pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  being a part, or component of a whole
 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • kiezer   
 • stemmer   
 • zinsdeel   

Other meanings:

 
functional element of a phrase or clause
 
a resident of a place represented by an elected official
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
a part, or component of a whole
 
part, or component of a whole
 
authorized to make a constitution

Similar phrases in dictionary English Dutch. (5)

constituency
kieskring; kiesdistrict
constituent assembly
grondwetgevende vergadering
constituent order
zinsdeelvolgorde
division into constituencies
indeling in kiesdistricten

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
en For this purpose, in this excellent report by Mr Watson, the European Parliament recommends that the Council lay down minimum rules for a definition of the constituent elements of the crime and its sanctions, replacing extradition with the principle of the mutual recognition of judgments, the definition of a European search and arrest warrant that does not allow criminals to laugh at the courts and the police, and standards for harmonisation in the field of compensation.
nl Aan de hand van die regels wordt omschreven welke gedragingen als misdrijf worden aangemerkt en wat daarvoor de sanctie is, terwijl het uitleveringssysteem wordt vervangen door een systeem van wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen. Er wordt bovendien een Europees opsporings- een aanhoudingsbevel voorgesteld, om te voorkomen dat criminelen de politie en de rechter te slim af zijn.
en The analysers shall have a measuring range compatible with the accuracy required to measure the content of the various constituents to within ± ‧ %, disregarding the accuracy of the standard (calibration) gases
nl De analysetoestellen moeten een meetbereik bezitten dat overeenstemt met de nauwkeurigheid welke is vereist voor de meting van de gehalten der verschillende bestanddelen, met een nauwkeurigheid van min of meer ‧ %, de precisie van de ijkgassen niet medegerekend
en the Directive reference (Directive ‧/EC and other directives to which the interoperability constituent may be subject
nl de referenties van de richtlijn (Richtlijn ‧/EG en andere op het interoperabiliteitsonderdeel toepasselijke richtlijnen
en I think that in this case, in the beautiful areas of Britain such as my own constituency of Yorkshire, we do not want any impediments to the enjoyment of our regions and this road transport package coupled with the drivers' hours regulation should not lead to public transport in rural areas becoming a thing of the past.
nl Ik denk dat in dit geval, in de prachtige gebieden van Groot-Brittannië zoals in mijn eigen kiesdistrict Yorkshire, wij geen belemmeringen willen in het plezierig vertoeven in onze regio's. Dit wegvervoerspakket gekoppeld aan de verordening van de rijtijden van chauffeurs mag er niet toe leiden dat het openbaar vervoer op het platteland tot het verleden gaat behoren.
en To achieve these objectives, the EATMN, its systems and their constituents shall support the timely sharing of correct and consistent information covering all phases of flight, between civil and military parties
nl Om die doelen te bereiken moet het Europees netwerk voor luchtverkeersbeveiliging en de systemen en onderdelen de tijdige uitwisseling van correcte en consistente informatie, in alle vluchtfasen, tussen de civiele en de militaire partijen ondersteunen
en The calculation can only be made if the constituents of animal origin contain bone fragments
nl De berekening kan alleen worden gemaakt indien de bestanddelen van dierlijke oorsprong botfragmenten bevatten
en Mr President, it is useful to meet our constituents during the summer break, and in two-and-a-half hours last Friday I heard of the plight of Irish dairy farmers resulting from the over-severe implementation of CAP reform by the Commission and the Council.
nl – Mijnheer de Voorzitter, het is nuttig dat we tijdens het zomerreces onze kiezers kunnen ontmoeten, en ik ben afgelopen vrijdag in tweeënhalf uur geïnformeerd over de benarde situatie waarin de Ierse melkveehouders terecht zijn gekomen door de te strenge uitvoering van de GLB-hervorming door de Commissie en de Raad.
en The fact that MEPs are spending their time discussing lawnmowers will no doubt confirm the impression which too many of our constituents have about the value of our work.
nl Dat leden van het Europees Parlement zich bezighouden met grasmaaiers is voor veel inwoners van onze kiesdistricten ongetwijfeld nog eens een bevestiging van het idee dat wij hier niet veel zinnigs doen.
en In respect to the Traffic Operation and Management Subsystem, there are, at present, no interoperability constituents
nl Voor wat betreft het subsysteem Exploitatie en verkeersleiding zijn er voor het ogenblik geen interoperabiliteitsonderdelen
en We are in a constituent phase.
nl We zijn nu in een constituerende fase.
en The manufacturer of an interoperability constituent or his authorised representative established within the Community shall draw up an EC declaration of conformity or an EC declaration of suitability for use in accordance with Article ‧) of, and Annex ‧ Chapter ‧ to, Directive ‧/EC before placing the interoperability constituent on the market
nl De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde stelt overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, en punt ‧ van bijlage ‧ van Richtlijn ‧/EG een EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik op voordat het interoperabiliteitsonderdeel in de handel wordt gebracht
en a list of the interoperability constituents, to be incorporated into the subsystem
nl een lijst van interoperabiliteitsonderdelen die in het subsysteem dienen te worden ingebouwd
