Translations into Czech:

  • zavírací špendlík   

Similar phrases in dictionary English Czech. (56)

adequate margin of safety
adekvátní dolní mez bezpečnosti
air safety
vzdušná bezpečnost; bezpečnost ovzduší
biological safety
biologická nezávadnost
building safety
bezpečnost budov
chemical safety report
zpráva o chemické bezpečnosti
civil safety
civilní ochrana
cotter pin
závlačka
crest safety elevation
bezpečnostní výška hráze
diamond pin
diamantová jehla
drawing pin
rýsováček; připínáček; napínáček
drawing-pin
připínáček; napínáček
European Aviation Safety Agency
Evropská agentura pro bezpečnost letectví
European Maritime Safety Agency
Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Family Safety
Zabezpečení rodiny; Family Safety
fire safety installation
instalovaný systém požární bezpečnosti
fire safety procedures
pravidla požární ochrany
fire safety requirement
předpisy protipožární
firing pin
úderník
flight safety
bezpečnost letu
food safety
bezpečnost potravin; nezávadnost potravin
Global Maritime Distress Safety System
Global Maritime Distress and Safety System
gudgeon pin
čep, pístní;
health safety and preservation
bezpečnost a ochrana zdraví
industrial safety
průmyslová bezpečnost
international safety
mezinárodní bezpečnost
job safety analysis
analýza bezpečnosti práce
maritime safety
námořní bezpečnost
material safety data sheet
materiálový bezpečnostní list
medical safety
zdravotní bezpečnost
nearest the pin
nearest the pin
occupational safety
bezpečnost práce; bezpečnost při práci
online safety
bezpečnost online
pin
kolíček; čípek; připevnit; pin; pól; kolík; přišpendlit; kuželka; připíchnout; připnout; sepnout; blbůstka; vlásenka; čep; svorka; závlačka; svorník; hřeb; jehlice; brož; jehla; špendlík
PIN
PIN
pin down
přimět; připíchnout; donutit
pin money
; peníze od manžela manželce na drobné výdaje
pin oak
dub bahenní
pin up
připíchnout
pin-up
připíchnout špendlíkem; plakát fotografie modelky
pinned
přišpendlený
pinning
připevňování špendlíky
pins
sponky; špendlíky
pins and needles
mravenčení; brnění
pressure safety valve
pojistný ventil
product safety
bezpečnost výrobku
public safety
veřejná bezpečnost
push pin
připínáček
reactor safety
bezpečnost reaktoru
rolling pin
váleček; váleček na těsto
safeties
bezpečí
safety
bezpečí; jistota; bezpečnostní; zajištění; kondom; jistota, bezpečí; bezpečnost při práci; ; spolehlivost
Safety
Zabezpečení
Windows Live OneCare safety scanner
bezpečnostní skener Windows Live OneCare
Windows Live OneCare Safety Scanner
Bezpečnostní skener Windows Live OneCare

