Translations into Czech:

  • Podnikové řízení   
  • metody řízení   
  • nauka o řízení   
  • podnikatelské hry   

Example sentences with "management sciences", translation memory

add example
en To become a recognised science and technology reference centre for sustainable agriculture focusing on food quality, traceability and safety (including GM food and feed), spatial management and cross-compliance and to support the implementation of the Common Agricultural Policy
cs Stát se uznávaným vědeckým a technologickým referenčním střediskem pro udržitelné zemědělství se zaměřením na kvalitu, sledovatelnost a bezpečnost potravin (včetně geneticky modifikovaných potravin a krmiv), územní plánování a vzájemné dodržování norem a podporovat provádění společné zemědělské politiky
en whereas it is necessary to establish multi-disciplinary teams of disaster managers, development specialists, planners and adaptation/climate science experts, which should adopt best practices for regional development
cs vzhledem k tomu, že je nezbytné vytvořit víceoborové skupiny tvořené řídícími pracovníky v oblasti zvládání katastrof, odborníky v oblasti rozvoje, pracovníky zabývajícími se plánováním, klimatology a odborníky v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, kteří by schválili nejlepší postupy pro regionální rozvoj
en However, throughout Europe there is a gender gap as far as payment is concerned (roughly 20% in corporate management and 19% in engineering/science).
cs V celé Evropě je však problémem rozdíl v odměňování žen a mužů (zhruba 20 % ve vedení podniků a 19 % v technických/vědeckých profesích).
en Community financial measures referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ shall contribute to the objective of improving the collection and management of the data and scientific advice required to assess the state of the resources, the level of fishing and the impact that fisheries have on the resources and the marine eco-system and the performance of the fishing industry, within and outside Community waters, by providing financial support to the Member States to establish multi-annual aggregated and science based datasets which incorporate biological, technical, environmental and economic information
cs Finanční opatření Společenství uvedená v článcích ‧, ‧ a ‧ přispívají ke zlepšování shromažďování údajů a vědeckého poradenství požadovaných k posouzení stavu zdrojů, úrovně rybolovu a dopadu, který mají různé druhy rybolovu na zdroje a mořský ekosystém a na výkonnost odvětví rybolovu ve vodách Společenství a mimo ně, a to prostřednictvím finanční podpory poskytované členským státům na zřizování víceletých agregovaných souborů vědeckých údajů, které zahrnují biologické, technické, environmentální a hospodářské informace
en The independent experts appointed by the Commission for the evaluations provided for in Article ‧ of the Sixth Framework Programme and its specific programmes shall be very high-ranking individuals from the fields of science, industry or politics with significant experience in research, research policy or research programme management at national or international level
cs nezávislí odborníci jmenovaní Komisí pro hodnocení stanovená v článku ‧ šestého rámcového programu a jeho specifickými programy musí být vysoce postavenými osobnostmi z oblasti vědy, průmyslu nebo politiky s mimořádně širokými zkušenostmi v oblasti výzkumu, politiky výzkumu nebo řízení výzkumných programů na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni
en ICT is essential to meeting the rise in demand for health and social care, in particular for people with special needs, including the ageing population, to modernising services in domains of public interest such as education, cultural heritage, security, energy, transport and the environment and to promoting accessibility and transparency of governance and policy development processes. ICT plays an important role in RTD management and communication and is catalytic in the advance of other fields of science and technology as it transforms the way researchers conduct their research, cooperate and innovate
cs IKT jsou zásadní pro uspokojení zvýšené poptávky po zdravotní a sociální péči, zejména pro osoby se zvláštními potřebami, včetně stárnoucích obyvatel, pro modernizaci služeb v oblastech veřejného zájmu, jako je vzdělávání, kulturní dědictví, bezpečnost, energetika, doprava a životní prostředí, a pro podporu dostupnosti a transparentnosti řízení a postupů vytváření politiky. IKT hrají důležitou roli při řízení výzkumu a technologického rozvoje a komunikace a podporují pokrok v dalších oblastech vědy a technologie, protože přetvářejí způsob, jakým výzkumní pracovníci provádějí výzkum, spolupracují a inovují
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
cs COST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
en As climate change and other factors increasingly impact on our fish stocks, our management will need the necessary flexibility, based on sound peer-reviewed science, to adapt to the new conditions and ensure sustainability of resources.
cs Protože změna klimatu a ostatní faktory mají na naše populace ryb stále větší dopad, naše řízení bude potřebovat větší flexibilitu na základě vědeckých a vzájemně ověřovaných poznatků, aby se přizpůsobilo novým podmínkám a zajistilo udržitelnost zdrojů.
