pronunciation: IPA: /ɹəˈviːl/ rəˈviːl , SAMPA: /r@"vi:l/      

Translations into Hungarian:

 • megmutat   
   
  To have somebody see something.
 • mutat   
   
  To have somebody see something.
 • ajtótok   
 • felfed   
 • fellebbenti a fátylat   
 • feltár   
 • kijelent   
 • kimutat   
 • kinyilatkoztat   
 • leleplez   

Other meanings:

 
To uncover; to show and display that which was hidden.
 
(cinematography) A revelation; an uncovering of what was hidden.
 
(transitive) To communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction.
 
The outer side of a window or door frame; the jamb.
 
(transitive) To uncover; to show and display that which was hidden.
 
To make known something heretofore kept secret.
 
to uncover
 
reveal (i.e. a secret)

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (2)

reveal oneself asmutatkozik
revealingjellemző; leleplező

    Show declension

Example sentences with "reveal", translation memory

add example
He slid back his pristine cuff to reveal a multi-function watch.A férfi felhajtotta elegáns mandzsettáját és felfedte az alatta lapuló, többfunkciós karórát.
The information that can be revealed by DNA profiles should thus be considered as dynamicA DNS profilokból leszűrhető információkat épp ezért dinamikusnak kellene tekinteni
The reviews of MCPA and MCPB did not reveal any open question to be addressed by the Scientific Committee on Plants or the European Food Safety Authority (EFSA) which has taken over the role of the latterAz MCPA-ra és az MCPB-re vonatkozó felülvizsgálat során nem merültek fel olyan kérdések, amelyek megkövetelték volna a növényügyi tudományos bizottsággal vagy az annak feladatkörét átvevő Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (EFSA) való egyeztetést
And kneeling, I hooked my fingernails around a slab and quickly lifted it to reveal a deep sepulcher with a single rotted coffin.Letérdeltem, begörbített ujjakkal alányúltam egy kőtáblának, és gyorsan fölemeltem.
whereas a Eurobarometer survey published in February ‧ revealed that ‧ out of ‧ Europeans claim to be active in a voluntary capacity and that close to ‧ % of respondents feel that voluntary activities are an important part of democratic life in Europemivel az Eurobarométer ‧ februárjában közzétett felmérése szerint ‧-ből ‧ európai saját bevallása szerint aktívan vállal önkéntes munkát, illetve a válaszadók ‧ %-a úgy véli, hogy az önkéntes tevékenység fontos részét képezi az európai demokratikus életnek
Increasing liberalisation of the gas and electricity sector, aimed at completing the internal market for electricity and natural gas, has revealed a need to review the current VAT rules on the place of supply of those goods, set out in the Sixth Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes-Common system of value added taxA villamos energia és földgáz belső piacának kiteljesítését célzó gáz-és villamosenergia-ágazat növekvő liberalizálása rávilágított annak szükségességére, hogy a belső piac összefüggésében felül kell vizsgálni a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer
Animal reproduction studies have not revealed any differences between insulin detemir and human insulin regarding embryotoxicity and teratogenicityAz állatkísérletes szaporodási vizsgálatok az embriotoxikus vagy teratogén hatást tekintve nem mutattak semmiféle különbséget a detemir inzulin és a humán inzulin között
The investigation did not reveal any difficulties encountered by the sampled Community producers in raising capitalA vizsgálat nem tárt fel semmiféle olyan nehézséget, amellyel a mintában szereplő közösségi gyártóknak a tőkebevonás terén szembe kellett volna nézniük
Now Clive was the one to burst out laughing, and the old man grinned, revealing his few remaining teeth.Most Clive-on volt a kacagás sora, az öreg meg vigyorgott, elővillant pár megmaradt foga.
The auditor of the feeder UCITS shall, in particular, report on any irregularities revealed in the audit report of the master UCITS and on their impact on the feeder UCITSA feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálója különösen a master-ÁÉKBV könyvvizsgálói jelentésében feltárt szabálytalanságokról és azoknak a feeder-ÁÉKBV-re gyakorolt hatásáról tesz jelentést
Furthermore, as electronic health records have become more widely used, the systems themselves have been dogged by scandals revealing many cases of hacking into electronic health recordsTovábbá az elektronikus egészségügyi nyilvántartások használatának elterjedésével a rendszerek maguk is botrányok tárgyává váltak, amelyek során az elektronikus egészségügyi nyilvántartások feltörésének számos esete lepleződött le
Disclosure of information concerning models should not, however, reveal sensitive business information or seriously impede innovationA modellekre vonatkozó információk közzététele nyomán azonban nem kerülhetnek nyilvánosságra üzleti szempontból érzékeny információk, és az nem akadályozhatja súlyosan az innovációt
