pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  being a part, or component of a whole
 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • kiezer   
 • stemmer   
 • zinsdeel   

Other meanings:

 
functional element of a phrase or clause
 
a resident of a place represented by an elected official
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
a part, or component of a whole
 
part, or component of a whole
 
authorized to make a constitution

Similar phrases in dictionary English Dutch. (5)

constituency
kieskring; kiesdistrict
constituent assembly
grondwetgevende vergadering
constituent order
zinsdeelvolgorde
division into constituencies
indeling in kiesdistricten

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
en For the purposes of paragraph ‧ of this Article, Member States may declare systems and constituents of the EATMN as compliant with the essential requirements and exempt from the provisions of Articles ‧ and
nl Voor de toepassing van lid ‧ van dit artikel kunnen lidstaten verklaren dat systemen en onderdelen van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging in overeenstemming zijn met de essentiële eisen en vrijgesteld zijn van de bepalingen van de artikelen ‧ en
en The body, its Director and the staff responsible for carrying out the checking operations may not become involved either directly or as authorized representatives in the design, manufacture, construction, marketing or maintenance of the interoperability constituents or subsystems or in their use
nl De instantie, de directeur daarvan en het met de keuring belaste personeel mogen bij het ontwerp, de fabricage, de constructie, de verkoop of het onderhoud van de interoperabiliteitsonderdelen of subsystemen en bij de exploitatie noch rechtstreeks, noch als gemachtigden optreden
en Starting from..., the essential requirements shall apply to the putting into service of systems and constituents of the EATMN, if not otherwise specified by the relevant implementing rules for interoperability
nl Met ingang van... zijn de essentiële eisen van toepassing op het in dienst stellen van systemen en onderdelen van het Europees netwerk voor luchtverkeersbeveiliging, tenzij in de relevante implementatiemaatregelen voor interoperabiliteit anders is bepaald
en I would like to thank medical staff at Addenbrookes Hospital in Cambridge and at the Norfolk and Norwich Hospital, both of which are in my constituency, who have given me help and advice so that I could contribute to this directive.
nl Mijn dank gaat uit naar het medisch personeel van twee ziekenhuizen in mijn eigen kiesdistrict, het Addenbrookes Hospital in Cambridge en het Norfolk and Norwich Hospital, dat mij met raad en daad heeft bijgestaan. Dankzij deze mensen heb ik een bijdrage aan deze richtlijn kunnen leveren.
en A final vote of 33 to 8 with 5 abstentions accurately reflects the position taken by the second-largest committee of this House, and the only one of its constituent bodies to take a decision on the matter.
nl Dat spreekt toch boekdelen. Daaruit blijkt immers wel hoe de op een na de grootste commissie dit ziet, en wij zijn de enige officiële instantie van het Parlement die zich hiermee heeft beziggehouden.
en Indeed, Minister, when I think of this I think of my hairdresser, in your own constituency.
nl Jawel, mijnheer de minister, als ik hier aan denk, dan denk ik aan mijn eigen kapper in uw eigen kiesdistrict.
en The TSI allows for a transition period during which the conformity assessment and certification of interoperability constituents may be carried out as part of the sub-system
nl De TSI voorziet in een overgangsperiode tijdens dewelke de beoordeling van de overeenstemming en de certificering van interoperabilitetisonderdelen als een onderdeel van het subsysteem kan worden uitgevoerd
en Safety levels of systems and constituents shall be maintained during service and any modifications to service
nl Veiligheidsniveaus van systemen en onderdelen dienen gewaarborgd te blijven tijdens de dienstverlening en bij eventuele wijzigingen in de dienstverlening
en To illustrate the problem, let me mention that I devoted myself particularly to household light fittings, since large numbers of them are produced in my constituency.
nl Ik heb mij, ter illustratie van dit probleem, vooral beziggehouden met de verlichting in woningen, omdat die nu eenmaal in mijn kieskring op grote schaal wordt geproduceerd.
en LIST OF INTEROPERABILITY CONSTITUENTS
nl LIJST VAN INTEROPERABILITEITSONDERDELEN
en The manufacturer shall lodge an application for assessment of his quality management system with a notified body of his choice, for the interoperability constituents concerned
nl De fabrikant dient een aanvraag tot keuring van het kwaliteitsborgingsysteem waaronder het/de betreffende interoperabiliteitsonderde(e)l(en) wordt/worden vervaardigd in bij de aangewezen instantie van zijn keuze
en I understand that, under the British presidency, a meeting of national customs officials overruled that and that will effectively nullify the effect of a change of route for a ferry operating from my constituency.
