Translations into Czech:

  • zavírací špendlík   

Similar phrases in dictionary English Czech. (67)

adequate margin of safety
adekvátní dolní mez bezpečnosti
air safety
vzdušná bezpečnost; bezpečnost ovzduší
biological safety
biologická nezávadnost; biotechnologická nezávadnost
biotechnological safety
biologická nezávadnost; biotechnologická nezávadnost
building safety
bezpečnost budov
chemical safety report
zpráva o chemické bezpečnosti
civil safety
civilní ochrana
cotter pin
závlačka
diamond pin
diamantová jehla
drawing pin
rýsováček; připínáček; napínáček
drawing-pin
připínáček; napínáček
ecological safety
ekologická bezpečnost
European Aviation Safety Agency
Evropská agentura pro bezpečnost letectví
European Maritime Safety Agency
Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Family Safety
Zabezpečení rodiny; Family Safety
fire safety procedures
pravidla požární ochrany
fire safety requirement
předpisy protipožární
firing pin
úderník
flight safety
bezpečnost letu
food safety
bezpečnost potravin; nezávadnost potravin
Global Maritime Distress Safety System
Global Maritime Distress and Safety System
gudgeon pin
čep, pístní;
health safety and preservation
bezpečnost a ochrana zdraví
health, safety and environmental
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí
hydraulic dam safety
hydraulická bezpečnost hráze
hydrologic dam safety
hydrologická bezpečnost hráze
industrial safety
průmyslová bezpečnost
international safety
mezinárodní bezpečnost
job safety analysis
analýza bezpečnosti práce
maritime safety
námořní bezpečnost
material safety data sheet
materiálový bezpečnostní list
medical safety
zdravotní bezpečnost
nearest the pin
nearest the pin
nuclear safety
jaderná bezpečnost
occupational safety
bezpečnost práce; bezpečnost při práci
occupational safety regulation
směrnice o bezpečnosti práce
online safety
bezpečnost online
PIN
PIN; kód PIN
pin down
přimět; připíchnout; donutit
pin money
; peníze od manžela manželce na drobné výdaje
pin oak
dub bahenní
pin up
připíchnout
pin-up
připíchnout špendlíkem; plakát fotografie modelky
pinned
přišpendlený
pinning
připevňování špendlíky
pins
sponky; špendlíky
pins and needles
mravenčení; brnění
public safety
veřejná bezpečnost
push pin
připínáček
rolling pin
váleček; váleček na těsto
safeties
bezpečí
safety
bezpečí; jistota; bezpečnostní; zajištění; bezpečnost; kondom; jistota, bezpečí; bezpečnost při práci; pojistka; ; prezervativ; spolehlivost
safety analysis
analýza bezpečnostní
safety at work
bezpečnost práce; bezpečnost při práci
safety belt
bezpečnostní pás
safety book
deník kontrol BOZP
safety catch
zachycovač
safety certificate
osvědčení o bezpečnosti
Safety Checklist Contractors
Kontrolní seznam pro bezpečnost dodavatelů
safety curtain
bezpečnostní opona; železná opona
safety data sheet
bezpečnostní list
safety device
bezpečnostní zařízení
safety devices
bezpečnostní zařízení; detektory oxidu uhličitého
safety glass
bezpečnostní sklo; netříštivé sklo
safety harness
bezpečnostní postroj
Windows Live OneCare Safety Scanner
Bezpečnostní skener Windows Live OneCare

