Translations into Czech:

  • zavírací špendlík   

Similar phrases in dictionary English Czech. (56)

adequate margin of safetyadekvátní dolní mez bezpečnosti
air safetyvzdušná bezpečnost; bezpečnost ovzduší
biological safetybiologická nezávadnost
building safetybezpečnost budov
chemical safety reportzpráva o chemické bezpečnosti
civil safetycivilní ochrana
cotter pinzávlačka
crest safety elevationbezpečnostní výška hráze
curling pinkulma
diamond pindiamantová jehla
drawing pinrýsováček; připínáček; napínáček
drawing-pinpřipínáček; napínáček
European Aviation Safety AgencyEvropská agentura pro bezpečnost letectví
European Maritime Safety AgencyEvropská agentura pro námořní bezpečnost
Family SafetyZabezpečení rodiny; Family Safety
fire safety installationinstalovaný systém požární bezpečnosti
fire safety procedurespravidla požární ochrany
fire safety requirementpředpisy protipožární
firing pinúderník
food safetybezpečnost potravin; nezávadnost potravin
Global Maritime Distress Safety SystemGlobal Maritime Distress and Safety System
gudgeon pinčep, pístní;
health safety and preservationbezpečnost a ochrana zdraví
hydraulic dam safetyhydraulická bezpečnost hráze
industrial safetyprůmyslová bezpečnost
inflatable safety bagairbag
international safetymezinárodní bezpečnost
maritime safetynámořní bezpečnost
material safety data sheetmateriálový bezpečnostní list
medical safetyzdravotní bezpečnost
occupational safetybezpečnost práce; bezpečnost při práci
occupational safety regulationsměrnice o bezpečnosti práce
online safetybezpečnost online
pinkolíček; čípek; připevnit; pin; pól; kolík; přišpendlit; kuželka; připíchnout; připnout; sepnout; blbůstka; vlásenka; čep; svorka; závlačka; svorník; hřeb; jehlice; brož; jehla; špendlík
PINPIN
pin downpřimět; připíchnout; donutit
pin money; peníze od manžela manželce na drobné výdaje
pin oakdub bahenní
pin uppřipíchnout
pin-uppřipíchnout špendlíkem; plakát fotografie modelky
pinnedpřišpendlený
pinningpřipevňování špendlíky
pinssponky; špendlíky
pins and needlesmravenčení; brnění
pressure safety valvepojistný ventil
product safetybezpečnost výrobku
public safetyveřejná bezpečnost
push pinpřipínáček
reactor safetybezpečnost reaktoru
rolling pinváleček; váleček na těsto
safetiesbezpečí
safetybezpečí; jistota; bezpečnostní; zajištění; bezpečnost; kondom; jistota, bezpečí; ; spolehlivost
SafetyZabezpečení
Windows Live Family SafetyWindows Live Zabezpečení rodiny
Windows Live OneCare safety scannerbezpečnostní skener Windows Live OneCare
Windows Live OneCare Safety ScannerBezpečnostní skener Windows Live OneCare

