pronunciation: IPA: /stænd/ 'stænd , SAMPA: /st{nd/    

Translations into Greek:

 • στέκομαι   
  (Verb, Verbal  )
   
  remain motionless
   
  To be upright in an erect position, supported by the feet.
   
  to support oneself on the feet in an erect position
   
  to remain motionless
   
  to support oneself on the feet in an erect position
 • περίπτερο   
  (  n)
 • στήνω   
  (Verbal  )
 • κιόσκι   
  (  n)
   
  small building or booth
   
  small building or booth
 • δείχνω   
 • εμφανίζομαι   
 • φαίνομαι   
 • έχω   
 • ακινησία   
  (Noun  )
 • ακουμπώ   
 • ανέχομαι   
  (Verbal  )
 • αναπηδώ   
 • αντέχω   
 • βάθρο   
 • βάση   
  (Noun  )
 • βρίσκομαι   
  (Verbal  )
 • διατελώ   
  (Verbal  )
 • εκθετήριο αντικειμένων   
  (Noun  )
 • εξέδρα   
 • θέση   
  (Noun  )
 • ισχύω   
  (Verbal  )
 • κείμαι   
 • μένω όρθιος   
 • οπτική γωνία   
  (Noun  )
 • πάγκος   
  (Noun  )
 • παράπηγμα   
 • ράφι   
  (Noun  )
 • στάση   
 • στέκω   
 • σταμάτημα   
  (Noun  )
 • στασιμότητα   
  (Noun  )
 • συμβουλή   
 • υπάρχω   
  (Verbal  )
 • υπομένω   

Other meanings:

 
(transitive) This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.
 
(intransitive) To rise to one’s feet; to stand up.
 
A period of performance in a given location or venue.
 
(intransitive) To undergo; withstand; hold up.
 
A small building, booth, or stage, as in a bandstand or hamburger stand.
 
(intransitive) to be valid.
 
The platform on which a witness testifies in court; the witness stand or witness box.
 
(forestry) A contiguous group of trees sufficiently uniform in age-class distribution, composition, and structure, and growing on a site of sufficiently uniform quality, to be a distinguishable unit.
 
The mental position from which things are viewed.
 
platform on which a witness testifies in court
 
(intransitive) To be upright, support oneself on the feet in an erect position.
 
(transitive, negative) To tolerate.
 
place in an upright or standing position
 
act as an umpire
 
A designated spot where someone or something may stand or wait: taxi stand.
 
particular grove or other group of trees
 
(intransitive, cricket) To act as an umpire.
 
sports: grandstand
 
To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly.
 
UK: seek election
 
resolute, unwavering position
 
(to) stand
 
(transitive) To place in an upright or standing position.
 
undergo; withstand; hold up
 
designated spot where someone or something may stand or wait
 
A defensive position or effort.
 
A particular grove or other group of trees or shrubs.
 
A device to hold something upright or aloft.
 
(sports) grandstand (often in plural)
 
(intransitive) To remain motionless.
 
(intransitive, nautical) Of a ship or its captain, to steer, sail (in a specified direction, for a specified destination etc.).
 
An object or implement that is used to keep other objects in an upright position.
 
A resolute, unwavering position; firm opinion; action for a purpose in the face of opposition.
 
rise to one’s feet
 
(intransitive, UK) To seek election.
 
A standstill, a motionless state, as of someone confused, or a hunting dog who has found game.
 
device to hold something upright or aloft
 
send (off)
 
(cricket) A partnership.
 
(military, plural often stand ) A single set, as of arms.
 
be upright, support oneself on the feet in an erect position
 
tolerate

Picture dictionary

στέκομαι
στέκομαι
στέκομαι
στέκομαι
περίπτερο
περίπτερο

Similar phrases in dictionary English Greek. (40)

