Translation of "why" into Norwegian Nynorsk

korfor, kvifor are the top translations of "why" into Norwegian Nynorsk. Sample translated sentence: Why was I banned? ↔ Kvifor vart eg kasta ut?

why noun adverb interjection grammar

For what cause, reason, or purpose. [..]

+ Add

English-Norwegian Nynorsk dictionary

 • korfor

  adverb

  for what reason

 • kvifor

  adverb

  for what reason

 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "why" into Norwegian Nynorsk

 • Glosbe

  Glosbe Translate
Add

Translations of "why" into Norwegian Nynorsk in sentences, translation memory

Why was I banned?
Kvifor vart eg kasta ut?
Why does luck hate him?
Kvifor hatar hellet han?
Why do we struggle with it so much?
Kvifor kjempar me så mykje mot den?
Why are you under the table?
Kvifor er du under bordet?
Why did Tom hide his face?
Kvifor gøymde Tom andletet sitt?
Why are you ignoring me?
Kvifor overser du meg?
If you have a lot of specialized application links and do n't want to clutter up the desktop, then why not create them in your Applications folder. You can get there in & konqueror; by choosing Go Applications. Then create a single icon on your desktop to open your Applications folder, which is usually in ~/. kde/share/applnk
Dersom du har mange programikon og ikkje vil ha alle rett på skrivebordet, kan du til dømes laga dei i program-katalogen din. Du kjem dit i & konqueror; ved å velja Gå Program frå menylinja. Så kan du laga eit ikon som opnar programkatalogen din på skrivebordet. Programkatalogen er vanlegvis i ~/. kde/share/applink
When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.
Når eg gjev mat til dei fattige kallar dei meg helgen. Når eg spør kvifor dei fattige ikkje har noko mat kallar dei meg kommunist.
Why do you think they’re all suddenly so busy in the evenings?”
Kvifor trur du alle saman plutseleg blir veldig opptatt på kveldstid?
“So that’s why we never get to meet his new lady friend,” Egil says.
Så det er derfor vi aldri får møte den nye dama hans, seier Egil.
What I’m asking is why you think that’s how it almost always ends up.
Det eg spør deg om, er kvifor du trur det nesten alltid går slik.
Why are you like that, why are you so pathologically afraid of not being perfect?”
Kvifor er du slik, kvifor er du så sjukleg redd for ikkje å vere perfekt?
It is best not to kill the enemy. Try it and you will find out why... Heh, heh, heh! If you do kill him unintentionally, before you have collected the gold at the top left, you can still finish the level by digging away the side of the pit he is in
Det er best å ikkje ta livet av fienden. Prøv det, og finn ut korfor & #; ... He, he! Men sjølv om du kjem i skade for å drepa han før du fått med deg gullklumpen oppe til venstre, kan du likevel fullføra brettet, ved å grava vekk mursteinen til høgre for fienden
Why is saving toenails worse than saving hair?”
Kvifor er det verre å ta vare på tånegler enn på hår?
“I have everything I could possibly want, but I’m never happy, and I don’t know why,” I say.
Eg har alt eg kunne ønske meg, men eg er aldri glad, seier eg, og eg skjønner ikkje kvifor, seier eg.
Why are you speaking in French?
Kvifor snakkar du fransk?
That's why we've made it our primary goal to spend a large sum of money on an advertising effort to help bring out and complicate the truth about coal.
Difor har me gjort det til vårt hovudmål å bruka mykje pengar på reklame som kompliserer sanninga om kolet.
Did anybody think while I was playing, "Why is he using so many impulses?"
Tenkte nokon medan eg spelte, "Kvifor brukar han so mange impulsar?"
Inside I was crowing with delight, but I tried to look as though I didn’t quite understand why she should ask this.
Inni meg lo eg av lykke, men eg prøvde å sjå ut som om eg ikkje heilt skjønte kva ho spurde om det for.
Such a disease would explain why your mother refused to tell you who your father was, I remember you saying.
Ein slik sjukdom kunne forklare kvifor mor di nekta å fortelje deg kven faren din var også, hugsar eg at du sa.
There are very few sentences in Faroese here. I wonder, why is that so?
Det finst særs få setningar på færøysk her inne, og eg spør meg sjølv kvifor.
Why do you want to learn English?
Kvifor ynskjer du å lære engelsk?
Why are my filters not applied to incoming messages of & imap; accounts?
Kvifor vert ikkje filtra mine brukt på innkomande meldingar i IMAP-kontoar?
JavaScript On this page, you can configure whether JavaScript programs embedded in web pages should be allowed to be executed by Konqueror. Java On this page, you can configure whether Java applets embedded in web pages should be allowed to be executed by Konqueror. Note: Active content is always a security risk, which is why Konqueror allows you to specify very fine-grained from which hosts you want to execute Java and/or JavaScript programs
JavaScript På denne sida kan du velja korleis JavaScript-program på nettsider skal køyrast i Konqueror. Java På denne sida kan du velja korleis Java-appletar på nettsider skal køyrast i Konqueror. Merk: Aktivt innhald som dette vil alltid representera ein tryggleiksrisiko. Difor kan du i Konqueror velja nøyaktig kva for Java-og JavaScript-program som skal køyrast
And why not?
Og kvifor ikkje?