pronunciation: IPA: /ˈʃɪpɹɛk/ ˈʃɪpɹɛk , SAMPA: /"SIprEk/ "SIprEk  

Translations into Danish:

  • vrag   
    (  n)

Other meanings:

 
An event where a ship sinks or runs aground.
 
vessel
 
To wreck a boat through a collision or mishap.
 
A boat that has sunk or run aground so that it is no longer seaworthy.
 
to wreck a vessel
 
The loss of a ship in sea because of an accident.
 
event

Picture dictionary

vrag
vrag

    Show declension

Example sentences with "shipwreck", translation memory

add example
en Today, fortunately, modern technology can substantially reduce the danger, the uncomfortable conditions, accidents and shipwrecks.
da I dag kan den moderne teknologi lykkeligvis nedbringe risici, ulykker, skibbrud og dødsfald betragteligt.
en Jack has sailed the Black Pearl to Shipwreck Cove
da Jack er på vej til Skibbrudsbugten
en The EU, which is the wealthiest Community of states in the world, cannot allow itself to continue to allow a country to let dozens of shipwrecks perish in the sea due to a lack of practical measures.
da Det rigeste statssamfund i verden - EU - kan ikke tillade den skandale, vi lavede, da vi gav vores samtykke til, at et land tillader, at, at snesevis af skibsbrudne dør på havet på grund af manglen på materielle midler.
en Subject: Rescue of shipwrecked refugees
da Om: Redning af skibbrudne flygtninge
en whereas, in the light of their success, operations for the training of the specialist staff involved in the functioning of Frontex deserve to be continued, and should in particular be extended to staff from third countries who have to cooperate with Frontex on a daily basis in order to train them in sea rescue operations and the recovery of bodies in the event of shipwreck
da der henviser til, at foranstaltningerne til uddannelse af specialiseret personale, der er involveret i Frontex's virksomhed, har været så vellykkede, at de bør videreføres og navnlig udvides til ligeledes at omfatte personale i tredjelande, der dagligt samarbejder med Frontex, for at uddanne dem til at deltage i søredningsoperationer og bjærgning af lig i tilfælde af forlis
en That means the same in Benghazi, Misrata and the Mediterranean: it means saving those who are shipwrecked.
da Det betyder det samme i Benghazi, Misrata og Middelhavet, nemlig at man skal redde dem, der er i havsnød.
en New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (motions for resolutions tabled): see Minutes
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
en History, chronicles and the literature of all maritime and fishing nations are full of references to acts of heroism, to suffering, to tragedies and shipwrecks at sea involving both small and large fishing boats.
da De historiske optegnelser og litteraturen i alle lande ved havet og med fiskeri indeholder talrige beretninger om heltedåd, lidelse, dramaer og skibbrud til havs i små eller store fiskerfartøjer.
en By this time tomorrow, we will arrive at Shipwreck Cove, and you will be free
da Ved denne tid i morgen, ankommer vi til Skibbrudsbugten, og du vil være fri
en Is dismayed at the death of numerous immigrants in shipwrecks in the Mediterranean; condemns the criminal action of all those who profit from trafficking in human beings and believes that more should be done to clamp down on these criminal networks, many of which operate across borders
da er bestyrtet over, at en lang række indvandrere er omkommet under skibsforlis i Middelhavet; fordømmer de kriminelle handlinger blandt alle dem, der profiterer af handel med mennesker, og anser det for nødvendigt at styrke bekæmpelsen af disse ofte transnationale kriminelle netværk
en on behalf of the PPE-DE Group. - (ES) Mr President, Commissioner, it is eight months since the shipwreck of the New Flame and there is still a risk of further oil spills, especially oil emanating from the cargo contained in the wreck.
da Hr. formand, hr. kommissær! Det er otte måneder siden, New Flame forliste, og der er stadig risiko for yderligere olieudslip, især olie, som undviger fra vragets last.
en Geneva Convention ‧ for the Amelioration of the Conditions of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
da Genèvekonventionen (II) af ‧ til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen
en Consequences of the shipwreck, off the Turkish coast, of a ship containing toxic ash (statement followed by debate
da Følgerne af forliset, ud for Tyrkiets kyst, af et skib indeholdende giftig aske (redegørelse efterfulgt af forhandling
en We heard in an earlier report of shipwrecks off the European coast, and the European Parliament has repeatedly put safety at the top of its agenda.
da I en tidligere rapport hørte vi om skibsforlis ud for de europæiske kyster, og Europa-Parlamentet har flere gange sat sikkerhed øverst på dagsordenen.
en A subject that is extremely topical and, I would say, sometimes acute - and I refer to recent shipwrecks which we have discussed at length, both on the committee and in Plenary.
da Det er et meget aktuelt spørgsmål, som ofte har været helt akut - jeg tænker her på de seneste forlis, som vi har talt så meget om både i udvalget og i plenum.
en What makes this directive different from other similar European initiatives is that here we are being proactive, we are acting before we have a fatal disaster, whereas – as you know – in the past we have acted at Community level after shipwrecks or natural or other disasters.
da Det, som adskiller dette direktiv fra andre europæiske initiativer af tilsvarende indhold, er, at vi her handler på forhånd, inden der er sket skæbnesvangre katastrofer, hvor vi som bekendt først plejer at handle på fællesskabsniveau efter skibsulykker og naturkatastrofer og andre katastrofer.
en Paolo Costa, on behalf of the TRAN Committee, on the shipwrecks in the Kerch Strait in the Black Sea (B
da Paolo Costa for TRAN om skibsforlisene i Kertj-strædet i Sortehavet (B
en In the interest of everyone, Mr President, globalisation must be a ship that has more crew members and fewer shipwrecks.
da I alles interesse, hr. formand, skal globaliseringen være et skib med færre skibbrudne end besætningsmedlemmer.
en The recent terrible examples of the Prestige and Erika shipwrecks are there to remind us of our duty to be careful and to monitor vessel safety, but also of our responsibilities in the event of an environmental disaster.
da De seneste forfærdelige eksempler med havariet af Prestige og Erika er en påmindelse til os om vores forpligtelse til at være omhyggelige og at overvåge søfartssikkerheden, men også om vores ansvarsområder i tilfælde af en miljøkatastrofe.
en Since this programme was adopted, we have seen its effectiveness and the need for action at European level, not least when the was shipwrecked and during the fires of summer 2003.
da Siden dette program blev vedtaget, har det vist sin berettigelse, og at der vitterlig er behov for indsats på europæisk plan, navnlig i forbindelse med forlis og brandene i sommeren 2003.
en New Flame shipwreck
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten
en Question ‧ (Manuel Medina Ortega): Aids for shipwreck rescue operations
da Spørgsmål nr. ‧ (Manuel Medina Ortega): Støtte til redning af skibbrudne
en – Mr President, ladies and gentlemen, yet again this summer we have witnessed landings and shipwrecks every day that have led to hundreds of deaths in European waters.
da - Hr. formand, mine damer og herrer! Også her i sommer var vi hver dag vidner til landgange og skibbrud, der førte og fører til hundredvis af døde i de europæiske farvande.
en European Parliament resolution of ‧ April ‧ on the New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay
da Europa-Parlamentets beslutning af ‧. april ‧ om New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "shipwreck".Found in 0.951 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.