Translations into Czech:

  • kód virtuální klávesy   
     
    A symbolic constant name, hexadecimal value, or mouse or keyboard equivalent that provides a hardware and language-independent method of identifying keyboard keys. Each virtual key code represents a unique keyboard key and also identifies the purpose of that key. The keyboard driver must provide one or more keyboard layouts that maps keyboard scan codes to the appropriate virtual key codes.

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

virtual-key code
kód virtuální klávesy

Example sentences with "virtual key code", translation memory

add example
en The removal of virtually all elements except sugars means the product no longer has the character of concentrated grape must of CN code
cs Odstraněním téměř všech složek mimo cukru výrobek ztratil charakter koncentrovaného hroznového moštu kódu KN
en In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.
cs Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU.
en Rights to numbers may also be allocated from a European numbering plan, including for example the virtual country code
cs Práva k číslům mohou být přidělována i z evropského číslovacího plánu, včetně například virtuálního kódu země „‧“, který byl přidělen členským státům Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT
en The.eu TLD should promote the use of, and access to, the Internet networks and the virtual market place based on the Internet, in accordance with Article ‧) of the Treaty, by providing a complementary registration domain to existing country code Top Level Domains (ccTLDs) or global registration in the generic Top Level Domains, and should in consequence increase choice and competition
cs TLD.eu by měla v souladu s čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen
en to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network services
cs poskytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb nebo služeb virtuálních sítí
en Virtualization systems - the DATASYS company is a key partner of the VMWare (VAC) and DELL companies for complete virtual infrastructure implementation including SAN for server consolidation and company application operation.
cs Systémy pro virtualizaci – společnost DATASYS je klíčovým partnerem společnosti VMWare (VAC) a DELL pro implementaci kompletní virtuální infrastruktury včetně SAN pro konsolidaci serverů a běh podnikových aplikací.
en This provoked the resignation of Budisa from the presidency of the Social Liberal Party, inciting a virtual split in this key coalition partner, the only party in the government coalition that wanted to resist the Hague Tribunal.
cs Po tomto kroku Budiša rezignoval na své předsednictví v Sociálně-liberální straně, čímž v podstatě vyvolal rozkol uvnitř klíčového koaličního partnera a jediné strany ve vládní koalici, která chtěla haagskému soudu klást odpor.
en After you have called it a double click, "pushes" it every 50 seconds virtually the key roles.
cs Poté, co jste nazval jej dvojklikem, "tlačí" na to každý 50 sekund prakticky klíčových rolí.
en Common procedures should be defined to ensure that the key elements of the interrogator code allocations are properly implemented
cs Měly by být definovány společné postupy pro zajištění, aby klíčové prvky přidělování dotazovacích kódů byly řádně prováděny
en Gracious living, ocean views and state- of- the- art security... including local patrols and... multi- code keys needed at all entrances and exits
cs Okouzlující bydlení, výhled na oceán a špičkové zabezpečení... včetně místních hlídek... a multi- kódovaných klíčů potřebných na všech vchodech
en But I need the code key..... because I am interested in the $‧ million..... in negotiable bearer bonds that you have locked in your vault..... and the computer controls the vault
cs Ale musím znát kód, protože mě zajímá ‧ miliónů dolarů v dluhopisech na doručitele, které máte zamčené v trezoru, a počítač ovládá ten trezor
en In order to exchange statistical messages, the data need to be structured according to precise key families, whose attached statistical concepts and code lists allows their content to be described adequately and unambiguously
cs Pro výměnu statistických zpráv musí být údaje strukturovány podle přesných skupin klíčů, jimž jsou přiřazeny statistické veličiny a seznamy kódů, které umožňují, aby jejich obsah byl popsán přesně a jednoznačně
en to allow key information to be recorded which is inadequately represented in the code list
cs umožnit, aby byly zaznamenány klíčové informace, které nejsou adekvátně zastoupeny v seznamu kódů
en The key and lock shall not be visibly coded
cs Kódování klíče a zámku nesmí být viditelné
en Computer, treat molecular sequence as binary code, and search for key
cs Počítači, ber části molekul jako binární kód. a najdi klíč
en The table below provides information on the attributes defined for each key family under consideration, on the level at which they are attached, their format and the name of the code lists from which coded attributes take their values
cs Níže uvedená tabulka poskytuje informaci o atributech vymezených pro každou dotčenou skupinu klíčů, o úrovni jejich přiřazení, o jejich formátu a o názvech seznamů kódů, z něhož kódované atributy odvozují své hodnoty
en Gracious living, ocean views and state of the art security.Including local patrols and multi- code keys needed at all entrances and exits
cs Okouzlující bydlení, výhled na oceán a špičkové zabezpečení... včetně místních hlídek... a multi- kódovaných klíčů potřebných na všech vchodech
en The physician information should contain the following key elements: Clear demarcation of the new formulation of NovoSeven from original NovoSeven, with clear descriptions of any differences in the vial sizes, colour codes and dosing and reconstitution instructions Clear information about their difference in concentration. Information about the potential safety risks of errors in dosing calculation resulting from the confusion between the two formulations and its possible clinical consequences (e. g. potential for thrombotic risk if overdose). Encouragement to report medications errors and their causes and consequences
cs Informace pro lékaře by měla obsahovat tyto klíčové body: • Jasné odlišení nového složení přípravku NovoSeven od původního složení s jasným popisem všech rozdílů ve velikosti injekčních lahviček, barevných kódů a dávkování i instrukcí pro přípravu roztoku. • Jasnou informaci o rozdílech v koncentracích. • Informaci o možných bezpečnostních rizicích při chybném výpočtu dávek, který by mohl být způsoben nejasnostmi mezi dvěma složeními a informaci o jeho možných klinických důsledcích (např. možné riziko trombózy při předávkování). • Výzvu k hlášení chyb v medikaci a jejich příčiny a důsledky
en key dates for the post-collection phase: e.g. starting and finishing dates for completeness, coding and plausibility checks, date of the quality check (congruency of results) and non-disclosure measures
cs klíčové termíny pro fázi následující po sběru: např. zahájení a ukončení etapy ověřování úplnosti, kódování, kontroly věrohodnosti, ověřování kvality (shoda výsledků) a opatření proti úniku informací
en The Verify Digital Signature command always uses the public key selected by the previous Manage Security Environment command, and the previous hash code entered by a PSO: hash command
cs Příkaz VERIFY DIGITAL SIGNATURE používá vždy veřejný klíč vybraný předchozím příkazem MANAGE SECURITY ENVIRONMENT, jakož předchozí Hash-Code vložený PSO: Hash příkaz
en The key to this strategy, in my view, is the creation of a European code of counter-terrorist procedure.
cs Klíčem k této strategii je podle mého názoru vytvoření evropského kodexu pro postup potírání terorismu.
en Each time series is coded using the MUFA key family shown below
cs Všechny časové řady se kódují pomocí skupiny klíčů MUFA, který je uveden níže
en There are seven safeguards on our vault and the code key' s only one of them
cs Na našem trezoru je sedm pojistek a ten kód odjistí jen jednu
Showing page 1. Found 44946 sentences matching phrase "virtual key code".Found in 17.677 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.