pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  being a part, or component of a whole
   
  being a part, or component of a whole
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • constituent   
 • integraal   
 • kiezer   
 • onderdeel ''n''   
 • stemmer   
 • zinsdeel   

Other meanings:

 
functional element of a phrase or clause
 
a resident of a place represented by an elected official
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
a part, or component of a whole
 
part, or component of a whole
 
authorized to make a constitution

Similar phrases in dictionary English Dutch. (5)

constituency
kieskring; kiesdistrict
constituent assembly
grondwetgevende vergadering
constituent order
zinsdeelvolgorde
division into constituencies
indeling in kiesdistricten

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
en I say that coming from a constituency which is very dependent on tourism.
nl Ik kom zelf uit een kiesdistrict dat in grote mate van het toerisme afhankelijk is.
en The ageing bench shall follow the SDBC and deliver appropriate exhaust flow, exhaust constituents, and exhaust temperature to the aftertreatment system inlet
nl De verouderingstestbank volgt de SDBC en zorgt voor de passende uitlaatgasstroom, bestanddelen van het uitlaatgas en uitlaatgastemperatuur aan de inlaat van het nabehandelingssysteem
en the information to be included in the report of the company operating the interoperability constituent in service (see point
nl gegevens die opgenomen dienen te worden in het rapport dat wordt opgesteld door de onderneming die het interoperabiliteitsonderdeel in bedrijf heeft laten functioneren (zie punt
en Calls on the Greek Cypriots, who are on the verge of accession to the EU, to demonstrate their good faith (in accordance with the requirements of the Balladur initiative, which also apply to the government of Cyprus), and also calls on the Turkish Cypriot leader to fully engage in the negotiations on the agreed basis of the Annan Plan as a basis for negotiations so that, before Cyprus joins the Union, the Cyprus question can be finally resolved and a federal state established in accordance with the UN Security Council resolutions, that is to say, a state consisting of two constituent parts and having a single international personality
nl doet een beroep op de Grieks-Cyprioten, die op het punt staan toe te treden tot de EU, om hun goede wil te tonen (in overeenstemming met de vereisten van het Balladur-inititiatief dat ook van toepassing is op de regering van Cyprus) en op de leider van de Turks-Cyprioten om met volle inzet deel te nemen aan de onderhandelingen op basis, zoals overeengekomen, van het door secretaris-generaal Annan voorgelegde VN-plan, zodat de kwestie-Cyprus definitief kan worden opgelost voordat Cyprus toetreedt tot de EU en er, in overeenstemming met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, een federale staat kan worden gesticht die bestaat uit twee onderdelen, maar internationaal één rechtspersoon zal zijn
en The second aspect which has recently become apparent, and which could pose a risk, although the risk may have abated somewhat at present, is the large number of electoral constituencies outside Ukraine.
nl Een ander nieuw en potentieel gevaarlijk element dat naar voren is gekomen, al is het gevaar momenteel wellicht enigszins geweken, zijn de vele kiesdistricten buiten het territorium van Oekraïne.
en There are five airports in my constituency of Ireland North West and they find it very difficult to survive economically due to the pressure exerted on them.
nl In mijn kiesdistrict in Noordwest-Ierland bevinden zich vijf luchthavens en het is erg lastig voor ze om financieel gezien het hoofd boven water te houden door de druk die op ze wordt uitgeoefend.
en What are we to tell our constituents who ask for research before reassurance, wherever it leads?
nl Wat vertellen we onze kiezers die willen dat er onderzoek wordt gepleegd voordat er garanties worden gedaan, waar dat ook toe leidt?
en the source and specifications of the food or food category and, in particular, the content of the constituent(s) related to the health claim
nl de bron en specificaties van het levensmiddel of de levensmiddelcategorie en, met name, het gehalte aan het (de) bestande(e)l(en) waarop de gezondheidsclaim betrekking heeft
en It would appear appropriate for this House to pay tribute to the victims of the attack in Karachi, who were from Cherbourg, although that is not my constituency.
nl Natuurlijk staat ons Parlement stil bij de slachtoffers van de aanslag in Karachi, die afkomstig zijn uit Cherbourg.
en My many law-abiding Muslim fellow citizens in my own constituency would be rightfully upset if such a one-sided report were allowed to pass by without opposition.
nl De vele ordelievende moslimmedeburgers uit mijn eigen kiesdistrict zouden terecht ontdaan zijn, mocht een dergelijk eenzijdig verslag de kans krijgen zonder slag of stoot aangenomen te worden.
en Conformity Assessment of Interoperability Constituents
nl Conformiteitskeuring van interoperabiliteits onderdelen
en Many EU constituencies would argue that the social protection underpinned by these regulations is a key element of the acquis
nl Velen in de EU zouden aanvoeren dat de door deze regelgeving geboden sociale bescherming een kernelement van het acquis vormt
en But when it comes to these budgetary questions, the European Parliament, uniquely among the elected assemblies of the world, sides with the executive against its own constituents, in the cause of deeper integration.
