Translations into Czech:

  • nauka o řízení   

Example sentences with "management sciences", translation memory

add example
en developing and managing policy on science and technology
cs vypracování a řízení politiky v oblasti vědy a techniky
en At a meeting organized for November 2005 by the Collège de France, Nobel laureates, science historians, and managers of European universities and research facilities will stress the need for a new science policy, including in the social sciences and humanities, in the presence of ministers and European commissioners.
cs Na schůzce, již na listopad 2005 plánuje Collège de France, nositelé Nobelovy ceny, historici vědy a manažeři evropských univerzit a výzkumných zařízení zdůrazní za přítomnosti ministrů a evropských komisařů, že je potřeba vytvořit novou vědeckou politiku, a to i pro oblast společenských a humanitních věd.
en Their research surely includes the young science of virtual enterprise management: how to nurture and support self-organizing cells.
cs Autoři při jejich psaní dozajista zkoumali i mladý obor řízení virtuálního podniku: jak udržovat a podporovat buňky s vlastní organizací.
en The general role of administrators in the field of librarianship/information science is to manage and provide professional information services
cs Hlavním úkolem administrátorů v oblasti knihovnictví/ informačních věd je řízení a poskytování profesionálních informačních služeb
en In Indonesia (and to a lesser extent Malaysia), science and technology, commerce and modern management as well as the all-important challenges of democracy, human rights, and gender equality are being tackled head-on in authentic terms of Muslim discourse.
cs V Indonésii (a v menší míře v Malajsii) se prostřednictvím autentických pojmů muslimského diskurzu společnost otevřeně vypořádává s vědou a technikou, obchodem a moderním managementem a také se zásadními výzvami demokracie, lidských práv a rovnoprávnosti pohlaví.
en However, progress and continuous innovation do not depend exclusively on science and technology, but also on the motivation, the skills and the willingness to work of all those involved, as well as on innovative business models, the right management methods, and on a legal framework that is conducive to all of the above
cs Pokrok a neustálé inovace však nespočívají pouze ve vědě a technice, nýbrž i v motivaci, schopnostech a vůli k podání výkonu všech zúčastněných subjektů, jakož i v nových obchodních modelech, ve správných metodách řízení a v příznivých právních rámcových podmínkách
en In ‧ the Minister of Education, Culture and Science was given the possibility, under Article ‧a of the Media Act, of transferring money on an ad hoc basis from the AOR, which is managed by the Media Authority, to a fund intended to finance specific initiatives of the PO and the public service broadcasters
cs V roce ‧ dostal ministr kultury možnost (článek ‧a zákona o sdělovacích prostředcích) převést ad hoc peněžní prostředky z AOR (všeobecné vysílací rezervy spravované úřadem pro sdělovací prostředky) do fondu určeného k financování zvláštních záměrů PO
en Strengthening and improving the European science system, and addressing the following issues: improving the use and monitoring the impact of scientific advice and expertise for policy-making (including risk management); the future of scientific publications; measures to make scientific publications more accessible to members of the public wishing to consult them; safeguards for scientific domains open to misuse; and issues of fraud, trust and self regulation
cs posílení a zdokonalení evropského systému vědy a řešení těchto otázek: zlepšení využití a sledování vlivu vědeckých doporučení a odborných posudků při vytváření politiky (včetně řízení rizik); budoucnost vědeckých publikací; opatření pro větší přístupnost vědeckých publikací veřejnosti, jež se s nimi chce seznámit; bezpečnostní opatření pro vědecké oblasti, v nichž je možné zneužití; a otázky podvodů, důvěry a samoregulace
en The Commission adopted in February ‧ a Communication on the precautionary principle, aiming to build a common understanding of how to assess, appraise, manage and communicate risks that science is not yet able to evaluate fully
