pronunciation:      

Translations into Dutch:

 • toewijzen   
  (Verb  )
   
  to allot or give something as a task
   
  To fix or specify in correspondence or relationship.
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
   
  to allot or give something as a task
 • aanwijzen     
   
  door wijzen tonen
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • toekennen   
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • betekenen     
 • dagen   
 • dagvaarden     
 • aanduiden     
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • aanbrengen     
 • aandoen     
 • aangeven     
 • aanhouden     
 • aantrekken     
 • aanwenden     
 • aanzetten     
 • abdiceren   
 • abdiqueren   
 • achteruitgaan   
 • achteruitlopen   
 • afleggen     
 • afstaan     
 • afstand doen   
 • afstand doen van   
 • aftreden     
 • als taak opgeven   
 • belasten met   
 • benutten     
 • bepalen     
 • bestemmen   
 • doen       
 • doorvoeren   
 • gebruiken     
 • in de steek laten   
 • in toepassing brengen   
 • laden     
 • laten varen   
 • leggen       
 • opbrengen   
 • opdracht geven   
 • opdragen     
 • opgeven   
 • opleggen   
 • overdragen   
 • plaatsen       
 • prijsgeven   
 • steken   
 • stellen   
 • stoppen         
 • terrein verliezen   
 • terugdeinzen   
 • teruggaan   
 • teruglopen     
 • toebedelen   
 • toedichten   
 • toegeven     
 • toepassen   
 • toeschrijven     
 • uitstellen   
 • uittrekken   
 • uitvallen   
 • vaststellen     
 • verdagen   
 • verlaten   
 • verlopen   
 • verschuiven   
 • voor het gerecht dagen   
 • voordoen   
 • wijken   
 • zetten       
 • zich onderwerpen   

Other meanings:

 
to transfer property, a legal right, etc., from one person to another
 
To attribute or credit to.
 
to appoint or select someone for some office
 
(transitive) To designate or set apart something for some purpose.
 
(transitive) (law) To transfer property, a legal right, etc., from one person to another.
 
To legally transfer one's right to.
 
to designate or set apart something for some purpose
 
(transitive) To allot or give something as a task.
 
(transitive) To attribute or sort something into categories.
 
An assignee.
 
to attribute or sort something into categories
 
(transitive) To appoint or select someone for some office.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (8)

assignable
aanwijsbaar; toewijsbaar; vast te stellen
assignation
toewijzing; afspraak; toebedeling; aanwijzing; rendez-vous
assigned configuration
toegewezen configuratie
assigned program
toegewezen programma
assigned task
toegewezen taak
assignment
afstand; karwei; klus; teruggave; afstaan; gelatenheid; opgave; toegeving; opgaaf; ontslagname; terugzetten; concessie; troonsafstand; aanwijzing; cessie; toewijzing; ontslagneming; onderwerping
Special Assignment
Special Assignment