nl Maar wanneer het gaat om deze begrotingskwesties, kiest het Europees Parlement ten behoeve van grotere integratie de kant van de uitvoerende macht, tegen zijn eigen kiezers, en daarin is het uniek onder de gekozen volksvertegenwoordigingen in de wereld.
en I have had complaints from businesses in my constituency of commercial banks requiring the businesses to move their accounts to those banks before money can be paid out under the schemes.
nl Bedrijven in mijn kiesdistrict hebben er zich bij mij over beklaagd dat banken eisten dat ze hun rekeningen bij hen onderbrachten voor ze het geld in het kader van de programma's wilden uitbetalen.
en Let me give just one brief example from my own constituency.
nl Ik wil u een klein voorbeeld geven uit mijn eigen kiesdistrict.
en The method described in Commission Directive ‧/EC of ‧ November ‧ establishing guidelines for the microscopic identification and estimation of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs is currently the only method validated to control the presence of animal proteins including these proteins treated at ‧ °C/‧ Bar
nl De methode die wordt beschreven in Richtlijn ‧/EG van de Commissie van ‧ november ‧ tot vaststelling van richtsnoeren voor de microscopische identificatie en de schatting van het gehalte aan bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van dierenvoeders is momenteel de enige gevalideerde methode om de aanwezigheid van dierlijke eiwitten, waaronder de bij ‧ °C/‧ bar
en a list of the interoperability constituents to be incorporated into the subsystem
nl een lijst van de in het subsysteem te verwerken interoperabiliteitsonderdelen
en Finally, I would like to wind up by saying that in my constituency the City of Leicester is an example of how local action in this field can work.
nl Ter afsluiting wil ik graag zeggen dat mijn kiesdistrict, de stad Leicester, een goed voorbeeld is van de wijze waarop lokale acties kunnen bijdragen tot ontwikkeling.
en - (FR) The draft Council decision on the organisation of European elections makes provision for the possibility of regional constituencies, on the initiative and at the discretion of each country.
nl Het ontwerpbesluit van de Raad inzake het houden van Europese verkiezingen voorziet in de mogelijkheid van territoriale kiesdistricten, op initiatief en ter beoordeling van ieder land.
en We must entrench the constituent articles of the treaty and we need a softer, lighter system for changing the treaty in regard to policy chapters.
nl We moeten de constitutionele artikelen van het Verdrag verankeren, maar we hebben een soepeler, lichter systeem nodig om de beleidshoofdstukken in het verdrag te kunnen wijzigen.
en Table ‧.‧.b lists the groups of interoperability constituents of the On-board Assembly
nl tabel ‧.‧.b vermeldt de groepen van Interoperabiliteitsonderdelen van de treinapparatuur
en Yet, Members who meet farmers in their constituencies know the expectations of these groups and the difficulties they face.
nl De afgevaardigden die het land intrekken om de landbouwers te ontmoeten zijn op de hoogte van de verwachtingen van deze bevolkingsgroep en van de problemen waaraan ze het hoofd moeten bieden.
en For the terrestrial compartment, if the PEC does not exceed ‧ μg/kg for the sum of the major residue constituents in manure, or if the major residue constituents in manure are readily degraded (degradation time DT
nl Voor het bodemcompartiment kan verdere beoordeling achterwege blijven als de PEC niet meer bedraagt dan ‧ μg/kg voor de som van de belangrijkste residubestanddelen in mest, of als de belangrijkste residubestanddelen in mest gemakkelijk afbreekbaar zijn (afbraaktijd DT
en % vol. for a cuvée comprising constituents from wine-growing zone C
nl % vol voor de cuvée waarvan de bestanddelen afkomstig zijn uit wijnbouwzone C
en Renews its call for the approach to an integrated maritime policy for the EU to be continued in future and calls on the Commission to strengthen the political framework thereof, as well as the territorial, social, and economic cohesion providing the link to inland Europe and its constituent policies; proposes that a report on European maritime policy be published every two years and that a regular public exchange of views be held with all those involved; calls on future Council presidencies to deal with maritime policy as part of their work programmes; over and above this, calls for all maritime-related projects supported by EU funding to be clearly identified annually by the Commission
nl hernieuwt zijn verzoek om de geïntegreerde aanpak van een maritiem beleid voor de EU in de toekomst op de voet te volgen en verzoekt de Commissie het politieke kader hiervan te versterken, alsmede de territoriale, sociale en economische samenhang te vergroten, waardoor een koppeling wordt gevormd met het binnenland van Europa en de verschillende beleidsterreinen; stelt voor een tweejaarlijks verslag over het Europees maritiem beleid te publiceren en een regelmatige openbare gedachtewisseling met alle betrokken partijen te houden; verzoekt het toekomstige voorzitterschap van de Raad in het kader van zijn werkprogramma in te gaan op het maritiem beleid; verzoekt bovendien dat de Commissie jaarlijks een duidelijke inventarisatie opmaakt van alle met EU-middelen gefinancierde projecten op maritiem gebied
Showing page 1. Found 5391 sentences matching phrase "constituent".Found in 2.309 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.