Translations into Czech:

  • základní složka prostředí   

Example sentences with "basic component of environment", translation memory

add example
en Finally, we need to point out that green development and strengthening research and innovation must be the basic component of the Community budget for a clean and viable environment in all sectors.
cs Nakonec je třeba poukázat na to, že pro zajištění čistého a životaschopného prostředí ve všech odvětvích musí být "zelený rozvoj" a posílení výzkumu a inovací základní součástí rozpočtu Společenství.
en Generating new knowledge of interface and size dependent phenomena; nano-scale control of material properties for new applications; integration of technologies at the nano-scale including monitoring and sensing; self-assembling properties; nano-motors; nano-machines and nano-systems; methods and tools for characterisation and manipulation at nano-dimensions; nano- and high-precision technologies in chemistry for the manufacture of basic materials and components; the study and production of nano-metre precise components; impact on human safety, health and the environment; metrology, monitoring and sensing, nomenclature and standards; exploration of new concepts and approaches for sectoral applications, including the integration and convergence of emerging technologies
cs Získávání nových znalostí o jevech spojených s rozhraním a s velikostí; řízení vlastností materiálů na nanoúrovni pro nová uplatnění; integrace technologií na nanoúrovni, včetně sledování a snímání; samoorganizační vlastnosti; nanomotory; nanostroje a nanosystémy; metody a nástroje pro charakterizaci a manipulaci v nanorozměrech; nanotechnologie a velmi přesné technologie v chemii pro výrobu základních materiálů a složek; studium a výroba součástí s přesností na nanometry; dopad na lidskou bezpečnost, zdraví a na životní prostředí; metrologie, sledování a detekce, názvosloví a normy; zkoumání nových koncepcí a přístupů pro odvětvové aplikace, včetně integrace a sbližování vznikajících technologií
en Producers, importers and downstream users of a substance in its basic form or as a component of a preparation or of an article are required to manufacture, import or use that substance (or place it on the market) in such a way as to ensure that, under reasonably foreseeable conditions, no damage is caused to human health or to the environment
cs Výrobci, dovozci a následní uživatelé látky v její základní formě nebo jako složky určitého přípravku nebo výrobku jsou povinni vyrábět, dovážet nebo používat takovou látku (nebo ji uvádět na trh) způsobem, který zajišťuje, aby za rozumně předvídatelných okolností nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí
en This wider framework must include a basic but nonetheless operational internal communication system (at regional, national and Community level), must consider all forms of education and training as sub-components of lifelong learning and, finally, in terms of objectives and content, must be structured and geared towards an environment characterised by a high degree of multi-dimensional mobility
cs Růstu produktivity proto nelze docílit pouhým zkvalitněním systému školení
en The basic models shall be defined by units which are essentially the same in terms of thermal performance and function and the same or comparable in terms of basic components, specifically fans, coils, compressors and motors
cs Základní modely budou definovány jednotkami, které jsou v podstatě stejné, pokud jde o tepelné charakteristiky a funkci, a stejné nebo srovnatelné, pokud jde o základní součásti, jmenovitě ventilátory, cívky, kompresory a motory
en Manufacture of metallurgical components and semi-finished products belongs among the basic lines of ZDAS joint-stock company.
cs Výroba metalurgických komponentů a polotovarů patří mezi základní obory akciové společnosti ŽĎAS.
en The principle of the lex loci delicti commissi is the basic solution for non-contractual obligations in virtually all the Member States, but the practical application of the principle where the component factors of the case are spread over several countries varies
cs Zatímco zásada lex loci delicti commissi je základním přístupem uplatňovaným pro mimosmluvní závazkové vztahy v téměř všech členských státech, její konkrétní uplatnění se v případě rozptýlení prvků daného případu do více zemí různí
en However, the sucrose component shall not be taken into account where the basic amount of the refund for the milk product content referred to in the second subparagraph of paragraph ‧ is zero
cs Ke složce sacharosy se však nepřihlíží, pokud základní částka náhrady pro mléčnou složku uvedenou v odst. ‧ druhém pododstavci je stanovena v nulové výši
en In order to obtain admission free of import duties of spare parts, components specific accessories or tools under the second subparagraph of Article ‧ or ‧ of the basic Regulation, the head of the institution or organization to which the articles are consigned, or his authorized representative, must submit an application to the competent authority of the Member State in which the institution or organization is situated
cs Aby byly náhradní díly, části, zvláštní příslušenství nebo nářadí uvedené v čl. ‧ druhém pododstavci nebo v čl. ‧ odst. ‧ základního nařízení osvobozeny od dovozního cla, musí vedoucí instituce nebo organizace, které je předmět určen, nebo jeho pověřený zástupce podat žádost příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se instituce nebo organizace nachází
en The reductions provided for under point (a) shall be calculated on the part of the duty designated as the agricultural component which shall correspond to the agricultural products actually used in the manufacture of the processed agricultural products in question and deducted from the duties applied to these basic agricultural products
cs Snížení uvedená v písmenu a) se vypočítají z části cla označené jako zemědělská složka, která odpovídá zemědělským produktům skutečně použitým při výrobě dotčených zpracovaných zemědělských produktů, a odečte se od cel, která se vztahují na základní zemědělské produkty
en Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of official post-control plot tests on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed has met the requirements for basic seed laid down in respect of identity as regards the characteristics of the components, including male sterility, and the standards for basic seed laid down in respect of the minimum varietal purity laid down in point (b
cs Osivo může být uznáno za certifikované teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední následné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci jako certifikované osivo, aby se na základě úředně odebraných vzorků základního osiva zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo, které se týkají pravosti s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility, a normy pro minimální odrůdovou čistotu základního osiva stanovené v písmeni b
en The basic amounts for agricultural raw materials taken into account for the calculation of the agricultural components
cs Základní částky zemědělských surovin zohledněné při výpočtech zemědělských složek
en I believe technical specifications should indicate the basic parameters and the technical characteristics required for the maintenance of components, subassemblies or assemblies incorporated or designed to be incorporated in a railway subsystem.
cs Domnívám se, že technické specifikace by měly obsahovat základní parametry a technické vlastnosti vyžadované pro údržbu součástí, podsestav nebo sestav, které jsou nebo mají být součástí daného železničního subsystému.
en whereas it is necessary to maintain a close link between the calculation of the agricultural component of the charge applicable to goods and that applicable to basic products imported in the unaltered state
cs že je třeba zachovat úzkou spojitost mezi výpočtem zemědělské složky poplatku ze zboží a výpočtem poplatku z dovážených základních produktů v nezměněném stavu
en Notes the explanation given by the EESC that (...) priority had to be given to setting up the basic components of the regulatory framework (e.g. the EESC’s internal financial rules) and to the nomination of financial actors; records that the internal financial rules were adopted on ‧ January
cs bere na vědomí vysvětlení Evropského hospodářského a sociálního výboru, že ... bylo třeba se přednostně věnovat vytváření základních prvků regulačního rámce (např. vnitřních finančních předpisů Evropského hospodářského a sociálního výboru) a jmenování účastníků finančních operací; uvádí, že vnitřní finanční předpisy byly přijaty dne ‧. ledna
en Malfunction means the failure of an emission-related component or system that would result in emissions exceeding the limits in paragraph ‧.‧.‧. or if the OBD system is unable to fulfil the basic monitoring requirements of this annex
cs chybnou funkcí porucha součásti nebo systému souvisejících s emisemi, která může vést ke zvýšení emisí nad mezní hodnoty stanovené bodem ‧.‧.‧ nebo případ, kdy systém OBD není schopen plnit základní požadavky této přílohy na sledování
en Whereas, with a view to the implementation of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, the variable component of the levy on processed products qualifying for a production refund granted on basic products used in their manufacture should be reduced by the amount of such refund on the quantities of such products used for calculating the variable component
cs vzhledem k tomu, že za účelem provádění článku ‧ nařízení (EHS) č. ‧ by měla být pohyblivá složka dávky použitelné pro zpracované produkty, pro něž lze poskytovat produkční náhradu poskytovanou pro základní produkty použité při jejich výrobě, snížena o částku této náhrady v poměru k příslušným množstvím těchto produktů zohledněným při výpočtu pohyblivé složky
en of the basic components of credits granted in the course of the preceding quarter
cs podstatných prvků úvěrů udělených v průběhu předchozího čtvrtletí
en If an entity discloses, in addition to basic and diluted earnings per share, amounts per share using a reported component of the income statement other than one required by this standard, such amounts shall be calculated using the weighted average number of ordinary shares determined in accordance with this standard
cs Pokud účetní jednotka kromě základního a zředěného ukazatele zisku na akcii zveřejní ukazatel jiné částky na akcii využívající zveřejněný komponent výsledovky, který není požadován tímto standardem, musí se takové ukazatele počítat pomocí váženého průměrného počtu kmenových akcií určeného podle tohoto standardu
en New Zealand accepts the basic components of the EC’s approach to adjusting the GATT obligations of the EC-‧ and those of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic following the recent enlargement of the EC: netting out of export commitments; netting out of tariff quotas; and aggregation of domestic support commitments
cs Nový Zéland přijímá základní prvky přístupu ES k úpravě závazků podle GATT ES ‧ a závazků České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v návaznosti na nedávné rozšíření ES: vyloučení vývozních závazků; vyloučení celních kvót; a agregace domácích závazků k podpoře
en To the extent that these services are market services the use of the relevant CPI component adjusted to basic prices is an A method
cs Pokud se jedná o tržní služby, představuje použití příslušné složky ISP přepočtené na základní ceny metodu A
en If an entity presents the components of profit or loss in a separate income statement as described in paragraph ‧ of IAS ‧ (as revised in ‧), it presents basic and diluted earnings per share for the discontinued operation, as required in paragraph ‧, in that separate statement or in the notes
cs Pokud účetní jednotka prezentuje komponenty hospodářského výsledku v samostatné výsledovce, jak je popsáno v odstavci ‧ IAS ‧ (ve znění novely z roku ‧), prezentuje základní i zředěný zisk na akcii za ukončované činnosti podle odstavce ‧ buď v tomto samostatném výkazu nebo v komentáři
Showing page 1. Found 2586333 sentences matching phrase "basic component of environment".Found in 1,051.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.