Translations into Polish:

  • kod ISIN   

Example sentences with "ISIN code", translation memory

add example
en For fungible tap issues of asset-backed securities which are not compliant with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuance, all the asset-backed securities issued under the same ISIN code are considered ineligible
pl W przypadku emisji zamiennych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami prowadzonych w sposób ciągły lub powtarzalny, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji obowiązujących na dzień ostatniej takiej emisji zamiennej, nie kwalifikują się wszystkie papiery wyemitowane pod tym samym kodem ISIN
en Revaluation shall take place on a currency-by-currency basis for foreign exchange (including on-balance-sheet and off-balance-sheet transactions) and on a code-by-code basis (same ISIN number/type) for securities, except for those securities included in the item
pl Przeszacowanie jest dokonywane na zasadzie waluta do waluty w odniesieniu do transakcji walutowych (z uwzględnieniem transakcji bilansowych i pozabilansowych) oraz kod do kodu (te same kody ISIN-numer i rodzaj) w odniesieniu do papierów wartościowych, z wyjątkiem tych papierów wartościowych, które zostały uwzględnione w pozycji
en If the variables ISIN codes and ISIN_‧ are missing, i.e. neither the actual code, nor the term ‧ is provided, the ECB rejects the entire request
pl W przypadku braku zmiennych ISIN codes i ISIN_‧, tj. gdy nie podano ani rzeczywistego kodu, ani oznaczenia XXXXXXXXXXXX, EBC odrzuca całe zgłoszenie
en the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of ECB debt certificates
pl kod ISIN emisji (w przypadku emisji certyfikatów dłużnych EBC
en Revaluation shall take place on a currency-by-currency basis for foreign exchange, including on-balance-sheet and off-balance-sheet transactions, and on a code-by-code basis i.e. same ISIN number/type for securities, except for those securities included in the items Other financial assets or Sundry, or securities held for monetary policy purposes, which shall be treated as separate holdings
pl W odniesieniu do walut obcych przeszacowania dokonuje się na zasadzie waluta do waluty, zarówno dla transakcji bilansowych jak i pozabilansowych, natomiast w odniesieniu do papierów wartościowych na zasadzie kod do kodu, tj. osobno dla tego samego typu/numeru ISIN, z wyjątkiem papierów wartościowych ujętych w pozycjach Inne aktywa finansowe lub Różne oraz papierów wartościowych utrzymywanych w celach związanych z polityką pieniężną, które traktuje się jako osobne portfele
en ISIN codes per FVC are not duplicated
pl kody ISIN powtarzają się w ramach oznaczeń danego PS
en If reporting an FVC for which ISIN codes are not applicable, or not available, the ‧ characters term ‧ must be reported for ISIN_
pl W przypadku gdy dla danego PS kod ISIN nie ma zastosowania lub jest niedostępny, dla kodu ISIN_‧ podaje się ‧-znakową wartość XXXXXXXXXXXX
en International debt securities in global bearer form that were issued in the form of Classical Global Notes (CGNs) prior to ‧ January ‧ and fungible securities issued under the same ISIN code on or after that date remain eligible until maturity
pl Międzynarodowe papiery wartościowe na globalnego okaziciela, wyemitowane w formie klasycznych globalnych skryptów dłużnych (Classical Global Notes) przed dniem ‧ stycznia ‧ r., i zamienne papiery wartościowe wyemitowane pod tym samym kodem ISIN w tym samym terminie lub później zachowują status aktywów kwalifikowanych do swojego terminu zapadalności
en not for release to the ESCB or the public) This variable specifies the ISIN codes for each class of security per single securitisation, issued by the FVC The variable is composed of several parts including reference to: « ‧ », « ‧ », « ‧ », « ‧ » and « ISIN_n » As a minimum requirement, at least one ISIN code ( ‧ ) must be reported If reporting an FVC for which ISIN codes are not applicable, or not available, the ‧ characters term « ‧ » must be reported for « ‧ "
pl informacja nieudostępniana ani w ESBC, ani publicznie) Zmienna określa kody ISIN dla każdej klasy papierów wartościowych związanych z pojedynczą sekurytyzacją, wyemitowanych przez PS Zmienna składa się z wielu części i może obejmować: » ‧ «, » ‧ «, » ‧ «, » ‧ « do » ISIN_n « Zgodnie z wymogiem minimum należy wykazać co najmniej jeden kod ISIN ( ‧ ). W przypadku gdy dla danego PS kod ISIN nie ma zastosowania lub jest niedostępny, dla kodu » ‧ « podaje się ‧ znakową wartość » ‧ «
en All asset-backed securities issued under the same ISIN code must comply with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuance
pl Wszystkie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wyemitowane pod tym samym kodem ISIN muszą spełniać kryteria kwalifikacji obowiązujące na dzień ostatniej emisji zamiennej
en the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of debt certificates
pl kod ISIN emisji (w przypadku emisji certyfikatów dłużnych
