pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  being a part, or component of a whole
 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • kiezer   
 • stemmer   
 • zinsdeel   

Other meanings:

 
functional element of a phrase or clause
 
a resident of a place represented by an elected official
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
a part, or component of a whole
 
part, or component of a whole
 
authorized to make a constitution

Similar phrases in dictionary English Dutch. (5)

constituency
kieskring; kiesdistrict
constituent assembly
grondwetgevende vergadering
constituent order
zinsdeelvolgorde
division into constituencies
indeling in kiesdistricten

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
en All interoperability constituents must be available for verification in the form of homogeneous lots
nl Alle interoperabiliteitsonderdelen moeten als gelijkvormige partijen ter controle worden aangeboden
en Is concerned by the persisting ethnic barriers in BiH, which hamper the development of a national identity; takes the view that the constitutional arrangements in the Dayton Agreement make it more difficult to remove such barriers; recalls that the EU experience is that a common identity is fully compatible with respect for the cultural and religious traditions of the constituent peoples
nl uit zijn bezorgdheid over de blijvende etnische scheiding in BiH, die de ontwikkeling van een nationale identiteit belemmert; staat op het standpunt dat de constitutionele regelingen van het Dayton-akkoord de opheffing van die scheiding bemoeilijken; herinnert eraan dat binnen de EU de ervaring is opgedaan dat een gemeenschappelijke identiteit geenszins in strijd is met de eerbiediging van culturele en religieuze tradities van de constituerende volkeren
en How will their elected MEPs then represent them if they cannot even read letters sent to them by their constituents?
nl Hoe zullen de leden hun kiezers vertegenwoordigen, als ze hun brieven niet eens kunnen lezen?
en Member States shall consider that an interoperability constituent meets the essential requirements if it complies with the conditions laid down by the corresponding TSI or the corresponding European specifications developed to comply with these conditions
nl De lidstaten gaan ervan uit dat een interoperabiliteitsonderdeel voldoet aan de essentiële eisen indien het voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de desbetreffende TSI of aan de Europese specificaties die zijn ontwikkeld om aan die voorwaarden te voldoen
en child-restraining strap means a strap which is a constituent part of the belt and restrains only the body of the child
nl fixeerriem: een riem die een onderdeel van de gordel vormt en die uitsluitend het lichaam van het kind op zijn plaats houdt
en If additional to the EC declaration of conformity an EC declaration of suitability for use for the interoperability constituent is requested in the TSI, this declaration has to be added, after being issued by the manufacturer under the conditions of Module V
nl Waar de TSI buiten de EG-verklaring van conformiteit een EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik eist, dient de fabrikant deze als voorgeschreven in module V op te stellen en bij te voegen
en It is an issue that constituents feel extremely strongly about.
nl Het is daarnaast ook een onderwerp dat sterk leeft onder onze kiezers.
en Where neither the manufacturer nor his authorised representative is established within the Community, the obligation to keep the technical documentation available is the responsibility of the person who places the interoperability constituent on the Community market
nl Waar noch de fabrikant noch diens gemachtigde in de Gemeenschap gevestigd is, rust de verantwoordelijkheid, de technische documentatie ter beschikking te houden op degene die het product in de Gemeenschap in de handel heeft gebracht
en Specific constituents
nl specifieke onderdelen
en I speak for many of my constituents when I tell you that people purchasing houses are worried about whether the interest rate is going down, about house prices going up, when and where, and what the long-term outlook is.
nl Ik spreek namens veel van mijn kiezers als ik zeg dat mensen die huizen kopen zich zorgen maken over de vraag of de rente zal dalen, wanneer en waar de huizenprijzen zullen stijgen, en wat de vooruitzichten zijn op de lange termijn.
en There is one in my constituency, a guy called Ted Carroll - one of many hundreds of session musicians - who has written to me asking us to adopt these compromises.
nl Iemand in mijn kiesdistrict, ene Ted Carroll, die een van de vele honderden sessiemuzikanten is, heeft mij geschreven met het verzoek deze compromissen aan te nemen.
en The manufacturer must present his interoperability constituents in the form of homogeneous lots and shall take all measures necessary in order that the manufacturing process ensures the homogeneity of each lot produced
nl De fabrikant moet de interoperabiliteitsonderdelen aanbieden als gelijkvormige partijen en zodanige maatregelen treffen dat het fabricageproces de productie van gelijkvormige partijen waarborgt
en all relevant information for the product category representative for the interoperability constituent envisaged
nl de relevante gegevens met betrekking tot de voor het betreffende interoperabiliteitsonderdeel representatieve categorie van producten
en Next month in Portsmouth, my constituency, I am attending the opening of the Special Olympics organized for young people from across Europe with severe learning difficulties.
