Translations into Czech:

  • nauka o řízení   

Example sentences with "management sciences", translation memory

add example
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
cs COST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
en COST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
cs COST je rozdělen do devíti vědeckých a odborných oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním managementem; potravinářství a zemědělství, lesnictví, jejich produkty a služby; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
en Indeed, US military spending exceeds the sum of federal budgetary outlays for education, agriculture, climate change, environmental protection, ocean protection, energy systems, homeland security, low-income housing, national parks and national land management, the judicial system, international development, diplomatic operations, highways, public transport, veterans affairs, space exploration and science, civilian research and development, civil engineering for waterways, dams, bridges, sewerage and waste treatment, community development, and many other areas.
cs Americké vojenské výdaje rozhodně převyšují součet federálních rozpočtových položek určených na školství, zemědělství, boj proti klimatickým změnám, ochranu životního prostředí, ochranu oceánů, energetické systémy, vnitřní bezpečnost, bydlení pro nízkopříjmové skupiny, národní parky a národní územní správu, soudnictví, mezinárodní rozvoj, diplomatická zastoupení, dálnice, veřejnou dopravu, záležitosti veteránů, kosmickou vědu a výzkum, stavební výzkum a vývoj, výstavbu vodních cest, přehrad a mostů, kanalizaci a odpadové hospodářství, komunitní výstavbu a řadu dalších oblastí.
en Once again, it is clear that science and the industry need to work together to ensure that their experience - particularly in the areas of discards and the management of stocks, but also as regards what happens to by-catches - is evaluated and assessed sensibly.
cs Opět je zřejmé, že věda a průmysl musí spolupracovat, aby se zajistilo, že jejich zkušenosti - zejména v oblasti výmětů a řízení populací, ale také v souvislosti s nakládáním s vedlejšími úlovky - budou doceněny a účelně vyhodnoceny.
en Diploma in geography, environmental engineering/management, earth sciences, applied economics, or another corresponding university degree at the following level
cs Diplom v oboru zeměpisu, environmentálního inženýrství/řízení z hlediska ochrany životního prostředí, věd o Zemi, aplikované ekonomie nebo jiný odpovídající vysokoškolský diplom na této úrovni
en Advances in biological sciences and technologies, meanwhile, are increasing our ability to control disease and aging, boost food production, and manage pollution.
cs Díky pokroku v oblasti biologických věd a technologií můžeme dnes účinněji usměrňovat vývoj chorob i stárnutí, zvyšovat produkci potravin a kontrolovat znečišťování životního prostředí.
en ICT is essential to meeting the rise in demand for health and social care, in particular for people with special needs, including the ageing population, to modernising services in domains of public interest such as education, cultural heritage, security, energy, transport and the environment and to promoting accessibility and transparency of governance and policy development processes. ICT plays an important role in RTD management and communication and is catalytic in the advance of other fields of science and technology as it transforms the way researchers conduct their research, cooperate and innovate
cs IKT jsou zásadní pro uspokojení zvýšené poptávky po zdravotní a sociální péči, zejména pro osoby se zvláštními potřebami, včetně stárnoucích obyvatel, pro modernizaci služeb v oblastech veřejného zájmu, jako je vzdělávání, kulturní dědictví, bezpečnost, energetika, doprava a životní prostředí, a pro podporu dostupnosti a transparentnosti řízení a postupů vytváření politiky. IKT hrají důležitou roli při řízení výzkumu a technologického rozvoje a komunikace a podporují pokrok v dalších oblastech vědy a technologie, protože přetvářejí způsob, jakým výzkumní pracovníci provádějí výzkum, spolupracují a inovují
en science and technology policy, management, training and mobility of scientists
cs vědecká a technologická politika, řízení, vzdělávání a mobilita vědeckých pracovníků
en This issue will be examined in greater depth by the overall Management Committee, and the Department of Education and Science has also started to develop protocols for integrated working (and, hence, information sharing) between the National Educational Welfare Board and coordinators working on other programmes for the disadvantaged, including the School Completion Programme
cs Tato záležitost bude dále přezkoumána všeobecným řídícím výborem a ministerstvo pro vzdělávání a vědu již rovněž zahájilo postup k vytvoření protokolů pro integrovanou práci (tím pádem pro sdílení informací) mezi Národní radou pro rozvoj vzdělávání a koordinátory, kteří se podílejí na jiných programech pro znevýhodněné osoby, včetně programu pro dokončování školní docházky
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Societies, Cultures and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
cs COST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnosti, kultury a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
en Notes the scarcity of expert and well-trained professionals facing the industry; suggests that special training courses for skippers and crews of fishing vessels be developed in order to provide a basic understanding of the science that affects their industry, including providing an understanding of the importance of environmental stewardship and sustainability as an aid to the progressive development of an ecosystembased approach to successful fisheries management
cs konstatuje, že v námořním odvětví není dostatek odborníků a kvalitně vyškolených profesionálů; navrhuje, aby se vytvořily speciální kurzy pro velitele a posádky rybářských plavidel, které by těmto pracovníkům poskytly základní informace o vědeckých poznatcích v tomto odvětví a které by jim umožnily pochopit, jak důležitá je ekologická odpovědnost a udržitelnost při průběžném budování úspěšného systému řízení rybolovu, který zohledňuje ekosystémy
en Science, business and art of creating, conserving and managing forests
