Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (65)

a big do
velká zábava
all by yourself
úplně sám
as likely to do
že by asi udělal
back yourself into a corner
nemít šanci úniku
be yourself
vzmuž se; seber se
can-do
horlivý
catch me doing that
uvidíš mě dělat ...
damned if you do and damned if you don't
ať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
damned if you do and damned if you don’t
ať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
derring-do
hrdinské činy
do a biggie
kakat; vykakat se
do a wrong
křivdit
do as you are bid
dělej co se ti nařizuje
do away with
odstranit; zničit; oddělat; skoncovat s; zrušit
do battle
bojovat
do drugs
fetovat
do good
udělat dobře; přinášet užitek
do harm
uškodit; škodit
do justice
konat spravedlnost; být spravedlivý; učinit po právu
Do more
Další akce
do not want
nechtít
do one ́s best
vynasnažit se
do over
přemalovat; zbít; předělat; přetřít; zmlátit; přelakovat
do the dishes
umýt nádobí; mýt nádobí
do the polite
snažit se chovat zdvořile
do the shopping
nakoupit; nakupovat
do the trick
splnit účel
do time
sedět; bručet
do well
dařit se
do with
dělat s
do without
obejít se bez
do yeoman service
odvést skvělou práci
do you accept credit cards
přijímáte kreditní karty?
do you believe in God
věříš v Boha?; věříte v Boha?
do you do
děláte; děláš
do you mind
nevadí ti; nevadí vám
do you speak
mluvíš; mluvíte
do you speak English
mluvíte anglicky?; mluvíš anglicky?; mluvíte anglicky
do-it-yourselfer
udělej si sám
do-nothing
lenoch; flákač
do-or-die
zarputilý; urputný
doing business as name
obchodní název
doings
události; chování
dos and don'ts
co dělat a co nedělat; správný a nesprávný postup
Estádio do Bessa
Estádio do Bessa Século XXI
get round to doing something
najít si čas pro nějakou činnost
hair-do
účes
has to do with
týká se; týče se
help yourself
poslužte si
how do I get to
jak se dostanu do
how do you do
jak se máte; těší mě
How do you do?
Jak se máš?; Jak se máte?
how do you pronounce this word
jak se vyslovuje tohle slovo?
how do you say...in English
jak se řekne... anglicky
how-do-you-do
čau; ahoj
Miranda do Douro
Miranda do Douro
Tang Soo Do
Tangsudo
To-Do Bar
panel úkolů

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
en On the basis of the above, it was concluded that such undertaking was impractical and therefore it cannot be accepted
cs Na základě výše uvedených skutečností byl přijat závěr, že takový závazek není praktický, a proto jej nelze přijmout
en The true extent of CNS penetration of lamivudine and its relationship with any clinical efficacy is unknown
cs Skutečný rozsah pronikání lamivudinu do CNS a jeho vztah ke klinické účinnosti však dosud nejsou známy
en It also gives Member States, which have no inland waterways or whose inland waterways are not linked to those of other Member States, the possibility not to apply the directive as far as inland waterway transport of dangerous goods is concerned
cs Rovněž umožňuje členským státům, jež nemají vnitrozemské vodní cesty nebo jejichž vnitrozemské vodní cesty nejsou propojeny s vnitrozemskými vodními cestami jiných členských států, nepoužít tuto směrnici, pokud jde o přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
en So it is true
cs Takže je to pravda
en It' s been a rough couple days
cs Mám za sebou pár těžkých dní
en Do you know anyone?
cs Znáte tam někoho?
en In its opinion of ‧ May ‧ the EESC fully supported the original Directive as an important driving force in encouraging national legislation on recycling and recovery of packaging waste
cs Ve svém stanovisku ze dne ‧. května ‧ EHSV plně podpořil původní směrnici jako důležitou hnací sílu při podněcování vnitrostátních právních předpisů pro recyklaci a využití obalových odpadů
en It' s the story of your life, man
cs To je příběh tvého života, člověče
en Decides to restore the cuts made by the Council on the Commission's administrative expenditure including for the establishment plan in order to allow its proper functioning; however, enters EUR ‧ million in the reserve with four conditions as follows
cs rozhodl se obnovit částky, které Rada škrtla ve správních výdajích Komise, včetně částek na plán pracovních míst, s cílem umožnit její řádné fungování; zapisuje však ‧ milionů EUR do rezervy s následujícími čtyřmi podmínkami
en It is of your father?
cs To je tvého otce?
en Okay, Marshall, I get it
cs Okay, Marshalle, chápu
en W- W- We talked it over here in this room
cs Přece... jsme o tom mluvily přímo zde
en She doesn' t really do apologies
cs Ona na omluvy moc nehraje
en Consider it done
cs Považuj to za splněný
en In order to fall within the provisions of sections (a) and (b) of this Chapter, every road vehicle must as regards its construction and equipment fulfil the conditions set out in Annex ‧ to this Convention and must have been approved according to the procedure laid down in Annex ‧ to this Convention
cs Aby mohlo výt využíváno ustanovení oddílů a) a b) této kapitoly, musí každé silniční vozidlo svou konstrukcí a svým vybavením vyhovovat podmínkám stanoveným v příloze ‧ této úmluvy a být schváleno v řízení stanoveném v příloze ‧ této úmluvy
en In order to obtain the information it deems necessary for its investigation, the Commission will send questionnaires to the applicant, to other known exporting producers in India and to the authorities of that country, to the Community industry, to other known producers in the Community, to known importers and to known users
cs S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky žadateli, ostatním známým vyvážejícím výrobcům v Indii a orgánům dané země, výrobnímu odvětví Společenství, ostatním známým výrobcům ve Společenství, známým dovozcům a známým uživatelům
en This Regulation shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European Union
cs Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie
en In accordance with Article ‧ of Common Position ‧/‧/CFSP, it is necessary to carry out a complete review of the list of persons, groups and entities to which Common Position ‧/‧/CFSP applies
cs V souladu s čl. ‧ odst. ‧ společného postoje ‧/‧/SZBP je nutné provést úplný přezkum seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje společný postoj ‧/‧/SZBP
en Technically, it’ s for my little buddy, but I can snake it
cs Je sice pro mýho malýho kámoše, ale můžu ji čmajznout
en You told me to keep it locked
cs Říkal jste, ať je zamknu
en I remembered what it was I came down to say
cs Vzpomněla jsem si, co jsem chtěla, když jsem šla dolu
en Never made it out
cs Nepřežil to
en At least eat it the way they eat caviar in Søilerød
cs Aspoň to jezte tak, jak se jí kaviár v Sollerodu
Showing page 1. Found 1017427 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 168.526 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.