Translations into Czech:

  • kód virtuální klávesy   
     
    A symbolic constant name, hexadecimal value, or mouse or keyboard equivalent that provides a hardware and language-independent method of identifying keyboard keys. Each virtual key code represents a unique keyboard key and also identifies the purpose of that key. The keyboard driver must provide one or more keyboard layouts that maps keyboard scan codes to the appropriate virtual key codes.

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

virtual-key code
kód virtuální klávesy

Example sentences with "virtual key code", translation memory

add example
en Rights to numbers may also be allocated from a European numbering plan, including for example the virtual country code
cs Práva k číslům mohou být přidělována i z evropského číslovacího plánu, včetně například virtuálního kódu země „‧“, který byl přidělen členským státům Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT
en In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.
cs Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU.
en The removal of virtually all elements except sugars means the product no longer has the character of concentrated grape must of CN code
cs Odstraněním téměř všech složek mimo cukru výrobek ztratil charakter koncentrovaného hroznového moštu kódu KN
en The.eu TLD should promote the use of, and access to, the Internet networks and the virtual market place based on the Internet, in accordance with Article ‧) of the Treaty, by providing a complementary registration domain to existing country code Top Level Domains (ccTLDs) or global registration in the generic Top Level Domains, and should in consequence increase choice and competition
cs TLD.eu by měla v souladu s čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen
en This provoked the resignation of Budisa from the presidency of the Social Liberal Party, inciting a virtual split in this key coalition partner, the only party in the government coalition that wanted to resist the Hague Tribunal.
cs Po tomto kroku Budiša rezignoval na své předsednictví v Sociálně-liberální straně, čímž v podstatě vyvolal rozkol uvnitř klíčového koaličního partnera a jediné strany ve vládní koalici, která chtěla haagskému soudu klást odpor.
en Virtualization systems - the DATASYS company is a key partner of the VMWare (VAC) and DELL companies for complete virtual infrastructure implementation including SAN for server consolidation and company application operation.
cs Systémy pro virtualizaci – společnost DATASYS je klíčovým partnerem společnosti VMWare (VAC) a DELL pro implementaci kompletní virtuální infrastruktury včetně SAN pro konsolidaci serverů a běh podnikových aplikací.
en to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network services
cs poskytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb nebo služeb virtuálních sítí
en After you have called it a double click, "pushes" it every 50 seconds virtually the key roles.
cs Poté, co jste nazval jej dvojklikem, "tlačí" na to každý 50 sekund prakticky klíčových rolí.
en But I need the code key..... because I am interested in the $‧ million..... in negotiable bearer bonds that you have locked in your vault..... and the computer controls the vault
cs Ale musím znát kód, protože mě zajímá ‧ miliónů dolarů v dluhopisech na doručitele, které máte zamčené v trezoru, a počítač ovládá ten trezor
en the Safety management system provided by the company for the ship concerned includes key elements of this Code and has been assessed during the audit for issuance of the Document of Compliance or demonstrated for issuance of the Interim Document of Compliance
cs systém řízení bezpečnosti, který společnost pro dotyčnou loď zavedla, obsahuje klíčové prvky tohoto předpisu a byl posouzen během auditu uskutečněného za účelem vydání dokladu o shodě nebo předložen pro vydání prozatímního dokladu o shodě
en Each time series is coded using the MUFA key family shown below
cs Všechny časové řady se kódují pomocí skupiny klíčů MUFA, který je uveden níže
en The Verify Digital Signature command always uses the public key selected by the previous Manage Security Environment command, and the previous hash code entered by a PSO: hash command
cs Příkaz VERIFY DIGITAL SIGNATURE používá vždy veřejný klíč vybraný předchozím příkazem MANAGE SECURITY ENVIRONMENT, jakož předchozí Hash-Code vložený PSO: Hash příkaz
en a code of conduct between Parliament, the Council and the Commission, which would guarantee proper cooperation and the full involvement of those three EU institutions concerned in the appropriate further handling of the Integrated Guidelines, as key economic instruments needs to be established
cs je třeba vytvořit kodex chování mezi Parlamentem, Radou a Komisí, jenž by zaručoval řádnou spolupráci a plné zapojení těchto tří příslušných orgánů EU do vhodného dalšího zacházení s integrovanými hlavními směry jakožto klíčovým hospodářským nástrojem
en The common and mandatory register and code of conduct, the corresponding sanctions and financial disclosure are key issues which are correctly included in this report.
cs Společný a povinný registr a kodex chování, odpovídající sankce a poskytování finančních informací jsou klíčové otázky, které do této zprávy poprávu patří.
en A coded message, keyed to matching books
cs Kódovaná zpráva, spojená s určitými knihami
en Each time series is coded using the integrated economic accounts (IEA) key family shown below
cs Každá časová řada se kóduje pomocí skupiny klíčů integrovaných ekonomických účtů (IEA), která je uvedena níže
en For pre-ins and Greece before ‧, the code N is used for the currency of denomination in the last dimension of the series key instead of E
cs Pro nezúčastněné členské státy a Řecko před rokem ‧ se u poslední dimenze klíče řady použije pro označení měny namísto E kód N
en Gracious living, ocean views and state of the art security.Including local patrols and multi- code keys needed at all entrances and exits
cs Okouzlující bydlení, výhled na oceán a špičkové zabezpečení... včetně místních hlídek... a multi- kódovaných klíčů potřebných na všech vchodech
en Computer, treat molecular sequence as binary code, and search for key
cs Počítači, ber části molekul jako binární kód. a najdi klíč
en For us in the Socialist Group the key messages - and there are some very positive points here - are that we need good food-labelling regulation and we want to see front-of-pack labelling, if possible using colour coding, included in the forthcoming discussions.
cs Pro nás ve skupině sociálních demokratů je klíčovým poselstvím, a to velmi pozitivním, že potřebujeme kvalitní předpisy týkající se označování potravin a chceme, aby do chystaných diskusí bylo zahrnuto označování na přední straně obalu, pokud možno za použití barevných kódů.
en Coded and uncoded attributes defined for the ECB_BSI‧ key family
cs Kódované a nekódované atributy definované pro skupinu klíčů ECB_BSI
en The key and lock code must not be visible
cs Kód klíče a zámku nesmí být zjevný
en While the uniform application of the nomenclature is the key impetus for the Customs Code Committee in resolving classification issues, the following situations were identified
cs I když je Výbor pro celní kodex při řešení případů týkajících se sazebního zařazení veden hlavně jednotným uplatňováním celní nomenklatury, setkal se Účetní dvůr s těmito situacemi
en Regrets, once again, that no clear plan and code of practice has, to date, been agreed between Parliament, the Council and the Commission, which would guarantee appropriate cooperation and the full involvement of the three EU institutions concerned in the appropriate further handling of the Integrated Guidelines as a key instrument of the Lisbon Strategy; calls in this connection on the Council and the Commission to submit forthwith proposals for the close cooperation of the three EU institutions concerned with a view to the impending revision of the Integrated Guidelines
cs opět vyslovuje politování nad tím, že se Parlament, Rada a Komise doposud neshodly na jednoznačném plánu a kodexu chování, na jejichž základě by byla zajištěna náležitá spolupráce a plné zapojení těchto tří orgánů EU při dalším projednávání integrovaných hlavních směrů jako klíčového nástroje lisabonské strategie; vyzývá v této souvislosti Radu a Komisi, aby vzhledem k blížící se revizi integrovaných hlavních směrů neprodleně předložily návrhy pro úzkou spolupráci mezi těmito třemi orgány EU
Showing page 1. Found 44946 sentences matching phrase "virtual key code".Found in 11.676 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.