Translations into Dutch:

  • Code Lyoko   

Example sentences with "Code Lyoko", translation memory

add example
en The Parties agree that their respective trade and customs legislation, provisions and procedures shall draw on international instruments and standards applicable in the fields of customs and trade, in particular the substantive elements of the International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs Procedures, concluded at Kyoto on ‧ May ‧ and revised at Brussels on ‧ June ‧ (the revised Kyoto Convention), the WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, the WCO data set and the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System (HS
nl De partijen komen overeen dat internationale instrumenten en normen op douane- en handelsgebied, met inbegrip van de materiële elementen van de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures van Kyoto van ‧ mei ‧, herzien te Brussel op ‧ juni ‧ (herziene Overeenkomst van Kyoto), het Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade van de WDO, het gegevensmodel van de WDO en het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (GS) het uitgangspunt voor hun respectieve wet- en regelgeving en procedures op handels- en douanegebied zijn
en The quantities applied for shall be broken down by eight-digit CN code
nl De aangevraagde hoeveelheden worden uitgesplitst naar GN-code (met acht cijfers
en My Group suggests that the solution to some problems should be sought for example in voluntary codes of conduct, and that additional legislation should be proposed only where it is necessary.
nl Mijn fractie stelt voor om voor sommige problemen bijvoorbeeld via vrijwillige gedragscodes naar een oplossing te streven, en enkel daar waar nodig bijkomende wetgeving voor te stellen.
en Harmonised transportation contracts and common network codes shall be designed in a manner that facilitates trading and re-utilisation of capacity contracted by network users without hampering capacity release
nl De geharmoniseerde transportcontracten en gemeenschappelijke netcodes worden ontworpen op een wijze die bevorderlijk is voor de handel in en het hergebruik van de door de netgebruikers gecontracteerde capaciteit zonder de vrijgave van capaciteit te belemmeren
en Common procedures should be defined to ensure that the key elements of the interrogator code allocations are properly implemented
nl Er moeten gemeenschappelijke procedures worden vastgesteld om te garanderen dat de essentiële elementen van de toewijzingen van ondervragingscodes op passende wijze worden geïmplementeerd
en the protected name is used in any way for products falling under heading ‧ of the Harmonized System of the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, done at Brussels on ‧ June
nl de beschermde naam op enige wijze wordt gebruikt voor producten die vallen onder code ‧ van het op ‧ juni ‧ in Brussel ondertekende Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codificering van goederen
en The participation of Members of the Commission in electoral campaigns is governed by the Code of Conduct for Commissioners
nl De deelname van de leden van de Commissie aan verkiezingscampagnes wordt geregeld door de gedragscode voor de leden van de Commissie
en Name and address or officially issued or accepted code mark
nl Naam en adres of door een officiële dienst toegekende of erkende code
en Concerning the problem of Switzerland and the European Union, which Mr Schwab raised, on 1 July 2009 the security amendment to the Community Customs Code will be fully implemented.
nl Wat het door de heer Schwab naar voren gebrachte probleem van Zwitserland en de Europese Unie betreft, zal op 1 juli 2009 het beveiligingsamendement van het communautair douanewetboek volledig worden toegepast.
en THE HARMONISED COMMODITY CODES FOR TIMBER AND WOOD PRODUCTS COVERED UNDER THE VPA
nl CODES VAN HET GEHARMONISEERDE SYSTEEM VAN DE HOUTPRODUCTEN DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALLEN
en Quota of husked rice falling within CN code ‧ provided for in Article ‧(b) of Regulation (EC) No
nl Bij artikel ‧, lid ‧, onder b), van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgesteld contingent voor gedopte rijst van GN-code
en place and date of administration, identity code that can be linked to the name and address of the owner of the animal(s
nl plaats en datum van toediening; identiteitscode die kan worden gekoppeld aan naam en adres van de eigenaar van het (de) dier(en
en The Court conducted its audit in accordance with the IFAC and ISSAI International Auditing Standards and Codes of Ethics, in so far as these are applicable in the European Community context
