Translations into Dutch:

  • fiscale printer   
     
    A printer with security features for tax authorities to confirm the taxes collected by the retailer.

Example sentences with "fiscal printer", translation memory

add example
en Printers and MFDs that are capable of being network-connected as-shipped must be connected to a network
nl Printers en MFA’s die bij levering over een netwerkaansluiting beschikken, moeten op een netwerk worden aangesloten
en for Ricoh: manufacturing and distribution of office automation equipment such as printers, personal computers etc
nl voor Ricoh: productie en distributie van kantoorapparatuur, zoals printers, pc's, enz
en Costs for day-to-day administrative equipment (such as printer, laptop, fax, copier, phone, cabling, etc.) are not eligible as direct costs and are to be considered as indirect costs (see point II
nl Kosten voor courant administratief materieel (zoals printer, laptop, fax, kopieerapparaat, telefoon, kabelwerk, enz.) zijn niet subsidiabel als directe kosten en moeten als indirecte kosten worden beschouwd (zie punt II
en Fast text printing (non-PS printers only
nl Snelle tekstafdruk (alleen non PS-printers
en Configure local network browsing for shared folders and printers
nl instellen voor het delen van mappen en printersName
en The standard & kde; printer dialog will display. If you select Expand you will see that there are two extra & kcron; specific options in the Print Dialog box
nl De dialoogvenster " afdrukken " van & kde; wordt geopend. Als u op de knop Uitvouwen klikt, zult u zien dat er twee extra opties, speciaal voor & kcron;, in het dialoogvenster zijn
en Download drivers, such as software that interfaces computers with peripheral equipment (such as printers
nl Downloaddrivers zoals software die de interface vormt tussen computers en randapparatuur, zoals printers
en Navigate to K Menu Preferences System Printing Manager. In the right part of the window you will see at least ‧ printers predefined. These are the virtual or special purpose printers, explained in section. You will probably see a toolbar with ‧ icons at the top of the window, and at least ‧ tabs in the lower half of the window, labeled Information, Jobs, Properties and Instances
nl Ga naar K-menu Voorkeuren Systeem Afdrukbeheerder. U zult aan de rechterkant van het venster minimaal vier voorgedefinieerde printers zien. Ze worden uitgelegd in het hoofdstuk Uitbreidingen.. U ziet waarschijnlijk een werkbalk met ‧ pictogrammen bovenaan het venster, en minimaal vier tabbladen bij de onderste helft van het venster, genaamd Informatie, Taken, Eigenschappen en Exemplaren
en Imaging equipment manufactured as a standard model that serves as both a fully-functional printer and fax machine, as defined above
nl een als standaardmodel vervaardigd grafisch apparaat dat als volwaardige printer en als volwaardig faxapparaat kan werken in de zin van bovenstaande definities
en Any change on the server, such as adding or modifying a printer, is instantly known to the clients with no further configuration
nl Bij iedere wijziging op de server, zoals het toevoegen of instellen van een printer, weten de cliënten dit direct zonder dat er verder iets ingesteld hoeft te worden
en Each form shall bear an identification of the printer's name and address or a mark enabling the printer to be identified
nl Voorts worden op elk formulier de naam en het adres van de drukker vermeld of een teken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd
en Apparatus combining the functions of laser printer and a digital electronic scanner module, with a copier function
nl Apparaten die bestaan uit laserprint- en scanmodule, met kopieerfunctie
en Subject: Inkjet printer cartridges
nl Betreft: Cartridges van inkjet-printers
en This is standard for & koffice;: you can create a new document, choose a document from among your files or select a document you had opened in an earlier session. We have got a bunch of templates here, ordered by color model. & krita; is a very flexible application and can handle many different types of images: CMYK images for printers, RGB images for the web, RGB images with high channel depths for photographers, watercolor images for painters & mdash; and more. For now, choose Custom Document. That will allow us to see the New Image dialog box
