Translations into Czech:

  • kód virtuální klávesy   
     
    A symbolic constant name, hexadecimal value, or mouse or keyboard equivalent that provides a hardware and language-independent method of identifying keyboard keys. Each virtual key code represents a unique keyboard key and also identifies the purpose of that key. The keyboard driver must provide one or more keyboard layouts that maps keyboard scan codes to the appropriate virtual key codes.

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

virtual-key code
kód virtuální klávesy

Example sentences with "virtual key code", translation memory

add example
en In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.
cs Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU.
en The removal of virtually all elements except sugars means the product no longer has the character of concentrated grape must of CN code
cs Odstraněním téměř všech složek mimo cukru výrobek ztratil charakter koncentrovaného hroznového moštu kódu KN
en Rights to numbers may also be allocated from a European numbering plan, including for example the virtual country code
cs Práva k číslům mohou být přidělována i z evropského číslovacího plánu, včetně například virtuálního kódu země „‧“, který byl přidělen členským státům Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT
en The.eu TLD should promote the use of, and access to, the Internet networks and the virtual market place based on the Internet, in accordance with Article ‧) of the Treaty, by providing a complementary registration domain to existing country code Top Level Domains (ccTLDs) or global registration in the generic Top Level Domains, and should in consequence increase choice and competition
cs TLD.eu by měla v souladu s čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen
en This provoked the resignation of Budisa from the presidency of the Social Liberal Party, inciting a virtual split in this key coalition partner, the only party in the government coalition that wanted to resist the Hague Tribunal.
cs Po tomto kroku Budiša rezignoval na své předsednictví v Sociálně-liberální straně, čímž v podstatě vyvolal rozkol uvnitř klíčového koaličního partnera a jediné strany ve vládní koalici, která chtěla haagskému soudu klást odpor.
en to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network services
cs poskytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb nebo služeb virtuálních sítí
en Virtualization systems - the DATASYS company is a key partner of the VMWare (VAC) and DELL companies for complete virtual infrastructure implementation including SAN for server consolidation and company application operation.
cs Systémy pro virtualizaci – společnost DATASYS je klíčovým partnerem společnosti VMWare (VAC) a DELL pro implementaci kompletní virtuální infrastruktury včetně SAN pro konsolidaci serverů a běh podnikových aplikací.
en After you have called it a double click, "pushes" it every 50 seconds virtually the key roles.
cs Poté, co jste nazval jej dvojklikem, "tlačí" na to každý 50 sekund prakticky klíčových rolí.
en The common and mandatory register and code of conduct, the corresponding sanctions and financial disclosure are key issues which are correctly included in this report.
cs Společný a povinný registr a kodex chování, odpovídající sankce a poskytování finančních informací jsou klíčové otázky, které do této zprávy poprávu patří.
en The collection of key families, associated concepts and code lists is called structural definitions
cs Soubor skupin klíčů, příslušných veličin a seznamů kódů se nazývá strukturální definice
en While the uniform application of the nomenclature is the key impetus for the Customs Code Committee in resolving classification issues, the following situations were identified
cs I když je Výbor pro celní kodex při řešení případů týkajících se sazebního zařazení veden hlavně jednotným uplatňováním celní nomenklatury, setkal se Účetní dvůr s těmito situacemi
en She must be duplicating the code key
cs Musí kopírovat šifrovací klíč
en The unique key code is held only by the researcher, so that he/she can identify the research subject under special circumstances (e.g. if follow-up medical attention is required
cs Kód k unikátnímu klíči má pouze výzkumný pracovník, který tak může za určitých okolností danou osobu identifikovat (např. je-li potřebný následný lékařský dohled
en Key-coded data are mentioned as an example, where personal data are earmarked by a code, while the key making the correspondence between the code and the common identifiers of the individuals is kept separately
cs Jako příklad toho, kdy jsou osobní údaje vyjádřeny kódem, přičemž klíč, který v sobě skrývá vztah mezi kódem a společnými identifikátory jednotlivce, se uchovává odděleně, se uvádějí údaje kódované s využitím klíče
en Jack, that component holds the key to Russian defence codes
cs Pokud jsem to pochopil, tak ta součástka je klíčem k ruským obranným kódům
en key family Number Name Description Code list
cs Skupina klíčů ‧ Číslo Název Popis Seznam kódů
en Computer, treat molecular sequence as binary code, and search for key
cs Počítači, ber části molekul jako binární kód. a najdi klíč
en They' il call a local locksmith, give them the key code for the model number of my car, and I' il have a new set of keys delivered in less than an hour
cs Zavolají zámečníka a dají mu číselný kód mého auta.Ani ne za hodinu budu mít nové klíčky
en Readiness codes should never be set to not ready status upon key-on or key-off
cs Pohotovostní kódy nesmí být nikdy nastaveny na není připraveno při pozici zapalování zapnuto nebo zapalování vypnuto
en Coded and uncoded attributes defined in the ECB_BSI‧, ECB_SSI‧, ECB_MIR‧, ECB_OFI‧, ECB_SEC‧, ECB_IVF‧, and ECB_PSS‧ key families
cs Kódované a nekódované atributy definované pro skupiny klíčů ECB_BSI‧, ECB_SSI‧, ECB_MIR‧, ECB_OFI‧, ECB_SEC‧, ECB_IVF‧ a ECB_PSS
en The key and lock code must not be visible
cs Kód klíče a zámku nesmí být zjevný
en Gracious living, ocean views and state- of- the- art security... including local patrols and... multi- code keys needed at all entrances and exits
cs Okouzlující bydlení, výhled na oceán a špičkové zabezpečení... včetně místních hlídek... a multi- kódovaných klíčů potřebných na všech vchodech
en Initiation codes, the commander' s launch key, irrelevant
cs Kódy ke spuštění, velitelův klíč k vypuštění, jsou irelevantní
en In order to exchange statistical messages, the data need to be structured according to precise key families, whose attached statistical concepts and code lists allows their content to be described adequately and unambiguously
cs Pro výměnu statistických zpráv musí být údaje strukturovány podle přesných skupin klíčů, jimž jsou přiřazeny statistické veličiny a seznamy kódů, které umožňují, aby jejich obsah byl popsán přesně a jednoznačně
Showing page 1. Found 44946 sentences matching phrase "virtual key code".Found in 13.259 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.