Translations into Czech:

  • kód virtuální klávesy   
     
    A symbolic constant name, hexadecimal value, or mouse or keyboard equivalent that provides a hardware and language-independent method of identifying keyboard keys. Each virtual key code represents a unique keyboard key and also identifies the purpose of that key. The keyboard driver must provide one or more keyboard layouts that maps keyboard scan codes to the appropriate virtual key codes.

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

virtual-key codekód virtuální klávesy

Example sentences with "virtual key code", translation memory

add example
In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU.
The removal of virtually all elements except sugars means the product no longer has the character of concentrated grape must of CN codeOdstraněním téměř všech složek mimo cukru výrobek ztratil charakter koncentrovaného hroznového moštu kódu KN
Rights to numbers may also be allocated from a European numbering plan, including for example the virtual country codePráva k číslům mohou být přidělována i z evropského číslovacího plánu, včetně například virtuálního kódu země „‧“, který byl přidělen členským státům Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT
The.eu TLD should promote the use of, and access to, the Internet networks and the virtual market place based on the Internet, in accordance with Article ‧) of the Treaty, by providing a complementary registration domain to existing country code Top Level Domains (ccTLDs) or global registration in the generic Top Level Domains, and should in consequence increase choice and competitionTLD.eu by měla v souladu s čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen
This provoked the resignation of Budisa from the presidency of the Social Liberal Party, inciting a virtual split in this key coalition partner, the only party in the government coalition that wanted to resist the Hague Tribunal.Po tomto kroku Budiša rezignoval na své předsednictví v Sociálně-liberální straně, čímž v podstatě vyvolal rozkol uvnitř klíčového koaličního partnera a jediné strany ve vládní koalici, která chtěla haagskému soudu klást odpor.
to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network servicesposkytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb nebo služeb virtuálních sítí
Virtualization systems - the DATASYS company is a key partner of the VMWare (VAC) and DELL companies for complete virtual infrastructure implementation including SAN for server consolidation and company application operation.Systémy pro virtualizaci – společnost DATASYS je klíčovým partnerem společnosti VMWare (VAC) a DELL pro implementaci kompletní virtuální infrastruktury včetně SAN pro konsolidaci serverů a běh podnikových aplikací.
After you have called it a double click, "pushes" it every 50 seconds virtually the key roles.Poté, co jste nazval jej dvojklikem, "tlačí" na to každý 50 sekund prakticky klíčových rolí.
The common and mandatory register and code of conduct, the corresponding sanctions and financial disclosure are key issues which are correctly included in this report.Společný a povinný registr a kodex chování, odpovídající sankce a poskytování finančních informací jsou klíčové otázky, které do této zprávy poprávu patří.
The collection of key families, associated concepts and code lists is called structural definitionsSoubor skupin klíčů, příslušných veličin a seznamů kódů se nazývá strukturální definice
While the uniform application of the nomenclature is the key impetus for the Customs Code Committee in resolving classification issues, the following situations were identifiedI když je Výbor pro celní kodex při řešení případů týkajících se sazebního zařazení veden hlavně jednotným uplatňováním celní nomenklatury, setkal se Účetní dvůr s těmito situacemi
She must be duplicating the code keyMusí kopírovat šifrovací klíč
The unique key code is held only by the researcher, so that he/she can identify the research subject under special circumstances (e.g. if follow-up medical attention is requiredKód k unikátnímu klíči má pouze výzkumný pracovník, který tak může za určitých okolností danou osobu identifikovat (např. je-li potřebný následný lékařský dohled
Key-coded data are mentioned as an example, where personal data are earmarked by a code, while the key making the correspondence between the code and the common identifiers of the individuals is kept separatelyJako příklad toho, kdy jsou osobní údaje vyjádřeny kódem, přičemž klíč, který v sobě skrývá vztah mezi kódem a společnými identifikátory jednotlivce, se uchovává odděleně, se uvádějí údaje kódované s využitím klíče
Jack, that component holds the key to Russian defence codesPokud jsem to pochopil, tak ta součástka je klíčem k ruským obranným kódům
key family Number Name Description Code listSkupina klíčů ‧ Číslo Název Popis Seznam kódů
Computer, treat molecular sequence as binary code, and search for keyPočítači, ber části molekul jako binární kód. a najdi klíč
They' il call a local locksmith, give them the key code for the model number of my car, and I' il have a new set of keys delivered in less than an hourZavolají zámečníka a dají mu číselný kód mého auta.Ani ne za hodinu budu mít nové klíčky
Readiness codes should never be set to not ready status upon key-on or key-offPohotovostní kódy nesmí být nikdy nastaveny na není připraveno při pozici zapalování zapnuto nebo zapalování vypnuto
Coded and uncoded attributes defined in the ECB_BSI‧, ECB_SSI‧, ECB_MIR‧, ECB_OFI‧, ECB_SEC‧, ECB_IVF‧, and ECB_PSS‧ key familiesKódované a nekódované atributy definované pro skupiny klíčů ECB_BSI‧, ECB_SSI‧, ECB_MIR‧, ECB_OFI‧, ECB_SEC‧, ECB_IVF‧ a ECB_PSS
The key and lock code must not be visibleKód klíče a zámku nesmí být zjevný
Gracious living, ocean views and state- of- the- art security... including local patrols and... multi- code keys needed at all entrances and exitsOkouzlující bydlení, výhled na oceán a špičkové zabezpečení... včetně místních hlídek... a multi- kódovaných klíčů potřebných na všech vchodech
Initiation codes, the commander' s launch key, irrelevantKódy ke spuštění, velitelův klíč k vypuštění, jsou irelevantní
In order to exchange statistical messages, the data need to be structured according to precise key families, whose attached statistical concepts and code lists allows their content to be described adequately and unambiguouslyPro výměnu statistických zpráv musí být údaje strukturovány podle přesných skupin klíčů, jimž jsou přiřazeny statistické veličiny a seznamy kódů, které umožňují, aby jejich obsah byl popsán přesně a jednoznačně
Showing page 1. Found 44946 sentences matching phrase "virtual key code".Found in 13.899 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.