Translations into Czech:

  • základní složka prostředí   

Example sentences with "basic component of environment", translation memory

add example
en Generating new knowledge of interface and size dependent phenomena; nano-scale control of material properties for new applications; integration of technologies at the nano-scale including monitoring and sensing; self-assembling properties; nano-motors; nano-machines and nano-systems; methods and tools for characterisation and manipulation at nano-dimensions; nano- and high-precision technologies in chemistry for the manufacture of basic materials and components; the study and production of nano-metre precise components; impact on human safety, health and the environment; metrology, monitoring and sensing, nomenclature and standards; exploration of new concepts and approaches for sectoral applications, including the integration and convergence of emerging technologies
cs Získávání nových znalostí o jevech spojených s rozhraním a s velikostí; řízení vlastností materiálů na nanoúrovni pro nová uplatnění; integrace technologií na nanoúrovni, včetně sledování a snímání; samoorganizační vlastnosti; nanomotory; nanostroje a nanosystémy; metody a nástroje pro charakterizaci a manipulaci v nanorozměrech; nanotechnologie a velmi přesné technologie v chemii pro výrobu základních materiálů a složek; studium a výroba součástí s přesností na nanometry; dopad na lidskou bezpečnost, zdraví a na životní prostředí; metrologie, sledování a detekce, názvosloví a normy; zkoumání nových koncepcí a přístupů pro odvětvové aplikace, včetně integrace a sbližování vznikajících technologií
en This wider framework must include a basic but nonetheless operational internal communication system (at regional, national and Community level), must consider all forms of education and training as sub-components of lifelong learning and, finally, in terms of objectives and content, must be structured and geared towards an environment characterised by a high degree of multi-dimensional mobility
cs Růstu produktivity proto nelze docílit pouhým zkvalitněním systému školení
en Producers, importers and downstream users of a substance in its basic form or as a component of a preparation or of an article are required to manufacture, import or use that substance (or place it on the market) in such a way as to ensure that, under reasonably foreseeable conditions, no damage is caused to human health or to the environment
cs Výrobci, dovozci a následní uživatelé látky v její základní formě nebo jako složky určitého přípravku nebo výrobku jsou povinni vyrábět, dovážet nebo používat takovou látku (nebo ji uvádět na trh) způsobem, který zajišťuje, aby za rozumně předvídatelných okolností nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí
en Finally, we need to point out that green development and strengthening research and innovation must be the basic component of the Community budget for a clean and viable environment in all sectors.
cs Nakonec je třeba poukázat na to, že pro zajištění čistého a životaschopného prostředí ve všech odvětvích musí být "zelený rozvoj" a posílení výzkumu a inovací základní součástí rozpočtu Společenství.
en the name of the component to which the basic seed belongs, which may be given in code form, accompanied by a reference to the final variety, with or without reference to its function (male or female), and accompanied by the word
cs název komponentu, ke které základní osivo patří a který může být vyznačen ve formě kódu, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“
en Establishment of the basic components of the Network
cs Vytvoření základních prvků sítě
en Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of an official post-control test, on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed met the requirements for basic seed laid down in this Decision in respect of identity and purity as regards the characters of the components, including male sterility.`
cs Osivo se uzná za certifikované osivo teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední dodatečné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci, aby se na základě úředně odebraných vzorků zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo stanovené v této směrnici, které se týkají pravosti a čistoty s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility
en In order to establish the agricultural component of the charge, a list of basic products for non-preferential trade shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article
cs Pro účely stanovení zemědělské složky poplatku bude postupem podle článku ‧ přijat seznam základních produktů pro nepreferenční obchod
en The Republic of Argentina accepts the basic components of the European Community
cs Argentinská republika souhlasí se základními prvky postupu Evropského společenství k úpravě závazků evropské dvanáctky a závazků Rakouska, Švédska a Finska v rámci GATT po nedávném rozšíření Společenství
en Calls for media studies to be assigned priority in teacher training and for media studies modules already underway to be an important component in the basic training of teachers
cs požaduje, aby byla v odborné přípravě učitelů upřednostňována zejména mediální studia a aby byly stávající moduly mediálních studií významným prvkem základního vzdělávání učitelů
en Where, during the month of importation of products covered by Regulation (EEC) No ‧, the levy in force for ‧ kg of the basic product exceeds by ‧ unit of account the average levy, adjusted in accordance with the second subparagraph of Article ‧ of that Regulation, on the same quantity during the first ‧ days of the preceding month, the variable component of the levy on the processed product shall be increased by an amount equal to the ascertained excess, rounded to ‧ unit of account or to the nearest multiple of ‧ unit of account, the amount of such excess then being multipled by the coefficient shown in column ‧ of the Annex to Regulation (EEC) No
cs Pokud během měsíce, v němž jsou dováženy produkty uvedené v nařízení (EHS) č. ‧, platná dávka použitelná pro ‧ kg základního produktu překročí o ‧ zúčtovací jednotky průměrnou dávku použitelnou prvních ‧ dnů předcházejícího měsíce pro stejné množství a upravenou v souladu s druhým pododstavcem čl. ‧ odst. ‧ uvedeného nařízení, pohyblivá složka dávky pro zpracovaný produkt se zvýší o částku rovnající se částce zjištěného překročení, zaokrouhlené na ‧ zúčtovací jednotky nebo na nejbližší násobek ‧ zúčtovací jednotky, a částka tohoto překročení se vynásobí koeficientem uvedeným ve sloupci ‧ přílohy nařízení (EHS) č
