pronunciation: IPA: /ˈʃɪpɹɛk/ ˈʃɪpɹɛk , SAMPA: /"SIprEk/ "SIprEk  

Translations into Danish:

  • vrag   
    (  n)

Other meanings:

 
An event where a ship sinks or runs aground.
 
vessel
 
To wreck a boat through a collision or mishap.
 
A boat that has sunk or run aground so that it is no longer seaworthy.
 
to wreck a vessel
 
event
 
The loss of a ship in sea because of an accident.

Picture dictionary

vrag
vrag

    Show declension

Example sentences with "shipwreck", translation memory

add example
en The Danish islands and the area around the Baltic Sea are especially vulnerable to the pollution that can be caused by just one shipwreck.
da De danske øer og området omkring Østersøen er særligt følsomme over for den forurening bare et enkelt skibbrud kan forårsage.
en Subject: Violation by Greece of Regulation (EEC) No ‧/‧ on maritime cabotage- Risk of shipwreck as in the case of the Samina Express
da Om: Grækenlands overtrædelse af forordning (EF) nr. ‧/‧ om cabotagesejlads- risiko for skibbrud såsom med Samina Expres
en New Flame shipwreck P‧_TA
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten P‧_TA
en in writing. - (PT) The resolution adopted today in the European Parliament expresses solidarity with the victims of the shipwrecks that occurred in the Kerch Strait - that is, the Strait linking the Black Sea to the Sea of Azov - causing an environmental disaster.
da Den beslutning, der er vedtaget i Europa-Parlamentet dag i, udtrykker ikke solidaritet med ofrene fra skibsforlisene i Kertjstrædet - dvs. det stræde, der forbinder Sortehavet med det Asovske Hav - der er anledning til en miljøkatastrofe.
en We take this opportunity to call on the European Parliament to intervene and to force the P[amp]I Club and the companies which own the and the to pay the fines for the two shipwrecks so that their crews, which are being held hostage as scapegoats in Spain and Pakistan respectively, can be released.
da Vi vil benytte lejligheden til at opfordre Europa-Parlamentet til at gribe ind og tvinge P[amp]I Club og de rederier, der ejer og , til at betale bøderne i forbindelse med de to skibes forlis, så besætningerne, der nu tilbageholdes som syndebukke og gidsler i henholdsvis Spanien og Pakistan, kan løslades.
en The coordination of 27 different foreign and security policies is not the easiest of tasks, and you cannot blame the captain alone for the shipwreck.
da Koordineringen af 27 forskellige udenrigs- og sikkerhedspolitikker er ikke verdens letteste opgave, og man kan ikke lægge hele skylden for forliset på kaptajnen.
en O-‧/‧) by Gerardo Galeote and Luis de Grandes Pascual, on behalf of the PPE-DE Group, to the Commission: New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (B
da O-‧/‧) af Gerardo Galeote og Luis de Grandes Pascual for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen: Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algeciras-bugten (B
en New Flame shipwreck
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten
en The next item is the oral question (B5-0011/2000) by Mr Varela Suanzes-Carpegna, on behalf of the Committee on Fisheries, to the Commission, on the shipwreck of the Erika.
da Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel (B5-0011/2000) af Varela Suanzes-Carpegna for Fiskeriudvalget til Kommissionen om Erikas forlis.
en It is also the maintenance of ships, as demonstrated by the recent shipwreck of the double-hull cargo vessel, the ,off the coast of Norway, it is that we do not have ports of refuge, in violation of Community legislation, it is that we do not conduct proper port controls, again in violation of Community legislation.
da Det drejer sig også om vedligeholdelse af skibene, som det er kommet frem i forbindelse med det seneste forlis med det dobbeltskrogede fragtskib ud for den norske kyst, det drejer sig om, at vi ikke har nødhavne, hvilket er en overtrædelse af fællesskabslovgivningen, og det drejer sig om, at vi ikke foretager den nødvendige havnekontrol, hvilket også er en overtrædelse af fællesskabslovgivningen.
en Subject: Shipwreck in Greece and Community action
da Om: Skibbrud i Grækenland og EU's indsats
en We shall proceed to the next item on the agenda: the debate on the Commission Statement on the consequences of the shipwreck, off the Turkish coast, of a ship containing toxic ash.
da - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om følgerne af forliset, ud for Tyrkiets kyst, af et skib indeholdende giftig aske.
