Translations into Czech:

  • zavírací špendlík   

Similar phrases in dictionary English Czech. (56)

adequate margin of safety
adekvátní dolní mez bezpečnosti
air safety
vzdušná bezpečnost; bezpečnost ovzduší
biological safety
biologická nezávadnost
building safety
bezpečnost budov
chemical safety report
zpráva o chemické bezpečnosti
civil safety
civilní ochrana
cotter pin
závlačka
crest safety elevation
bezpečnostní výška hráze
diamond pin
diamantová jehla
drawing pin
rýsováček; připínáček; napínáček
drawing-pin
připínáček; napínáček
European Aviation Safety Agency
Evropská agentura pro bezpečnost letectví
European Maritime Safety Agency
Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Family Safety
Zabezpečení rodiny; Family Safety
fire safety installation
instalovaný systém požární bezpečnosti
fire safety procedures
pravidla požární ochrany
fire safety requirement
předpisy protipožární
firing pin
úderník
flight safety
bezpečnost letu
food safety
bezpečnost potravin; nezávadnost potravin
Global Maritime Distress Safety System
Global Maritime Distress and Safety System
gudgeon pin
čep, pístní;
health safety and preservation
bezpečnost a ochrana zdraví
industrial safety
průmyslová bezpečnost
international safety
mezinárodní bezpečnost
job safety analysis
analýza bezpečnosti práce
maritime safety
námořní bezpečnost
material safety data sheet
materiálový bezpečnostní list
medical safety
zdravotní bezpečnost
nearest the pin
nearest the pin
occupational safety
bezpečnost práce; bezpečnost při práci
online safety
bezpečnost online
pin
kolíček; čípek; připevnit; pin; pól; kolík; přišpendlit; kuželka; připíchnout; připnout; sepnout; blbůstka; vlásenka; čep; svorka; závlačka; svorník; hřeb; jehlice; brož; jehla; špendlík
PIN
PIN
pin down
přimět; připíchnout; donutit
pin money
; peníze od manžela manželce na drobné výdaje
pin oak
dub bahenní
pin up
připíchnout
pin-up
připíchnout špendlíkem; plakát fotografie modelky
pinned
přišpendlený
pinning
připevňování špendlíky
pins
sponky; špendlíky
pins and needles
mravenčení; brnění
pressure safety valve
pojistný ventil
product safety
bezpečnost výrobku
public safety
veřejná bezpečnost
push pin
připínáček
reactor safety
bezpečnost reaktoru
rolling pin
váleček; váleček na těsto
safeties
bezpečí
safety
bezpečí; jistota; bezpečnostní; zajištění; bezpečnost; kondom; jistota, bezpečí; ; spolehlivost
Safety
Zabezpečení
Windows Live OneCare safety scanner
bezpečnostní skener Windows Live OneCare
Windows Live OneCare Safety Scanner
Bezpečnostní skener Windows Live OneCare

