pronunciation: IPA: /ˈbɪzˌnəs/ ˈbɪznɪs , SAMPA: /"bIzn@s/ /"bIznIs/        

Translations into Khmer:

 • ជំនួញ 
   
  An entity that provides goods and/or services to others.
   
  The activity, position or site associated with commerce or the earning of a livelihood.
 • ពាណិជ្ជកម្ម 
   
  a task or duty

Other meanings:

 
(uncountable) Private commercial interests taken collectively.
 
(uncountable) One's dealings; patronage.
 
(countable) A particular situation or activity.
 
business (condition)
 
Commercial, industrial or financial activity.
 
something involving one personally
 
(uncountable) The volume or amount of commercial trade.
 
particular situation or activity
 
occupation, work or trade of a person
 
information that should to be conveyed
 
(uncountable) The management of commercial enterprises, or the study of such management.
 
Supporting business, conducive to the conduct of business.
 
(transaction of) business
 
Of, to, pertaining to or utilized for purposes of conducting trade, commerce, governance, advocacy or other professional purposes.
 
business class
 
volume or amount of commercial trade
 
(travel, uncountable) Business class, the class of seating provided by airlines between first class and coach.
 
(slang, uncountable) Excrement, particularly that of a non-human animal.
 
Professional, businesslike, having concern for good business practice.
 
(countable, rare) The collective noun for a group of ferrets.
 
management of commercial enterprises
 
(acting) Action carried out with a prop or piece of clothing, usually away from the focus of the scene.
 
(countable) A specific commercial enterprise or establishment.
 
collective noun for a group of ferrets
 
(uncountable) Commercial, industrial, or professional activity.
 
private commercial interests taken collectively
 
(uncountable) Something involving one personally.
 
commercial enterprise or establishment
 
(uncountable, slang, UK) Something very good; top quality. (possibly from "the bee's knees")
 
commercial, industrial or professional activity
 
patronage
 
(countable) A person's occupation, work, or trade.
 
(uncountable, parliamentary procedure) Matters that come before a body for deliberation or action.
 
(countable) An objective or a matter needing to be dealt with.

Similar phrases in dictionary English Khmer. (10)

Business Applications
កម្មវិធីអាជីវកម្ម
business card
នាមប័ណ្ណ
Business Card
នាមប័ណ្ណ
Business Contact Manager
Business Contact Manager
busy
រវល់; ដែលជាប់រវល់; រវីរវល់
Busy
រវល់
do business
នោម
Electronic Business Card
នាមប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច
line busy
បណ្ដាញរវល់
paying business
ជំនួញដែលផ្ដល់ ចំណេញ

