pronunciation:      

Translations into Dutch:

 • toewijzen   
  (Verb  )
   
  to allot or give something as a task
   
  To fix or specify in correspondence or relationship.
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
   
  to allot or give something as a task
 • aanwijzen     
   
  door wijzen tonen
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • toekennen   
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • betekenen     
 • dagen   
 • dagvaarden     
 • aanduiden     
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • aanbrengen     
 • aandoen     
 • aangeven     
 • aanhouden     
 • aantrekken     
 • aanwenden     
 • aanzetten     
 • abdiceren   
 • abdiqueren   
 • achteruitgaan   
 • achteruitlopen   
 • afleggen     
 • afstaan     
 • afstand doen   
 • afstand doen van   
 • aftreden     
 • als taak opgeven   
 • belasten met   
 • benutten     
 • bepalen     
 • bestemmen   
 • doen       
 • doorvoeren   
 • gebruiken     
 • in de steek laten   
 • in toepassing brengen   
 • laden     
 • laten varen   
 • leggen       
 • opbrengen   
 • opdracht geven   
 • opdragen     
 • opgeven   
 • opleggen   
 • overdragen   
 • plaatsen       
 • prijsgeven   
 • steken   
 • stellen   
 • stoppen         
 • terrein verliezen   
 • terugdeinzen   
 • teruggaan   
 • teruglopen     
 • toebedelen   
 • toedichten   
 • toegeven     
 • toepassen   
 • toeschrijven     
 • uitstellen   
 • uittrekken   
 • uitvallen   
 • vaststellen     
 • verdagen   
 • verlaten   
 • verlopen   
 • verschuiven   
 • voor het gerecht dagen   
 • voordoen   
 • wijken   
 • zetten       
 • zich onderwerpen   

Other meanings:

 
to transfer property, a legal right, etc., from one person to another
 
To attribute or credit to.
 
to appoint or select someone for some office
 
(transitive) To designate or set apart something for some purpose.
 
(transitive) (law) To transfer property, a legal right, etc., from one person to another.
 
To legally transfer one's right to.
 
to designate or set apart something for some purpose
 
(transitive) To allot or give something as a task.
 
(transitive) To attribute or sort something into categories.
 
An assignee.
 
to attribute or sort something into categories
 
(transitive) To appoint or select someone for some office.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (8)

assignable
aanwijsbaar; toewijsbaar; vast te stellen
assignation
toewijzing; afspraak; toebedeling; aanwijzing; rendez-vous
assigned configuration
toegewezen configuratie
assigned program
toegewezen programma
assigned task
toegewezen taak
assignment
afstand; karwei; klus; teruggave; afstaan; gelatenheid; opgave; toegeving; opgaaf; ontslagname; terugzetten; concessie; troonsafstand; aanwijzing; cessie; toewijzing; ontslagneming; onderwerping
Special Assignment
Special Assignment