nl Dit is standaard voor & koffice;: u kunt een nieuw document creëren, een document uit uw bestanden kiezen of een document kiezen waar u in een eerdere sessie aan gewerkt hebt. We hebben hier een grote hoeveelheid sjablonen, gesorteerd op kleurmodel. & krita; is een zeer flexibele toepassing die met veel soorten afbeeldingen overweg kan, onder andere: CMYK-afbeeldingen voor printers, RGB-afbeeldingen voor het web, RGB-afbeeldingen met veel kleurdiepte voor fotografen en waterverf-afbeeldingen voor schilders. Voor dit voorbeeld kiezen we Aangepast document. We krijgen nu het dialoogvenster Nieuwe afbeelding te zien
en Printer Plug'n'Play for Clients
nl Plug'n'Play bij printers voor cliënten
en It is used by designers and printers for a number of graphic and printing applications such as calendars, invitations, envelopes, brochures, creative leisure applications
nl Het wordt door ontwerpers en drukkers gebruikt voor een aantal grafische en printtoepassingen zoals kalenders, enveloppen, brochures, vrijetijdstoepassingen
en The configuration file that contains the information about your locally installed printers
nl Het configuratiebestand dat de informatie bevat over uw lokaal geïnstalleerde printers
en Printer Test and Finding the Right Settings
nl De printer testen en de juiste instellingen selecteren
en It all started when I went to fix a printer on floor seven
nl Het begon allemaal toen ik een printer ging maken op verdieping zeven
en More generally, on a correct interpretation of the Harmonised System and of the Combined Nomenclature, must printers of the kind described in this procedure be classified under heading ‧ or ‧?
nl Moet, meer in het algemeen, het geharmoniseerde systeem en de gecombineerde nomenclatuur aldus worden uitgelegd dat printers zoals de in het onderhavige geding beschreven printers, ingedeeld worden onder post ‧, dan wel dat zij worden ingedeeld onder post ‧?
en The forms may also be printed by printers appointed by the Member State in which they are established
nl De formulieren kunnen eveneens worden gedrukt door drukkerijen die daartoe door de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, zijn erkend
en The File Printer
nl De bestand printer
en This appropriation is intended to cover all information-technology expenditure by the Directorate-General for Interpretation, in particular expenditure on information and management systems, office-automation infrastructure, personal computers, servers and related infrastructure, peripherals (printers, scanners, etc.), office equipment (photocopiers, fax machines, typewriters, dictaphones, etc.) and general expenditure on networks, support, assistance to users, information-technology training and removals
nl Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven voor informatietechnologie van het directoraat-generaal Tolken, met name de uitgaven voor informatie- en beheerssystemen, kantoorinfrastructuur, pc's, servers en bijbehorende infrastructuur, randapparatuur (printers, scanners, enz.) en kantoorapparatuur (fotokopieerapparaten, faxtoestellen, schrijfmachines, dictafoons, enz.), en de algemene uitgaven voor netwerken, ondersteuning, bijstand voor de gebruikers, informatietechnologieopleiding en verhuizingen
en Choose the backend protocol that & CUPS; is supposed to use with your new printer. There are
nl Kies het backend-protocol dat & CUPS; moet gebruiken voor uw nieuwe printer. U hebt de volgende mogelijkheden
en The & kdeprint; module for & CUPS; also lets you fully administer the print subsystem, just like kups did before. It can start, stop and configure your & CUPS; daemon. It can also start, stop, add and delete printers (ie; printer queues) and printer instances. Printer instances are printer queues that point to the same physical output device but with a different default setting of print options
nl Met de & CUPS;-module van & kdeprint; kunt u het afdruksubsysteem ook volledig besturen, net als met kups hiervoor mogelijk was. U kunt uw & CUPS;-daemon starten, stoppen en instellen. U kunt ook printers (d.w.z. printerwachtrijen) en printerinstanties starten, stoppen, toevoegen en verwijderen. Printerinstanties zijn printerwachtrijen die naar fysiek dezelfde printer verwijzen maar met verschillende standaardinstellingen of afdrukopties
Showing page 1. Found 6481 sentences matching phrase "fiscal printer".Found in 5.386 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.