nl Ik heb begrepen dat hier onder het Britse voorzitterschap op een bijeenkomst van nationale douaneautoriteiten een stokje voor is gestoken. Als een veerboot, die vanuit mijn kiesdistrict vertrekt, zijn vaarroute wijzigt, zal dat dus geen effect hebben.
en (ES) Mr President, I would also like to express my concern regarding the impact of this agreement on the canned tuna fishing sector, which is very important in Spain and particularly in Galicia, my constituency.
nl (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik zou eveneens uiting willen geven aan mijn bezorgdheid over de impact van deze overeenkomst op de tonijnconservensector, die bijzonder belangrijk is in Spanje en vooral in Galicië, mijn kiesdistrict.
en It seems to us to contradict the principle of subsidiarity, which should leave to each Member State the choice of number and size of its constituencies.
nl Het lijkt ons strijdig met het subsidiariteitsbeginsel, dat elke lidstaat vrij moet laten inzake het aantal en de omvang van de kiesdistricten.
en the design control and design verification techniques, processes and systematic actions that will be used when designing the interoperability constituents pertaining to the product category covered
nl de technieken, processen en bijbehorende acties ter beheersing en controle die bij het ontwerpen van de interoperabiliteitsonderdelen toegepast zullen worden en die betrekking hebben op de betreffende productcategorie
en Each one of us has too many unemployed people amongst his or her constituents.
nl Toch vind ik de uitgangspunten ontoereikend. Wij hebben allemaal veel werkloze kiezers.
en Where neither the manufacturer nor his authorised representative is established within the Community, the obligation to keep the technical documentation available is the responsibility of the person who places the interoperability constituent on the Community market
nl Waar noch de fabrikant noch diens gemachtigde in de Gemeenschap gevestigd is rust de verantwoordelijkheid, de technische documentatie ter beschikking te houden op degene die het product in de Gemeenschap in de handel heeft gebracht
en For the purposes of this note, constituent comonomer units of polymers falling in the same heading shall be taken together
nl Voor de toepassing van deze aantekening worden samenstellende comonomeereenheden van polymeren die onder dezelfde post vallen, bij elkaar opgeteld
en The possibility of patenting the constituent natural elements of cooking practice, stock breeding, agriculture, therapy or the like seems to us a risky business, since, in addition to depriving peoples, societies or cultures of a customary right, it subjects them to subsequent unfair and intolerable - I might say immoral - economic demands.
nl Het lijkt ons gevaarlijk dat natuurlijke elementen uit de culinaire sfeer, de veeteelt, de landbouw, de geneeskunde en dergelijke geoctrooieerd kunnen worden. Volkeren, samenlevingen of culturen wordt op die manier niet alleen een gewoonterecht ontnomen maar zij worden vervolgens ook onderworpen aan onrechtvaardige en ondraaglijke economische heffingen die in strijd zijn met het geweten.
en Placing on the market of interoperability constituents
nl Het op de markt brengen van interoperabiliteitsonderdelen
en Two of my constituents petitioned Parliament when their parents died in a carbon monoxide poisoning incident in a holiday apartment in Spain.
nl Twee van mijn kiezers dienden een verzoekschrift in bij het Parlement toen hun ouders overleden ten gevolge van koolmonoxidevergiftiging in een vakantieappartement in Spanje.
en The constituent materials of the upper are materials whose surface is partly or totally exposed on the outside surface of the footwear
nl De samenstellende materialen van het bovendeel zijn de materialen waarvan het oppervlak gedeeltelijk of volledig zichtbaar is aan de buitenzijde van het schoeisel
en Regarding the motion for a resolution, the Commission agrees in essence with what has been said, especially regarding the need to take account, in applying the rural development policy, of all the constituents of economic and social life in the rural areas.
nl De Commissie is het met de meeste verklaringen over de ontwerp-resolutie eens, in het bijzonder wat de noodzakelijkheid betreft om in de toepassing van het plattelandsontwikkelingsbeleid rekening te houden met alle bestanddelen van het economische en sociale leven van de landelijke gebieden.
en This Regulation shall apply to the systems, their constituents and associated procedures identified in Annex I
nl Deze verordening is van toepassing op de in bijlage I vermelde systemen, de onderdelen ervan en bijbehorende procedures
en I tabled this question because I am concerned at the case of a man from Hayes in north-west London in my constituency, Mr Stacey, who was killed on a German building site two years ago.
nl Ik heb deze vraag geformuleerd omdat ik mij zorgen maak over een specifiek geval in mijn kiesdistrict van een man uit Hayes in Noordwest Londen, de heer Stacey, die twee jaar geleden is omgekomen op een Duits bouwterrein.
Showing page 1. Found 5391 sentences matching phrase "constituent".Found in 3.695 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.