en New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algeciras-bugten (forhandling)
en This is of course being done under the cloak of technical and safety considerations: the identification and location of fishing vessels and, in cases of distress or shipwreck, helping them as quickly as possible.
da Man skjuler sig naturligvis bag betragtninger vedrørende teknik og sikkerhed: identificering og lokalisering af fiskerfartøjerne og den hurtigst mulige hjælpeindsats i tilfælde af havsnød eller forlis.
en New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (forhandling
en The next item is the Commission statement on the New Flame shipwreck and the pollution in Algeciras Bay.
da Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algeciras-bugten.
en Subject: Aids for shipwreck rescue operations
da Om: Støtte til redning af skibbrudne
en Establishing a European Maritime Safety Agency is the right move following a number of tragedies at sea over recent years, the worst of which, for Greece, was the shipwreck of the 'Samina' ferry boat.
da Oprettelsen af et europæisk agentur for søfartssikkerhed er en positiv foranstaltning efter de skibsfartstragedier, vi oplevede sidste år, hvor især færgen Saminas forlis var en voldsom begivenhed for os grækere.
en Subject: Shipwreck of the Sea Diamond at Santorini
da Om: Sea Diamonds forlis ved Santorini
en In the interest of everyone, Mr President, globalisation must be a ship that has more crew members and fewer shipwrecks.
da I alles interesse, hr. formand, skal globaliseringen være et skib med færre skibbrudne end besætningsmedlemmer.
en The Commission has repeatedly proven that it uses all the possibilities offered by the Solidarity Fund for the benefit of states hit by disasters, including mobilising the Solidarity Fund for the shipwreck of the .
da Kommissionen har gentagne gange vist, at den udnytter alle de muligheder, som Solidaritetsfonden giver stater, der rammes af naturkatastrofer. F.eks. blev Solidaritetsfonden mobiliseret i forbindelse med forlis.
en I simply gave the geographical location of the shipwreck as being Algeciras, Gibraltar.
da Jeg nævnte blot vragets geografiske position som Algeciras, Gibraltar.
en Calls on the Council and the Commission to ensure that the use of aid for individuals and businesses in the Spanish fisheries, seafood and fish-farming sectors can be maintained under Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ for all those who are still suffering from the effects of the shipwreck, especially the people and enterprises most directly affected; calls also on the Commission to put forward a proposal for French regions similar to that presented in the case of the Spanish coastal areas affected
da anmoder Rådet og Kommissionen om at sikre, at der fortsat kan ydes støtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ til alle de personer og virksomheder inden for den spanske fiskeri-, skaldyrs- og akvakultursektor, der stadig lider under følgerne af forliset, navnlig de mest direkte berørte personer og virksomheder; anmoder ligeledes Kommissionen om at forelægge et forslag, der omfatter de franske områder i lighed med det allerede forelagte forslag til fordel for de berørte spanske kystområder
en After the tragic accidents at sea over the last few years, and especially following the shipwreck of the Estonia , the Council, and to a large extent the Commission, were reduced to a state of near panic and, with a succession of proposals, directives, or recommendations, set about restoring some feeling of safety in the minds of the citizens of the EU, who were justifiably anxious about the level of ferry safety.
da Efter de tragiske ulykker på havet i den senere tid, og især efter Estonias forlis, blev Rådet og til dels også Kommissionen helt paniske og udsendte en stadig strøm af direktivforslag og henstillinger, i et forsøg på at genoprette tilliden til sikkerheden til søs i Unionens offentlige mening, hvor der ganske berettiget var bekymring for sikkerhedsniveauet under sørejser.
en Graham Watson and Dirk Sterckx, on behalf of the ALDE Group, on the New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (B
da Graham Watson og Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen om New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (B
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "shipwreck".Found in 0.987 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.