    Show declension

Example sentences with "assign", translation memory

add example
en Amount of assigned revenue in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation: p.m
nl Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, van het Financieel Reglement: p.m
en By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation under Annex European Economic Area to this part of the statement of expenditure in this section, which forms an integral part of the general budget
nl Ter informatie: deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van de bijlage Europese Economische Ruimte van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
en Genetically modified sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H‧-‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier KM-ØØØH‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
nl Aan de genetisch gemodificeerde suikerbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H‧-‧, als nader gespecificeerd in punt b) van de bijlage bij deze beschikking, wordt het eenduidige identificatienummer KM-ØØØH‧-‧ toegekend, als bedoeld in Verordening (EG) nr
en assist the Commission in the performance of any task assigned to the Commission by existing and future Community legislation on maritime safety and ship pollution prevention, notably legislation applicable to classification societies, the safety of passenger ships, as well as that applicable to the safety, training, certification and watchkeeping of ships
nl de Commissie bijstaan in de uitvoering van alle taken waarmee deze is belast krachtens bestaande en toekomstige communautaire wetgeving op het gebied van de veiligheid op zee en de voorkoming van verontreiniging door schepen, met name wetgeving die van toepassing is op classificatiemaatschappijen, de veiligheid van passagiersschepen alsmede op de veiligheid, opleiding, diplomering en wachtdienst van scheepsbemanningen
en those of category ‧ which are assigned the symbol
nl van categorie ‧, en krijgen het symbool
en on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, I, too, welcome the fact that, with the alternative resolution, we have succeeded in assigning the Commission the task of submitting a directive on the liability of general undertakings throughout Europe.
nl namens de Verts/ALE-Fractie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben er verheugd over dat we erin zijn geslaagd met de alternatieve ontwerpresolutie de Commissie de opdracht te geven een richtlijn betreffende de aansprakelijkheid van algemene onderaannemingsbedrijven voor te bereiden.
en An operator must ensure that no person, other than a flight crew member assigned to a flight, is admitted to, or carried in, the flight deck unless that person is
nl De exploitant dient ervoor te zorgen dat er behalve het voor die vlucht aangewezen stuurhutpersoneel niemand in de stuurhut toegelaten of vervoerd wordt tenzij die persoon
en I don' t have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor...... and news director, to name a few, did to get me this award
nl U weet vast wel wat mijn cameraman, redacteur...... en regisseur deden om me aan deze prijs te helpen
en Without prejudice to paragraph ‧, an assignment of the Community trade mark shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract, except when it is a result of a judgment; otherwise it shall be void
nl Onverminderd lid ‧, geschiedt overgang van het Gemeenschapsmerk, tenzij zij het gevolg is van een rechterlijke uitspraak, bij een door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte; bij gebreke daarvan is de overgang nietig
en Carry out your assignments
nl Voer je opdrachten uit
en the unique identifier(s) assigned to those GMOs in accordance with Article
nl de eenduidige identificatienummers die overeenkomstig artikel ‧ aan de betrokken GGO's werden toegekend
en accreditation shall have the meaning assigned to it by Regulation (EC) No
nl accreditatie: het begrip zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr
en Article ‧) of the Block Exemption Regulation includes in its application vertical agreements containing certain provisions relating to the assignment of IPRs to or use of IPRs by the buyer and thereby excludes from the Block Exemption Regulation all other vertical agreements containing IPR provisions
nl Volgens artikel ‧, lid ‧, van de Groepsvrijstellingsverordening is de groepsvrijstelling van toepassing op verticale overeenkomsten die zekere bepalingen betreffende de overdracht aan de afnemer of het gebruik door de afnemer van intellectuele eigendomsrechten bevatten; alle andere verticale overeenkomsten waarin bepalingen betreffende intellectuele-eigendomsrechten zijn opgenomen, zijn bijgevolg van het toepassingsgebied van de Groepsvrijstellingsverordening uitgesloten
en The approval number assigned by the competent authority shall be affixed indelibly to the display unit in such a way that it remains clearly visible after the equipment has been installed
nl Het door de bevoegde autoriteit toegekende goedkeuringsnummer moet duurzaam op de beeldschermeenheid zijn aangebracht en ook na de inbouw duidelijk zichtbaar zijn
en These contributions under Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue constitutes assigned revenue under Article ‧(aa) of the Financial Regulation
nl Deze in artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen vormen bestemmingsontvangsten in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder a bis), van het Financieel Reglement
en This item is intended to accommodate, in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, any revenue not provided for in other parts of Title ‧ which is used to provide additional appropriations to finance the expenditure to which this revenue is assigned