nl Volgende maand woon ik in mijn kiesdistrict Portsmouth de opening bij van de bijzondere Olympische Spelen die over heel Europa georganiseerd worden voor jongeren met ernstige leermoeilijkheden.
en Mr President, does the speaker appreciate that the so-called EU funds which she referred to as having been received by her constituents are simply the UK's own money being returned, but being returned only in part and after the European Union has skimmed off its croupier's share?
nl (EN) Mijnheer de Voorzitter, realiseert de spreekster zich dat de zogenoemde EU-fondsen waarvan zij zegt dat haar kiezers ze hebben ontvangen eenvoudig het eigen geld van het Verenigd Koninkrijk vormen dat wordt teruggegeven, maar slechts gedeeltelijk en nadat de Europese Unie het aandeel van de croupier heeft afgeroomd?
en By derogation, a quality aromatic sparkling wine with a protected designation of origin may be produced by using, as constituents of the cuvée, wines obtained from grapes of the Glera vine variety harvested in the regions of the designations of origin Prosecco, Conegliano-Valdobbiadene- Prosecco, Colli Asolani- Prosecco and Asolo- Prosecco
nl In afwijking hiervan mag aromatische mousserende kwaliteitswijn met een beschermde oorsprongsbenaming worden verkregen door voor de samenstelling van de cuvée wijn te gebruiken van druiven van het Glera-ras die geoogst zijn in de gebieden met de oorsprongsbenaming Prosecco, Conegliano-Valdobbiadene- Prosecco, Colli Asolani- Prosecco en Asolo- Prosecco
en Each interoperability constituents in a sample shall be individually examined and appropriate tests shall be carried out to ensure the product conformity with the type as described in the type-examination certificate and with the requirements of the TSI which apply to it and to determine whether the lot is accepted or rejected
nl Elk van de interoperabiliteitsonderdelen in een monster moet afzonderlijk onderzocht worden en geëigende tests moeten worden uitgevoerd om vast te stellen of het product overeenkomt met het certificaat van typegoedkeuring en voldoet aan de eisen van de daarop van toepassing zijnde TSI en of de partij goed- of afgekeurd is
en either the assessment by a notified body or bodies of the intrinsic conformity of an interoperability constituent, considered in isolation, to the technical specifications to be met
nl hetzij de beoordeling, door (een) aangemelde instantie(s), van de intrinsieke conformiteit van een op zichzelf beschouwd interoperabiliteitsdeel met de technische specificaties waaraan het moet voldoen
en WASTES CONTAINING PRINCIPALLY ORGANIC CONSTITUENTS, WHICH MAY CONTAIN METALS AND INORGANIC MATERIALS
nl HOOFDZAKELIJK UIT ORGANISCHE BESTANDDELEN BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN
en QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PARTICULARS OF THE CONSTITUENTS
nl KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING VAN DE BESTANDDELEN
en As an elected representative I feel it is vital that my constituents have someone to turn to with their complaints at the highest level.
nl Als gekozen volksvertegenwoordiger vind ik het van vitaal belang dat de mensen uit mijn kiesdistrict zich met hun klachten tot iemand kunnen wenden op het hoogste niveau.
en The manufacturer or his authorised representative established within the Community must draw up the EC declaration of suitability for use of the interoperability constituent
nl De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde stelt voor het interoperabiliteitsonderdeel een EG-verklaring van geschiktheid voor het gebruik op
en determines the interoperability constituents and interfaces which shall be covered by European specifications, including European standards, which are necessary to achieve interoperability within the trans-European high speed rail system (chapter
nl de interoperabiliteitsonderdelen en interfaces waarvoor Europese specificaties moeten worden vastgesteld, waaronder de Europese normen die noodzakelijk zijn om de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem tot stand te brengen (hoofdstuk
en As a Member of Parliament whose constituency adjoins Heathrow Airport - the busiest international airport in the world - and as president of the local authority consortium against aircraft noise, I am deeply concerned in this matter.
nl Als lid van het Parlement wiens kiesdistrict grenst aan de luchthaven Heathrow - de drukste internationale luchthaven ter wereld - en als voorzitter van het consortium van plaatselijke overheden dat iets wil doen aan de geluidshinder van vliegtuigen, houdt deze kwestie mij in hoge mate bezig.
en In the absence of any further information suggesting the legitimate objective pursued can be attained by less restrictive measures, such as, in particular, a lower concentration limit for SCCPs as constituents of other substances and preparations, it was concluded that the national provisions do not appear to exceed what is necessary to attain that objective
nl Bij gebrek aan verdere informatie waaruit blijkt dat het nagestreefde legitieme doel kan worden bereikt door minder restrictieve maatregelen, zoals met name een lagere concentratiegrenswaarde voor KKCP’s als bestanddeel van andere stoffen en preparaten, is geconcludeerd dat de nationale bepalingen niet verder lijken te gaan dan wat noodzakelijk is om dat doel te bereiken
Showing page 1. Found 5391 sentences matching phrase "constituent".Found in 2.044 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.