Example sentences with "safety-pin", translation memory

add example
Reporting, analysis, and dissemination of findings of safety related incidents are fundamentally important to improving air safetyPro zlepšení provozní bezpečnosti letectví mají zásadní význam hlášení a analýzy incidentů souvisejících s provozní bezpečností a šíření poznatků o nich
The Scientific Committee on Consumer Products further recommended an overall safety assessment strategy for hair dye substances including the requirements for testing substances used in hair dye products for their potential genotoxicity/mutagenicityDále Vědecký výbor pro spotřební zboží doporučil vytvořit celkovou strategii posuzování bezpečnosti látek používaných v barvách na vlasy, včetně požadavků na zkoušky látek používaných v prostředcích k barvení vlasů s ohledem na jejich možnou genotoxicitu/mutagenitu
This appropriation is intended to cover work on the fitting-out of buildings for the purposes of the physical and material safety of persons and propertyTato položka je určena na pokrytí prací spojených s úpravou budov, pokud jde o fyzické a materiální zabezpečení osob a majetku
Following to consultations with the Commission held on ‧ September ‧, the competent authorities of Kazakhstan (CAC) were heard by the Air Safety Committee on ‧ NovemberV návaznosti na konzultace s Komisí uskutečněné dne ‧. září ‧ Výbor pro leteckou bezpečnost dne ‧. listopadu ‧ vyslechl příslušné orgány Kazachstánu (CAC
The relevant technical expertise of the applicant, including expertise related to development work, research, safety and the environment, and how this expertise may actively contribute to cost-effective exploration and, as appropriate, the production of petroleum from the geographical area in questionPříslušné odborné znalosti žadatelů, včetně odborných znalostí vztahujících se k rozvojovým pracím, výzkumu, bezpečnosti a životnímu prostředí, a jak mohou tyto odborné poznatky aktivně přispět k nákladově účinnému průzkumu a, pokud je to vhodné, těžbě ropy v dotčené zeměpisné oblasti
Preparation, organisation and management of a European Week for Safety and Health at WorkPříprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Further safety assessment of these substances for other uses is being carried out by the SCCNFPSCCNFP v současnosti posuzuje jejich bezpečnost pro jiná použití
Accreditation and market surveillance relating to the marketing of products ***I- Common framework for the marketing of products ***I- Application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State ***I- Safety marking on consumer products (debateAkreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I- Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I- Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I- Označování bezpečnosti spotřebního zboží (rozprava
the protection of the public interest (e.g. public safety, international relations, monetary stability, legal proceedings, inspection and inquiry activitiesochrana veřejného zájmu (např. veřejná bezpečnost, mezinárodní vztahy, měnová stabilita, soudní řízení, kontrolní a vyšetřovací činnost
The sponsor should also discuss the clinical relevance of any findings in the non-clinical and clinical studies along with any recommendations for further monitoring of effects and safety in the clinical trialsZadavatel by měl také rozebrat klinickou významnost jakýchkoli poznatků uvedených v neklinických a klinických studiích, spolu s případnými doporučeními dalšího sledování účinků a bezpečnosti v klinických hodnoceních
It is obviously a good system which has very serious safety elements.Evidentně se jedná o dobrý systém, který má velmi významné bezpečnostní prvky.
The safety and efficacy of Ziagen in a number of different multidrug combination regimens is still not completely assessed (particularly in combination with NNRTIsBezpečnost a účinnost použití přípravku Ziagen v řadě různých kombinovaných režimů s více léčivými přípravky (zejména v kombinaci s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy) ještě není úplně zhodnocena
The authorities with responsibility for regulatory oversight of Sierra Leone have shown an insufficient ability to implement and enforce the relevant safety standards in accordance with their obligations under the Chicago ConventionOrgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy
Without prejudice to the outcome of the review referred to in recital ‧, within one year following the adoption of this Regulation the Commission should set up an evaluation programme for the Authority to re-evaluate the safety of the food additives that were already approved in the CommunityAniž je dotčen výsledek přezkumu uvedeného ve ‧. bodě odůvodnění, měla by Komise do jednoho roku od přijetí tohoto nařízení stanovit program hodnocení pro úřad, kterým by se znovu vyhodnotila bezpečnost potravinářských přídatných látek, které byly ve Společenství již schváleny
Health and safety conditions (Subsections ‧.‧.‧ andPodmínky ochrany zdraví a bezpečnosti (pododdíly ‧.‧.‧ a
Bar, Newspapers, Terrace, Non-Smoking Rooms, Rooms/Facilities for Disabled Guests, Elevator, Safety Deposit Box, Heating, Luggage Storage, All Public and Private spaces non-smoking.Bar, Denní tisk, Terasa, Nekuřácké pokoje, Pokoje/Zařízení pro tělesně postižené, Výtah, Trezor, Topení, Úschovna zavazadel, Všechny veřejné a soukromé prostory nekuřácké.
I would also like to thank the shadow rapporteurs on the Committee on Industry, Research and Energy for their constructive support and I would like to acknowledge the supportive opinion of the European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety concerning the BONUS programme.Ráda bych poděkovala i stínovým zpravodajům Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku za jejich konstruktivní podporu a ráda bych ocenila podpůrné stanovisko Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin týkající se programu BONUS.
The reviews of MCPA and MCPB did not reveal any open question to be addressed by the Scientific Committee on Plants or the European Food Safety Authority (EFSA) which has taken over the role of the latterZ přezkoumání MCPA a MCPB nevyplynuly žádné otevřené otázky, kterými by se měl zabývat Vědecký výbor pro rostliny nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EUBP), který převzal úlohu uvedeného výboru
Where a Member State has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another Member State, the rights of the former Yugoslav Republic of Macedonia under the safety provisions of the Agreement between the Member State that has designated the air carrier and the former Yugoslav Republic of Macedonia shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other Member State and in respect of the operating authorisation of that air carrierPokud členský stát určil leteckého dopravce, jehož regulativní kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, uplatňují se práva Bývalé jugoslávské republiky Makedonie podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií rovněž na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce
Review and analysis of safety issues and particularly the impact of reactor safety on nuclear power developmentKontrola a analýza otázek bezpečnosti, a zejména vliv bezpečnosti reaktorů na rozvoj jaderné energetiky
Significant difference has been identified with regard to clinical safetyByl zjištěn významný rozdíl v oblasti klinické bezpečnosti
with observations forming an integral part of the decision on the discharge for the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial yearobsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok
Showing page 1. Found 41007 sentences matching phrase "safety-pin".Found in 18.335 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.