Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (46)

a big dovelká zábava
all by yourselfúplně sám
back yourself into a cornernemít šanci úniku
be yourselfseber se; vzmuž se
can-dohorlivý
catch me doing thatuvidíš mě dělat ...
derring-dohrdinské činy
dodělat to; párty; účes; vyčinit; vyčistit; prospívat; jít; dostačit; zacházet; jednat; večírek; provádět; vykonat; činit; do; navštívit; zavinit; učinit; dělat; provozovat; praktikovat; udělat; konat; chovat se; stačit; způsobit; studovat; postačovat; provést; vyvolat; předvést; postačit; fungovat; souložit
do a biggievykakat se; kakat
do a wrongkřivdit
do an injusticekřivdit
do as you are biddělej co se ti nařizuje
do away withskoncovat s; odstranit; zničit; zrušit; oddělat
do battlebojovat
do drugsfetovat
do goodudělat dobře; přinášet užitek
do harmuškodit; škodit
Do it yourselfDIY
do justiceučinit po právu; konat spravedlnost; být spravedlivý
Do moreDalší akce
do notne
do not havenemít
do not wantnechtít
do one ́s bestvynasnažit se
do one’s bestvynasnažit se; vydat ze sebe to nejlepší
do overpřelakovat; přemalovat; předělat; zmlátit; přetřít; zbít
do the dishesmýt nádobí; umýt nádobí
do the politesnažit se chovat zdvořile
do the shoppingnakupovat; nakoupit
do timebručet; sedět
do welldařit se
do withdělat s
do withoutobejít se bez
do without stobejít se bez čeho
do yeoman serviceodvést skvělou práci
DoSútok s cílem způsobit odepření služby; odepření služby
DOSDOS
Estádio do BessaEstádio do Bessa Século XXI
How do INávody
How do you do?Jak se máte?; Jak se máš?
Hwa Rang DoHwarangdo
IBM PC-DOSPC-DOS
Miranda do DouroMiranda do Douro
MS-DOSMS-DOS
Tang Soo DoTangsudo
To-Do Barpanel úkolů

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
This will doTak to má být
If you think about it, the " I Hate Rachel Club "...... was really the " I Love Rachel Club. "Když se nad tím zamyslím, tak klub " Nenávidím Rachel "...... byl vlastně klub " Miluju Rachel "
Biobutanol has low vapour pressure and shows tolerance to water contamination in petrol blends, facilitating its use in existing petrol resupply and distribution channelsNízký tlak par biobutanolu a jeho odolnost vůči pohlcování vody ve směsích s benzinem umožňují jeho využití v současných dodavatelských a distribučních systémech benzinu
Does it consider the right to strike subordinate to the right to freedom of movement?Považuje právo na stávku za podřízené svobodě pohybu?
Gabe, if Tower Prep is a bad place, and my family helped build itGabe, jestli je Tower Prep špatné místo a moje rodina to pomohla postavit
declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directiveurčil, že Spolková republika Německo tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. května ‧, kterou se mění směrnice Rady ‧/‧/EHS a ‧/‧/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS a ‧/‧/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře, a v každém případě tím, že Komisi o těchto předpisech neuvědomila, porušila svoji povinnost směrnici řádně provést
It' s a kind of squareJe to takový druh čtverce
whereas it is appropriate that recovery be effected in accordance with the procedures of national lawže je vhodné, aby navrácení podpory bylo uskutečňováno v souladu s postupy vnitrostátního práva
Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another textvyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem
in the case of a limited liability company, where more than half of its registered capital has disappeared and more than one-quarter of that capital has been lost over the preceding ‧ months, orv případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních ‧ měsíců, nebo
Within three months of its receipt of a notification, the Commission shall adopt an opinion with respect to the request by the Member State concerned, and where appropriate, submit proposals to the European Parliament and to the Council to amend the relevant provisions of this DirectiveDo tří měsíců po obdržení oznámení vydá Komise stanovisko k žádosti dotyčného členského státu a případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy na změnu odpovídajících ustanovení této směrnice
Is it infidelity if you' re involved with someone on e- mail?Je známost přes internet nevera?
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European UnionToto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie
It' s not the soldier.It' s his overpackNení to voják, ale energetický článek
It' s not mine, sorryNení moje, promiňte
Stresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest fireszdůrazňuje, že přírodní katastrofy- a zejména lesní požáry- v letošním roce značně ohrozily památky a archeologická naleziště, které mají zásadní význam pro evropské kulturní dědictví; v tomto ohledu zdůrazňuje zejména hrozbu starověké Olympii, místa zrodu olympijských her, a jejímu muzeu, jakožto památce, která figuruje v seznamu světového dědictví; požaduje, aby v případě poškození památek tvořících součást evropského kulturního dědictví, pokračujícími lesními požáry byly poskytnuty příslušné zdroje
On heading ‧a, Competitiveness for growth and employment, rejects the cuts in commitment and payment appropriations made by the Council in its first reading, especially where these cover multi-annual programmes recently co-decided with Parliament that aim to deliver on the Lisbon Strategy; restores these cuts and proposes increases on a number of lines that are political priorities for Parliament; proposes a number of pilot projects and preparatory actions in line with its budgetary prerogatives; underlines the importance of reducing the stigma of business failure in the context of the Competitiveness and Innovation Programme (CIPpokud jde o okruh ‧A, Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost, odmítá škrty u prostředků na závazky a na platby, které provedla Rada při prvním čtení, zejména tam, kde se to týká víceletých programů, které byly nedávno přijaty v rámci spolurozhodování s Parlamentem a které mají za cíl dosáhnout výsledků, o které usiluje Lisabonská strategie; obnovuje takto snížené prostředky a navrhuje zvýšení v řadě položek, které jsou pro Parlament politickými prioritami; v souladu se svými výsadními rozpočtovými pravomocemi navrhuje několik pilotních projektů a přípravných akcí; zdůrazňuje důležitost omezení stigmatu neúspěšnosti při podnikání v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP
It was engineered a long time agoByla vyprojektována už dávno
The Community takes note of the South African position on the use of sucrose, concentrated grape must or rectified grape must but has to reaffirm its right to amend the present system on an autonomous basisSpolečenství bere na vědomí postoj JAR k použití sacharosy, zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu, znovu však potvrzuje své právo změnit stávající režim nezávisle
Do we have to surrender?Musíme se vzdát?
Care should be taken when it is given to elderly patients or patients with severe liver problemsPři podávání přípravku starším pacientům nebo pacientům se závažným jaterním onemocněním je třeba dbát zvýšené opatrnosti
Do you get anxious only at night?Býváte nervózní jenom v noci?
Showing page 1. Found 1017427 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 397.245 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.