This information may never jeopardise working methods nor include information that reveals sources, staff members or investigations of the designated authoritiesEz a tájékoztatás nem veszélyeztetheti a kijelölt hatóságok munkamódszereit, és nem tartalmazhat a kijelölt hatóságok információs forrásait, személyzetét, illetve nyomozásait felfedő információt
Words from the talking machine Lord Rutherford had revealed to her.A beszélő gépezet szavai, melyet Lord Rutherford mutatott meg neki.
However, the analysis of data from more than ‧ patients treated during phase I, ‧ and ‧ did not reveal any clinically relevant interactions with medicinal products commonly used in patients with AMI and concomitantly used with MetalyseMindazonáltal, a fázis I ‧ III. klinikai vizsgálatok több mint ‧ résztvevőjén nem észleltek klinikai szempontból számottevő kölcsönhatásokat a tenektepláz és az AMI kezelésekor mindennaposan használt készítmények egyidejű alkalmazása esetén
Examination of the question referred to the Court has revealed no factor of such a kind as to affect the validity of Articles ‧, ‧ and ‧(b) of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplementsAz előterjesztett kérdések vizsgálata során egyetlen olyan elem sem merült fel, amely az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ‧. cikke, ‧. cikkének bekezdése és ‧. cikke második bekezdésének b) pontja rendelkezéseinek érvényességét érintené
Italy is truly a champion of liberty, indeed of libertinage - so to speak - as one can infer from reading its newspapers, which Mr Berlusconi wants to gag, which he is suing because they reveal, among other things, his personal relationships, through which channel he also chooses political candidates.Olaszország valóban a szabadság bajnoka, sőt inkább a szabadosság bajnoka - hogy úgy mondjam -, amit az olasz újságok is bizonyítanak, amelyeket Berlusconi úr el akar hallgattatni, amelyeket azért perel be, mert feltárják többek között a személyes kapcsolatait, amely kapcsolatokon keresztül választja ki a politikai jelölteket is.
Except in cases of force majeure, if a check reveals that the aid applied for or paid is higher than that actually due under the provisions of this RegulationVis major esete kivételével, ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a kérelmezett vagy kifizetett támogatás nagyobb összegű, mint amennyi e rendelet rendelkezései szerint jár
This of course is the way to talk to dragons, if you don't want to reveal your proper name (which is wise), and don't want to infuriate them by a flat refusal (which is also very wise).Természetesen ez a módja a sárkányokkal való beszélgetésnek, ha nem akarjuk felfedni az igazi nevünket (ami bölcs dolog), és nem akarjuk feldühíteni őket egyszerű visszautasítással (ami szintén nagyon bölcs dolog).
If inspection does not reveal the presence of water, or in case of doubt, the CIL shall be measured by the method described in V.‧ after lightly shaking the reflex reflecting device to remove excess water from the outsideAmennyiben a vizsgálat nem mutatja ki víz jelenlétét, illetve kétség esetén a fényvisszaverõnek a felesleges víz külsejérõl való eltávolítása céljából történõ kismértékû rázását követõen az V.‧. pontban meghatározott módszerrel meg kell mérni a fényerõsség együtthatót (FEE
Mr Spiro is on the verge of revealing the killerHallottam róla.Már sok fontos ügyet megoldott
This investigation had revealed that the SWR (covered) and produced by Silur had been imported into the European Community in significant quantities with a declared false origin of another third countryA vizsgálat kimutatta, hogy a Silur által termelt szigetelt acél drótköteleket és kábeleket jelentős mennyiségben hozták be az Európai Közösségbe téves származásmegjelöléssel
In this regard, moreover, a recent study, which has just been published in France, reveals the considerable socio-economic costs resulting from this disease: more than EUR 10 million a month for the medical care and supervision of patients alone.Egy Franciaországban nemrég publikált tanulmány rámutat a betegség okozta jelentős társadalmi-gazdasági költségekre: havi több mint 10 millió EUR csak a betegek orvosi ellátásra és felügyeletére.
We, the European Verts, would like to point out that the banking crisis particularly reveals the inadequacy of common European rules and that, in this area as in many others, there is a need for more of Europe, not less of Europe.Mi, az európai zöldek, szeretnénk rámutatni arra, hogy a bankválság igen markánsan igazolja a közös európai szabályozás elégtelenségét, továbbá, hogy itt, de más területen is, még több Európára, tehát nem kevesebb Európára van szükségünk.
The review of laminarin, methoxyfenozide and s-metolachlor did not reveal any open questions or concerns, which would have required a consultation of the Scientific Committee on Plants or of the European Food Safety AuthorityA laminarin, a metoxifenozid és az S-metolaklór felülvizsgálata során nem merültek fel olyan kérdések vagy vonatkozások, amelyek megkövetelték volna a növényügyi tudományos bizottsággal vagy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal való egyeztetést
Showing page 1. Found 5665 sentences matching phrase "reveal".Found in 2.962 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.