en health claim means any claim that states, suggests or implies that a relationship exists between a food category, a food or one of its constituents and health
nl gezondheidsclaim: een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid
en The action includes engaging in constructive political dialogue, providing support for the constituent assembly, respect for the rights of indigenous peoples, exchanges of experience with different models of regional autonomy and providing constructive input and the benefit of EU experience in securing the benefits of foreign investment for all Bolivians.
nl Het actieplan behelst onder meer betrokkenheid bij een constructieve dialoog, ondersteuning van de constitutionele vergadering, respect voor de rechten van de inheemse volkeren, uitwisseling van ervaringen met verschillende modellen van regionale autonomie, de verstrekking van positieve input en het gebruik van EU-ervaring om de buitenlandse investeringen ten goede te laten komen aan alle Bolivianen.
en The spirit of the Anastassopoulos report is indeed the obligation for large states to divide the national constituency into a number of smaller ones.
nl Naar de geest van het verslag-Anastassopoulos dienen de grote lidstaten het nationale kiesdistrict in meerdere kiesdistricten op te splitsen.
en is the level of degradation achieved when the test compound is totally utilised by micro-organisms resulting in the production of carbon dioxide, water, mineral salts and new microbial cellular constituents (biomass
nl is de mate van afbraak die wordt verkregen wanneer de testverbinding volledig door micro-organismen wordt omgezet tot kooldioxyde, water, anorganische zouten en nieuwe microbiële celbestanddelen (biomassa
en INTEROPERABILITY CONSTITUENTS
nl INTEROPERABILITEITSONDERDELEN
en We also look to the experience that you and your constituents bring to bear on the policies formulated in Brussels.
nl We kijken ook uit naar de ervaringen van u en uw kiezers met betrekking tot het beleid dat in Brussel wordt geformuleerd.
en The manufacturer or his authorised representative established within the Community must draw up the EC declaration of conformity of the interoperability constituent
nl De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde stelt voor het interoperabiliteitsonderdeel een EG-verklaring van conformiteit op
en The constituents whose use is banned by this regulation, firstly, concern only 5% of cosmetics, and moreover, they could be used by the industry in safe concentrations.
nl De bestanddelen die door deze verordening uitgebannen worden, betreffen om te beginnen slechts vijf procent van alle cosmeticaproducten. Bovendien zou de cosmetica-industrie ze in veilige concentraties gebruiken kunnen.
en It must, as far as relevant for such assessment, cover the design, manufacture, maintenance and operation of the interoperability constituent
nl De documentatie dient, voor zover voor de keuring noodzakelijk, het ontwerp, de fabricage, het onderhoud en de werking van het interoperabiliteitsonderdeel te beschrijven
en The constituent national units of the NARIC network, the Eurydice network, the Euroguidance network, the National Support Services for the eTwinning Action and the Europass National Centres act as instruments to implement the programme at national level, in conformity with the provisions of Article ‧(c) of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ and of Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No
nl De nationale instanties die deel uitmaken van het NARIC-netwerk, het Eurydice-netwerk en het Euroguidance-netwerk, de nationale referentiepunten voor beroepskwalificaties en de nationale Europass-centra fungeren overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder c), van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ en artikel ‧ van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ als uitvoeringsinstrumenten van het programma op nationaal niveau
en Where neither the manufacturer nor his authorised representative is established within the Community, the obligation to keep the technical documentation available is the responsibility of the person who places the interoperability constituent on the Community market
nl Wanneer noch de fabrikant noch diens gemachtigde in de Gemeenschap is gevestigd, is de verplichting tot het beschikbaar houden van de technische documentatie de verantwoordelijkheid van de persoon die het interoperabiliteitsonderdeel in de Gemeenschap in de handel brengt
en The Bureau, acting on a proposal from the Secretary-General, shall draw up the establishment plan for the General-Secretariat in such a way that it can ensure the efficient functioning of the Committee and its constituent bodies and help the members in the performance of their duties, in particular in the organisation of meetings and the preparation of opinions
nl Op voorstel van de secretaris-generaal, stelt het bureau een zodanig organisatieschema van het secretariaat vast dat voor een goed functioneren van het Comité en zijn organen zorg kan worden gedragen en de leden bij de uitoefening van hun mandaat, en met name bij de organisatie van vergaderingen en het opstellen van adviezen, kunnen worden bijgestaan
en We wanted the constituent process, which ended with the Treaty of Lisbon, in order to signal a change: we hope that the stable Presidency of the Union will insist - as Mr Van Rompuy underlined in his reply - that these words become reality.
nl We wilden naar een Europese grondwet, een proces dat vervolgens heeft geleid tot het Verdrag van Lissabon, om een vernieuwing in te luiden: we hopen dat het stabiele voorzitterschap van de EU zal aandringen - zoals het ook in zijn antwoord heeft aangegeven - om ervoor te zorgen dat deze zaken werkelijkheid worden.
Showing page 1. Found 5391 sentences matching phrase "constituent".Found in 1.434 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.