Translations into Czech:

  • základní složka prostředí   

Example sentences with "basic component of environment", translation memory

add example
en This wider framework must include a basic but nonetheless operational internal communication system (at regional, national and Community level), must consider all forms of education and training as sub-components of lifelong learning and, finally, in terms of objectives and content, must be structured and geared towards an environment characterised by a high degree of multi-dimensional mobility
cs Růstu produktivity proto nelze docílit pouhým zkvalitněním systému školení
en Generating new knowledge of interface and size dependent phenomena; nano-scale control of material properties for new applications; integration of technologies at the nano-scale including monitoring and sensing; self-assembling properties; nano-motors; nano-machines and nano-systems; methods and tools for characterisation and manipulation at nano-dimensions; nano- and high-precision technologies in chemistry for the manufacture of basic materials and components; the study and production of nano-metre precise components; impact on human safety, health and the environment; metrology, monitoring and sensing, nomenclature and standards; exploration of new concepts and approaches for sectoral applications, including the integration and convergence of emerging technologies
cs Získávání nových znalostí o jevech spojených s rozhraním a s velikostí; řízení vlastností materiálů na nanoúrovni pro nová uplatnění; integrace technologií na nanoúrovni, včetně sledování a snímání; samoorganizační vlastnosti; nanomotory; nanostroje a nanosystémy; metody a nástroje pro charakterizaci a manipulaci v nanorozměrech; nanotechnologie a velmi přesné technologie v chemii pro výrobu základních materiálů a složek; studium a výroba součástí s přesností na nanometry; dopad na lidskou bezpečnost, zdraví a na životní prostředí; metrologie, sledování a detekce, názvosloví a normy; zkoumání nových koncepcí a přístupů pro odvětvové aplikace, včetně integrace a sbližování vznikajících technologií
en Finally, we need to point out that green development and strengthening research and innovation must be the basic component of the Community budget for a clean and viable environment in all sectors.
cs Nakonec je třeba poukázat na to, že pro zajištění čistého a životaschopného prostředí ve všech odvětvích musí být "zelený rozvoj" a posílení výzkumu a inovací základní součástí rozpočtu Společenství.
en Producers, importers and downstream users of a substance in its basic form or as a component of a preparation or of an article are required to manufacture, import or use that substance (or place it on the market) in such a way as to ensure that, under reasonably foreseeable conditions, no damage is caused to human health or to the environment
cs Výrobci, dovozci a následní uživatelé látky v její základní formě nebo jako složky určitého přípravku nebo výrobku jsou povinni vyrábět, dovážet nebo používat takovou látku (nebo ji uvádět na trh) způsobem, který zajišťuje, aby za rozumně předvídatelných okolností nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí
en The association of Community producers and one Community producer argued that the production process for all bi-component PSF is basically the same and switching to LMP production has no technical shortcomings, but that it purely depends on market forces such as demand and prices
cs Sdružení výrobců ve Společenství a jeden výrobce ve Společenství tvrdili, že výrobní procesy všech bikomponentních PSV jsou v podstatě stejné a přechod na výrobu polyesterových střižových vláken s nízkým bodem tání nezpůsobí žádné technické problémy, ale závisí pouze na tržní síle jako je poptávka a ceny
en Run flat tyre or Self supporting tyre describes a pneumatic tyre structure provided with any technical solutions (for example, reinforced sidewalls, etc.) allowing the pneumatic tyre, mounted on the appropriate wheel and in the absence of any supplementary component, to supply the vehicle with the basic tyre functions, at least, at a speed of ‧ km/h (‧ mph) and a distance of ‧ km when operating in flat tyre running mode
cs pneumatiku schopnou jízdy bez vzduchu v pneumatice nebo samonosnou pneumatiku, což je konstrukce pneumatiky jakéhokoliv technického řešení (např. se zesílenými bočnicemi atd.), které umožňuje pneumatice namontované na příslušném kole a bez jakékoliv doplňující konstrukční části zajistit vozidlu základní funkce pneumatiky nejméně do rychlosti ‧ km/h (‧ mph) a do vzdálenosti ‧ km v režimu jízdy bez vzduchu v pneumatice
en All other goods which are used in constructing a complete industrial plant may be treated as component parts thereof, provided they are not excluded from the statistical compilation by virtue of the Basic Regulation
cs Při sestavení kompletního průmyslového celku je možné jako komponenty uvést i jiné zboží, pokud toto zboží není osvobozeno od statistického zpracování podle základního nařízení
en Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of official post-control plot tests on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed has met the requirements for basic seed laid down in respect of identity as regards the characteristics of the components, including male sterility, and the standards for basic seed laid down in respect of the minimum varietal purity laid down in point (b
cs Osivo může být uznáno za certifikované teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úředních dodatečných kontrol v terénu, které byly provedeny ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci, aby se na základě úředně odebraných vzorků zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo, které se týkají pravosti s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility, a normy pro minimální odrůdovou čistotu základního osiva stanovené v písmeni b
en The equivalent measurements of support provided for in paragraph ‧ shall be calculated on a product-specific subsidy basis for all basic agricultural products as close as practicable to the point of first sale receiving market price support and for which the calculation of the market price support component of the AMS is not practicable