    Show declension

Example sentences with "business", translation memory

add example
en Web Presence allows you to publicize your & im; presence on the Web. Give it the path to a file on an & FTP; server (for example), and it will upload a short piece of & HTML; to that file, which you can include in your homepage. & kde; 's network transparency makes this simple. Useful for bloggers to make friends with, or you could use it to use & im; in your business
km វត្តមាន​តំបន់​បណ្ដា​អនុាត​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​វត្តមាន IM របស់​អ្នក​ជា​សាធារណៈ​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដា & ‧; ។ ផ្ដល់​ផ្លូវ​ឲ្យ​វា​ទៅ​ឯកសារ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ FTP (ឧទាហរណ៍) ហើយ​វា​នឹង​ផ្ទុ​ឡើង​ំណាត់​ខ្លី​នៃ HTML ទៅ​ឯកសារ​នោះ ដែល​អ្នក​អាច​រួម​បញ្ចូល​្នុង​គេហ​ទំព័រ​របស់​អ្នក & ‧; ។ តម្លាភាប​បណ្ដា​របស់ KDE ធ្វើ​ឲ្យ​នេះ​ាន់​តែ​ធម្មតា & ‧; ។ មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់ blogger ដើម្បី​បង្ើត​មិត្តភក្តិ ឬ​អ្នក​អាច​ប្រើ​វា​ដើម្បី​ប្រើ IM នៅ​្នុង​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​អ្នក & ‧; ។
en KOrganizer Free/Busy Configuration
km ារ​ំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ទំនេរ/រវល់ របស់ KOrganizerName
en Check this option if you want & korganizer; to remember your password and skip asking you each time it upload your Free/Busy information
km ធី​ជម្រើស​នេះ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ & korganizer; ចងចាំ​ពា្យ​សម្ងាត់​របស់អ្នក ហើយ​រំលង​ពី​ារ​សួរ​រាល់ពេល​ដែល​វា​ផ្ទុ​ឡើង​ព័ត៌មាន​ទំនេរ​/​រវល់ & ‧; ។
en The free/busy information represents an availability schedule. By presenting the intervals when one already has previous commitments, others can avoid arranging appointments for these periods. Note that only the times are published, not the events, reasons or attendees
km ព័ត៌មាន​ទំនេរ​/​រវល់​គឺ​តំណាង​ឲ្យ​តារាង​ពេលវេលា​ដែល​មាន & ‧; ។ ដោយ​បង្ហា​ចន្លោះពេល​នៅពេល​ដែល​មាន​ារ​សន្យា​ពី​មុន​រួចហើយ ចន្លោះ​ពេល​ផ្សេងទៀត​អាច​ជៀសវាង​ារ​រៀបចំ​ារ​ណាត់​ជួប​សម្រប់​ំឡុង​ពេល​ទាំងនេះ & ‧; ។ ចំណាំ​ថា​មាន​តែ​ពេលវេលា​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ មិនមែន​ព្រឹត្តិារណ៍ ហេតុផល ឬ​អ្នក​ចូលរួម​ឡើយ & ‧; ។
en Retrieve other peoples ' free/busy information automatically
km ទៅយក​ព័ត៌មាន​ទំនេរ​/​រវល់​របស់​មនុស្ស​ដទៃ​ទៀត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ
en The traditional way to indicate that your computer is busy is to modify the cursor, and you can turn this on by choosing a Busy Cursor
km វិធី​ចាស់ៗ​ដើម្បី​ចង្អុល​បង្ហា​ថា ុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​រវល់ ​គឺ​ត្រូវ​ែប្រែ​ទស្សន៍​ទ្រនិច ហើយ​អ្នក​អាច​បើ​វា​ដោយ​ជ្រើស ទស្សន៍​ទ្រនិច​រវល់ & ‧; ។
en & Mail Free Busy Information
km អ៊ីមែល​ព័ត៌មាន​ទំនេរ/រវល់
en Enter the & URL; for the server on which your Free/Busy information shall be published. Ask the server administrator for this information
km បញ្ចូល & URL; សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទំនេរ/រវល់​របស់​អ្នក & ‧; ។ សួរ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​នេះ & ‧; ។
en Could not close busy database
km មិន​អាច​បិទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​រវល់ & ‧; ។
en Generate free/busy and activate alarms for
km បង្ើត​​ ទំនេ/រវល់ និង ធ្វើ​ឲ្យការជូនដំណឹងសកម្មសម្រាប់ & ‧; ៖
en Enter the & URL; for the server on which your Free/Busy information shall be fetched. Ask the server administrator for this information
km បញ្ចូល & URL; ឲ្យ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ដែល​អាច​ទៅ​ប្រមូល​យក​ព័ត៌មាន​ទំនេរ​/​រវល់​របស់​អ្នកបាន & ‧; ។ ចំពោះ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​សួរ​អ្នកគ្រប់គ្រង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ & ‧; ។
en This free/busy list was canceled
km បញ្ជី​ទំនេរ/រវល់​នេះ ត្រូវ​បាន​លុបចោល
en If you have access to a eGroupware Server, version ‧, add this resource in order to be able to to save (and load) events, free/busy information and to-dos to the server. To add the resource, you will need to know the server & URL;, your user name and your password. There is support for storage of contacts, so you may want to configure & kaddressbook; resource
km ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ចូលដំណើរការ​ទៅាន់ ម៉ាស៊ីន​បម្រើ eGroupware ំណែ ១. ០ សូម​បន្ថែម​ធនធាន​នេះ​ដើម្បី​អាច​រក្សាទុ (និង​ផ្ទុ) ព្រឹត្តិារណ៍ ព័ត៌មាន​ទំនេរ​/​រវល់ និង​ារងារ​ដែលត្រូវ​ធ្វើ​ទៅាន់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ & ‧; ។ ដើម្បី​បន្ថែម​ធនធាន អ្នក​ត្រូវ​ស្គាល់​ពី & URL; របស់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ ឈ្មោះ​អ្នកប្រើ​របស់​អ្នក និង​ពា្យ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក & ‧; ។ មាន​ារគាំទ្រ​សម្រាប់​ារផ្ទុ​ទំនា់ទំនង ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​​ំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ធនធាន​របស់ & kaddressbook; បាន & ‧; ។
en This is a Free Busy Object
km នេះ​ជា​វត្ថុ​ទំនេរ/​រវល់no recurrence
en Email your Free Busy information to one or more email addresses
km ផ្ើ​អ៊ីមែល​ព័ត៌មាន​ទំនេរ រវល់​របស់​អ្នក​ទៅ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​មួយ ឬ​ច្រើន & ‧; ។
en Enter event details. Use tabs General, Recurrence, Attendees, Free/Busy and Attachments to move around the dialog and access all the event 's characteristics
km បញ្ចូល​សេចក្ដី​លម្អិត​របស់​ព្រឹត្តិារណ៍ & ‧; ។ ប្រើ​ផ្ទាំង ទូទៅ ើតឡើង​ដដែលៗ អ្នក​ចូលរួម ទំនេរ​/​រវល់ និង ឯកសារ​ភ្ជាប់ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​្នុង​ប្រអប់ និង​ចូល​ដំណើរការ​លើ​លក្ខណៈ​ទាំងអស់​របស់​ព្រឹត្តិារណ៍ & ‧; ។
en Addition to the free/busy list
km បន្ថែម​ពី​លើ​បញ្ជី​ទំនេរ/រវល់
en Block free/busy and alarms locally
km ប្លុ​ទំនេរ/រវល់ និង​ជូនដំណឹង​មូលដ្ឋាន
en You should only need to configure a proxy server if your network administrator requires it (if you are a dial-up user, that would be your internet service provider or ISP). Otherwise, especially if you are feeling a bit confused about this proxy business, but everything seems to be fine with your internet connection, you do n't need to change anything
km អ្នក​គួរតែ​ត្រូវ​ំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី ប្រសិន​បើ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​បណ្ដា​របស់​អ្នក​ត្រូវ​ារ​វា (ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​តាម​អ៊ីនធឺណិត ដែល​នឹង​ជា​្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត ឬ ISP) & ‧; ។ ម្យ៉ាងវិ​ទៀត ជាពិសេស​ប្រសិន​បើ​អ្នក​​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ខុស​បន្តិច​អំពី​ពាណិជ្ជកម្ម​ប្រូកស៊ី ប៉ុន្តែ​អ្វី​ៗ​ទាំងអស់​ហា់​ដូចជា​ល្អ​ជាមួយ​នឹង​ារតភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​មិន​ចាំបាច់​ផ្លាស់ប្ដូរ​អ្វី​ទាំងអស់ & ‧; ។
en Press this button to zoom the free/busy schedule chart so that you can see the entire duration of the event on it
km សង្កត់​ប៊ូតុង​នេះ ដើម្បី​ពង្រី​គំនូសតាង​តារាង​ពេលវេលា​ទំនេរ/​រវល់ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ថិរវេលា​ទាំងអស់​នៅលើ​វា​បាន & ‧; ។
en The device may be busy, that is, still in use by another application or user. Even such things as having an open browser window on a location on this device may cause the device to remain in use
km ឧបករណ៍​ប្រហែល​ជា​ំពុង​រវល់ ដែល​កម្មវិធី ឬ​អ្នកប្រើ​ផ្សេងទៀត​ំពុង​ប្រើ​វា & ‧; ។ ទោះជា​យ៉ាងនោះ​៏ដោយ ព្រោះ​ារ​ដែល​មាន​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​នៅ​បើ​នៅលើ​ទីតាំង​លើ​ឧបករណ៍​នេះ​អាច​បង្​ឲ្យ​ឧបករណ៍​នៅ​តែ​ប្រើ & ‧; ។
en The free/busy information is a set of busy time intervals. By presenting the intervals when one already has previous commitments, others can avoid arranging appointments for these periods. Note that only the times are published, not the event titles, descriptions or attendees. In other words, the free/busy information is the availability schedule
km ព័ត៌មាន​ទំនេរ​/​រវល់​គឺ​ជា​សំណុំ​នៃ​ចន្លោះពេល​រវល់ & ‧; ។ ដោយ​បង្ហា​ចន្លោះ​ពេល​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ារ​សន្យា​ពី​មុន​រួចហើយ​នោះ ផ្សេងទៀត​អាច​ជៀសវាង​ារ​រៀបចំ​ារ​ណាត់​ជួប​សម្រាប់​ំឡុង​ពេល & ‧; ។ ចំណាំថា​មានតែ​ពេលវេលា​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវបាន​បោះពុម្ពផ្សាយ មិនមែន​ចំណងជើង​ព្រឹត្តិារណ៍ សេចក្ដី​ពណ៌នា ឬ​អ្នក​ចូលរួម​នោះ​ទេ & ‧; ។ ម្យ៉ាង​ទៀត ព័ត៌មាន​ទំនេរ/​រវល់​គឺ​តារាង​ពេលវេលា​ដែល​មាន & ‧; ។
en Busy times in date range %‧-%
km ពេលវេលា​រវល់​្នុង​ជួរ​ាលបរិច្ឆេទ % ‧-% ‧ & ‧; ៖ tag for busy periods list
en Upload your Free Busy information to the groupware server. Other users will then be able to retrieve the information
km ផ្ទុ​ឡើង​នូវ​ព័ត៌មាន​ទំនេរ រវល់​ទៅាន់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ groupware & ‧; ។ អ្នក​ប្រើ​ផ្សេងទៀត​នឹង​អាច​ប្រមូល​យក​ព័ត៌មាន​នោះ​បាន & ‧; ។
en Schedule Mail Free Busy Information
km តារាង​ពេល ផ្ើ​អ៊ីមែល​ព័ត៌មាន​ទំនេរ រវល់
Showing page 1. Found 101 sentences matching phrase "business".Found in 5.101 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.