en For the purpose of keeping information confidential, the Office shall make available, free of charge, forms to be used by the applicant for a Community plant variety right in order to request the withholding of all data relating to components as referred to in Article ‧ of the basic Regulation
cs Pro účely zachování důvěrných údajů poskytne Úřad bezplatně žadateli o odrůdové právo Společenství formuláře pro podání žádosti o utajení všech údajů týkajících se složek podle čl. ‧ odst. ‧ základního nařízení
en this agricultural component may be determined on the basis of the quantities of basic products actually used if the Community has concluded a customs cooperation agreement covering the establishment of such quantities
cs může být zemědělská složka určena na základě zjištěných skutečně použitých množství, pokud Společenství uzavřelo dohodu o celní spolupráci při zjištění těchto množství
en The basic models shall be defined by units which are essentially the same in terms of thermal performance and function and the same or comparable in terms of basic components, specifically fans, coils, compressors and motors
cs Základní modely budou definovány jednotkami, které jsou v podstatě stejné, pokud jde o tepelné charakteristiky a funkci, a stejné nebo srovnatelné, pokud jde o základní součásti, jmenovitě ventilátory, cívky, kompresory a motory
en The reductions provided for under the first indent shall be calculated on the part of the duty designated as the agricultural component which shall correspond to the agricultural products actually used in the manufacture of the processed agricultural products in question and deducted from the duties applied to these basic agricultural products
cs Snížení uvedené v první odrážce se vypočítají z části cla označené jako zemědělská složka, která odpovídá zemědělským produktům skutečně použitým při výrobě dotčených zpracovaných zemědělských produktů, a odečte se od cel, která se vztahují na tyto základní produkty
en The superiority of the reproductive material must have been demonstrated by comparative testing or an estimate of the superiority of the reproductive material calculated from the genetic evaluation of the components of the basic material
cs Nadřazenost reprodukčního materiálu musí být prokázána srovnávacími testy nebo hodnocením nadřazenosti reprodukčního materiálu na základě genetické zkoušky komponentů zdroje reprodukčního materiálu
en All other goods which are used in constructing a complete industrial plant may be treated as component parts thereof, provided they are not excluded from the statistical compilation by virtue of the Basic Regulation
cs Při sestavení kompletního průmyslového celku je možné jako komponenty uvést i jiné zboží, pokud toto zboží není osvobozeno od statistického zpracování podle základního nařízení
en In order to obtain admission free of import duties of spare parts, components specific accessories or tools under the second subparagraph of Article ‧ or ‧ of the basic Regulation, the head of the institution or organization to which the articles are consigned, or his authorized representative, must submit an application to the competent authority of the Member State in which the institution or organization is situated
cs Aby byly náhradní díly, části, zvláštní příslušenství nebo nářadí uvedené v čl. ‧ druhém pododstavci nebo v čl. ‧ odst. ‧ základního nařízení osvobozeny od dovozního cla, musí vedoucí instituce nebo organizace, které je předmět určen, nebo jeho pověřený zástupce podat žádost příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se instituce nebo organizace nachází
en Thailand accepts the basic components of the EC's approach to adjusting the obligation of the EC ‧ and those of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic following the recent enlargement of the EC: netting out of export commitments; netting out of tariff quotas; and aggregation of domestic support commitments
cs Thajsko přijímá základní prvky přístupu ES k úpravě závazků ES ‧ a závazků České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v návaznosti na nedávné rozšíření ES: vyloučení vývozních závazků; vyloučení celních kvót; a agregace domácích závazků k podpoře
en The provisions of Articles ‧a to ‧c shall apply mutatis mutandis to spare parts, components, specific accessories and tools to be used for the maintenance, checking, calibration or repair of instruments or apparatus admitted duty-free pursuant to Article ‧a (a) and (b) of the basic Regulation
cs Články ‧a až ‧c se použijí přiměřeně rovněž na náhradní díly, součásti, specifické příslušenství a na nářadí pro údržbu, zkoušení, seřízení nebo opravy nástrojů nebo přístrojů, které byly osvobozeny od dovozního cla podle čl. ‧a odst. ‧ písm. a) a b) základního nařízení
en The basic amounts for agricultural raw materials taken into account for the calculation of the agricultural components
cs Základní částky týkající se zemědělských surovin zohledněné při výpočtech zemědělských složek
en Paragraph ‧ applies also to an entity that discloses, in addition to basic and diluted earnings per share, amounts per share using a reported component of the separate income statement (as described in paragraph ‧ of IAS ‧ (as revised in ‧)), other than one required by this Standard
cs Odstavec ‧ se aplikuje také na účetní jednotku, která zveřejňuje jako doplněk k základnímu a zředěnému zisku na akcii, také ukazatel jiné částky na akcii využívající zveřejněný komponent samostatné výsledovky (jak je popsána v odstavci ‧ IAS ‧ (ve znění novely z roku ‧)), jiný než je požadován tímto standardem
en Regrets that increased trade and economic relations with China have brought about no substantial progress in the field of democracy, human rights and the rule of law, which are basic components of the political dialogue between China and the EU; takes the view, in this respect, that the development of trade relations with China must go hand in hand with the development of a genuine, fruitful and effective political dialogue
cs lituje, že rozšířené obchodní a hospodářské vztahy s Čínou nepřinesly žádný podstatný pokrok v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu, které jsou základními součástmi politického dialogu mezi Čínou a EU; je toho názoru, že rozvoj obchodních vztahů s Čínou musí jít v tomto ohledu ruku v ruce s rozvojem skutečného, plodného a účinného politického dialogu
Showing page 1. Found 2586333 sentences matching phrase "basic component of environment".Found in 360.193 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.