Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (65)

a big do
velká zábava
all by yourself
úplně sám
as likely to do
že by asi udělal
back yourself into a corner
nemít šanci úniku
be yourself
vzmuž se; seber se
can-do
horlivý
catch me doing that
uvidíš mě dělat ...
damned if you do and damned if you don't
ať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
damned if you do and damned if you don’t
ať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
derring-do
hrdinské činy
do a biggie
kakat; vykakat se
do a wrong
křivdit
do as you are bid
dělej co se ti nařizuje
do away with
odstranit; zničit; oddělat; skoncovat s; zrušit
do battle
bojovat
do drugs
fetovat
do good
udělat dobře; přinášet užitek
do harm
uškodit; škodit
do justice
konat spravedlnost; být spravedlivý; učinit po právu
Do more
Další akce
do not want
nechtít
do one ́s best
vynasnažit se
do over
přemalovat; zbít; předělat; přetřít; zmlátit; přelakovat
do the dishes
umýt nádobí; mýt nádobí
do the polite
snažit se chovat zdvořile
do the shopping
nakoupit; nakupovat
do the trick
splnit účel
do time
sedět; bručet
do well
dařit se
do with
dělat s
do without
obejít se bez
do yeoman service
odvést skvělou práci
do you accept credit cards
přijímáte kreditní karty?
do you believe in God
věříš v Boha?; věříte v Boha?
do you do
děláte; děláš
do you mind
nevadí ti; nevadí vám
do you speak
mluvíš; mluvíte
do you speak English
mluvíte anglicky?; mluvíš anglicky?; mluvíte anglicky
do-it-yourselfer
udělej si sám
do-nothing
lenoch; flákač
do-or-die
zarputilý; urputný
doing business as name
obchodní název
doings
události; chování
dos and don'ts
co dělat a co nedělat; správný a nesprávný postup
Estádio do Bessa
Estádio do Bessa Século XXI
get round to doing something
najít si čas pro nějakou činnost
hair-do
účes
has to do with
týká se; týče se
help yourself
poslužte si
how do I get to
jak se dostanu do
how do you do
jak se máte; těší mě
How do you do?
Jak se máš?; Jak se máte?
how do you pronounce this word
jak se vyslovuje tohle slovo?
how do you say...in English
jak se řekne... anglicky
how-do-you-do
čau; ahoj
Miranda do Douro
Miranda do Douro
Tang Soo Do
Tangsudo
To-Do Bar
panel úkolů

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
en It was me.- I did it
cs Byl jsem to já...... já to udělal
en I kept leaving messages for Mr. Lydecker, explaining that it was urgent
cs Pořád jsem nechávala panu Lydeckerovi vzkazy vysvětlující, že je to důležité
en Sorry it was so last- minute though
cs Sorry, bylo toho v poslední době hodně
en It appears on it that the Duke boys, you Safes stole
cs To se objeví na tom že chlapci vévody, vy Safes kradl
en Approval of a vehicle fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in its propulsion system with regard to the installation of such equipment
cs schvalování typu vozidel vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení
en in the case of a flat rate, it shall assess the importance of the infringement of rules and the extent and financial implications of any shortcomings in the management and control system that have led to the irregularity established
cs v případě paušální sazby vyhodnotí závažnost porušení pravidel a rozsah a finanční důsledky všech nedostatků řídicích a kontrolních systémů, které vedly ke zjištěné nesrovnalosti
en What do you intend to do now?
cs Co zamýšlíte udělat teď?
en It is available as yellow, capsule shaped tablets (‧ mg) and a clear pale yellow solution (‧ mg/ml
cs Je k dispozici ve formě žlutých tablet ve tvaru tobolky (‧ mg) a čirého světle žlutého roztoku (‧ mg/ml
en It' s classified, but its policy date is
cs Je to prísne tajné, ale datum pojištení je
en He explained it as jealousy from the colonists
cs Vysvětluje to žárlivostí ze strany kolonistů
en Fundamentally it seems to me that the key in terms of the CFP...
cs Zejména se domnívám, že klíčové z hlediska SRP...
en It looks like you' re going to a funeral
cs Vypadáš, jako když jdeš na pohřeb
en having regard to Oral Question B‧-‧/‧ tabled on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety pursuant to Rule ‧ of its Rules of Procedure, and having regard to the statements by the Council and the Commission
cs s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B‧-‧/‧ předloženou za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souladu s článkem‧ jednacího řádu a s ohledem na prohlášení Rady a Komise
en Oh, it' s nothing like that
cs Nic takového
en it shall submit a duly substantiated request to the Commission and ask it to take the necessary measures
cs předloží řádně odůvodněnou žádost Komisi a požádá ji, aby přijala nezbytná opatření
en It' s time, ReRun
cs { y: i} Je na čas, ReRune
en I couldn' t take the time to explain it because if I did-- we wouldn' t have let you go
cs Nemohl jsem jim to vysvětlit, protože kdybych to udělal--Nenechali bychom tě jít
en Reiterates the request made in its Resolution of ‧ April ‧ to the European Court of Auditors to pay special attention, in its forthcoming Annual Reports, to the Council’s budget implementation
cs opakuje požadavek vyjádřený v usnesení Parlamentu ze dne ‧. dubna ‧, aby v dalších svých výročních zprávách věnoval Evropský účetní dvůr plnění rozpočtu Rady zvláštní pozornost
en And then Sutler will be forced to do the only thing he knows how to do
cs A pak Sutler bude nucen udělat tu jedinou věc, kterou umí
en The nationals of Bosnia and Herzegovina who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence
cs Státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt
en So, it was Neutron all along
cs Takže za to může Neutron
en Now it' s your turn
cs Teď jsi na řadě
en By letter dated ‧ May ‧ the Commission informed Poland that it had decided to initiate the procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty in respect of the measures and asked for information to be provided on a number of matters
cs Dopisem ze dne ‧. května ‧ informovala Komise Polsko, že se rozhodla zahájit řízení podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES v souvislosti s podporou a navrhla předložení stanovených informací
en What do you reckon Mette will say to that?
cs Co myslíš, že by ti na to Metty řekla?
Showing page 1. Found 1017427 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 162.061 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.