Translations into Czech:

 • folklór   
   
  The traditional and common beliefs, practices and customs of a people, which are passed on as a shared way of life, often through oral traditions such as folktales, legends, anecdotes, proverbs, jokes and other forms of communication.(Source: VFP)
   
  lidová kultura
 • folklor   
 • folkloristika   
 • folklorní   

Other meanings:

 
hand down (information)
 
tales, legends and superstitions of a particular ethnic population
 
The tales, legends and superstitions of a particular ethnic population.

Similar phrases in dictionary English Czech. (2)

FolkloreFolklór
folkloricfolkloristický

    Show declension

Example sentences with "folklore", translation memory

add example
It is understood that Article ‧ does not prevent the granting of the right conferred by this Article to performers of folklore and producers of phonograms recording folklore where such phonograms have not been published for commercial gainRozumí se, že článek ‧ nebrání přiznání práva uvedeného v tomto článku výkonným umělcům provádějícím výtvory folklóru a výrobcům zvukových záznamů obsahujících výtvory folklóru, kde takové zvukové záznamy nebyly vydány za účelem obchodního zisku
The region also entices visitors with the hospitality and openness of its people, as well as with its carefully maintained folklore traditions.To vše je navíc podtrženo pohostinností, upřímností a folklórem jeho obyvatel.
A particular folklore developed around grape production in the geographical areaV souvislosti s produkcí hroznů v dané zeměpisné oblasti vznikly i vlastní lidové zvyklosti
Folklore or not, there is a connection between the Kraken and this townNějaká vazba mezi Krakenem a městem tu je
Exports of both Parties of cottage industry fabrics woven on hand-or foot-operated looms, garments or other made up articles obtained manually from such fabrics, and of traditional folklore handicraft products shall not be subject to quantitative limitsVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel, uskutečňovaný kteroukoliv ze stran, nepodléhá množstevním omezením
Only the following varieties may be used as a raw material for Szegedi fűszerpaprika-őrlemény or Szegedi paprika: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (hot), Szegedi non-hot ‧-‧, Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, ZuhatagJako surovinu pro produkt Szegedi fűszerpaprika-őrlemény nebo Szegedi paprika lze použít pouze tyto odrůdy: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (pálivá), Szegedi nepálivá ‧–‧, Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, Zuhatag
Reading and examination of folklore as national or international cultural holding material will serve to introduce research methods of the discipline and major genres of folklore: folk narrative, folk song, and material culture.Solution of systems of linear and nonlinear equations, interpolation, integration, approximation, matrix computations. Problem solution will include the use of software.
Local folklore suggests that the sausage was originally introduced with the influx of German miners to the area in the ‧th centuryMístní folklór dává původ klobásy do souvislosti s příchodem německých horníků do oblasti v ‧. století
Exports from Serbia of cottage-industry fabrics woven on hand- or foot-operated looms, garments or other made-up articles obtained manually from such fabrics and of traditional folklore handicraft products shall not be subject to the quantitative restrictions established under this Agreement, provided that these products originating in Serbia meet the conditions laid down in Annex VIVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel ze Srbska nepodléhá množstevním limitům stanoveným touto dohodou za předpokladu, že tyto výrobky pocházející ze Srbska splňují podmínky stanovené v příloze VI
Local folklore says that the black spots are the bruises from the windfall apples hitting the pigsPodle místní lidové tradice jsou černé skvrny prasat modřiny po padajících jablkách shozených větrem
Survey of representative works of fiction, poetry, drama, folklore, personal narratives, and essays from various countries on the African continent written in or translated into English.The focus will be on understanding the algorithms underlying data mining and on the practical use of those algorithms. Students will use data mining software to analyze collections of data.
In spite of socialist folklore, we do not confuse the essential with the additional and we will not allow the additional to destroy the essential, namely to change an unacceptable situation of discrimination.Navzdory tomu, co se o socialistech říká, nepleteme podstatné s nepodstatným a nedovolíme, aby nepodstatné zmařilo podstatné, konkrétně změnu nepřijatelné situace v oblasti diskriminace.
Interestingly, the debate has gone from Mrs Meissner's rubber ducks and shoes all the way to Columbus, who folklore says paid a visit to my home port in the west of Ireland.Zajímavé je, že rozprava začala gumovými kachničkami paní Meissnerové a nakonec se stočila ke Kolumbovi, který podle pověsti navštívil můj domovský přístav na západě Irska.
Simple folkloreTo zní divně
Therefore, the weapon we have identified and which is explicitly mentioned in this report - I am genuinely sorry that there is actually a Socialist Group amendment seeking to delete this part - is the weapon of non-violence: Ghandian non-violence, to be precise, as a political instrument rather than a folkloric reference; non-violence founded on knowledge, founded on rights - creating rights, ensuring the survival of rights, protecting the right to life.Proto je zbraní, která je podle nás vhodná a kterou tato zprávy výslovně zmiňuje - a opravdu lituji, že se pozměňovací návrh skupiny sociálních demokratů snaží tuto část z textu odstranit -, nenásilí: ghándíovské nenásilí, abych byl přesný, jako politický nástroj spíše než folklorní odkaz, nenásilí založené na znalostech, na právech - na tvorbě práv, nenásilí zaručující přežití práv a chránící právo na život.
During these talks both delegations approved the contents of the list of traditional hand-made Vietnamese folklore products referred to in paragraph ‧(c) of Protocol D to the AgreementBěhem těchto konzultací delegace schválily obsah seznamu tradičních ručně vyráběných vietnamských folklórních výrobků uvedených v odst. ‧ písm. c) protokolu D k dohodě
Slávek Volavý from Strážnice has got the same kind of the house, but I have two cousins, they' re twins.One studied folklore, I think he' d like it tooSlávek Volavý ze Strážnice má taky takovou chalupu, já mám dva synovce, dvojčata, jeden studoval folklor, myslím, by se mu to též líbilo
Our mother- tongue, our folkloreNaši řeč, naše kroje
Any neutral observer would conclude that EU citizenship is becoming the primary legal status of our constituents, with their national citizenships a secondary, almost folkloric category.Každý nestranný pozorovatel by dospěl k závěru, že občanství EU se stává primárním právním statutem našich voličů, přičemž jejich státní občanství se stává sekundární, téměř folklorní kategorií.
The gala evening will be preceded by a full-day cultural presentation, where folklore and other elements typical for the Czech Republic will be represented.Večernímu galapředstavení bude předcházet celodenní kulturní prezentace, ve které budou zastoupeny folklorní a další prvky charakteristické pro Českou republiku.
That' s not folklore, that' s so calledFolklor to není, spíš bych myslel
Subject: Community support for the Portuguese Folklore FederationPředmět: Dotace Společenství- Federace portugalského folklóru
We also congratulate her on the responsible and serious way in which she has presented her recommendations, which are focused on the central issue, unlike some of the amendments tabled by the socialists which do not help to solve this problem as they consist of details from political folklore or recommendations which are unfeasible given that they fall outside the competence of Member States.Dále jí blahopřejeme k tomu, že svá doporučení, která se soustředí na základní problém, představila odpovědným a seriózním způsobem na rozdíl o některých návrhů předložených socialisty, které k řešení problému nepřispívají, neboť se jedná o malichernosti politického folklóru či o doporučení, jež spadají mimo pravomoci členských států, a jsou tudíž neproveditelná.
Readings will emphasize works of artistic merit, but they may include ancillary material such as folklore, "local color," and historical documents for background study.Programming assignments are used to illustrate the features and weaknesses of the language and to develop the student's proficiency in the use of OOP technology.
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "folklore".Found in 0.529 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.