Example sentences with "safety-pin", translation memory

add example
en having regard to Oral Question B‧-‧/‧ tabled on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety pursuant to Rule ‧ of its Rules of Procedure, and having regard to the statements by the Council and the Commission
cs s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B‧-‧/‧ předloženou za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souladu s článkem‧ jednacího řádu a s ohledem na prohlášení Rady a Komise
en Comments: Before ‧ January ‧ a type of tank equipped with external safety fittings was used exclusively in agriculture to apply anhydrous ammonia directly onto the land
cs Poznámka: Před ‧. lednem ‧ byl typ cisterny s vnější bezpečnostní výstrojí používán výhradně v zemědělství pro aplikaci bezvodého čpavku přímo na půdu
en to enhance safety and prevent pollution from ships flying the flag of a Member State
cs prohloubit bezpečnost a zabránit znečišťování z lodí plujících pod vlajkou členského státu
en We need to promote public awareness and online safety, especially among children, but also among parents so that they know exactly what is going on and what can be done on the Internet.
cs Je třeba, abychom podporovali veřejnou informovanost a on-line bezpečnost, zejména mezi dětmi, ale rovněž mezi rodiči, aby přesně věděli, co se děje a co se může na internetu odehrávat.
en Staff Safety and Security
cs bezpečnost a ochrana personálu
en By calculation and/or on the basis of design plans it is permitted to demonstrate the similarity of a range of equipment to satisfy the essential safety requirements
cs Je dovoleno prokázat výpočtem a/nebo konstrukčními výkresy podobnost typové řady zařízení, aby se prokázalo, jak byly splněny základní požadavky na bezpečnost
en I believe science has improved food productivity and food safety in some important areas.
cs Věřím, že věda v některých důležitých oblastech zlepšila výrobu a bezpečnost potravin.
en There is therefore an obvious need to regulate domestic work, so that they do not remain exposed to scarcely decent conditions, and are entitled to rights such as the right to social security, to health and safety protection, to maternity protection, to working time limits, to rest, and to freedom of association and representation.
cs Je tedy jasné, že práci v domácnosti je třeba upravit předpisy tak, aby tito pracovníci nebyli vystaveni podmínkám, jež lze sotva označit za důstojné, a aby měli zaručeno mimo jiné právo na sociální zabezpečení, na ochranu zdraví a bezpečnosti, na ochranu mateřství, na omezenou pracovní dobu, na čas odpočinku a na svobodu sdružování a zastupování.
en The historic influx of new entrants into the global work force, each aspiring to Western consumption standards, is simply pushing global growth past the safety marker on the speed dial.
cs Historicky významné obohacování světových pracovních sil přílivem nováčků toužících po západních standardech spotřeby žene ručičku na tachometru globálního růstu za hranici bezpečnosti.
en The introduction and cultivation of GMOs and the series of food scandals show that the quality and safety of food in the EU are subordinate to the interests of big business.
cs Zavedení a kultivace GMO a řada potravinových skandálů ukazují, že se kvalita a bezpečnost potravin v EU podřizuje zájmům velkých společností.
en Member of the Commission. - (ES) Madam President, I would of course like to thank Mr Staes for his excellent work as rapporteur, as well as the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and the Committee on Agriculture and Rural Development, for their contributions to the debate on this proposal for a regulation.
cs člen Komise. (ES) Vážená paní předsedající, samozřejmě bych chtěl poděkovat panu Staesovi za skvělou práci zpravodaje i Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za jejich příspěvky do rozpravy o tomto návrhu nařízení.
en This draft protocol contains a Framework Agreement on the general principles for the Republic of Moldova's participation in a number of Community programmes and agencies in areas such as transport, food security, customs, air safety and others.
cs Návrh protokolu obsahuje rámcovou dohodu o obecných zásadách účasti Moldavské republiky v řadě programů a agentur v oblastech, jako je například doprava, potravinová bezpečnost, cla, bezpečnost letového provozu a další.
en Since the report by the rapporteur, Mrs Zita Gurmai, offers European citizens the opportunity to benefit from the potential road traffic safety in the near future, I voted in favour of it.
cs Zpráva zpravodajky Zity Gurmaiové přináší podněty, aby bezpečnostní potenciál v dopravě mohli evropští občané využívat co nejdříve, proto jsem ji v hlasování podpořila.
en With a view to maintaining or enhancing existing safety levels of operations, Member States should be required to ensure that the parties concerned carry out a safety assessment, including hazard identification, risk assessment and mitigation processes
cs V zájmu zachování nebo zvýšení stávající úrovně bezpečnosti provozu by se mělo od členských států požadovat, aby zajistily, že dotčené strany provedou posouzení bezpečnosti včetně identifikace nebezpečí, posouzení rizik a postupů k jejich zmírnění
