrated with & kmail; for receiving, processing, and sending events, event responses, updates, cancellations, & etc; For instance, when you get an invitation in & kmail;, and decide to accept it, by clicking the the accept link in the mail body, the event is added to your calendar, and a response to the event 's organizer is sent automaticallyActualment, & korganizer; planifica els esdeveniments i tasques pendents usant el correu electrònic per a transportar les dades, en un esquema basat en estàndards, el protocol IMIP per a planificació de grups. Al ser un estàndard, IMIP també s' usa per a molts altres clients. Per exemple, & Microsoft; Outlook, Lotus Notes i Novell Evolution. Això vol dir que podreu compartir els esdeveniments amb altres usuaris que usin aquests clients. & korganizer; està integrat amb & kmail; per a rebre, processar i enviar esdeveniments així com per a respondre actualitzacions, cancel· lacions, & etc; De fet, quan envieu una invitació des de & kmail; i decidiu acceptar-la fent clic en l' enllaç accepta en el cos del correu, l' esdeveniment serà afegit al vostre calendari i s' envia automàticament una resposta a l' organitzador de l' esdeveniment
Select how long before the actual event 's scheduled time will the alarm activateSeleccioneu quant temps abans de l' hora planificada de l' esdeveniment s' ha d' activar l' alarma
Insert Event & lt; Dry RungtInsereix un esdeveniment & lt; provagt
the event nameel nom de l' esdeveniment
The group schedule functionality of & korganizer; allows you to organize appointments, meetings and shared to-do items, request responses from attendees and publish items. If you are being invited to an event or to-do, you can reply to it, stating if you will be able to attend, or send a counter proposal, with different arrangements, like a different time or location. You can also publish your free/busy schedule, to let people know when you are available, and request the same information from othersLa funcionalitat de planificació de grups de & korganizer; us permet organitzar cites, reunions i tasques pendents compartides, solicituts de confirmació als assistents i publicar ítems. Si esteu invitat a un esdeveniment o a una tasca pendent, la podeu respondre, indicant si hi podeu assistir, o enviar una contraproposta, amb una proposta diferent, com una hora o una localització diferent. També podeu publicar la vostra planificació de lliure/ocupat per a permetre a la gent conèixer quan esteu disponible i també per a poder demanar aquesta mateixa informació a altres persones
A screenshot of & korganizer; 's Edit Event dialog-Recurrence tabUna instantània del diàleg " Edita esdeveniment " de & korganizer;-pestanya " Repetició "
If you ever worked with a personal information program before, you 'll be right at home with & korganizer;. You can enter new events, reschedule existing events, assign categories to your events, devise new categories, enter and modify lists of attendees and their roles, email event invitations automatically and exchange data with other & korganizer; calendars, create to-dos and write journal entriesSi heu treballat abans amb un programa d' informació personal, estareu còmode amb & korganizer;. Podeu introduir nous esdeveniments, tornar a planificar els esdeveniments existents, assignar-los categories, inventar noves categories, introduir i modificar llistes d' assistents i els seus papers, enviar automàticament per correu electrònic les invitacions a l' esdeveniment i intercanviar dades amb altres calendaris de & korganizer;, crear tasques pendents i escriure entrades de diari
Events can be copied to other, presently non-visible dates. Move the mouse pointer over the event, and drag it to the Date Navigator on the left side of the current calendar, or to the Date Navigator of a different calendarEls esdeveniments es poden copiar a una altra, fins i tot a dates no visibles. Moveu el punter del ratolí sobre l' esdeveniment i arrossegueu-lo cap al navegador de dates del costat esquerra de calendari actual, o el navegador de dates d' un calendari diferent
Enter Time EventIntroduïu el nou text
Export events as listExporta els esdeveniments com una llista
Enter a long description of the event in the large, untitled rectangle. You can write as many details as you wish here. For example, If the event is, say, planned general repair of your car, you can list all items that need repairing. Later on you can print this list and hand it over to the serviceman. If the event is shopping, you should list the goods that you need to buy. Print the event and take it to the shop with youIntroduïu una descripció llarga de l' esdeveniment en el rectangle gran i sense títol. Hi podeu escriure tants detalls com vulgueu. Per exemple, si l' esdeveniment és un pla general de reparació del vostre cotxe, podeu anotar tots els ítems a reparar. Després podreu imprimir aquesta llista i designar al mecànic. Si l' esdeveniment és anar de compres, podeu anotar les coses que us cal comprar. Imprimir l' esdeveniment i dur-lo a sobre durant la compra
This is where you would configure options related to the behavior of & kde; 's window manager, & kwin;. & kwin; is extremely configurable and has advanced features such as focus stealing prevention and different focus policies such as focus follows mouse. You can also configure what actions you would like to bind to certain keys and mouse eventsAquí podreu configurar aquelles opcions relacionades amb el comportament del gestor de finestres de & kde;, & kwin;. & kwin; és extremadament configurable i disposa de característiques avançades com evitar el robi el focus i diferents polítiques de focus, tals com el focus segueix al ratolí. També podreu configurar quines acciones associar amb certes tecles i esdeveniments del ratolí
The Save as Template button enables you to save the current event as a template, so that you can reuse the data entered for future events. As an example you can save a template for a meeting that takes place at the same location and with the same peopleEl botó Desa com plantilla us permet desar l' esdeveniment actual com a una plantilla, per a poder tornar a usar les dades que introduïu en futurs esdeveniments. Com a exemple, podeu desar una plantilla per a una reunió que es produeixi en el mateix lloc i amb la mateixa gent
Remove watches for the following eventsElimina punts d' inspecció per als següents esdeveniments
The duration of the event may be shown as Busy or Free in your schedule. Choose it from the Show Time As menuLa durada de l' esdeveniment es pot mostrar com Ocupat o Lliure en la vostra planificació. Trieu-ho des d' aquest menú
Event Summary ConfigurationConfiguració del resum d' esdeveniments
Showing page 1. Found 317 sentences matching phrase "event".Found in 6.999 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.