Translations into Dutch:

  • fiscale printer   
     
    A printer with security features for tax authorities to confirm the taxes collected by the retailer.

Example sentences with "fiscal printer", translation memory

add example
en File printer
nl Bestandsprinter
en The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers
nl De bevoegde instanties van de overeenkomstsluitende partijen kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of te laten drukken door erkende drukkerijen
en The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers
nl De bevoegde instanties van de overeenkomstsluitende partijen kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of te laten drukken door daartoe gemachtigde drukkerijen
en PRINTER, FAX MACHINE, AND MAILING MACHINE SPECIFICATIONS
nl SPECIFICATIES VOOR PRINTERS, FAXAPPARATEN EN FRANKEERAPPARATEN
en The & kdeprint; module for & CUPS; also lets you fully administer the print subsystem, just like kups did before. It can start, stop and configure your & CUPS; daemon. It can also start, stop, add and delete printers (ie; printer queues) and printer instances. Printer instances are printer queues that point to the same physical output device but with a different default setting of print options
nl Met de & CUPS;-module van & kdeprint; kunt u het afdruksubsysteem ook volledig besturen, net als met kups hiervoor mogelijk was. U kunt uw & CUPS;-daemon starten, stoppen en instellen. U kunt ook printers (d.w.z. printerwachtrijen) en printerinstanties starten, stoppen, toevoegen en verwijderen. Printerinstanties zijn printerwachtrijen die naar fysiek dezelfde printer verwijzen maar met verschillende standaardinstellingen of afdrukopties
en A printer and/or electronic storage medium to record and output the required smoke values specified in annex ‧, appendix ‧, paragraph
nl een printer en/of elektronisch opslagmedium waarmee de overeenkomstig bijlage ‧, aanhangsel ‧, punt ‧.‧, vereiste rookwaarden kunnen worden vastgelegd en afgedrukt
en The Add Printer Wizard
nl De assistent Printer toevoegen
en Color Printers
nl Kleurenprinters
en Network printer (TCP
nl Netwerkprinter (TCP
en For line printers (e.g. dot matrix/impact printers), print speed is based on the method established in ISO
nl Voor lineprinters (zoals naaldprinters en impactprinters) is de afdruksnelheid gebaseerd op de ISO ‧-methode
en Just make sure you give at least the file to be printed from the command line as well: kprinter/usr/share/doc/packages/cups/sam. pdf. This will hand over the & CUPS; Software Administrator Manual to the kprinter dialog, which will then pop up with the default printer pre-selected
nl Zorg ervoor dat u minimaal het bestand aangeeft dat u wilt afdrukken vanaf de commandoregel: kprinter/usr/share/doc/packages/cups/sam.pdf. Hiermee wordt de & CUPS; Software Administrator Manual aan het kprinter-dialoogvenster doorgegeven, dat verschijnt met de standaardprinter voorgeselecteerd
en This means: you can limit every user to ‧ pages per day on an expensive printer, but you cannot limit every user except Kurt or root
nl Dat betekent dat het mogelijk is om elke gebruikers maximaal ‧ pagina's per dag te laten afdrukken op een dure printer, maar het is niet mogelijk om alle gebruikers dit limiet op te leggen behalve Kurt of root
en The printing process has to be adjusted accordingly which is difficult for many printers located outside of Germany
nl Het drukproces moet hieraan worden aangepast, hetgeen moeilijk is voor vele drukkers die niet in Duitsland zijn gevestigd
en Local printer (parallel, serial, USB
nl Lokale printer (parallel, serieel, USB
en point): At least ‧ % of office equipment (PCs, monitors, faxes, printers, scanners, photocopying machines) shall qualify for the energy star as laid down in Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on a Community energy efficiency labelling programme for office equipment
nl punt): Ten minste ‧ % van alle kantoormachines (computers, monitors, faxmachines, printers, scanners, fotokopieermachines) moet in aanmerking komen voor het
en Hide implicit members (HideImplicitMembers) Whether or not to show the members of an implicit class. When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are part of an implicit class are hidden from the user, who will then only see a single queue even though many queues will be supporting the implicit class. Enabled by default
nl Impliciete gebruikers verbergen (HideImplicitMembers) Bepaal of leden van een impliciete klasse getoond of verborgen zullen worden. Als HideImplicitMembers is ingeschakeld, dan zullen alle printers op afstand die deel uitmaken van een impliciete klasse verborgen worden voor de gebruiker. Deze zal alleen één printerwachtrij kunnen zien, terwijl er meerdere wachtrijen aanwezig kunnen zijn die de impliciete klasse ondersteunen. Standaard is deze optie ingeschakeld. Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
en the purchase, hire or leasing and maintenance of equipment relating to the reproduction of information in paper form, e.g. printers, fax machines, photocopiers, scanners and microcopiers
nl aankoop, huur of leasing van apparatuur voor de weergave van de informatie op papier, zoals printers, faxtoestellen, kopieerapparaten, scanners en microkopieerapparaten
en However, the printers of the relevant British parliamentary records and documents this week announced major redundancies with hundreds being made redundant in Norwich and elsewhere.
nl De drukkers van de Britse parlementaire verslagen en documenten hebben deze week echter aangekondigd dat zij in Norwich en elders honderden overtallige personeelsleden hebben.
en The Add Printer Wizard for & CUPS
nl De Printer-toevoegen-assistent voor & CUPS
en The forms may also be printed by printers appointed by the Member State in which they are established
nl De formulieren kunnen eveneens worden gedrukt door drukkerijen die daartoe zijn erkend door de lidstaat waarin zij zijn gevestigd
en specialist bodies concerned, for instance, by duplication and certification technologies, printers and engravers
nl de gespecialiseerde structuren, bijvoorbeeld legaliseringstechniek, drukkers en graveurs; inzake reprografieen
en This appropriation is intended to cover, inter alia, the purchasing, leasing, operation and maintenance costs of the integrated office automation and telecommunications system, comprising the network, central and dispersed mainframe computers, workstations, printers and other peripherals, as well as the associated software licences
nl Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van aanschaf, huur en onderhoud van het geïntegreerde kantoorautomatiserings- en telecommunicatiesysteem, bestaande uit netwerk, centrale en lokale servers, werkposten, printers en andere randapparatuur, alsmede verschuldigde rechten voor gebruikte programmatuur
en Share all printers
nl Alle printers delen
en Assuming the USB connection is the primary interface used during the test, the printer model would receive a functional-adder allowance of ‧,‧ W for USB and ‧,‧ for the memory card reader, for a total of ‧,‧ W in functional-adder allowances
nl Ervan uitgaande dat de USB-verbinding tijdens de test als primaire interface wordt gebruikt, geldt voor het printermodel een marge voor functionele toevoegingen van ‧,‧ W voor USB en ‧,‧ voor de geheugenkaartlezer, dus een totale marge van ‧,‧ W voor de functionele toevoegingen
Showing page 1. Found 6481 sentences matching phrase "fiscal printer".Found in 6.031 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.