Translations into Dutch:

  • Code Lyoko   

Example sentences with "Code Lyoko", translation memory

add example
en in respect of goods which, after having been presented to customs pursuant to Article ‧ of the Code, are consigned to those premises or places in accordance with a transit procedure other than that referred to in the first indent
nl goederen die na hun aanbieding bij de douane, overeenkomstig artikel ‧ van het Wetboek, naar de bovengenoemde onderneming of plaatsen worden vervoerd onder een andere dan de in het eerste streepje bedoelde vervoerregeling
en I have nothing in principle against the implementation of voluntary codes of practice for European Union airlines.
nl Ik heb in principe niets tegen de invoering van vrijwillige praktijkcodes voor luchtvaartmaatschappijen binnen de Europese Unie.
en in the case of products falling under CN code ‧, they undertake to notify the Commission by ‧ January, for each quota separately, of
nl wat de producten van GN-code ‧ betreft, zich ertoe verbindt om uiterlijk op ‧ januari voor elk contingent afzonderlijk aan de Commissie mee te delen
en The proposed Constitution establishes the Union as a community based on fundamental rights, grounds European policies in a code of common values, defines clear and binding objectives, and expresses a commitment to uphold sustainability in the economic, social and environmental fields.
nl Met de voorgestelde Grondwet wordt een Unie opgericht die een op grondrechten gevestigde gemeenschap is. Daarmee worden tevens de Europese beleidsvormen op een gemeenschappelijke leest van waarden geschoeid, duidelijke en bindende doelstellingen gedefinieerd, de inspanningen voor duurzaamheid op zowel economisch, sociaal als milieuvlak bekrachtigd, de sociale rechten opgenomen onder de klassieke mensenrechten, de maatregelen van extern beleid gekoppeld aan de eerbiediging van het internationaal recht, de procedures vereenvoudigd en de bevoegdheden verduidelijkt.
en the light source module specific identification code
nl de voor de lichtbronmodule specifieke identificatiecode
en The Member State type-approval code for Malta and Cyprus, in Annex V to Directive ‧/‧/EC, should be updated
nl In bijlage V bij Richtlijn ‧/‧/EG moet de code voor Malta en Cyprus als lidstaten die typegoedkeuring verlenen, worden bijgewerkt
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No ‧/‧ on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, and Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector is to be incorporated into the Agreement
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ april ‧ houdende wijziging van Verordening (EG) nr. ‧/‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. ‧/‧ houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procedés en behandelingen, en van Verordening (EG) nr. ‧/‧ houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers moet in de Overeenkomst worden opgenomen
en If the communication link between the registry and the Community independent transaction log has not been established or is temporarily suspended pursuant to Article ‧ in respect of the reconciliation process, the process shall be rejected and the response code ‧ shall be returned
nl Indien de communicatieverbinding tussen het register en het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap niet tot stand is gekomen of voor het afstemmingsproces tijdelijk is opgeschort overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, wordt het proces verworpen met gebruikmaking van de responscode
en Personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board ro-ro passenger ships shall have completed the safety training specified in Section A-V/‧, paragraph ‧, of the STCW Code
nl Personeel dat in de passagiersruimten aan boord van roropassagiersschepen direct bij de dienstverlening aan passagiers betrokken is, heeft de veiligheidsopleiding, omschreven in sectie A-V/‧, lid ‧, van de STCW-code voltooid
en Block ‧ (See Annex II, Part ‧, points ‧ and ‧): Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the movement document
nl Vak ‧ (zie bijlage II, deel ‧, punten ‧ en ‧): De verpakkingstypes moeten worden vermeld middels de codes in de bij het vervoersdocument gevoegde lijst van afkortingen en codes
en either [the territory of code ...;]
nl hetzij [het gebied met code ...;]
en Calls for concerns about the pre-trial phase of the judicial process and the role of the Public Prosecutor to be further addressed to ensure the transparent, accountable and efficient running of the investigation service and the public prosecutions office, and establishment of a reliable mechanism for the dismissal of corrupt or incompetent judges, prosecutors and investigators; regrets in this regard that the planned reform of the penal judicature, which provides for the development of entirely new codes of penal procedure, is not scheduled for adoption by the current parliament due to the failure to secure a sufficient majority; therefore urges the Bulgarian parliament to continue its promising efforts in this area
