pronunciation:      

Translations into Dutch:

 • toewijzen   
  (Verb  )
   
  to allot or give something as a task
   
  To fix or specify in correspondence or relationship.
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
   
  to allot or give something as a task
   
  to allot or give something as a task
 • betekenen     
 • dagen   
 • dagvaarden     
 • aanwijzen     
   
  door wijzen tonen
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • afstaan     
 • toegeven     
 • wijken   
 • toekennen   
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • aanzetten     
 • afstand doen van   
 • als taak opgeven   
 • opgeven   
 • voor het gerecht dagen   
 • voordoen   
 • aanduiden     
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • aanbrengen     
 • aandoen     
 • aangeven     
 • aanhouden     
 • aantrekken     
 • aanwenden     
 • abdiceren   
 • abdiqueren   
 • achteruitgaan   
 • achteruitlopen   
 • afleggen     
 • afstand doen   
 • aftreden     
 • belasten     
 • belasten met   
 • benutten     
 • bepalen     
 • bestemmen   
 • doen       
 • doorvoeren   
 • gebruiken     
 • in de steek laten   
 • in toepassing brengen   
 • laden     
 • laten varen   
 • leggen       
 • opbrengen   
 • opdracht geven   
 • opdragen     
 • opleggen   
 • overdragen   
 • plaatsen       
 • prijsgeven   
 • steken   
 • stellen   
 • stoppen         
 • terrein verliezen   
 • terugdeinzen   
 • teruggaan   
 • teruglopen     
 • toebedelen   
 • toedichten   
 • toepassen   
 • toeschrijven     
 • uitstellen   
 • uittrekken   
 • uitvallen   
 • vaststellen     
 • verdagen   
 • verlaten   
 • verlopen   
 • verschuiven   
 • zetten       
 • zich onderwerpen   
 • zwichten   

Other meanings:

 
to transfer property, a legal right, etc., from one person to another
 
To attribute or credit to.
 
to appoint or select someone for some office
 
(transitive) To designate or set apart something for some purpose.
 
(transitive) (law) To transfer property, a legal right, etc., from one person to another.
 
To legally transfer one's right to.
 
to designate or set apart something for some purpose
 
(transitive) To allot or give something as a task.
 
(transitive) To attribute or sort something into categories.
 
An assignee.
 
to attribute or sort something into categories
 
(transitive) To appoint or select someone for some office.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (10)

assignable
aanwijsbaar; toewijsbaar; vast te stellen
assignation
overdracht; toewijzing; afspraak; toebedeling; aanwijzing; rendez-vous
assigned configuration
toegewezen configuratie
assigned program
toegewezen programma
assigned task
toegewezen taak
assignment
afstand; klus; teruggave; afstaan; gelatenheid; toegeving; ontslagname; terugzetten; concessie; troonsafstand; cessie; toewijzing; onderwerping
Internet Assigned Numbers Authority
Internet Assigned Numbers Authority
Special Assignment
Special Assignment