EC standing committee
μόνιμη επιτροπή ΕΚ
jack stand
τάκκος
make a stand for
υπερασπίζομαι, διεκδικώ
music stand
αναλόγιο
nothing was left standing
κολυμπηθρόξυλο
right to stand for election
δικαίωμα του εκλέγεσθαι
SASE: Stand-Alone Synchronization Equipment
Αυτόνομος εξοπλισμός συγχρονισμού
stand away
αφίσταμαι
stand by
αναμένω; υποστηρίζω
stand down
αποσύρομαι
stand fast
είμαι αμετάπειστος; είμαι ανυποχώρητος
stand firm
είμαι αμετάπειστος; είμαι ανυποχώρητος; αμύνομαι
stand for
υπερασπίζομαι; αποδεικνύει; αντιστοιχώ; εννοώ; δηλώνω; σημαίνει; φανερώνει; συμβολίζω; σημαίνω; αναπαριστώ; εννοεί; αντιπροσωπεύω
stand in for
αντικαθιστώ
stand in the gap
παρεμβαίνω, μεσολαβώ
stand out
ξεχωρίζω; εξέχω
stand pat
είμαι αμετάπειστος; είμαι ανυποχώρητος
stand still
μένω
stand up
εμφανίζομαι; στήνω; σηκώνομαι; αναπηδώ; στέκομαι; φαίνομαι; ανορθώνω
stand up for
υποστηρίζω; υπερασπίζομαι
stand upright
ανορθώνω
stand-alone
μεμονωμένος
Stand-alone
Αυτοδύναμος, ανεξάρτητος, αυτόνομος
stand-alone certification authority
μεμονωμένη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
stand-alone drive library
μεμονωμένη βιβλιοθήκη μονάδας
stand-alone network
αυτόνομο δίκτυο
stand-alone root
μεμονωμένη ρίζα
Stand-Alone Synchronization Equipment
Αυτόνομος εξοπλισμός συγχρονισμού
Stand-by
Εφεδρικός, υποστηρικτικός
stand-by condition
κατάσταση αναμονής
stand-by redundancy
εφεδρεία πλεονασμού
Stand-off insulator
μονωτήρας Στήριξης σε απόσταση
standing
αιώνιος; κατάσταση; αδιάκοπος
Standing
Μόνιμος, στάσιμος
Standing Stones of Stenness
Λίθοι του Στέννες
Standing Wave Ratio
Λόγος στασίμων κυμάτων
Standing-Wave Oscillator
Ταλαντωτής στάσιμων κυμάτων
SWO: Standing-Wave Oscillator
Ταλαντωτής στάσιμων κυμάτων
SWR: Standing Wave Ratio
Λόγος στασίμων κυμάτων
UN Standing Committee
Μόνιμη Επιτροπή του ΟΗΕ