cs Vìda, obchod a umìní tvorby, udržování a správy lesù
en hold a university degree, preferably in one of the following fields: political sciences, economics, law, communication, management
cs musejí být držiteli vysokoškolského diplomu, výhodou je diplom v jednom z těchto oborů: politologie, ekonomie, právo, komunikace, management
en For the virtual machine monitoring application from Microsoft , see System Center Virtual Machine Manager In computer science , a virtual machine is software that creates a virtualized environment between the computer platform and its operating system, so that the end user can operate software on an abstract machine.
cs Virtual Machine (VM) a été l'un des premiers systèmes de virtualisation en informatique , et le premier à être diffusé à l'échelle industrielle. Il fonctionnait sur les ordinateurs IBM 370 , bien qu'une version destinée aux universités ait fonctionné sur le modèle 67 sous le nom de Control program (CP).
en 00:07:02:17 , 00:07:05:10 , of climate science instead of talking about risk management?
cs 00:07:02:17 , 00:07:05:10 , klimatických změn, místo abychom hovořili o zvládání rizika - risk managementu?
en As climate change and other factors increasingly impact on our fish stocks, our management will need the necessary flexibility, based on sound peer-reviewed science, to adapt to the new conditions and ensure sustainability of resources.
cs Protože změna klimatu a ostatní faktory mají na naše populace ryb stále větší dopad, naše řízení bude potřebovat větší flexibilitu na základě vědeckých a vzájemně ověřovaných poznatků, aby se přizpůsobilo novým podmínkám a zajistilo udržitelnost zdrojů.
en Strengthening and improving the European science system, and addressing the following issues: improving the use and monitoring the impact of scientific advice and expertise for policy-making (including risk management); the future of scientific publications; measures to make scientific publications more accessible to members of the public wishing to consult them; safeguards for scientific domains open to misuse; and issues of fraud, trust and self regulation
cs posílení a zdokonalení evropského systému vědy a řešení těchto otázek: zlepšení využití a sledování vlivu vědeckých doporučení a odborných posudků při vytváření politiky (včetně řízení rizik); budoucnost vědeckých publikací; opatření pro větší přístupnost vědeckých publikací veřejnosti, jež se s nimi chce seznámit; bezpečnostní opatření pro vědecké oblasti, v nichž je možné zneužití; a otázky podvodů, důvěry a samoregulace
en Business services should prioritise the exploitation of synergies (for example, technology transfer, science parks, ICT communication centres, incubators and related services, cooperation with clusters) and give more traditional support in the areas of management, marketing, technical support, recruitment, and other professional and commercial services
cs Služby podnikům by se měly zaměřit na využití součinnosti (například převod technologií, vědecké instituty, komunikační centra informačních a komunikačních technologií, podnikatelské inkubátory a související služby, spolupráce s uskupeními) a poskytnout více tradiční podpory oblastem, jako jsou řízení, marketing, technická podpora, přijímání do zaměstnání a další profesionální a obchodní služby
en a level of education which corresponds to completed university studies equivalent to at least three years attested by a diploma, followed by at least one year's training attested by a diploma in information science, documentation, or librarianship (studies in computer science (IT) and archive management do not count
cs Dosažená úroveň vzdělání, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, doložená diplomem o ukončení studia a následovaná minimálně jednoletým studiem doloženým diplomem v oblasti informačních věd, dokumentačních věd nebo knihovnictví (studium v oblasti informačních technologií (IT) a archivářství do této definice nespadají
en Without prejudice to the preceding paragraph, members of staff may engage in unremunerated private activities such as the simple conservative management of family assets and activities in domains such as culture, science, education, sport, charity, religion, social or other benevolent work, which do not have a negative impact on the member of staff’s obligations to the ECB and/or are not a likely source of conflict of interest
cs Aniž by byl dotčen předchozí odstavec, mohou se zaměstnanci zabývat neplacenou soukromou činností jako například jednoduchou konzervativní správou rodinných aktiv a činnostmi v oblastech jako je kultura, věda, vzdělávání, sport, dobročinnost, náboženství, sociální nebo jiná dobročinná práce, které nemají nepříznivý dopad na povinnosti zaměstnance vůči ECB a/nebo nejsou pravděpodobným zdrojem střetu zájmů
en Only in this way will we manage to resolve the imbalance between men and women in science and research, which continues to be an obstacle to the European objective of increasing competitiveness and maximising potential for innovation.
cs Pouze tímto způsobem se nám podaří vyřešit nerovnováhu mezi muži a ženami ve vědě a výzkumu, která i nadále zůstává překážkou v dosažení evropského cíle zvýšit konkurenceschopnost a maximalizovat potenciál pro inovace.
en Convergence applications will be pursued in the area of health (bio-sensors, nanotechnology and cognitive sciences), security (sensors, public security and personal integrity) and environment (monitoring technologies and sustainable environmental management
cs Konvergenční aplikace budou vyvíjeny v oblasti zdraví (biosenzory, nanotechnologie a kognitivní vědy), bezpečnosti (senzory, veřejná bezpečnost a osobní integrita) a životního prostředí (monitorovací technologie a udržitelné řízení životního prostředí
en amd ‧: does not belong to the risk assessment stage; the opinion of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) could be sought at the request of a Member State and would then be considered at the risk management stage
cs Změna ‧: nepatří do stádia posouzení rizik; stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE) by mohlo byt vydáno na žádost členského státu a bylo by poté zohledněno ve stádiu řízení rizik
Showing page 1. Found 71157 sentences matching phrase "management sciences".Found in 18.483 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.