Translations into Greek:

  • αποφεύγω   
  • διαφεύγω   
  • ξεφεύγω   

Other meanings:

 
avoid by dexterity, subterfuge, elude
 
To get away from by artifice.
 
evade (the law)
 
attempt to escape
 
To escape; to slip away; — sometimes with from.
 
To get away from by artifice; to avoid by dexterity, subterfuge, address, or ingenuity; to elude; to escape from cleverly; as, to evade a blow, a pursuer, a punishment; to evade the force of an argument.
 
escape or slip away
 
To attempt to escape; to practice artifice or sophistry, for the purpose of eluding.

Similar phrases in dictionary English Greek. (3)

fare evader
λαθρεπιβάτης
tax evade
φοροδιαφεύγω
tax evader
φοροκλέπτης

    Show declension

Example sentences with "evade", translation memory

add example
en The leader of the Socialist Party, Fatos Nano, managed to evade certain snares that had been set for him and certain provocations, and won the elections.
el Ο Φάτος Νάνο, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, κατάφερε να ξεπεράσει κάποιες παγίδες που του έστησαν ή κάποιες προβοκάτσιες και κέρδισε τις εκλογές.
en If you' re good enough to evade further pursuit, you' re going to attempt to sink shipping right here at the naval base in Norfolk
el Εάν είστε αρκετά καλοί να αποφύγετε την περαιτέρω καταδίωξη, θα προσπαθήσετε να βυθίσετε ένα πλοίο ακριβώς εδώ στη ναυτική βάση στο Νόρφολκ
en Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through their territories of the persons listed in the Annex, who are engaged in activities which help persons at large continue to evade justice for crimes for which the ICTY has indicted them or are otherwise acting in a manner which could obstruct the ICTY’s effective implementation of its mandate
el Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίζουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διαμέσου του εδάφους τους διέλευση των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα, τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες με τις οποίες διευκολύνονται ορισμένα πρόσωπα που παραμένουν ελεύθερα να συνεχίσουν να διαφεύγουν από τη δικαιοσύνη για εγκλήματα για τα οποία το ICTY τους έχει απαγγείλει κατηγορία, ή που προβαίνουν σε άλλες ενέργειες κατά τρόπο που ενδέχεται να εμποδίσει την ουσιαστική εκτέλεση από το ICTY της εντολής που του έχει ανατεθεί
en Drivers who speed may have a harder time evading Romanian cops
el Οι οδηγοί που τρέχουν ίσως δυσκολευτούν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς της Ρουμανίας
en Products often appear for sale on this market at prices significantly lower than the cost of production, which indicates that the customs system has been evaded.
el Τα προϊόντα πωλούνται συχνά σε αυτή την αγορά σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής, γεγονός που υποδεικνύει διαφυγή από το τελωνειακός σύστημα.
en Organisations such as Europol, Eurojust and Frontex do not fall under the European Convention on Human Rights. Police cooperation is still not Community law, and it evades scrutiny by national parliaments and the European Parliament.
el Οργανισμοί όπως η Europol, η Eurojust και ο Frontex δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. " αστυνομική συνεργασία δεν έχει ακόμα γίνει κοινοτικός νόμος και δεν υπόκειται στον έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
en If this House really wants to have an international system to prosecute this kind of war crime and crime against humanity, then we cannot evade our financial responsibility for such projects.
el Αν πράγματι θέλει το Σεβαστό Σώμα μας να υπάρξει μια διεθνής ποινική δίωξη γι' αυτού του είδους τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τότε δεν μπορούμε να αποποιηθούμε της οικονομικής ευθύνης τέτοιων σχεδίων.
en By Common Position ‧/‧/CFSP the Council adopted measures to prevent the entry into, or transit through, the territories of Member States of individuals who are engaged in activities which help persons at large continue to evade justice for crimes for which they have been indicted by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), or who are otherwise acting in a manner which could obstruct the ICTY's effective implementation of its mandate