cs V únoru ‧ přijala Komise sdělení o zásadě předběžné opatrnosti s cílem dosáhnout společného porozumění v otázkách posuzování, hodnocení, řízení a sdělování rizik, která věda ještě nedokáže plně vyhodnotit
en The aim of actions carried out in this area is to mobilise, as part of a coherent effort, the wealth and diversity of research capacities in the economic, political, social and human sciences that are necessary to understand and manage issues relating to the emergence of a knowledge-based society and new forms of interpersonal relations and relations between individuals and institutions
cs Činnosti prováděné v této oblasti jsou určeny k soustředění systematického úsilí vědeckých kapacit v celém jejich bohatství a rozmanitosti v ekonomických, politických, sociálních a humanitních vědách, které jsou potřebné pro rozvoj pochopení a řešení problémů souvisejících se vznikáním znalostně orientované společnosti a nových forem vztahů mezi lidmi na jedné straně a lidmi a institucemi na straně druhé
en This helps to provide a science-based foundation for European policies and legislation and supports risk managers in taking decisions
cs Tím pomáhá poskytovat vědecky založený základ evropských politik a právních předpisů a podporuje osoby odpovědné za řízení rizik při přijímání rozhodnutí
en The WHO bio-risk reduction management programme provides guidance on how laboratories should operate through normative guidelines, workshops and training on bio-safety practices, laboratory bio-security and codes of conduct for responsible life science research
cs Program WHO pro snižování biologických rizik poskytuje pokyny k tomu, jak by laboratoře měly fungovat, a to prostřednictvím normativních předpisů, pracovních seminářů a školení o postupech pro biologickou bezpečnost, biologickou ochranu v laboratořích a kodexech chování pro odpovědný výzkum v oblasti biologických věd
en The aim of actions carried out in this area is to mobilise, as part of a coherent effort, the wealth and diversity of research capacities in the economic, political, social and human sciences that are necessary to understand and manage issues relating to the emergence of a knowledge-based society and new forms of interpersonal relations and relations between individuals and Institutions
cs Činnosti prováděné v této oblasti jsou určeny k soustředění systematického úsilí vědeckých kapacit v celém jejich bohatství a rozmanitosti v ekonomických, politických, sociálních a humanitních vědách, které jsou potřebné pro rozvoj pochopení a řešení problémů souvisejících se vznikáním znalostně orientované společnosti a nových forem vztahů mezi lidmi na jedné straně a lidmi a institucemi na straně druhé
en This issue will be examined in greater depth by the overall Management Committee, and the Department of Education and Science has also started to develop protocols for integrated working (and, hence, information sharing) between the National Educational Welfare Board and coordinators working on other programmes for the disadvantaged, including the School Completion Programme
cs Tato záležitost bude dále přezkoumána všeobecným řídícím výborem a ministerstvo pro vzdělávání a vědu již rovněž zahájilo postup k vytvoření protokolů pro integrovanou práci (tím pádem pro sdílení informací) mezi Národní radou pro rozvoj vzdělávání a koordinátory, kteří se podílejí na jiných programech pro znevýhodněné osoby, včetně programu pro dokončování školní docházky
en hold a university degree, preferably in one of the following fields: political sciences, economics, law, communication, management
cs musejí být držiteli vysokoškolského diplomu, výhodou je diplom v jednom z těchto oborů: politologie, ekonomie, právo, komunikace, management
en whereas women are still under-represented in most areas of science and engineering and in management posts
cs vzhledem k tomu, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve většině vědních oborů, v odvětví strojírenství a v řídících pozicích
en The exchange of information in the fields of science and technology, the joint implementation of programmes, worker exchanges and the sharing of expertise in the area of managing scientific and research institutions, these are aims that can only be supported.
cs Výměna informací z oblasti vědy a techniky, společná realizace programů, výměny pracovníků i výměna znalostí z oblasti řízení vědeckých a výzkumných institucí. To jsou cíle, které lze jen podpořit.