nl Deze post is overeenkomstig artikel ‧ van het Financieel Reglement bestemd voor de opname van de eventuele ontvangsten die niet onder de andere onderdelen van titel ‧ vallen en die aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd
en transitional costs for officials assigned to posts in the new Member States prior to accession who are requested to remain in service in these Member States following the accession date, and who will be entitled, exceptionally, to the same financial and material conditions applied by the Commission before accession, in accordance with Annex X to the Staff Regulations of officials and the Conditions of employment of other servants of the European Communities
nl de tijdelijke kosten in verband met ambtenaren die vóór de toetreding in een nieuwe lidstaat zijn tewerkgesteld en van wie wordt gevraagd om na de datum van toetreding in dat land in dienst te blijven; voor deze ambtenaren gelden, bij wijze van uitzondering, de financiële en de materiële voorwaarden die vóór de toetreding door de Commissie werden toegepast overeenkomstig bijlage X van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
en EUFOR personnel shall mean the civilian and military personnel assigned to EUFOR as well as personnel deployed for the preparation of the operation and personnel on mission for a Sending State or an EU institution in the framework of the operation, present, except as otherwise provided in this Agreement, within the territory of the Host State, with the exception of personnel employed locally and personnel employed by international commercial contractors
nl EUFOR-personeel: het burgerpersoneel en het militaire personeel dat is toegewezen aan EUFOR, evenals het personeel dat wordt ingezet om de operatie voor te bereiden en het personeel dat in het kader van de operatie op missie is voor een zendstaat of een EU-instelling, en dat aanwezig is op het grondgebied van de gaststaat, behoudens andersluidende bepalingen in deze overeenkomst, met uitzondering van het ter plaatse aangeworven personeel en het personeel in dienst van internationale commerciële contractanten
en Considers that the report's new focus should therefore result in the Commission concentrating on the truly European issues assigned to it by the Treaties and refraining from intervening in fields which are clearly better dealt with by levels of government closer to citizens, while indicating which fields it considers more appropriate for the adoption of laws at national level
nl is van mening dat de Commissie zich voortaan moet concentreren op de echte Europese kwesties die haar door de Verdragen zijn toegewezen, dat zij zich ervan dient te weerhouden in te grijpen in zaken die duidelijk beter kunnen worden aangepakt door bestuursniveaus die dichter bij de burgers staan, en de terreinen moet aangeven waarop zij de voorkeur geeft aan vaststelling van voorschriften op nationaal niveau
en The customs authorities shall determine the period within which import goods must have been re-exported or assigned a new customs-approved treatment or use
nl De douaneautoriteiten stellen de termijn vast waarbinnen de invoergoederen wederuitgevoerd moeten zijn of een nieuwe douanebestemming moeten hebben gekregen
en ensuring that all members of his team to be deployed outside the European Union, including locally contracted personnel, have received appropriate security training before or upon arriving in the mission area, based on the risk ratings assigned to the mission area by the General Secretariat of the Council
nl hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin het secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft ingedeeld
en But what my group believes to be of little benefit and in fact dangerous to the House is to take the backward step of restricting ourselves to this but not retaining the system that assigns to you, Mr President, in the final analysis, responsibility for negotiating this legislative programme with the Commission, in - as is our constant hope - the presence of the Council, so that what we have is a legislative programme agreed with the other Institutions.
nl Wat wij als fractie daarentegen van weinig nut en zelfs nadelig voor het Parlement vinden, is dat men een stap terugzet en zich hiertoe beperkt. Men houdt niet langer vast aan de bepaling die u, mijnheer de Voorzitter, de taak toevertrouwde om met de Commissie en, zoals altijd gewenst, in aanwezigheid van de Raad te onderhandelen over het wetgevende programma, zodat we inderdaad zouden beschikken over een wetgevend programma dat in overleg met de overige instellingen is vastgesteld.
en Proceeds from the supply of services and works for other institutions or bodies, including refunds by other institutions or bodies of mission allowances paid on their behalf- Assigned revenue
nl Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief de door andere instellingen of organen terugbetaalde kosten van dienstreizen die voor deze instellingen of organen waren betaald- Bestemmingsontvangsten
en Miscellaneous revenue relating to humanitarian aid- Assigned revenue
nl Diverse ontvangsten bestemd voor activiteiten in verband met humanitaire noodhulp- Bestemmingsontvangsten
en A temporary assignment may include replacements of EMA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
nl De tijdelijke tewerkstelling kan dienen om tijdelijke functionarissen van het EMA te vervangen (bijvoorbeeld wegens moederschapsverlof, vaderschapsverlof, verlof om gezinsredenen, ouderschapsverlof, onbetaald verlof of langdurige arbeidsongeschiktheid) of om te werken aan specifieke kortlopende projecten als er voldoende begrotingsmiddelen zijn
Showing page 1. Found 10168 sentences matching phrase "assign".Found in 7.617 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.