pronunciation: IPA: /ɹəˈviːl/ rəˈviːl , SAMPA: /r@"vi:l/      

Translations into Hungarian:

 • megmutat   
   
  To have somebody see something.
 • mutat   
   
  To have somebody see something.
 • feltár   
 • leleplez   
 • ajtótok   
 • felfed   
 • fellebbenti a fátylat   
 • kijelent   
 • kimutat   
 • kinyilatkoztat   

Other meanings:

 
(transitive) To communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction.
 
The outer side of a window or door frame; the jamb.
 
(cinematography) A revelation; an uncovering of what was hidden.
 
reveal (i.e. a secret)
 
(transitive) To uncover; to show and display that which was hidden.
 
To uncover; to show and display that which was hidden.
 
to uncover
 
To make known something heretofore kept secret.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (2)

revealing
jellemző; leleplező

    Show declension

Example sentences with "reveal", translation memory

add example
en You go, leaving me in all the horror of my situation, after increasing it by what you have revealed to me.
hu Ön elmegy, és itt hagy ebben a szörnyű helyzetben, amelyet az imént elhangzott szavai még csak fokoztak.
en "By the light of the moon I took her with me up the mountain and revealed to her the caves of her ancestors, and gave her the few necklaces and the gold that was still hidden deep within the painted grottoes where others feared to go.
hu Holdvilágnál fölvittem a hegyekbe, megmutattam őseinek barlangjait, átadtam neki a néhány nyakéket és aranyat, amelyek még mindig a festett üregek mélyén rejtőztek, hova más ember félt betenni a lábát.
en In vivo studies have revealed no evidence of cleavage of the furoate moiety to form fluticasone
hu In vivo vizsgálatok nem igazolták a furoát rész lehasadását, így flutikazon képződését
en She revealed to him a hideous side of the night.
hu Az éjszakának undorító oldalát leplezetlenül feltárta előtte.
en Studies with venlafaxine in rats and mice revealed no evidence of carcinogenesis
hu A venlafaxinnal patkányokon és egereken végzett vizsgálatok nem tártak fel rákkeltő hatásra utaló bizonyítékot
en Regular wage audits may reveal successes or failures in combating wage discrimination.
hu A bérek rendszeres ellenőrzése feltárhatja a bérekben tapasztalható megkülönböztetés elleni küzdelem sikereit és kudarcait.
en It was not quite a sneer and, he hoped, revealed nothing.
hu Ezt éppen csak vicsorogva mondta, és remélte, hogy nem árult el vele semmit.
en General Guibaud for the SDECE said a complete check of their records had failed to reveal knowledge of the existence of a professional political killer outside the ranks of the OAS or its sympathisers, and who could not be completely accounted for.
hu Guibaud tábornok, a SDECE vezetője arról számolt be, hogy nyilvántartásukat átvizsgálva, egyetlen olyan, az OAS-on vagy az OAS-szal rokonszenvező körökön kívül álló hivatásos politikai bérgyilkosra sem akadtak, akit valamilyen okból ne kellett volna kizárni a gyanúsítottak közül.
en Repeated-dose toxicity studies in dogs of up to ‧ weeks duration and in cynomolgus monkeys of up to ‧ months duration revealed the liver as the primary target organ of toxicity of nilotinib
hu A kutyákon legfeljebb ‧ héten át, illetve cynomolgus majmokban legfeljebb ‧ hónapon át végzett ismételt dózisú toxicitási vizsgálatok alapján a nilotinib-toxicitás elsőszámú célszerve a máj
en An embryo-foetal developmental toxicity/perinatal developmental study has been performed in cynomologous monkeys at ‧, ‧ and ‧ mg/kg (‧ monkeys/group) and has revealed no evidence of harm to the foetuses due to adalimumab
hu Majmokon folytattak vizsgálatot a gyógyszernek az embrionális-magzati fejlődésre, illetve a perinatalis fejlődésre gyakorolt hatásának felmérésére, aminek során ‧, ‧ mg/kg illetve ‧ mg/kg dózisú adalimumabot adtak majmoknak (csoportonként ‧ majom volt), a magzati károsodás minden jele nélkül
en Here and there on the gallery floor, stone blocks turned over with slow uneasiness to reveal glowing magical glyphs.
hu Dühösen csattogó állkapcsokkal söpörtek végig a galérián, közben kőtömbök fordultak el kelletlenül, hogy mágikus jeleket fedjenek fel.
en It was the daughter who sent me the E-mail, revealing what she'd hidden from her parents until she was an adult.