en whereas it is necessary to establish multi-disciplinary teams of disaster managers, development specialists, planners and adaptation/climate science experts, which should adopt best practices for regional development
cs vzhledem k tomu, že je nezbytné vytvořit víceoborové skupiny tvořené řídícími pracovníky v oblasti zvládání katastrof, odborníky v oblasti rozvoje, pracovníky zabývajícími se plánováním, klimatology a odborníky v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, kteří by schválili nejlepší postupy pro regionální rozvoj
en Three pillars support this approach: Sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments; Fork to farm: food, health and well being, and Life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processes This way new and emerging research opportunities can be exploited that address social and economic challenges, such as the growing demand for environmentally friendly systems of production and distribution of safer, healthier and higher quality food in line with consumer requirements and control of food-related risks, relying in particular on biotechnology tools, as well as health risks associated with environmental changes
cs Tento přístup budou podporovat tři pilíře: ‧. udržitelná produkce a správa biologických zdrojů z prostředí půdy, lesů a vod; ‧. od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a pohoda a ‧. vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a postupy Takto lze využívat nové a vznikající výzkumné příležitosti, které se týkají společenských a hospodářských výzev jako třeba vzrůstající poptávky po ekologicky šetrných systémech produkce a po odbytu bezpečnějších, zdravějších a jakostnějších potravin v souladu s požadavky spotřebitelů a tlumení rizik souvisejících s potravinami, a to zejména se spolehnutím se na biotechnologické nástroje, jakož i tlumení zdravotních rizik spojených se změnami životního prostředí
en The independent experts appointed by the Commission for the evaluations provided for in Article ‧ of the Sixth Framework Programme and its specific programmes shall be very high-ranking individuals from the fields of science, industry or politics with significant experience in research, research policy or research programme management at national or international level
cs nezávislí odborníci jmenovaní Komisí pro hodnocení stanovená v článku ‧ šestého rámcového programu a jeho specifickými programy musí být vysoce postavenými osobnostmi z oblasti vědy, průmyslu nebo politiky s mimořádně širokými zkušenostmi v oblasti výzkumu, politiky výzkumu nebo řízení výzkumných programů na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni
en Research will focus on the sustainable management, production and use of biological resources, in particular through life sciences and biotechnology and the convergence with other technologies, to provide new, safer, affordable, eco-efficient and competitive products from European agriculture, fisheries, aquaculture, feed, food, health, forest based and related industries
cs Výzkum se zaměří na udržitelné řízení, produkci a využívání biologických zdrojů, a to zejména prostřednictvím věd o živé přírodě a biotechnologie a sbližováním s jinými technologiemi, aby byly z evropských odvětví zemědělství, rybářství, akvakultury, krmiv, potravinářství, zdravotnictví, lesnictví a souvisejících odvětví získávány nové, bezpečnější, dostupné, ekologicky efektivní a konkurenceschopné produkty
en Three pillars support this approach: sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments; farm to fork: food, health and well being, and life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processes
cs Tento přístup budou podporovat tři pilíře: ‧) udržitelná produkce a správa biologických zdrojů z prostředí půdy, lesů a vod; ‧) od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a dobré životní podmínky a ‧) vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a postupy
en Society should appreciate more fully the responsibilities and the professionalism that researchers demonstrate in executing their work at different stages of their careers and in their multi-faceted role as knowledge workers, leaders, project coordinators, managers, supervisors, mentors, career advisors or science communicators
cs Společnost by měla ve větší míře ocenit odpovědnost a profesionalismus výzkumných pracovníků při výkonu práce na různých stupních jejich kariéry, a jejich všestrannou úlohu v rolích znalostních a řídících pracovníků, projektových koordinátorů, ředitelů, inspektorů, mentorů, poradců pro rozvoj kariéry nebo vědeckých komunikátorů
en To become a recognised science and technology reference centre for sustainable agriculture focusing on food quality, traceability and safety (including GM food and feed), spatial management and cross-compliance and to support the implementation of the Common Agricultural Policy
cs Stát se uznávaným vědeckým a technologickým referenčním střediskem pro udržitelné zemědělství se zaměřením na kvalitu, sledovatelnost a bezpečnost potravin (včetně geneticky modifikovaných potravin a krmiv), územní plánování a vzájemné dodržování norem a podporovat provádění společné zemědělské politiky
Showing page 1. Found 71157 sentences matching phrase "management sciences".Found in 26.152 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.