Example sentences with "safety-pin", translation memory

add example
en Reporting, analysis, and dissemination of findings of safety related incidents are fundamentally important to improving air safety
cs Pro zlepšení provozní bezpečnosti letectví mají zásadní význam hlášení a analýzy incidentů souvisejících s provozní bezpečností a šíření poznatků o nich
en The Scientific Committee on Consumer Products further recommended an overall safety assessment strategy for hair dye substances including the requirements for testing substances used in hair dye products for their potential genotoxicity/mutagenicity
cs Dále Vědecký výbor pro spotřební zboží doporučil vytvořit celkovou strategii posuzování bezpečnosti látek používaných v barvách na vlasy, včetně požadavků na zkoušky látek používaných v prostředcích k barvení vlasů s ohledem na jejich možnou genotoxicitu/mutagenitu
en This appropriation is intended to cover work on the fitting-out of buildings for the purposes of the physical and material safety of persons and property
cs Tato položka je určena na pokrytí prací spojených s úpravou budov, pokud jde o fyzické a materiální zabezpečení osob a majetku
en Following to consultations with the Commission held on ‧ September ‧, the competent authorities of Kazakhstan (CAC) were heard by the Air Safety Committee on ‧ November
cs V návaznosti na konzultace s Komisí uskutečněné dne ‧. září ‧ Výbor pro leteckou bezpečnost dne ‧. listopadu ‧ vyslechl příslušné orgány Kazachstánu (CAC
en The relevant technical expertise of the applicant, including expertise related to development work, research, safety and the environment, and how this expertise may actively contribute to cost-effective exploration and, as appropriate, the production of petroleum from the geographical area in question
cs Příslušné odborné znalosti žadatelů, včetně odborných znalostí vztahujících se k rozvojovým pracím, výzkumu, bezpečnosti a životnímu prostředí, a jak mohou tyto odborné poznatky aktivně přispět k nákladově účinnému průzkumu a, pokud je to vhodné, těžbě ropy v dotčené zeměpisné oblasti
en Preparation, organisation and management of a European Week for Safety and Health at Work
cs Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
en Further safety assessment of these substances for other uses is being carried out by the SCCNFP
cs SCCNFP v současnosti posuzuje jejich bezpečnost pro jiná použití
en Accreditation and market surveillance relating to the marketing of products ***I- Common framework for the marketing of products ***I- Application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State ***I- Safety marking on consumer products (debate
cs Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I- Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I- Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I- Označování bezpečnosti spotřebního zboží (rozprava
en the protection of the public interest (e.g. public safety, international relations, monetary stability, legal proceedings, inspection and inquiry activities
cs ochrana veřejného zájmu (např. veřejná bezpečnost, mezinárodní vztahy, měnová stabilita, soudní řízení, kontrolní a vyšetřovací činnost
en The sponsor should also discuss the clinical relevance of any findings in the non-clinical and clinical studies along with any recommendations for further monitoring of effects and safety in the clinical trials
cs Zadavatel by měl také rozebrat klinickou významnost jakýchkoli poznatků uvedených v neklinických a klinických studiích, spolu s případnými doporučeními dalšího sledování účinků a bezpečnosti v klinických hodnoceních
en It is obviously a good system which has very serious safety elements.
cs Evidentně se jedná o dobrý systém, který má velmi významné bezpečnostní prvky.
en The safety and efficacy of Ziagen in a number of different multidrug combination regimens is still not completely assessed (particularly in combination with NNRTIs
cs Bezpečnost a účinnost použití přípravku Ziagen v řadě různých kombinovaných režimů s více léčivými přípravky (zejména v kombinaci s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy) ještě není úplně zhodnocena
en The authorities with responsibility for regulatory oversight of Sierra Leone have shown an insufficient ability to implement and enforce the relevant safety standards in accordance with their obligations under the Chicago Convention
cs Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy
en Without prejudice to the outcome of the review referred to in recital ‧, within one year following the adoption of this Regulation the Commission should set up an evaluation programme for the Authority to re-evaluate the safety of the food additives that were already approved in the Community
cs Aniž je dotčen výsledek přezkumu uvedeného ve ‧. bodě odůvodnění, měla by Komise do jednoho roku od přijetí tohoto nařízení stanovit program hodnocení pro úřad, kterým by se znovu vyhodnotila bezpečnost potravinářských přídatných látek, které byly ve Společenství již schváleny
en Health and safety conditions (Subsections ‧.‧.‧ and
cs Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti (pododdíly ‧.‧.‧ a
en Bar, Newspapers, Terrace, Non-Smoking Rooms, Rooms/Facilities for Disabled Guests, Elevator, Safety Deposit Box, Heating, Luggage Storage, All Public and Private spaces non-smoking.
cs Bar, Denní tisk, Terasa, Nekuřácké pokoje, Pokoje/Zařízení pro tělesně postižené, Výtah, Trezor, Topení, Úschovna zavazadel, Všechny veřejné a soukromé prostory nekuřácké.
en I would also like to thank the shadow rapporteurs on the Committee on Industry, Research and Energy for their constructive support and I would like to acknowledge the supportive opinion of the European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety concerning the BONUS programme.
cs Ráda bych poděkovala i stínovým zpravodajům Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku za jejich konstruktivní podporu a ráda bych ocenila podpůrné stanovisko Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin týkající se programu BONUS.
en The reviews of MCPA and MCPB did not reveal any open question to be addressed by the Scientific Committee on Plants or the European Food Safety Authority (EFSA) which has taken over the role of the latter
cs Z přezkoumání MCPA a MCPB nevyplynuly žádné otevřené otázky, kterými by se měl zabývat Vědecký výbor pro rostliny nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EUBP), který převzal úlohu uvedeného výboru
en Where a Member State has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another Member State, the rights of the former Yugoslav Republic of Macedonia under the safety provisions of the Agreement between the Member State that has designated the air carrier and the former Yugoslav Republic of Macedonia shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other Member State and in respect of the operating authorisation of that air carrier
cs Pokud členský stát určil leteckého dopravce, jehož regulativní kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, uplatňují se práva Bývalé jugoslávské republiky Makedonie podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií rovněž na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce
en Review and analysis of safety issues and particularly the impact of reactor safety on nuclear power development
cs Kontrola a analýza otázek bezpečnosti, a zejména vliv bezpečnosti reaktorů na rozvoj jaderné energetiky
en Significant difference has been identified with regard to clinical safety
cs Byl zjištěn významný rozdíl v oblasti klinické bezpečnosti
en with observations forming an integral part of the decision on the discharge for the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year
cs obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok
Showing page 1. Found 41007 sentences matching phrase "safety-pin".Found in 16.942 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.