Example sentences with "safety-pin", translation memory

add example
en Preclinical safety data
cs Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
en working safely and securely in bio safety level ‧ and ‧ facilities with bacterial pathogens or virulent virus
cs práce s bakteriálními patogeny nebo virulentními viry v zařízeních s úrovní biologické bezpečnosti ‧ a ‧ bezpečným a spolehlivým způsobem
en The feed Hygiene Regulation (‧/‧) focusing on assuring safety during the production process of feed
cs Nařízení o hygieně krmiv (č. ‧/‧) se zaměřuje na zajištění bezpečnosti při výrobě krmiv
en The victims were primarily individual users, those decorating their own homes and house decorators, since in industrial use certain safety regulations are observed.
cs Oběti jsou zejména mezi běžnými uživateli, kteří si malují byt, a mezi malíři bytů, protože při průmyslovém používání jsou dodržovány určité bezpečnostní předpisy.
en formalising the process for checking out the system from the safety standpoint: section
cs formalizace procesu kontroly systému z hlediska bezpečnosti: bod
en Article ‧ of Directive ‧/‧/EC on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres states that Member States shall take all appropriate measures to ensure that the equipment, protective systems and devices to which the Directive applies, may be placed on the market and put into service only if, when properly installed and maintained and used for their intended purpose, they do not endanger the health and safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property
cs Podle čl. ‧ odst. ‧ směrnice ‧/‧/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby zařízení, ochranné systémy a přístroje, na které se vztahuje uvedená směrnice, mohly být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li zdraví a bezpečnost osob, případně domácích zvířat nebo majetku, jsou-li náležitě instalovány a udržovány a jsou-li používány k určeným účelům
en the recipient or parental strain does not meet the conditions of paragraph (i) but it belongs to a species for which there is a long record of biological work including safety in the lab and/or industry, showing no adverse effects on human health and the environment
cs kmen příjemce nebo rodičovský kmen nesplňuje podmínky odstavce i), náleží však k druhům, u nichž je veden dlouhodobý záznam biologických prací, včetně bezpečnosti v laboratoři nebo v průmyslu, dokládající, že nemají žádné nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
en This section of the safety data sheet shall describe the applicable occupational exposure limits and necessary risk management measures
cs Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik
en The Commission will also send experts to carry out a study of business safety measures in the supply chain, and will report further on this in the first quarter of 2008.
cs Komise rovněž vyšle odborníky, aby uskutečnili studii bezpečnostních obchodních opatření v dodavatelském řetězci a poskytne o tom další informace v prvním čtvrtletí roku 2008.
en Countries outside the EU now have an increasing influence over authorisation practices within the EU, with the result being an ongoing decline in the health and environmental safety levels of authorised GMOs.
cs Země mimo EU nyní mají stále vyšší vliv na schvalovací postupy v rámci EU, což vede k dalšímu poklesu bezpečnosti GMO pro zdraví a životní prostředí.
en That is why I believe that it is especially important to give new momentum to road safety - not forgetting that 70% of transport in the EU is by road - and I also believe that the proposal to set up a European Agency for Road Transport is a substantial measure in that direction.
cs Proto považuji za velmi důležité, abychom bezpečnosti silničního provozu dali nový impuls - nesmíme zapomenout, že 70 % dopravy v EU se odehraje na silnicích - a vítám i návrh na vytvoření Evropské agentury pro silniční dopravu, která je v tomto směru zásadní opatření.
en If the competent security authority decides to expel the ship the inspector should ensure that the competent security authority is made fully aware of the possible safety and/or environmental consequences of the ship leaving the berth and/or putting to sea
cs Pokud se příslušný bezpečnostní orgán rozhodne, že loď vykáže, inspektor by měl zajistit, aby si příslušný bezpečnostní orgán byl plně vědom možných bezpečnostních či environmentálních následků faktu, že loď opustí kotviště a/nebo vypluje na moře
en Hence, the special requirement of a general pre-market authorisation procedure for bio-proteins should be abolished, with the consequence that the safety system for such products be the same as for all other feed materials
cs Proto by měl být zvláštní požadavek, aby u bioproteinů proběhlo obecně před uvedením na trh povolovací řízení, zrušen, v důsledku čehož bude systém bezpečnosti pro tyto produkty stejný jako pro všechny ostatní krmné suroviny
en Where safety requirements do not impose other solutions
cs Pokud bezpečnostní požadavky nepožadují jiná řešení
en A dry lease agreement to which a Community air carrier is a party or a wet lease agreement under which the Community air carrier is the lessee of the wet leased aircraft shall be subject to prior approval in accordance with applicable Community or national law on aviation safety
cs Smlouva o pronájmu bez posádky, jejíž stranou je letecký dopravce Společenství, nebo smlouva o pronájmu s posádkou, podle níž je letecký dopravce Společenství nájemcem pronajatého letadla, podléhá předchozímu schválení v souladu s platnými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy o bezpečnosti letectví
en Only in exceptional cases, and restricted to its respective network, a National Safety Authority may decide to derogate from the obligation to assign an entity in charge of maintenance to a vehicle
cs Vnitrostátní bezpečnostní orgán může jen ve výjimečných případech a s omezením na příslušnou síť rozhodnout o odchylce od povinnosti přidělit vozidlu subjekt odpovědný za údržbu
en In cases of urgency, this Regulation shall not preclude a Member State from reacting to an unforeseen safety problem by imposing an immediate operating ban in respect of its own territory, taking into account the common criteria
cs Toto nařízení nebrání v naléhavých případech členskému státu v tom, aby při řešení nepředvídatelného bezpečnostního problému uložil okamžitý zákaz provozování letecké dopravy na jeho území, s přihlédnutím ke společným kritériím
en This situation cannot continue, because the aim of such rules is not just road safety and the protection of employees, but also - and this should not be forgotten - fair competition.
cs Tuto situaci musíme změnit, neboť cílem těchto pravidel není jen bezpečnost na silnicích a ochrana zaměstnanců, ale také spravedlivá soutěž - a na to by se nemělo zapomínat.
en Personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board ro-ro passenger ships shall have completed the safety training specified in Section A-V/‧, paragraph ‧, of the STCW Code
cs Posádka poskytující přímé služby cestujícím v prostorách pro cestující na osobních lodích typu ro-ro musí mít ukončený bezpečnostní výcvik stanovený v oddílu A-V/‧ odst. ‧ předpisu STCW
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and in particular Article ‧ thereof
cs s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. července ‧ o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (základní nařízení), a zejména na článek ‧ uvedeného nařízení
en The products referred to in Article ‧ shall meet the essential safety, health, environmental protection and consumer protection requirements set out in Annex I
cs Výrobky uvedené v čl. ‧ odst. ‧ musí vyhovovat základním požadavkům na bezpečnost, zdraví, ochranu životního prostředí a požadavky na ochranu uživatele podle přílohy I
en Subject: European road safety agency
cs Předmět: Evropská agentura pro bezpečnost silničního provozu
en When Commissioner Dimas had his preliminary interview with the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, we also raised this problem with him.
cs Když pan komisař Dimas předběžně hovořil s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, také jsme mu tento problém přednesli.
en Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
cs Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin [‧/‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD)] – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
en Protection of the safety and health of workers
cs Ochrana bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
Showing page 1. Found 41007 sentences matching phrase "safety-pin".Found in 7.313 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.