pronunciation: IPA: /ˈʃɪpɹɛk/ ˈʃɪpɹɛk , SAMPA: /"SIprEk/ "SIprEk  

Translations into Danish:

  • vrag   
    (  n)

Other meanings:

 
An event where a ship sinks or runs aground.
 
vessel
 
To wreck a boat through a collision or mishap.
 
A boat that has sunk or run aground so that it is no longer seaworthy.
 
to wreck a vessel
 
event
 
The loss of a ship in sea because of an accident.

Picture dictionary

vrag
vrag

    Show declension

Example sentences with "shipwreck", translation memory

add example
en New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (motions for resolutions tabled
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (indgivne beslutningsforslag
en We shall very soon - or so, at least, I hope - be making a statement on an amendment to the rules regarding shipwrecks, so that the polluter pays principle can be applied across the board.
da Vi vil meget snart - det håber jeg i hvert fald - udtale os om ændringen af de ordninger, der finder anvendelse i tilfælde af ulykker, for at princippet om, at forureneren betaler, kan anvendes konkret.
en In fact, we need to show solidarity and understanding towards fishermen, specifically towards those who, as has already been said, are now suffering the consequences of a terrible and criminal shipwreck.
da Fischler, en vis ligegyldighed over for fiskernes og fiskersamfundenes skæbne, en manglende følsomhed. Men der må vises solidaritet og forståelse over for fiskerne, ikke mindst over for dem, der, som det allerede er blevet sagt, nu er blevet ofre for et forfærdeligt og forbryderisk skibbrud.
en Could the Commission or Commissioner explain to me in what way the European Union can help Russia in the dismantling of shipwrecks and how it can stave off the nuclear radiation risk for our EU citizens?
da Kan Kommissionen eller kommissæren fortælle mig, hvordan Den Europæiske Union kan hjælpe Rusland med at bortskaffe skibsvrag og afværge den nukleare strålingsrisiko for vores EU-borgere?
en I ask that to save the European Union and relaunch it, so that together we can all avert the threat of real shipwreck.
da Dette anmoder jeg om for at redde og på ny sætte gang i Den Europæiske Union, for at vi alle i fællesskab kan undgå risikoen for et egentligt skibbrud.
en The best of Europe was shown on Sunday night when, in an extraordinary chain of human solidarity, the people of Lampedusa saved 500 shipwrecked people who were heading towards certain death.
da Søndag aften kom det bedste af Europa frem, da befolkningen på Lampedusa i en usædvanlig kæde af menneskelig solidaritet reddede 500 strandede mennesker, der gik den visse død i møde.
en Shipwrecks in the Sea of Asov/Black Sea and the subsequent oil pollution (vote)
da Skibsforlisene i Kertj-strædet i Sortehavet (afstemning)
en We heard in an earlier report of shipwrecks off the European coast, and the European Parliament has repeatedly put safety at the top of its agenda.
da I en tidligere rapport hørte vi om skibsforlis ud for de europæiske kyster, og Europa-Parlamentet har flere gange sat sikkerhed øverst på dagsordenen.
en If the Commission and the Council give a favourable welcome to the content of the report and put it into practice, in a few years we will have fewer accidents, fewer deaths, fewer shipwrecks and less risk at sea.
da Hvis Kommissionen og Rådet tager betænkningen til efterretning og omsætter den til virkelighed, vil der om nogle år være færre ulykker, færre dødsfald, færre skibbrud og færre risici på havet.
en I should like to begin with a picture that has been in all of our minds for some months: the photograph of 40 shipwreck survivors clinging to a tuna net in the middle of the Mediterranean for two days and two nights.
da Jeg vil gerne begynde med et billede, som vi alle har haft i tankerne i nogle måneder: fotografiet af 40 overlevende fra et skibbrud, der klynger sig til et tun-net midt i Middelhavet i to dage og to nætter.
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ June ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, France)- Commune de Mesquer v Total France SA, Total International Ltd (Directive ‧/‧/EEC- Waste management- Concept of waste- Polluter pays principle- Holder- Previous holders- Producer of the product from which the waste came- Hydrocarbons and heavy fuel oil- Shipwreck- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage- International Oil Pollution Compensation Fund
da Sag C-‧/‧: Domstolens dom (Store Afdeling) af ‧. juni ‧- Commune de Mesquer mod Total France SA og Total International Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation- Frankrig) (Direktiv ‧/‧/EØF- håndtering af affald- begrebet affald- princippet om, at forureneren betaler- indehaveren af affaldet- tidligere indehavere- producenten af det produkt, som affaldet hidrører fra- kulbrinter og fuelolie- skibsforlis- konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening- FIPOL
en It' s about this man who waits for people to get shipwrecked on this island
da Den handler om en mand der venter på folk lider skidsbrud på hans ø
en Since there are Member States which are in open breach of their international obligations concerning shipwreck rescue operations by refusing to accept in their territory persons rescued by vessels from other Member States, can the Council state whether it intends to adopt measures to ensure that the above obligations are complied with throughout the Union, including, where appropriate, aids to individuals or public institutions taking responsibility in terms of humanitarian obligations under international law?