en development and management of science and technology policies
cs rozvoj a řízení vědeckotechnické politiky
en developing and managing policy on science and technology
cs vypracování a řízení politiky v oblasti vědy a techniky
en Convergence applications will be pursued in the area of health (bio-sensors, nanotechnology and cognitive sciences), security (sensors, public security and personal integrity) and environment (monitoring technologies and sustainable environmental management
cs Konvergenční aplikace budou vyvíjeny v oblasti zdraví (biosenzory, nanotechnologie a kognitivní vědy), bezpečnosti (senzory, veřejná bezpečnost a osobní integrita) a životního prostředí (monitorovací technologie a udržitelné řízení životního prostředí
en Once again, it is clear that science and the industry need to work together to ensure that their experience - particularly in the areas of discards and the management of stocks, but also as regards what happens to by-catches - is evaluated and assessed sensibly.
cs Opět je zřejmé, že věda a průmysl musí spolupracovat, aby se zajistilo, že jejich zkušenosti - zejména v oblasti výmětů a řízení populací, ale také v souvislosti s nakládáním s vedlejšími úlovky - budou doceněny a účelně vyhodnoceny.
en Diploma in geography, environmental engineering/management, earth sciences, applied economics, or another corresponding university degree at the following level
cs Diplom v oboru zeměpisu, environmentálního inženýrství/řízení z hlediska ochrany životního prostředí, věd o Zemi, aplikované ekonomie nebo jiný odpovídající vysokoškolský diplom na této úrovni
en Three pillars support this approach: sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments; farm to fork: food, health and well being, and life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processes
cs Tento přístup budou podporovat tři pilíře: ‧) udržitelná produkce a správa biologických zdrojů z prostředí půdy, lesů a vod; ‧) od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a dobré životní podmínky a ‧) vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a postupy
en Finally, the agreement must include a review mechanism so that it can be adapted to whatever science shows to be necessary to manage the climate.
cs A konečně musí dohoda obsahovat mechanismus přezkumu, aby mohla být přizpůsobena čemukoli, co se z vědeckého hlediska ukáže být jako nezbytné k řízení klimatu.
en developing and managing policy on science and technology
cs rozvoj a řízení politiky v oblasti vědy a techniky
en It is important to ensure researcher mobility and appropriate mobility in the management of innovation, enabling broad-based cooperation between managers in institutions dealing with innovation and their counterparts in science and technology parks
cs Důležité je zajistit mobilitu výzkumníků a vhodnou mobilitu v inovačním managementu, což umožní širokou spolupráci mezi manažery institucí, které se zabývají inovacemi, a jejich protějšky ve vědeckých a technologických parcích
en The aim of actions carried out in this area is to mobilise, as part of a coherent effort, the wealth and diversity of research capacities in the economic, political, social and human sciences that are necessary to understand and manage issues relating to the emergence of a knowledge-based society and new forms of interpersonal relations and relations between individuals and Institutions
cs Činnosti prováděné v této oblasti jsou určeny k soustředění systematického úsilí vědeckých kapacit v celém jejich bohatství a rozmanitosti v ekonomických, politických, sociálních a humanitních vědách, které jsou potřebné pro rozvoj pochopení a řešení problémů souvisejících se vznikáním znalostně orientované společnosti a nových forem vztahů mezi lidmi na jedné straně a lidmi a institucemi na straně druhé
en whereas in the ‧th Framework Programme, all research on fisheries and aquaculture is incorporated in the wider context of research on agriculture (thematic area ‧), whilst marine sciences and the management of coastal zones come under environmental science
cs vzhledem k tomu, že v sedmém rámcovém programu je celý výzkum v oblasti rybolovu a akvakultury zahrnut do širšího kontextu výzkumu v oblasti zemědělství (‧. téma), zatímco věda o mořích a správa pobřežních oblastí spadají do vědy o životním prostředí
en hold a university degree, preferably in one of the following fields: political sciences, economics, law, communication, management
cs musejí být držiteli vysokoškolského diplomu, výhodou je diplom v jednom z těchto oborů: politologie, ekonomie, právo, komunikace, management
en This helps to provide a science-based foundation for European policies and legislation and supports risk managers in taking decisions
cs Tím pomáhá poskytovat vědecky založený základ evropských politik a právních předpisů a podporuje osoby odpovědné za řízení rizik při přijímání rozhodnutí
en COST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
cs COST je rozdělen do devíti vědeckých a odborných oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním managementem; potravinářství a zemědělství, lesnictví, jejich produkty a služby; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
Showing page 1. Found 71157 sentences matching phrase "management sciences".Found in 31.383 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.