nl De Rekenkamer heeft haar controle uitgevoerd overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en ISSAI, voor zover deze in de communautaire context van toepassing zijn
en When export licences are issued, priority shall be given to milk powder falling within the following product codes from the nomenclature for refunds
nl De uitvoercertificaten worden bij voorrang afgegeven voor melkpoeder van de volgende codes van de restitutienomenclatuur
en He say he was doing code breaking, yet that was only eyes only
nl Hij zei dat hij codes brak.Dat het vertrouwelijk was
en Code ‧-: fallen alive or dead, (height below ‧,‧ m or tree stem or crown touches the ground at one place
nl Code ‧-: levende of dode omgevallen boom (hoogte minder dan ‧,‧ m, of de stam of de kroon raakt de grond op ten minste één plaats
en A further area for monitoring where the Code of practice could also be applied is on imports
nl Een ander gebied dat voor monitoring in aanmerking komt en waarop de gedragscode ook van toepassing kan zijn, is de invoer
en Paragraph 15 of Parliament' s resolution also refers to codes of conduct, best practice and legislation in this area.
nl In paragraaf 15 van de resolutie van het Parlement wordt ook verwezen naar de procedurevoorschriften, de beste praktijken en de betrokken wetgeving.
en The dimension is described by the code list CL_DATA_TYPE and indicates the type of data to be reported: gross stocks , reclassifications and other adjustments , other revaluation adjustments and not specified (X). The value X, not specified, is used to report ratios and index series, while the value ‧, stocks, is used to report absolute numbers and stocks series (e.g. number of employees; total assets
nl De dimensie wordt beschreven door de codelijst CL_DATA_TYPE en geeft het soort gegevens aan dat moet worden gerapporteerd: bruto standen , herindelingen en overige aanpassingen , overige herwaarderingsaanpassingen en niet-gespecificeerd (X). De waarde X, niet-gespecificeerd, wordt gebruikt om ratio's en indexreeksen te rapporteren, terwijl de waarde ‧, standen, wordt gebruikt om absolute aantallen en standenreeksen te rapporteren (bijv. aantal werknemers; totaal aan activa
en Comprises News Agency Services (code ‧) and Other information provision services (code
nl Omvat Diensten van persagentschappen (code ‧) en Overige informatiediensten (code
en She' s going to blink the Morse code?
nl Door in morse code te knipperen?
en Code ‧ refers to support to other animals, based on Article ‧ point (a) of Regulation (EC) No
nl Code ‧ betreft steun voor overige dieren op grond van artikel ‧, lid ‧, onder a), van Verordening (EG) nr
en Where there is an ex symbol in front of a CN code, the products covered in each category are determined by the scope of the CN code and by that of the corresponding description
nl Wanneer de GN-code wordt voorafgegaan door de letters ex, betekent dit dat door de GN-code en de desbetreffende omschrijving tezamen wordt bepaald welke producten onder een categorie vallen
en Of the eight amendments adopted by an overwhelming majority in the House, only two have been taken up by the Council: Amendment No 1, which adds a reference to subcodes to the text; the part of Amendment No 5 providing for harmonized codes 02 for hearing aids and 03 for mobility aids, so as to clarify these particulars, with the addition to codes 70 and 71 of a reference to the EC/UN symbols for third countries; and the part of Amendment No 5 concerning the addition of a code 79 to govern the equivalence between categories of licences issued before the entry into force of Directive 91/439/EEC on 1 July 1996 and the categories specified in Article 3 of that directive.
nl Van de acht amendementen die het Parlement met overweldigende meerderheid heeft aangenomen, zijn er slechts twee door de Raad overgenomen: amendement 1, dat bedoeld is om in de tekst ook een verwijzing naar subcodes op te nemen, en het deel van amendement 5 dat bedoeld is om voorzieningen voor de geharmoniseerde codes te treffen; dat is 02 voor gehoorapparaten, 03 voor ortheses, ter verduidelijking van deze vermeldingen, en de codes 70 en 71, waaraan een verwijzing naar de symbolen van de Europese Gemeenschap/VN voor derde landen is toegevoegd. Voorts het deel van amendement 5 dat erop gericht is een code 79 toe te voegen waarmee geregeld wordt dat de categorieën rijbewijzen die vóór de inwerkingtreding van richtlijn 91/439/EEG van 1 juli 1996 zijn afgegeven gelijk zijn aan de categorieën die in artikel 3 van deze richtlijn worden omschreven.
Showing page 1. Found 25916 sentences matching phrase "Code Lyoko".Found in 13.144 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.