da Eftersom en af EU's medlemsstater åbenlyst overtræder sine internationale forpligtelser med hensyn til redning af skibbrudne, idet den pågældende stat afslår på sit territorium at modtage personer, der er taget om bord på skibe fra andre medlemsstater. Vil Rådet træffe foranstaltninger for at sikre, at kravene overholdes på hele Unionens område, i givet fald bistand til enkeltpersoner og offentlige institutioner, der påtager sig byrderne i medfør af deres humanitære forpligtelser i medfør af folkeretten?
en Geneva Convention ‧ for the Amelioration of the Conditions of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
da Genèvekonventionen (II) af ‧ til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen
en First of all, we must shed some light on this shipwreck.
da Vi skal først og fremmest skabe fuld klarhed omkring dette forlis.
en After the tragic accidents at sea over the last few years, and especially following the shipwreck of the Estonia , the Council, and to a large extent the Commission, were reduced to a state of near panic and, with a succession of proposals, directives, or recommendations, set about restoring some feeling of safety in the minds of the citizens of the EU, who were justifiably anxious about the level of ferry safety.
da Efter de tragiske ulykker på havet i den senere tid, og især efter Estonias forlis, blev Rådet og til dels også Kommissionen helt paniske og udsendte en stadig strøm af direktivforslag og henstillinger, i et forsøg på at genoprette tilliden til sikkerheden til søs i Unionens offentlige mening, hvor der ganske berettiget var bekymring for sikkerhedsniveauet under sørejser.
en New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algeciras-bugten (forhandling)
en – Mr President, the shipwreck of the , carrying toxic waste without a consignee between Spain, Algeria and Turkey, and another ecological disaster, which will even have repercussions on the food chain, via fish, confirm what we too have been saying in the European Parliament for years now: that toxic waste management and pollution of the marine environment cannot be addressed solely as crimes, because everything still takes second place to safeguarding and increasing the profits of big business, which controls the sources of energy and production, and of shipowners, who control the means of transport.
da - Hr. formand, skibet , der sank med en last af giftigt affald uden modtager mellem Spanien, Algeriet og Tyrkiet, og den nye miljøkatastrofe, der også har konsekvenser for fødekæden via fiskene, bekræfter, hvad vi i årevis har påpeget her i Europa-Parlamentet, nemlig at håndtering af giftigt affald og forurening af havmiljøet ikke kun kan bekæmpes med bøder, fordi alt fortsat drejer sig om at sikre og øge profitten til storkapitalen, som kontrollerer energi- og produktionskilderne, og skibsrederne, som kontrollerer transportmidlerne.
en New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (forhandling
en Subject: Violation by Greece of Regulation (EEC) No ‧/‧ on maritime cabotage- Risk of shipwreck as in the case of the Samina Express
da Om: Grækenlands overtrædelse af forordning (EF) nr. ‧/‧ om cabotagesejlads- risiko for skibbrud såsom med Samina Expres
en A subject that is extremely topical and, I would say, sometimes acute - and I refer to recent shipwrecks which we have discussed at length, both on the committee and in Plenary.
da Det er et meget aktuelt spørgsmål, som ofte har været helt akut - jeg tænker her på de seneste forlis, som vi har talt så meget om både i udvalget og i plenum.
en Shipwrecks in the Kerch Strait in the Black Sea
da Olieforurening i Sortehavet og Azov-havet som følge af flere skibsforlis
en Calls on the Council and the Commission to ensure that the use of aid for individuals and businesses in the Spanish fisheries, seafood and fish-farming sectors can be maintained under Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ for all those who are still suffering from the effects of the shipwreck, especially the people and enterprises most directly affected; calls also on the Commission to put forward a proposal for French regions similar to that presented in the case of the Spanish coastal areas affected
da anmoder Rådet og Kommissionen om at sikre, at der fortsat kan ydes støtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ til alle de personer og virksomheder inden for den spanske fiskeri-, skaldyrs- og akvakultursektor, der stadig lider under følgerne af forliset, navnlig de mest direkte berørte personer og virksomheder; anmoder ligeledes Kommissionen om at forelægge et forslag, der omfatter de franske områder i lighed med det allerede forelagte forslag til fordel for de berørte spanske kystområder
en New Flame shipwreck
da Bulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten
en It is also powerless because the EU has shown itself to be incapable of preventing the predictable shipwreck of the oil tanker Prestige, which was 25 years old and flying a flag of convenience off the coast of Galicia.
da Og der er tale om magtesløshed, når det viser sig, at EU ikke kan forhindre olietankeren Prestiges forudsigelige forlis ved Galiciens kyst - skibet var 25 år gammelt og sejlede under bekvemmelighedsflag.
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "shipwreck".Found in 0.76 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.