en ' Cause people don' t realize the safety risks involved with the removal of blood and body fluid
cs Lidi si často neuvědomují rizika spojená s odstraňováním krve a tělesných tekutin
en The rights enumerated in paragraph ‧ of this Article shall be exercised only after consultations in the Joint Committee unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to in paragraph ‧ or unless safety or security requires action in accordance with the provisions of Article ‧ (Civil aviation safety) and Article ‧ (Civil aviation security
cs K výkonu práv vyjmenovaných v odstavci ‧ tohoto článku se přistoupí teprve po konzultacích ve smíšeném výboru, ledaže je nezbytné přijmout okamžitá opatření s cílem zabránit porušení právních předpisů uvedených v odstavci ‧ nebo je nutné přijmout opatření v zájmu bezpečnosti či ochrany podle ustanovení článku ‧ (Bezpečnost civilního letectví) a článku ‧ (Ochrana civilního letectví
en He thinks he' s leading them to safety
cs Myslí si, že je vede do bezpečí
en Safety aspects of the electronic system in accordance with Annex ‧ to this Regulation
cs Hlediska bezpečnosti elektronického systému podle přílohy ‧ tohoto předpisu
en Recognises the global nature, economic importance and continuing growth of the aviation sector, as well as the need to manage the effects of this growth on air traffic management, safety and the environment, and therefore the need to develop a common external aviation policy
cs Uznává, že odvětví letecké dopravy má globální povahu, velký hospodářský význam a neustále roste, přičemž je třeba vyrovnat se s účinky tohoto růstu na řízení leteckého provozu, bezpečnost a životní prostředí, a tedy rozvíjet společnou vnější politiku v oblasti letectví
en It is recognised that the participation of EASA and of the competent authorities of the Member States in the exchange and analysis of information covered by Directive ‧/‧/EC could benefit safety investigations through on-line access to relevant safety related information contained in the central repository of information on civil aviation occurrences
cs Uznává se, že účast EASA a příslušných orgánů členských států na výměně a analýze informací podle směrnice ‧/‧/ES by mohla přispět k šetření díky on-line přístupu k podstatným informacím souvisejícím s provozní bezpečností, které jsou obsaženy v centrální evidenci informací o událostech v civilním letectví
en If this co-administration is judged unavoidable, increased dose of Kaletra at ‧ mg/‧ mg twice daily may be administered with rifampicin under close safety and therapeutic drug monitoring
cs Jestliže je však souběžné podávání těchto látek považováno za nevyhnutelné, lze zvýšenou dávku přípravku Kaletra ‧ mg/‧ mg dvakrát denně spolu s rifampicinem podávat pouze za pečlivého kontrolování bezpečnosti a terapeutického účinku léčiva
en Although the Council agrees with the Commission as regards the objective of the proposal, the Council's approach involved some adaptations aiming at increasing safety in fishing vessels with an overall length of more than ‧ metres fitting them with automatic identification systems (AIS), establishing the rules for the acceptance or refusal of ships in need of assistance in places of refuge and enhancing ship monitoring through the SafeSeaNet information exchange system
cs Ačkoli Rada souhlasí s Komisí, pokud jde o cíl návrhu, přístup Rady zahrnul některé úpravy zaměřené na zvýšení bezpečnosti na rybářských plavidlech o celkové délce větší než ‧ metrů tím, že je vybavuje automatickými identifikačními systémy (AIS), stanoví pravidla pro přijímání nebo odmítání lodí potřebujících pomoc v útočištích a posiluje sledování lodí prostřednictvím systému pro výměnu informací SafeSeaNet
en rapporteur for the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. - Mr President, the legal vacuum created by the relevant ruling of the European Court of Justice necessitated the amendment of the directive under debate.
cs zpravodaj pro stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. - Pane předsedající, právní vakuum vytvořené příslušným rozhodnutím Evropského soudního dvora si vynutilo změnu směrnice, která je předmětem rozpravy.
en I want to stress that we want to go beyond just enhanced multilateral cooperation and dialogue; we want to ensure that the safety of the environment and the livelihoods of the people are protected.
cs Rád bych zdůraznil, že chceme více než jen lepší mnohostrannou spolupráci a dialog; chceme zajistit ochranu bezpečnosti životního prostředí a života obyvatel.
en the provisions of the Seat Agreement shall not be interpreted and applied to the extent that staff of the European Maritime Safety Agency and their family members do not enjoy at least the rights of any EU national moving residence to Portugal with regard to the introduction of used vehicles into Portuguese territory
cs ustanovení dohody o sídle nesmí být vykládána a uplatňována v tom smyslu, že zaměstnanci Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejich rodinní příslušníci nemají ohledně dovezení již používaných vozidel na portugalské území alespoň práva, jež jsou přiznána kterémukoli občanu EU, který přenese své trvalé bydliště do Portugalska
Showing page 1. Found 41007 sentences matching phrase "safety-pin".Found in 12.429 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.