pronunciation:      

Translations into Dutch:

 • toewijzen   
  (Verb  )
   
  to allot or give something as a task
   
  To fix or specify in correspondence or relationship.
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
   
  to allot or give something as a task
 • aanwijzen     
   
  door wijzen tonen
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • toekennen   
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • betekenen     
 • dagen   
 • dagvaarden     
 • aanduiden     
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • aanbrengen     
 • aandoen     
 • aangeven     
 • aanhouden     
 • aantrekken     
 • aanwenden     
 • aanzetten     
 • abdiceren   
 • abdiqueren   
 • achteruitgaan   
 • achteruitlopen   
 • afleggen     
 • afstaan     
 • afstand doen   
 • afstand doen van   
 • aftreden     
 • als taak opgeven   
 • belasten met   
 • benutten     
 • bepalen     
 • bestemmen   
 • doen       
 • doorvoeren   
 • gebruiken     
 • in de steek laten   
 • in toepassing brengen   
 • laden     
 • laten varen   
 • leggen       
 • opbrengen   
 • opdracht geven   
 • opdragen     
 • opgeven   
 • opleggen   
 • overdragen   
 • plaatsen       
 • prijsgeven   
 • steken   
 • stellen   
 • stoppen         
 • terrein verliezen   
 • terugdeinzen   
 • teruggaan   
 • teruglopen     
 • toebedelen   
 • toedichten   
 • toegeven     
 • toepassen   
 • toeschrijven     
 • uitstellen   
 • uittrekken   
 • uitvallen   
 • vaststellen     
 • verdagen   
 • verlaten   
 • verlopen   
 • verschuiven   
 • voor het gerecht dagen   
 • voordoen   
 • wijken   
 • zetten       
 • zich onderwerpen   

Other meanings:

 
to transfer property, a legal right, etc., from one person to another
 
To attribute or credit to.
 
to appoint or select someone for some office
 
(transitive) To designate or set apart something for some purpose.
 
(transitive) (law) To transfer property, a legal right, etc., from one person to another.
 
To legally transfer one's right to.
 
to designate or set apart something for some purpose
 
(transitive) To allot or give something as a task.
 
(transitive) To attribute or sort something into categories.
 
An assignee.
 
to attribute or sort something into categories
 
(transitive) To appoint or select someone for some office.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (8)

assignable
aanwijsbaar; toewijsbaar; vast te stellen
assignation
toewijzing; afspraak; toebedeling; aanwijzing; rendez-vous
assigned configuration
toegewezen configuratie
assigned program
toegewezen programma
assigned task
toegewezen taak
assignment
afstand; karwei; klus; teruggave; afstaan; gelatenheid; opgave; toegeving; opgaaf; ontslagname; terugzetten; concessie; troonsafstand; aanwijzing; cessie; toewijzing; ontslagneming; onderwerping
Special Assignment
Special Assignment