    Show declension

Example sentences with "stand", translation memory

add example
en On the other hand, this agency naturally stands or falls with the technical assistance and political support of the Member States, which has all too often in the past proved problematic.
el Από την άλλη πλευρά, η εν λόγω υπηρεσία εξαρτάται ασφαλώς από την τεχνική αρωγή και την πολιτική ενίσχυση των κρατών μελών, κάτι που έχει αποδειχθεί προβληματικό σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν.
en And now would have us disregard truth even as it stands before us, tall and proud as a mountain
el Και τώρα μας κάνει ν' αγνοούμε την αλήθεια... παρ' όλο που αυτή ορθώνεται περιτρανα μπροστα μας
en Planistat stands accused of being involved in fraudulent activities, including helping to create slush funds by issuing bogus invoices and, subsequently, receiving payments from those slush funds
el Σύμφωνα με την κατηγορία, η εταιρία έχει εμπλακεί σε πράξεις απάτης και μεταξύ άλλων, συνήργησε με την έκδοση εικονικών τιμολογίων στη σύσταση μαύρων ταμείων και στη συνέχεια έλαβε παροχές από αυτά τα μαύρα ταμεία
en After a couple of years we won' t stand for that, will we?
el Μετά από μερικά χρόνια δεν θα το ανεχτούμε, ε
en Final plans have been made and nothing is going to stand in our way
el Τα σχέδια έγιναν και δεν θα μας εμποδίσει τίποτα
en Although the precise situation has still to be clarified - and I hope the budgetary authority will come to a definitive stand on this - there appears to be no room for a financial framework exceeding the ECU 1.3 million per year.
el Αν και η ακριβής κατάσταση δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη - ελπίζω βέβαια ότι η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή θα καταλήξει σε μία οριστική θέση πάνω σε αυτό το θέμα - φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τον καθορισμό ενός χρηματοδοτικού πλαισίου που να ξεπερνά τα 1, 3 εκατομμύρια Ecu ετησίως.
en Here too, we stand in unconditional solidarity with our British friends.
el Και εδώ, είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι με τους βρετανούς φίλους μας.
en So where do we stand today in the implementation of the project? As foreseen, the pre-qualification tendering procedure for the programme management unit was launched in June this year and the tenders will be opened on 20 July at the ACP Secretariat General.
el Έτσι λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος; Όπως προβλέπεται, η διαδικασία προεπιλογής του διαγωνισμού για τη μονάδα διαχείρισης του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 20 Ιουλίου στη Γενική Γραμματεία ΑΚΕ.
en I' il never stand in their way
el Δεν θα τους εμποδίσω
en to the Commission Regulation of ‧ November ‧ fixing the minimum selling prices for butter for the ‧th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No
el του κανονισμού της Επιτροπής, της ‧ης Νοεμβρίου ‧, για καθορισμό των ελαχίστων τιμών πώλησης βουτύρου για την ‧η ειδική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ
en Europe is called, now, to be more than decisive in taking a stand in the face of terrorism and taking action to counter it.
el Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη οφείλει με αποφασιστικότητα, και περισσότερο ακόμη, να λάβει θέση και να αναλάβει δράση κατά της τρομοκρατίας.
en But clearly that growth has not been the same in all countries, so the solutions cannot be the same for a country where over-production stands at 104 % and for others where the level of supply exceeds 470 %.
el Κοιτάξτε, όμως: αυτή η αύξηση δεν ήταν η ίδια σε όλες τις χώρες, και, επομένως, οι λύσεις δεν μπορούν να είναι οι ίδιες για μια χώρα όπου η υπερπαραγωγή είναι της τάξης του 104 % και για άλλες όπου το πλεόνασμα υπερβαίνει το 470 %.
en Let us not stand idly by in the face of the provocations that have taken place over the past two weeks.
el Ας μη μείνουμε αδρανείς μπροστά στις προκλήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων.
en The European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development has managed to stand firm in the face of the Commission's initial proposals, which we felt were far too liberal.
el Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη έχει κατορθώσει να μείνει ανυποχώρητη παρά τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες νιώσαμε ότι ήταν πάρα πολύ φιλελεύθερες.
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No
el Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Απριλίου ‧, για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ
en If the forest area in which the plot is located consists of mixed stands, different species or age structure, the buffer zone shall be enlarged to up to five times the potential maximum height of the trees in the plot
el Εάν η δασική περιοχή, στην οποία βρίσκεται η επιφάνεια, αποτελείται από μεικτές δασοσυστάδες, διαφορετικά είδη ή δομή ηλικίας, η ρυθμιστική ζώνη διευρύνεται μέχρι το πενταπλάσιο του εν δυνάμει μέγιστου ύψους των δένδρων στην επιφάνεια παρατήρησης
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the opening of a special standing invitation to tender for the resale on the internal market of approximately ‧ tonnes of paddy rice held for a long time by the Greek intervention agency
el Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Μαΐου ‧, για προκήρυξη ειδικής διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά περίπου ‧ τόνων ρυζιού paddy που κατέχονται από μακρού χρόνου από τον ελληνικό οργανισμό παρέμβασης
en Can you stand for me?
el Μπορεις να σηκωθεις για μενα
en Lastly, Commissioner, Madam President, let me add that the hypocrisy surrounding the issue of the Tobin tax added nothing to the intellectual standing of the European Union. For once, the European Union had the opportunity to show that it intended to have an effect on world affairs, to become more than what it actually is, simply one more piece of the jigsaw of liberal globalisation.
el Επιτρέψτε μου, τέλος, να προσθέσω, κύριε Επίτροπε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, ότι η υποκρισία που περιβάλλει την υπόθεση του φόρου Tobin δεν εξυψώνει κατ' ουδένα τρόπο το διανοητικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε εκεί, για μια φορά, την ευκαιρία να αποδείξει ότι επιθυμούσε να διαδραματίζει ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις διαφορετικό από αυτό που, σε τελευταία ανάλυση, είναι: ένα κομμάτι του παζλ της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.
en I can' t stand the looks I get from people, you know
el Δεν αντέχω το βλέμμα που μου ρίχνει ο κόσμος
en The council remains unwilling to destroy the weapon for fear it will weaken the resolve of the Jaffa to stand united against the Goa' uld
el Το συμβούλιο παραμένει απρόθυμο να καταστρέψει το όπλο από φόβο ότι θα αποδυναμώσει την αποφασιστικότητα των Τζαφά να σταθούν ενωμένοι έναντι των Γκοα' ούλντ
en I can remember standing in this Chamber and being asked what I was doing to press the Egyptians to come to an early agreement for the negotiations.
el Θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτήν εδώ την αίθουσα να δέχεται ερωτήσεις σχετικά με το ποιες ήταν οι ενέργειές μου για να πιέσω την Αίγυπτο να οδηγηθεί σε μια σύντομη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
en Prop stands must
el Το πλευρικό πόδι πρέπει
en whereas, in tandem with the process to create a free trade area between the EU and the SEMCs, the SEMCs must remove the political and economic obstacles which are currently standing in the way of the integration process throughout the area in order to achieve more fruitful collaboration amongst themselves
el λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τη διαδικασία για τη δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΧΝΑΜ, είναι απαραίτητο να άρουν οι ΧΝΑΜ τα υφιστάμενα πολιτικά και οικονομικά εμπόδια που επιβραδύνουν τη διαδικασία της ολοκλήρωσης σε ολόκληρη την περιοχή, με στόχο την πιο επωφελή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΧΝΑΜ
en You cannot possibly imagine how happy I am, how joyous I am to see you standing there... so fine and strong and handsome
el Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι, πόσο χαρούμενος είμαι, που σε βλέπω να στέκεσαι εκεί, τόσο καλός και δυνατός και όμορφος
Showing page 1. Found 16888 sentences matching phrase "stand".Found in 3.353 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.