cs Ekvivalentní míry podpor, uvedené v odstavci ‧, budou vypočteny jednotlivě pro všechny základní zemědělské výrobky, které dostávají podporu tržní ceny, a to co možná nejblíže místu prvého prodeje a u kterých výpočet komponentu podpory tržní ceny AMS není možný
en design information, including the determination of the characteristics of the basic materials, characteristics and limitation of the performance of the devices, methods of manufacture and, in the case of instruments, design drawings, diagrams of components, sub-assemblies, circuits, etc
cs konstrukční informace, včetně určení vlastností základních materiálů, vlastnosti a omezení funkční způsobilosti prostředků, výrobní technologie a v případě přístrojů konstrukční výkresy, schémata součástí, podsestav, obvodů atd
en any adjustment of the levy shall, subject to the operation of the second subparagraph of Article ‧ of Regulation No ‧/EEC, be made in relation to the threshold price for the basic product or products used for the purpose of calculating the variable component of the levy operative on the day of importation
cs se dávka v případě potřeby upraví podle prahové ceny základního výrobku nebo výrobků použitých při výpočtu pohyblivé složky dávky platné v den dovozu, aniž je tím dotčeno případné použití druhého pododstavce čl. ‧ odst. ‧ nařízení č. ‧/EHS
en the initial basic amount, the other component elements and the frequency of payment of the remuneration to which the employee is entitled
cs počáteční základní částku a další jednotlivé složky a splatnost odměny za práci, na kterou má zaměstnanec nárok
en The European External Action Service should also represent added value because of the synergy of its three basic components - services which have their origins in the present European Commission, the Council and the Member States.
cs Evropská služba vnější akce by také měla přinášet přidanou hodnotu kvůli součinnosti svých tří základních složek - služeb, které mají v současnosti své místo v Evropské komisi, Radě a členských státech.
en If an entity discloses, in addition to basic and diluted earnings per share, amounts per share using a reported component of the income statement other than one required by this standard, such amounts shall be calculated using the weighted average number of ordinary shares determined in accordance with this standard
cs Pokud účetní jednotka kromě základního a zředěného ukazatele zisku na akcii zveřejní ukazatel jiné částky na akcii využívající zveřejněný komponent výsledovky, který není požadován tímto standardem, musí se takové ukazatele počítat pomocí váženého průměrného počtu kmenových akcií určeného podle tohoto standardu
en the selection criteria used for the components of the basic material
cs kritéria výběru použitá u komponentů zdroje
en As I have said, a stable platform has been established and I therefore expect this debate to continue, because I believe, as almost all of you do, that Europe's demographic development is one of the basic components that will determine our future both in the medium and long term.
cs Tak jak už jsem se vyjádřil, podařilo se vytvořit určitou stálejší základnu a proto předpokládám, že tato debata bude pokračovat, protože jsem shodně přesvědčen prakticky se všemi vámi, že demografický vývoj Evropy je základní komponentou, která určí naši budoucnost a to jak v střednědobém, tak i v delším horizontu.
en Type of electronic control unit as mentioned in paragraph ‧.‧. means components which do not differ in such essential respect as the basic software principles excluding minor changes
cs Typem elektronické řídicí jednotky uvedené v bodě ‧.‧. se rozumí součásti, které se neliší v základních ohledech, jako jsou základní principy softwaru, s výjimkou drobných změn
en The component referred to in paragraph ‧(a) shall be calculated by multiplying the basic amount of the refund by the milk product content of the whole product
cs Složka uvedená v odst. ‧ písm. a) se vypočítá tak, že základní částka náhrady se vynásobí obsahem mléčných výrobků v celém produktu
en of the basic components of credits granted in the course of the preceding quarter
cs podstatných prvků úvěrů udělených v průběhu předchozího čtvrtletí
en When a preferential agreement provides for a reduction in the rates of the agricultural components per good instead of a reduction in the basic amounts, the reduced agricultural components shall be calculated by taking into account the agricultural components fixed by the Community Customs Tariff and by applying the reduction provided for by the agreement relating to the country concerned
cs Pokud preferenční dohoda stanoví místo snížení základních částek snížení sazeb zemědělských složek u každého zboží, vypočtou se snížené zemědělské složky s pomocí zemědělských složek stanovených ve společném celním sazebníku s uplatněním snížení stanoveného dohodou s příslušnou zemí
en Member States shall provide Eurostat, at the latest by the end of the year ‧, with a full inventory of procedures and basic statistics used to measure GDP in real terms and its components
cs Členské státy poskytnou Eurostatu nejpozději do konce roku ‧ úplný seznam postupů a základních statistických údajů použitých k měření HDP v reálných číslech a k měření jeho složek
en Notes the explanation given by the EESC that (...) priority had to be given to setting up the basic components of the regulatory framework (e.g. the EESC’s internal financial rules) and to the nomination of financial actors; records that the internal financial rules were adopted on ‧ January
cs bere na vědomí vysvětlení Evropského hospodářského a sociálního výboru, že ... bylo třeba se přednostně věnovat vytváření základních prvků regulačního rámce (např. vnitřních finančních předpisů Evropského hospodářského a sociálního výboru) a jmenování účastníků finančních operací; uvádí, že vnitřní finanční předpisy byly přijaty dne ‧. ledna
en the name of the component to which the basic seed belongs, which may be given in code form, accompanied by a reference to the final variety, with or without reference to its function (male or female), and accompanied by the word
cs název komponentu, ke které základní osivo patří a který může být vyznačen ve formě kódu, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“
Showing page 1. Found 2586333 sentences matching phrase "basic component of environment".Found in 363.533 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.