    Show declension

Example sentences with "assign", translation memory

add example
en evolution of appropriations: the total appropriations for commitments available in a financial year are made up as follows: initial budget (NDA and CA) + amending budgets + assigned revenue + transfers + commitment appropriations carried over from the preceding financial year + non-automatic carry-overs from the preceding financial year not yet committed + released commitment appropriations from preceding financial years which have been made available again
nl beloop van de kredieten: de totale, in een begrotingsjaar beschikbare kredieten voor vastleggingen zijn als volgt samengesteld: oorspronkelijke begroting (NGK en VK) + gewijzigde begrotingen + bestemmingsontvangsten + overschrijvingen + uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen vastleggingskredieten + niet-automatische overdrachten van het voorgaande begrotingsjaar, waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan + van voorgaande begrotingsjaren vrijgemaakte en wederopgevoerde vastleggingskredieten
en The EESC thus believes that the toughest assignment for policymakers in this area is to find the optimum balance among the interests of different economic, social, security, economic, and fiscal policies
nl Het EESC is dan ook van mening dat de zwaarste taak voor de beleidsmakers op dit gebied ligt in het vinden van de optimale balans tussen de belangen op de diverse betrokken terreinen: economisch, sociaal, fiscaal en veiligheidsbeleid
en In accordance with Article ‧(g) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue
nl Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder g), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid
en An SNE shall assist GSC officials or temporary staff and carry out the tasks assigned to him
nl De GND staat de ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het SGR bij en vervult de hem opgedragen taken
en Revenue from the supply of services and work for other institutions or bodies, including refunds by other institutions or bodies of mission allowances paid on their behalf- Assigned revenue
nl Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald- bestemmingsontvangsten
en For cabin crew being assigned to a flight or series of flights, the FDP of the cabin crew may be extended by the difference in reporting time between cabin crew and flight crew, as long as the difference does not exceed one hour
nl Voor cabinepersoneel dat is aangewezen voor een vlucht of een reeks vluchten, kan de FDP worden verlengd met het verschil in diensttijd tussen het cabinepersoneel en het cockpitpersoneel, mits het verschil niet meer dan een uur bedraagt
en An approval number in accordance with Annex ‧ to Directive ‧/EEC shall be assigned to each type of vehicle approved
nl Aan elk goedgekeurd type voertuig wordt overeenkomstig bijlage ‧ van Richtlijn ‧/EEG een goedkeuringsnummer toegekend
en Selected candidates will be included on a reserve list and may be offered a temporary assignment which can range from three months to five years under the contract agent contract in accordance with the Conditions of employment of other servants of the European Communities (OJ L ‧, ‧.‧.‧) and the Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the Agency
nl Geselecteerde sollicitanten worden op een reservelijst geplaatst en kunnen voor een periode van drie maanden tot vijf jaar als arbeidscontractant worden tewerkgesteld overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L ‧ van ‧.‧.‧) en de algemene uitvoeringsbepalingen inzake de procedures voor aanwerving en het gebruik van arbeidscontractanten bij het Bureau
en costs of national officials or other experts on secondment or temporary assignments to the Office or called for short consultations, in particular to boost cooperation with the national offices and to develop technical protocols
nl uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen
en An approval number shall be assigned to each type approved
nl Aan elk goedgekeurd type wordt een goedkeuringsnummer toegekend
en Any special type-approval mark assigned to each pane of a double-glazed unit may also be affixed
nl Daarnaast kan ook elk bijzonder goedkeuringsmerk worden aangebracht dat aan elke ruit van een dubbele beglazing is toegekend
en Assignment of Judges to the Chambers
nl Toevoeging van de rechters aan de kamers
en The competent authority issuing the extension of approval shall assign a series number to each communication form drawn up for such an extension and inform thereof the other Contracting Parties to the ‧ Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to the model in Annex ‧ to this Regulation
nl De bevoegde instantie die de goedkeuring uitbreidt, kent een volgnummer toe aan elk mededelingenformulier dat voor een dergelijke uitbreiding wordt opgesteld en stelt de andere partijen bij de Overeenkomst van ‧ die dit reglement toepassen, daarvan in kennis door middel van een mededelingenformulier volgens het model in bijlage
en Centre staff temporarily assigned to national civil services, international organisation, public or private institutions or undertakings
nl Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling
en What actions does the Commission foresee and what budgetary sum can we assign to countering this difficult ongoing situation, to prevent this crisis from worsening?
nl Wat is de Commissie voornemens te doen en welk bedrag kan op de begroting worden toegewezen aan maatregelen om te voorkomen dat deze moeilijke situatie verder verslechtert, dat de crisis escaleert?
en Air traffic service providers shall ensure that the State aircraft not equipped with radio equipment with ‧,‧ KHz channel spacing capability can be accommodated, provided that they can be safely handled within the capacity limits of the air traffic management system on UHF or ‧ kHz VHF assignments
nl De verleners van luchtverkeersdiensten zorgen ervoor dat staatsluchtvaartuigen die niet zijn uitgerust met radioapparatuur die kan werken met ‧,‧ kHz-kanaalafstand door de luchtverkeersleiding kunnen worden afgehandeld, voor zover een veilige afhandeling binnen de capaciteitsgrenzen van het luchtverkeersbeheer-systeem op UHF-frequenties of ‧ kHz VHF-frequenties mogelijk is
en in the vicinity of the rectangle the base approval number contained in Section ‧ of the type-approval number referred to in Annex ‧ of Directive ‧/‧/EEC, preceded by the two figures indicating the sequence number assigned to the most recent major technical amendment to Directive ‧/‧/EC or this Regulation on the date the EC component type-approval was granted
nl In de buurt van deze rechthoek dient het basisgoedkeuringsnummer, dat wil zeggen het in bijlage ‧ bij Richtlijn ‧/‧/EEG bedoelde deel ‧ van het typegoedkeuringsnummer, te worden aangebracht, voorafgegaan door de twee cijfers ter aanduiding van het volgnummer voor de recentste belangrijke technische wijziging van Richtlijn ‧/‧/EG of deze verordening op de datum van de EG-typegoedkeuring van het betrokken onderdeel
en Lastly, it shows concern with the structure of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), which is hardly representative, and the limited control which the international community, including the EU, is able to exert on the operation of ICANN.
nl Het spreekt bezorgdheid uit over de weinig representatieve structuur van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en de geringe controle van de internationale gemeenschap, inclusief de EU, op de werking van ICANN.
en In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue
nl Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel ‧ van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid
en The amount of assigned revenue in accordance with Article ‧(e) to (j) of the Financial Regulation is estimated at EUR
nl Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op ‧ EUR
en When issuing the authorization the designated customs authorities shall specify the period within which the compensating products must be re-exported in accordance with Article ‧ of the Code, taking into account the time required to carry out the processing operations as indicated in the authorization for a given quantity of goods, the quantity of import goods authorized for the procedure, and the time required to assign the compensating products to a customs-approved treatment or use
nl Bij het verlenen van de vergunning stellen de douaneautoriteiten, overeenkomstig artikel ‧ van het Wetboek, de termijn vast voor de wederuitvoer van de veredelingsprodukten, rekening houdend, enerzijds, met de tijd die nodig is om een bepaalde hoeveelheid goederen te veredelen zoals aangegeven in de vergunning, evenals de hoeveelheid invoergoederen waarvoor de vergunning is verleend, en, anderzijds, met de tijd die nodig is om de veredelingsprodukten een douanebestemming te geven
en To the same end, there needs to be a contact point or points in each Member State capable of performing the functions assigned to them
nl Met hetzelfde doel moeten er in elke lidstaat een of meer contactpunten zijn die in staat zijn de hun toegewezen taken uit te voeren
en Corporal, I have selected you for a most important assignment
nl Korporaal, ik heb je voor ' n zeer belangrijke opdracht uitgekozen
en the goodwill associated with the trade mark has been assigned together with the business of making the goods to which the mark relates
nl de aan het merk verbonden goodwill werd overgedragen samen met het bedrijf dat de waren produceert waarop het merk betrekking heeft
en I' m working on our assignment, trying a few computer simulations
nl Ik heb een paar computersimulaties uitgeprobeerd
Showing page 1. Found 10168 sentences matching phrase "assign".Found in 3.548 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.