    Show declension

Example sentences with "assign", translation memory

add example
en Without prejudice to the provisions contained in points ‧ to ‧, the unsecured part of any item that is past due for more than ‧ days and which is above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk shall be assigned a risk weight of
nl Onverminderd het bepaalde in de punten ‧ tot en met ‧ wordt aan het niet-gedekte gedeelte van een post die meer dan ‧ dagen achterstallig is, die zich boven een drempelwaarde bevindt bepaald door de bevoegde autoriteiten en die een redelijk risiconiveau inhoudt, een risicogewicht toegekend van
en Pohořelický kapr is produced in accordance with the regulations in force and the guidelines of the undertaking, which was assigned export No CZ
nl De Pohořelice-karper wordt geproduceerd volgens de geldende voorschriften en de richtlijnen van het bedrijf met als exportnummer CZ
en the procedures for carrying out the Galileo programme are defined, in particular, the activities launched by the European Space Agency relating to the programme and financed from funds not assigned to the Joint Undertaking
nl de procedures voor de uitvoering van het Galileo-programma, en in het bijzonder de activiteiten die door het Europees Ruimte-Agentschap worden ontwikkeld in verband met het programma, maar die worden gefinancierd met middelen die niet uit de begroting van de gemeenschappelijke onderneming afkomstig zijn, worden erin beschreven
en In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue
nl Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel ‧ van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid
en listing and assigning different levels of priority for the EU's policy objectives, with a view to facilitating rational and fully defensible choices when parallel progress towards different objectives proves impossible, in particular in situations where objectives are involved that are closely related to the common values upon which the partnership is built
nl het opstellen van een lijst van EU-beleidsdoelstellingen en het toekennen hierin van verschillende prioriteitswaarden, om het maken van rationele en volledig verdedigbare keuzes te vergemakkelijken, wanneer gelijktijdige vooruitgang in de richting van verschillende doelstellingen onhaalbaar blijkt, met name in situaties waar het gaat om doelstellingen die in nauw verband staan met de gemeenschappelijke waarden op basis waarvan het partnerschap is geconstrueerd
en This paragraph is without prejudice to provisions under which temporary agencies receive a reasonable level of recompense for services rendered to user undertakings for the assignment, recruitment and training of temporary agency workers
nl Dit lid laat regelingen volgens welke uitzendondernemingen een redelijke vergoeding ontvangen voor aan de inlenende onderneming verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, aanwerving en opleiding van uitzendkrachten onverlet
en Allowances for staff assigned non-active status, retired in the interests of the service or dismissed
nl Vergoedingen bij terbeschikkingstelling, ontheffing van het ambt en ontslag
en The objective of maintaining price stability has been assigned by the Treaty for good reasons
nl Het handhaven van prijsstabiliteit als hoofddoel is door het EG-Verdrag op goede gronden toegekend
en Agency officials temporarily assigned to national civil services, international organisations or public or private institutions or undertakings
nl Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau
en Once the contract assignment becomes effective, the Third Party will take over all the rights and obligations of MOL WMT under the Supply Agreement for the part assigned to it
nl Zodra de contracttoewijzing van kracht wordt, zal de derde partij alle in het kader van het leveringscontract geldende rechten en verplichtingen van MOL WMT overnemen voor het aan haar toegewezen gedeelte
en Under Article ‧ of the Treaty, undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest are subject to the rules of the Treaty, and in particular the rules on competition, insofar as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to them
nl Overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag vallen de ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang, onder de regels van het verdrag, met name onder de mededingingsregels, voorzover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert
en The re-submission of a process concerning an account or verified emissions that was previously terminated or cancelled shall be assigned a new, unique correlation identification code
nl Wanneer een geannuleerd of beëindigd proces inzake rekeningen of geverifieerde emissies opnieuw wordt uitgevoerd, wordt een nieuwe unieke correlatie-identificatiecode aan dit proces toegekend
en The amount of assigned revenue pursuant to Article ‧(e) to (j) of the Financial Regulation is estimated at EUR
nl Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op ‧ EUR
en By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation under Annex V to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budget
nl Ter informatie: deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van bijlage V van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
en Points out that in the context of the CAP, the paying agencies can assign certain tasks to delegated bodies, but that actual payments may never be subject to any delegation; notes that in this way the paying agency remains primarily responsible for all the decisions which result in an actual payment; feels that the current situation in relation to structural measures, where managing authorities are allowed to delegate actual payment decisions, undermines efficient checks and balances; asks therefore the Commission to address this problem swiftly and adequately
nl wijst erop dat in het kader van het GLB de betaalorganen bepaalde taken kunnen overdragen aan gedelegeerde organen, maar dat de daadwerkelijke betalingen nooit voorwerp van delegatie mogen zijn; merkt op dat op deze wijze het betaalorgaan primair verantwoordelijk blijft voor alle besluiten die uitmonden in daadwerkelijke betalingen; is van oordeel dat de huidige situatie bij de structurele maatregelen, waar de beheersautoriteiten de daadwerkelijke betalingsbeslissingen kunnen delegeren, niet bevorderlijk is voor efficiënte controles en waarborgen; verzoekt de Commissie derhalve dit probleem snel en adequaat op te lossen
en Assigned funds cumulative
nl Gedelegeerde kredieten cumulatief
en Ingredients (dangerous for the environment): No ingredient shall exceed ‧ % (m/m), including those used in tinting (if applicable), that is assigned or may be assigned at the time of application any of the following risk phrases
nl Ingrediënten (gevaarlijk voor het milieu): Geen enkel in het product of (in voorkomend geval) bij de kleuring gebruikt ingrediënt mag meer dan ‧ massaprocent vertegenwoordigen indien voor dat ingrediënt op het tijdstip van indiening van de aanvraag een van de hierna genoemde risicozinnen geldt of kan gelden
en Such bodies shall act within the competences assigned to them by national law
nl Deze organen handelen binnen het kader van de bevoegdheden die hun krachtens het nationale recht zijn toegewezen
en Applicants may, with their prior consent, be assigned to a Scientific Panel even if it was not specifically applied for
nl Zij kunnen echter, indien zij hiermee instemmen, worden benoemd in een wetenschappelijk panel dat niet hun specifieke voorkeur heeft
en And now they honor us with a new assignment
nl Ze vereren ons met een nieuwe opdracht
en By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation under Annex European Economic Area to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budget
nl Ter informatie: deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van de bijlage Europese Economische Ruimte van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
en a department of advisers, at strategic level, assigned to the various structures of the Ministry of Defence, responsible for contributing to work on SSR carried out by the Congolese administration, and
nl een afdeling adviseurs op strategisch vlak, ingedeeld bij de diverse structuren van het ministerie van Defensie en belast met de ondersteuning van de werkzaamheden die in verband met de hervorming van de veiligheidssector door de Congolese overheid worden uitgevoerd, en
en Shows the Editor toolbar and a blank playing area on which you can draw a new level. When done, use Save Edits to assign the new level to a game and level number
nl Toont de werkbalk en een leeg speelveld waarop u een nieuw niveau kunt tekenen. Als u klaar bent gebruikt u Wijzigingen opslaan om het nieuwe niveau aan een spel en niveaunummer toe te wijzen
en He' s got a tough assignment
nl Hij heeft een zware opdracht
en Assigned amount
nl Toegewezen hoeveelheid
Showing page 1. Found 10168 sentences matching phrase "assign".Found in 3.754 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.