nl maakt zich zorgen over de aan het eigenlijke proces voorafgaande fase van de rechtsgang en de rol van het Openbaar Ministerie waar meer aan moet worden gedaan terwille van een transparante, verantwoordelijke en efficiënte recherche en Openbaar Ministerie en dat invoering van een betrouwbaar mechanisme voor het ontslag van corrupte of incompetente rechters, openbare aanklagers en rechters van onderzoek; betreurt in dit verband dat de geplande hervorming van het strafrecht dat voorziet in geheel nieuwe vormen van een strafrechtelijke procedure, niet hoeft te worden goedgekeurd door het huidige Parlement, omdat er geen meerderheid voor is; dringt er bij het Bulgaarse parlement op aan zijn veelbelovende inspanningen op dit terrein voort te zetten
en As regards the data requirements specified in the code of conduct for stability and convergence programmes, the programme has some gaps in the required and optional data
nl Wat de in de gedragscode voor stabiliteits- en convergentieprogramma's gespecificeerde gegevensvereisten betreft, vertoont het programma enkele lacunes in de verplichte en facultatieve gegevens
en The heads of both Committees have been consulted on these two amendments and have responded positively, suggesting that in addition to the provisions of the Rules, it may be appropriate to draft a code of conduct regulating exchanges between the European Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee.
nl Over deze amendementen hebben wij de leidinggevende instanties van deze comité's geraadpleegd. Zij hebben zich voor deze amendementen uitgesproken, maar tegelijkertijd onze aandacht erop gevestigd, dat misschien bij een latere bewerking van het Reglement een gedragscode moet worden opgesteld voor de betrekkingen tussen het Europees Parlement, het Comité van de regio's en het Economisch en Sociaal Comité.
en Silicon with a higher purity, that is containing by weight not less than ‧ % of silicon, used mostly in the electronic semiconductor industry, falls under a different CN code and is not covered by this proceeding
nl Silicium met een hogere zuiverheid, d.w.z. met een siliciumgehalte van ten minste ‧ gewichtsprocenten dat doorgaans wordt gebruikt bij de productie van elektronische halfgeleiders, is ingedeeld onder een andere GN-code en valt buiten deze procedure
en Certainly I believe we need to talk a lot about racism and diversity and identity, not sideline the issues or talk in code.
nl Ik vind natuurlijk dat wij uitgebreid moeten discussiëren over racisme, diversiteit en identiteit en het onderwerp niet moeten mijden of in bedekte termen moeten benaderen.
en The report by Mr Cashman on the Community Code on the rules governing the movement of persons across borders is included following the report by Mr Gargani and will be put to the vote tomorrow without amendments.
nl Het verslag van de heer Cashman over de communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen wordt aansluitend op het verslag van de heer Gargani behandeld en zal morgen ongewijzigd in stemming worden gebracht.
en The Committee also suggests calling on the Commission to propose a 'procedural code' for the infringement procedure based on the new legal basis provided by Article 298 of the Treaty on the Functioning of the European Union to strengthen citizens rights and transparency.
nl De commissie stelt tevens voor de Commissie te verzoeken een voorstel voor een "procedurecode" voor de inbreukprocedure in te dienen, overeenkomstig de nieuwe wettelijke grondslag verschaft door artikel 298 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, teneinde de rechten van de burgers te garanderen en de transparantie te vergroten.
en For example, the UK has the National Health Service code on recruitment of health workers, but it only applies to workers recruited by the NHS directly.
nl In het VK bijvoorbeeld hebben we de National Health Service (NHS)-gedragscode inzake de werving van gezondheidswerkers, maar die is alleen van toepassing op personeel dat rechtstreeks door de NHS wordt geworven.
en Community Customs Code ***II
nl Communautair douanewetboek ***
en Gave them the codes
nl Ik heb ' m de code gegeven
en What has happened to these items now: the codes of conduct we asked for, the revision of the Statute, the nomination of A1 and A2 posts so as to make sure we have high quality at the top of the Commission and the screening report?
nl Wat is er uiteindelijk gebeurd met de door ons gevraagde gedragscode, de herziening van het Statuut, het screeningsrapport, de aanstelling van mensen in A1 en A2 op een dusdanige manier dat kwaliteit wordt gegarandeerd aan de top van de Commissie?
en The simplified procedures provided for in Article ‧ of the Code for discharge of the procedure shall apply in accordance with Article
nl De in artikel ‧ van het Wetboek bedoelde vereenvoudigde procedures ter aanzuivering van de regeling zijn van toepassing overeenkomstig artikel
en in article ‧, second indent, the CN codes ‧ and ‧ are deleted
nl In artikel ‧, lid ‧, tweede streepje, worden de GN codes ‧ en ‧ geschrapt
Showing page 1. Found 25916 sentences matching phrase "Code Lyoko".Found in 4.85 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.