el Το Συμβούλιο με την κοινή θέση ‧/‧/ΚΕΠΠΑ θέσπισε μέτρα ώστε να απαγορευθεί η είσοδος στα εδάφη των κρατών μελών ή η διέλευση από αυτά προσώπων που επιδίδονται σε δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν φυγόδικους να εκφεύγουν της δικαιοσύνης για εγκλήματα για τα οποία τους έχει απαγγελθεί κατηγορία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), ή άλλως προσπαθούν να παρεμποδίσουν την υλοποίηση της εντολής του ICTY
en A number of points of criticism have been made, not only of security issues of interest to the United States, but also matters of interest to the European Union, for example data protection standards, passenger data and the issue of SWIFT; these issues are being addressed openly rather than being evaded, and the Commission and the Presidency have already made it clear that all of them will be raised with the Americans.
el Ασκήθηκε κριτική σε μερικά σημεία, όχι μόνο σχετικά με την ασφάλεια των "ΠΑ, αλλά και θέματα που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα οι προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων, το θέμα των δεδομένων των επιβατών και του SWIFT. Τα θέματα αυτά συζητούνται ανοιχτά και δεν θα υπάρξουν υπεκφυγές. "
en She and other international officials have repeatedly criticised Croatian authorities for failing to put pressure on a network of supporters believed to be helping the fugitive evade justice
el Η ίδια καθώς και άλλοι διεθνείς αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επικρίνει τις αρχές της Κροατίας για την αδυναμία άσκησης πίεσης στο δίκτυο υποστηρικτών οι οποίοι πιστεύεται ότι βοηθούν τον φυγόδικο να αποφύγει τη δικαιοσύνη
en A day before the Security Council meeting, Serbian state security agents raided the homes of several individuals suspected to have been helping Mladic evade justice
el Μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, πράκτορες ασφαλείας του Σερβικού κράτους πραγματοποίησαν έφοδο στις οικίες αρκετών ατόμων, ύποπτων να έχουν βοηθήσει τον Μλάντιτς να διαφύγει της δικαιοσύνης
en Member States shall communicate to the Committee any information available on transfers or activity by Iran's Air's cargo division or vessels owned or operated by the IRISL to other companies, that may have been undertaken in order to evade the sanctions of, or in violation of the provisions of UNSCR ‧ , UNSCR ‧ , UNSCR ‧ or UNSCR ‧ , including the renaming or re-registering of aircraft, vessels or ships
el Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με μεταβίβαση ή δραστηριότητα του τμήματος εμπορευματικών αερομεταφορών των Ιρανικών Αερογραμμών ή σκαφών των οποίων την ιδιοκτησία ή την εκμετάλλευση έχουν οι ΝΓΙΔΙ, προς άλλες εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να επιχειρούνται με σκοπό την αποφυγή των κυρώσεων δυνάμει ή κατά παράβαση των διατάξεων των ΑΣΑΗΕ ‧ , ΑΣΑΗΕ ‧ , ΑΣΑΗΕ ‧ ή ΑΣΑΗΕ ‧ και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη μετονομασία ή τη μεταγραφή αεροσκαφών, σκαφών ή πλοίων
en The police action is part of " Operation Cobweb ", aimed at tax evaders
el Η κίνηση της αστυνομίας είναι μέρος του " Ιστού της Αράχνης ", που στοχεύει στη φοροδιαφυγή
en Now the jedi have split up to evade separatist forces as they attempt to escape The Citadel
el Τώρα οι Jedi έχουν χωριστεί για να αποφύγουν τις δυνάμεις των Αποσχιστών σε μια προσπάθεια να δραπετεύσουν από το Προπύργιο
en After announcing his resignation from politics on July ‧ th ‧ aradzic went into hiding, managing to evade justice for years on end, despite numerous attempts by NATO peacekeepers at his capture
el Όταν ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την πολιτική, στις ‧ Ιουλίου ‧ ο Κάρατζιτς άρχισε να κρύβεται και κατάφερε να αποφύγει το δίχτυ της δικαιοσύνης για πολλά χρόνια, παρά τις πολυάριθμες απόπειρες των κυανοκράνων να τον συλλάβουν
en As part of these efforts, in early July High Representative Paddy Ashdown froze the bank accounts and assets of members of the Karadzic family suspected of helping him evade arrest
el Ως μέρος αυτών των προσπαθειών, στις αρχές Ιουλίου ο Ύπατος Εκπρόσωπος Πάντυ Άσνταουν δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία των μελών της οικογένειας του Κάραζιτς υποπτευόμενος ότι τον βοηθούν να διαφύγει της σύλληψης
en The absence of a Community legal framework is creating the risk of abuses such as evading legislation on temporary secondment
el Η έλλειψη κοινοτικού νομικού πλαισίου δημιουργεί κίνδυνο καταχρήσεων όπως π.χ. καταστρατήγησης της νομοθεσίας σχετικά με την προσωρινή απόσπαση εργαζομένων