en The target coverage is defined as follows: stocks of securities reported to the national compiler on an aggregate basis, i.e. not using standard (ISIN or similar) codes, should not exceed ‧ % of the total portfolio investment stocks of assets or liabilities
pl Docelowy zakres określa się następująco: stany papierów wartościowych przekazywane krajowym odbiorcom na bazie zagregowanej, tj. bez użycia standardowych kodów (ISIN lub podobnych), nie mogą przekroczyć ‧ % stanów inwestycji portfelowych (aktywów i pasywów) ogółem
en under the variable ISIN codes, at least the variable ISIN_‧ is completed for each FVC, and that the value for ISIN_‧ is either the actual code or the ‧ characters term XXXXXXXXXXXX
pl w ramach zmiennej ISIN codes dla każdego PS nadano wartość co najmniej zmiennej ISIN_‧, a wartość zmiennej ISIN_‧ stanowi albo rzeczywisty kod, albo ‧-znakowe oznaczenie XXXXXXXXXXXX
en and--- the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of debt certificates). The national central banks will directly certify the individual allotment result to successful counterparties
pl Krajowe banki centralne bezpośrednio potwierdzają indywidualny wynik przydzialu kontrahentom, których oferty zostaly zaakceptowane
en * the denomination of the certificates (in the case of the issuance of debt certificates); and-* the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of debt certificates
pl *-* CHARAKTERYST YKA OGÓLNA Krajowe banki centralne mogą przeprowadzać operacje w drodze procedur bilateralnych
en is not triggered automatically by a dividend payment, whatever the form, by Dexia SA or one of its subsidiaries, with the exception of the Tier ‧ issue by DFL (ISIN code XS
pl nie jest automatycznie wywołana wypłatą dywidend, bez względu na ich formę, przez Dexię SA lub jedną z jej spółek zależnych, z wyjątkiem emisji Tier ‧ przez DFL (kod ISIN XS
en International Securities Identification Number (ISIN): an international identification code assigned to securities issued in financial markets
pl Monetarne instytucje finansowe (MIF): jedna z klas instytucji finansowych, które razem tworzą sektor kreacji pieniądza strefy euro
en This variable specifies the ISIN codes of all securities issued by the FVC
pl Zmienna określa kody ISIN dla wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przez PS
en Revaluation shall take place on a currency-by-currency basis for foreign exchange, including on-balance-sheet and off-balance-sheet transactions, and on a code-by-code basis i.e. same ISIN number/type for securities, except for those securities included in the item Other financial assets, which shall be treated as separate holdings
pl W odniesieniu do walut obcych przeszacowania dokonuje się na zasadzie waluta do waluty, zarówno dla transakcji bilansowych jak i pozabilansowych, natomiast w odniesieniu do papierów wartościowych na zasadzie kod do kodu, tj. osobno dla tego samego typu/numeru ISIN, z wyjątkiem papierów wartościowych ujętych w pozycji Inne aktywa finansowe, które są traktowane jako osobny portfel
en Common identifiers and standards should be used as much as possible in the structuring and storage of the data (e.g., through the use of standardised reference information such as ISIN codes
pl W miarę możliwości przy podziale strukturalnym i przechowywaniu danych należy stosować wspólne identyfikatory i standardy (np. przez stosowanie standardowych informacji referencyjnych takich jak kody ISIN
en It may be the ISIN code or other security identifier code, subject to the NCB 's instructions
pl Może to być kod ISIN lub inny kod identyfikacyjny podany w instrukcji KBC
en IDENTIFICATION OF THE ASSETS Instead of using an ISIN code, registered claims are identified by a generic code and a specific identification number (Dutch registered tier two assets: EUNL, followed by the Other Registration Number and the code character identifying the category of asset used), as follows: EUNL ******* C RISK MANAGEMENT To cover the liquidation risk, the registered claims are placed in haircut group three as described in the General Documentation. OPERATIONAL DETAILS OF THE CROSS-BORDER USE OF DUTCH TIER TWO ASSETS INITIATION OF THE MODEL The registered claims are pledged to De Nederlandsche Bank
pl IDENTYFIKACJA AKTYWÓW Wierzytelności rejestrowanych nie identyfikuje się przy pomocy kodu ISIN. Zamiast niego stosuje się kod ogólny i specjalny numer identyfikacyjny (holenderskie rejestrowane aktywa z listy ‧ plus inny numer rejestracyjny oraz kod określający kategorię aktywów), w następującej formie: EUNL ******* C ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Aby uwzględnić ryzyko likwidacji, wierzytelności rejestrowane zostały włączone do trzeciej grupy redukcji wartości w wycenie zgodnie z Dokumentacją Ogólną
en If the variables ISIN codes and ISIN_‧ are missing, the ECB rejects the entire request
pl Jeśli brakuje zmiennych ISIN codes oraz ISIN_‧, EBC odrzuca całe zgłoszenie
Showing page 1. Found 26423 sentences matching phrase "ISIN code".Found in 14.239 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.