Translations into Dutch:

  • Code Lyoko   

Example sentences with "Code Lyoko", translation memory

add example
The fourth annual report under the Danish Presidency will increase transparency by providing more statistical data and will add a compendium of adopted practices to show how the code is being implemented by the Member States.Het vierde jaarverslag onder Deens voorzitterschap zal meer transparantie bewerkstelligen, want dit zal meer cijfers bevatten en een compendium geven van aanvaarde praktijken waarin wordt aangetoond hoe de gedragscode in de lidstaten wordt toegepast.
F‧: export refund codeF‧: uitvoerrestitutiecode
operational interrogator code means any eligible interrogator code other than ‧ codeoperationele ondervragingscode: alle in aanmerking komende ondervragingscodes, behalve ‧ code
When the code of a maintainer does not appear in the ‧rd complete edition, the name of the maintainer and his address may be obtained from the authority indicated in the list for the Member State or EFTA country concernedIndien het nummer van de instandhouder in de ‧e volledige uitgave niet is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie
section ‧ of licences referred to in Article ‧) of that Regulation shall show the ‧-digit product code of the nomenclature for refunds preceded bywordt in vak ‧ van de in artikel ‧ lid ‧, van die verordening bedoelde certificaten de productcode van twaalf cijfers van de restitutienomenclatuur voorafgegaan door
Consequently, the Commission considers that aid granted to railway undertakings under the scheme introduced by Article ‧ CA of the General Tax Code is compatible with Article ‧(c) of the TreatyBijgevolg is de Commissie van oordeel dat de steun die aan spoorwegondernemingen is verleend op grond van de regeling die bij artikel ‧ CA van de CGI is ingesteld, met artikel ‧, lid ‧, onder c), van het Verdrag verenigbaar is
Mr Ismailov was fined ‧ manats under Article ‧ of the Code of Administrative Offences, which punishes violation of the regulations on the creation and functioning of religious associationsIsmailov is uit hoofde van artikel ‧ van het wetboek van bestuursrecht wegens schending van de regelgeving inzake het oprichten en bedrijven van religieuze verenigingen veroordeeld tot een boete van ‧ manat
The above Decision also provides for new quotas at ‧ % duty valid for all origins of ‧ tonnes of paddy rice covered by CN code ‧ and ‧ tonnes of husked rice covered by CN codeBovengenoemde overeenkomst voorziet voorts in nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten met een contingentrecht van ‧ % (erga omnes) voor respectievelijk ‧ t padie van GN-code ‧ en ‧ t gedopte rijst van GN-code
The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code CommitteeDe in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No ‧/‧ on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processesVerordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juli ‧ houdende wijziging van Verordening (EG) nr. ‧/‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. ‧/‧ houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen
A yellow- coded curfew is now in effectHet gele uitgaansverbod is van kracht
Intervention topside (code INTInterventiebovenbil (code INT
Amounts secured by way of the provisional anti-dumping duty pursuant to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on imports of dihydromyrcenol of a purity by weight of ‧ % or more, falling within CN code ex‧ (TARIC code ‧), originating in India, shall be definitively collected in accordance with the rules set out aboveBedragen waarvoor zekerheid is gesteld uit hoofde van het voorlopige antidumpingrecht dat bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ is ingesteld op dihydromyrcenol met een zuiverheid van ‧ of meer gewichtspercenten, ingedeeld onder GN-code ex‧ (Taric-code ‧), van oorsprong uit India, worden definitief geïnd overeenkomstig de bovenstaande voorschriften
% for products covered by CN code% voor producten van GN-code
A qualitative assessment has been carried out on the sector of Finishing of textiles (NACE code ‧), primarily due to the fact that no official trade data at Union level is available to assess trade intensity and that all other textile sectors are highly trade intensiveEr is een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van de bedrijfstak textielveredeling (NACE-code ‧), voornamelijk omdat er op het niveau van de Unie geen officiële handelsgegevens zijn aan de hand waarvan de handelsintensiteit kan worden beoordeeld en omdat alle andere textielsectoren zeer handelsintensief zijn
Calls for the creation of one-stop-shop boards of investment to foster priority sectors where foreign direct investment can be attracted, creating jobs outside of the traditional agricultural sectors by supporting the development of liberal investment codes and tax-free industrial zonespleit voor de oprichting van investeringsorganen die één loket bieden voor de bevordering van prioritaire sectoren die directe buitenlandse investeringen kunnen aantrekken en banen scheppen buiten de traditionele landbouwsectoren door de ontwikkeling van liberale investeringscodes en belastingvrije industriële zones te steunen
Retailing exists mainly at national level and as such, to ensure effective implementation of the Code a public authority (national competition authorities) should review at regular intervals any reports from the ombudsman of problematic practices, allowing them to request directly information from the retailers/suppliers and have a baseline analysis and record of progress in the industryDetailhandelaars zijn voornamelijk op nationaal niveau actief en teneinde de doeltreffende toepassing van de gedragscode te verzekeren moet een overheidsinstantie (bv. nationale mededingingsautoriteiten) dan ook op geregelde tijdstippen eventuele verslagen van de ombudsman over bedenkelijke praktijken onder de loep nemen, rechtstreeks van detailhandelaars/leveranciers informatie kunnen vragen en over een analyse van de uitgangssituatie en een verslag over de ontwikkelingen in de sector kunnen beschikken
ii) OECD code (if different from (iii) OESO-code (indien anders dan onder i
Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ establishing the Community Customs Code, lays down rules for the management of tariff quotasVerordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juli ‧ houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten
The important thing about the code is that it establishes a common criteria and a way of ensuring that those common criteria are applied, although it must always include an element of judgement.Wat aan de code zo belangrijk is, is dat er gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijke methode voor het realiseren van die gemeenschappelijke criteria worden vastgesteld, al zal er altijd een element van beoordeling bij zitten.
Use only for inventory change codes RD and RFAlleen te gebruiken voor de inventariswijzigingscodes RD en RF
Where it is not possible to establish whether the compensating products will be manufactured from the temporary export goods and a request is made to the customs authorities for a derogation under Article ‧ (b) of the Code, the authorities shall submit the application to the CommissionWanneer het niet mogelijk is vast te stellen dat de veredelingsproducten uit de tijdelijk uitgevoerde goederen zullen worden vervaardigd en bij de douaneautoriteiten een verzoek tot afwijking van artikel ‧, onder b), van het Wetboek wordt ingediend, wordt dit verzoek aan de Commissie voorgelegd
You have disobeyed me and broken my most sacred codeJe bent me niet gehoorzaam geweest... en hebt mijn meest geheime code verbroken
They shall be developed, produced and disseminated in conformity with the statistical principles as set out in Article ‧ of the Treaty and further elaborated in the European statistics Code of Practice in accordance with ArticleZij worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid in overeenstemming met de statistische beginselen van artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag en nader uitgewerkt in de Praktijkcode Europese statistieken, overeenkomstig artikel
Showing page 1. Found 25916 sentences matching phrase "Code Lyoko".Found in 4.906 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.