en This amendment would have a negative impact on the protection enjoyed currently by consumers and those who are insured, for it would authorise insurance groups to evade more easily the rules of solvency.
el Αυτή η τροπολογία θα είχε μια αρνητική επίπτωση στην προστασία την οποία απολαύουν σήμερα καταναλωτές και ασφαλισμένοι, αφού θα επέτρεπε στους ασφαλιστικούς ομίλους να παρακάμψουν πιο εύκολα τους κανόνες φερεγγυότητας.
en the winding-up or court-supervised administration and purchase of the old company are not merely devices aimed at evading application of the one time, last time principle: the Authority may determine that this was the case if, for example, the difficulties encountered by the purchaser were clearly foreseeable when it took over the assets of the old company
el η εκκαθάριση ή η δικαστική διαχείριση και η εξαγορά της παλαιάς επιχείρησης δεν αποτελούν απλώς τεχνάσματα για να αποφευχθεί η εφαρμογή του κανόνα της εφάπαξ ενίσχυσης: αυτό μπορεί να το διαπιστώσει η Αρχή εάν, για παράδειγμα, οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο αγοραστής ήταν σαφώς αναμενόμενες κατά την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού της παλαιάς επιχείρησης
en Emphasises that the EU's economic freedoms cannot be interpreted as granting undertakings the right to evade or circumvent national social and employment laws and practices, or to impose unfair competition on wages and working conditions; considers therefore that cross border actions of undertakings which may undercut terms and conditions of employment in the host country must be proportionate and cannot automatically be justified by the EC Treaty provisions on, for example, free movement of services or freedom of establishment
el τονίζει ότι οι οικονομικές ελευθερίες της ΕΕ δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως παροχή στις επιχειρήσεις του δικαιώματος να αποφύγουν ή να παρακάμψουν εθνικούς κοινωνικούς και εργασιακούς νόμους και πρακτικές, ούτε να επιβάλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό μισθών και εργασιακών συνθηκών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι διασυνοριακές δράσεις των επιχειρήσεων που ενδέχεται να υποσκάπτουν τους όρους απασχόλησης στη χώρα υποδοχής πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας και δεν μπορούν να δικαιολογούνται αυτομάτως από τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ που αφορούν για παράδειγμα την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης·
en They also evaded the substantive and procedural requirements of enhanced cooperation, included in Articles ‧, ‧A, ‧ and ‧A of the EU-Treaty
el Απέφυγαν επίσης τις ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις της ενισχυμένης συνεργασίας που περιλαμβάνονται στα άρθρα ‧, ‧A, ‧ και ‧A της Συνθήκης ΕΕ
en Unless this principle is adhered to between the Member States as well, a situation may arise in which certain countries evade their own recycling responsibilities by selling their waste elsewhere.
el Εάν δεν τηρηθεί η αρχή αυτή και μεταξύ των κρατών μελών, μπορεί να βρεθούμε ενώπιον μιας κατάστασης όπου ορισμένα κράτη, προκειμένου να αποφύγουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την ανακύκλωση των αποβλήτων τους, θα τα πωλούν αλλού.
en Paddy Ashdown has frozen the assets of ten Bosnian Serbs, said to be helping Radovan Karadzic and other war crimes suspects evade justice
el Ο Πάντυ Άσνταουν δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία δέκα Σερβοβόσνιων, οι οποίοι φέρονται να βοηθούν τον Ράντοβαν Κάραζιτς και άλλους υπόπτους για εγκλήματα πολέμου, προκειμένου να διαφύγουν της δικαιοσύνης
en It is a good measure, but we must also remember that a few months ago, a majority in the Italian Parliament approved the tax shield, which conceals tax evaders' identities and robs European citizens of VAT tax revenue.
el Πρόκειται για ένα ορθό μέτρο, αλλά πρέπει επίσης να ενθυμούμαστε ότι πριν από μερικούς μήνες μια μειοψηφία στο ιταλικό κοινοβούλιο ενέκρινε μια φορολογική ασπίδα, η οποία συγκαλύπτει την ταυτότητα όσων φοροδιαφεύγουν και αποστερεί από τους ευρωπαίους πολίτες τα φορολογικά έσοδα του ΦΠΑ.
en Any residents using them do so purely in order to evade tax.
el Στον βαθμό που στην εγχώρια αγορά γίνεται χρήση των ομολογιών αυτών, πρόκειται απλώς για φοροδιαφυγή.
Showing page 1. Found 444 sentences matching phrase "evade".Found in 1.182 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.