hu A lány küldte nekem az e-mailt, feltárva, amit felnőttkoráig eltitkolt a szülei elől.
en Had I done so, I should have been revealed to him myself.
hu S ha megteszem, lelepleztem volna magam őelőtte.
en In the light of the economic takeoff of emerging economies and Southeast Asian countries, it is revealing to note that foreign direct investment (FDI) is indeed increasing in these regions, as are the EU's trade flows with them
hu A fejlődő gazdaságú és a délkelet-ázsiai országok gazdasági fellendülésének fényében figyelemreméltó, hogy a közvetlen külföldi befektetés (FDI) valóban nő ezekben a régiókban, csakúgy, mint az EU-val folytatott kereskedelmük mértéke
en Removing the leather heel counter has revealed an area of lining material and partly exposed textile material
hu Eltávolítva a bőr sarokkérget alatta bélésanyag és részben látható textilanyag található
en records revealing the identity of persons who have given evidence in the context of the safety investigation
hu a biztonsági vizsgálat keretében tanúvallomást tett személyek személyazonosságát felfedő adatok
en The interim evaluation reports of the existing Youth Programme and the public consultation on the future of Community's activity in education, training and youth reveal a strong and in some respects growing need for continuing cooperation and mobility in the youth field at European level, and press for a simpler, more user-friendly and more flexible approach to implement such action
hu A meglévő Ifjúság program időközi értékelő jelentései, valamint az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika területén a közösségi fellépés jövőjéről folytatott nyilvános konzultáció rámutatnak az európai szintű ifjúságpolitikai együttműködés folytatásának és a fiatalok mobilitásának sürgető, és bizonyos tekintetben növekvő szükségességére, és egyszerűbb, fokozottabban felhasználóbarát, valamint rugalmasabb megközelítést várnak el az ilyen fellépések végrehajtásakor
en Number of projects affected by the main problems revealed by the audit
hu Az ellenőrzés által felfedett hiányosságok előfordulásának gyakorisága az egyes projekteknél
en In this analysis, the sources of information shall not be revealed
hu Az elemzésben az információforrás nem fedhető fel
en The investigation did not reveal however that transport costs in Ukraine were not reasonably reflected in the records of the applicant
hu A vizsgálat azonban nem tárta fel, hogy az ukrán szállítási költségek ésszerűen tükröződnének a kérelmező nyilvántartásaiban
en These objectives are pursued by all the EU Member States, in fact, but comparative studies often reveal some interesting facts about the outcomes.
hu Valójában minden tagállam ezen célok elérésére törekszik, az összehasonlító tanulmányok azonban gyakran fednek fel érdekes tényeket az eredményekkel kapcsolatban.
en And presently I was shaking hands with both of them in the street, the sloping street, and everything was whirling and flying before the approaching white deluge, and a truck with a mattress from Philadelphia was confidently rolling down to an empty house, and dust was running and writhing over the exact slab of stone where Charlotte, when they lifted the laprobe for me, had been revealed, curled up, her eyes intact, their black lashes still wet, matted, like yours, Lolita.
hu Azután az utcán, a lejtős utcán kezet ráztam mindkettőjükkel, és minden örvénylett és lebegett a közelgő fehér özönvíz leheletétől, és egy rőzsegátat szállító philadelphiai teherautó magabiztosan egy üres ház elé gördült, és por szállt és kígyózott a járda fölött, melyen Charlotte hevert összezsugorodva, amikor föllebbentették előttem a pongyolaszárnyat, a szeme érintetlen volt, fekete pillái még nedvesek és kuszáltak, akár a tieid, Lolita.
en The word machine resonated in my mind, seemed important, seemed revealing, though I knew this could not be a machine.
hu A gép szó úgy visszhangzott az agyamban, mintha fontos, lenne, pedig tudtam, hogy ez a valami nem lehet gép.
en For the newborn, the clinical trials did not reveal any specific undesirable effects of atosiban
hu Az újszülöttekkel kapcsolatban a klinikai vizsgálatok során specifikus nem kívánt atozibán hatásokat nem figyeltek meg
Showing page 1. Found 5665 sentences matching phrase "reveal".Found in 2.351 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.