    Show declension

Example sentences with "assign", translation memory

add example
en A ‧ % risk weight may be assigned where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either
nl Een risicogewicht van ‧ % mag worden toegekend wanneer de vordering en de zekerheid in dezelfde valuta luiden en indien de zekerheid
en I' m thinking we should talk about the homework assignment
nl Ik denk dat we moeten praten over de huiswerkopdracht
en On ‧ September ‧, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) issued a resolution providing that
nl De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft op ‧ september ‧ een resolutie vastgesteld waarin wordt bepaald dat
en The manufacturer must assign fireworks to different categories according to Article ‧ characterised by net explosive content, safety distances, noise level, or similar
nl De fabrikant brengt vuurwerk krachtens artikel ‧ onder in verschillende categorieën op basis van netto explosieve massa, veiligheidsafstanden, geluidsniveau en dergelijke
en For any vessel exceeding its DML, as it may be adjusted pursuant to this Annex, during a given year, the amount of such excess, plus an additional ‧ % of that amount, unless the IRP recommends otherwise, shall be deducted from DMLs assigned to that vessel by a party under whose jurisdiction the vessel operates over subsequent years in a manner prescribed by the IRP
nl Voor vaartuigen die hun DML, eventueel aangepast volgens deze bijlage, in een bepaald jaar overschrijden, wordt die overschrijding, verhoogd met ‧ % en tenzij het ITC een andere aanbeveling doet, op de wijze voorgeschreven door het ITC in de volgende jaren in mindering gebracht op de DML
en ensuring that all members of his team to be deployed outside the EU, including locally contracted personnel, have received appropriate security training before or upon arriving in the mission area, based on the risk ratings assigned to the mission area by the General Secretariat of the Council
nl hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin het secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft ingedeeld
en Assigning the authorisation of an additive linked to a person responsible for putting it into circulation to another person, is based on a purely administrative procedure and did not entail a fresh assessment of the additives
nl De toewijzing van een vergunning voor een toevoegingsmiddel die is gebonden aan een persoon die verantwoordelijk is voor het in het verkeer brengen daarvan aan een andere persoon is gebaseerd op een louter administratieve procedure en vereiste geen nieuwe beoordeling van de toevoegingsmiddelen
en The amount of assigned revenue in accordance with Article ‧(e) to (j) of the Financial Regulation is estimated at EUR
nl Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op ‧ EUR
en Healthy young adult males are randomly assigned to the control and treatment groups
nl Gezonde jonge volwassen mannetjes worden aselect ingedeeld in de behandelde en controlegroepen
en By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation according to Annex V to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budget
nl Deze bedragen, ter informatie, vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie en vormen ontvangsten met een bepaalde bestemming overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement; zij geven aanleiding tot het openen van de overeenkomstige kredieten en tot uitvoering in het kader van bijlage V van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
en Assigned funds annual
nl Toegewezen middelen jaar
en participating State has the meaning assigned to it in Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, Euratom
nl deelnemend land: de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel ‧ van Beschikking ‧/‧/EG, Euratom van de Commissie
en By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation under Annex V to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budget
nl Ter informatie: deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van bijlage V van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
en The financial resources provided for under this Decision shall not be assigned to projects of common interest and horizontal measures or phases of projects of common interest and horizontal measures which benefit from other sources of Community funding
nl De financiële middelen waarin krachtens dit besluit wordt voorzien, worden niet toegekend voor projecten van gemeenschappelijk belang en horizontale maatregelen of fasen van projecten van gemeenschappelijk belang en horizontale maatregelen waarvoor financiering uit andere communautaire bronnen wordt verstrekt
en Order No (assigned by the applicant
nl Volgnummer (door de aanvrager toegekend
en We have examined that the financial resources assigned by the European Commission to the European Court of Auditors (hereafter the Court) have been used for their intended purposes and that the control procedures put in place by the authorising officers provide the necessary guarantees to ensure the compliance of financial operations with the applicable rules and regulations for the financial resources made available and used for the period from ‧ January to ‧ December
nl Wij hebben onderzocht of de door de Europese Commissie aan de Europese Rekenkamer (hierna de Rekenkamer genoemd) toegewezen financiële middelen voor de gestelde doelen zijn gebruikt en of de door de ordonnateurs ingestelde controleprocedures de nodige waarborgen bieden betreffende de conformiteit van de financiële verrichtingen met de toepasselijke voorschriften en regelgeving voor de financiële middelen die ter beschikking werden gesteld en werden gebruikt voor de periode van ‧ januari ‧ tot ‧ december
en Contributions to common administrative support expenditure of the European Development Fund- Assigned revenue
nl Bijdrage voor uitgaven voor administratieve ondersteuning voor het Europees Ontwikkelingsfonds- Bestemmingsontvangsten
en So, you want the Ukata assignment, huh?
nl Zo, dus jij wilt de Ukata opdracht??
en preparations containing one or more substances classified as dangerous to the environment and to which is assigned R‧ in individual concentrations equal to or greater than
nl preparaten die één of meer als gevaarlijk voor het milieu ingedeelde stoffen, aangeduid met de zin R‧, bevatten in een concentratie die afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan
en Such funds shall be treated as assigned revenue, in accordance with Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No
nl Deze middelen worden behandeld als ontvangsten die in overeenstemming met artikel ‧ van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ een bestemming hebben gekregen
en asset items constituting claims on central governments or central banks which, unsecured, would be assigned a ‧ % risk weight under Articles ‧ to
nl activa die vorderingen vertegenwoordigen op centrale overheden of centrale banken die als ze niet gegarandeerd waren, ingevolge de artikelen ‧ tot en met ‧ een risicogewicht van ‧ % zouden krijgen
en It' s a manpower issue.We only had two units assigned
nl We hebben daar maar twee auto' s
en The Head of Mission shall exercise command and control over personnel, teams and units from contributing States as assigned by the Civilian Operation Commander together with administrative and logistic responsibility including over assets, resources and information placed at the disposal of the Mission
nl Het hoofd van de missie oefent het commando en de controle uit over het personeel, de teams en de eenheden van de bijdragende staten die door de civiele operationele commandant ter beschikking zijn gesteld, en draagt de administratieve en logistieke verantwoordelijkheid voor de aan de missie ter beschikking gestelde activa, middelen en informatie
en Amount of assigned revenue in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation: p.m
nl Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, van het Financieel Reglement: p.m
en All the fifth- graders are assigned an eighth- grade buddy
nl Ze heeft een middelbare schoolbuddy
Showing page 1. Found 10168 sentences matching phrase "assign".Found in 3.943 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.