Translations into Polish:

  • producent OEM   
  • producent oryginalnego sprzętu   

Other meanings:

 
Original Equipment Manufacturer. A company that produces hardware to be sold under another company's brand. (Software with this label includes just a shrink-wrapped CD, without printed manual, without being inside a box, etc.)

    Show declension

Example sentences with "OEM", translation memory

add example
As demonstrated in the table above the profitability has been affected in both OEM and AM segmentsJak pokazano w powyższej tabeli, rentowność zmieniła się w obu segmentach: OEM i AM
In the tendering processes on the OEM segment, it has been found that the low-priced Chinese offers have played a key role in the reduction of the prices offered by the Union industryStwierdzono, że w procesach przetargowych w segmencie producentów oryginalnego sprzętu niskie cenowo oferty z Chin odegrały kluczową rolę w obniżce cen oferowanych przez przemysł unijny
Intel complained of lack of complete access to documents in relation to a meeting between the Commission and an OEMIntel skarżył się na brak pełnego dostępu do dokumentów dotyczących spotkania Komisji z producentem oryginalnego sprzętu
some Community producers, however, (mainly in France, Germany and the United Kingdom) mostly produce for the lower end of the market and specialise in sales to supermarkets, mass-merchandisers and OEM customers (up to ‧ % of their sales or ‧ million overalljednakże niektórzy producenci wspólnotowi (głównie we Francji, Niemczech i Zjednoczonym Królestwie) produkują przeważnie dla dolnego segmentu rynku i specjalizują się w sprzedaży supermarketom, masowym sprzedawcom oraz klientom producentów wyrobów finalnych (OEM) (aż do ‧ % ich sprzedaży lub w sumie ‧ milionów
The principles apply specifically to vehicles of categories M and N. They apply to both portable and permanently installed systems, and are intended to apply to systems and functionalities in OEM, after-market and nomadic systemsZasady stosują się w szczególności do pojazdów kategorii M i N. Zasady stosują się zarówno do systemów przenośnych, jak i zainstalowanych na stałe, i opracowano je z myślą o systemach i funkcjach w systemach stanowiących wyposażenie fabryczne (OEM), systemach pochodzących z rynku wtórnego (aftermarket) oraz systemach przenośnych
However, sufficient evidence was found that the transfer price between the Romanian exporting producer and its related company in the Community could be considered as equivalent to an arm's length price, provided that, pursuant to Article ‧(d)(i) of the basic Regulation, an adjustment for level of trade for those original equipment manufacturer (OEM) sales were madeZnaleziono jednak wystarczające dowody, że cena transferowa pomiędzy rumuńskim producentem eksportującym i powiązanym z nim przedsiębiorstwem we Wspólnocie mogła być uważana za odpowiadającą cenie, jaka zostałaby ustalona między niezależnymi podmiotami pod warunkiem, że – zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. d) pkt i) rozporządzenia podstawowego – dokonano by dostosowania do poziomu handlu dla sprzedaży OEM (original equipment manufacturer
The current case is characterised by the segmental split into two distribution channels, i.e. the OEM and the AM segmentObecny przypadek cechuje zróżnicowanie segmentów na dwa kanały dystrybucyjne, tj. producentów oryginalnego sprzętu i segment rynku wtórnego
The Commission received information that the majority of those imports were intended for the OEM marketKomisja otrzymała informacje, zgodnie z którymi towary będące przedmiotem przywozu były przeznaczone głównie na rynek OEM
In particular parties argued that the Commission miscalculated the market share of OEM importsStrony twierdziły w szczególności, że Komisja błędnie oceniła udział w rynku przywozu OEM
It has been argued that OEM and AM are two separate sales channels, without any significant interaction between themArgumentowano, że producenci oryginalnego sprzętu oraz rynek wtórny stanowią dwa oddzielne kanały sprzedaży i nie ma między nimi znaczącej interakcji
EXAMPLES: Car dealer (for OEM equipment), shop (for after-market equipment), website, helpline or telephone sales pointPRZYKŁADY: dealer samochodowy (w przypadku wyposażenia fabrycznego- OEM), sklep (w przypadku wyposażenia pochodzącego z rynku wtórnego), witryna internetowa, telefoniczna linia pomocy lub punkt sprzedaży telefonicznej
Some injury indicators have been analysed separately for OEM and AM segmentsNiektóre wskaźniki szkody zostały przeanalizowane oddzielnie dla segmentów OEM i AM
There are two main sales channels for saddles: the original equipment manufacturer (OEM) market and the after marketIstnieją dwa główne kanały sprzedaży dla siodełek: Rynek producentów pierwotnego wyposażenia (ang. original equipment manufacturer – OEM) oraz rynek części zamiennych
More detailed information on split between OEM and AM imports has been provided above in the section on importsBardziej szczegółowe informacje na temat podziału na przywóz OEM i AM przedstawiono powyżej, w części poświęconej przywozowi
An agreement between a manufacturer of spare parts and a buyer who incorporates these parts into his own products (original equipment manufacturer (OEM)), may not, either directly or indirectly, prevent or restrict sales by the manufacturer of these spare parts to end users, independent repairers or service providersUmowa między producentem części zamiennych i nabywcą, który włącza te części do własnych produktów (producent oryginalnego sprzętu – POS), nie może – bezpośrednio lub pośrednio – uniemożliwiać lub ograniczać sprzedaży tych części przez producenta użytkownikom końcowym, niezależnym serwisantom i usługodawcom
Its products and services are sold primarily to OEMs of cars and light trucks world-wideProdukty i usługi przedsiębiorstwa Magna są sprzedawane głównie producentom oryginalnego sprzętu (producentom OEM) dla pojazdów osobowych i samochodów ciężarowych na całym świecie
The table below demonstrates the development of the Union consumption of aluminium road wheels in the OEM and AM segment, considered separatelyPoniższa tabela przedstawia rozwój konsumpcji w Unii w odniesieniu do aluminiowych kół jezdnych w segmentach OEM i AM rozważanych oddzielnie
The investigation also confirmed the distinction between air springs sold to vehicle manufacturers (OES/OEM) and air springs sold to the independent aftermarket (IAMBadania potwierdzają również rozróżnienie na resory pneumatyczne sprzedawane producentom pojazdów (OES/OEM) i resory pneumatyczne sprzedawane na niezależny rynek części zamiennych (IAM
Separate injury analysis for OEM and AM segmentsOddzielna analiza szkody dla segmentów OEM i AM
In addition, one of the companies did receive neither Market Economy Status nor Individual Treatment, whereas for the other company, major accounting problems were identified and its structure and product range (production of OEM/AM) was considered too complexJedno z tych przedsiębiorstw nie otrzymało ponadto ani statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych, ani indywidualnego traktowania, podczas gdy w przypadku drugiego przedsiębiorstwa stwierdzono istotne problemy w odniesieniu do rachunkowości, a jego struktura i gama produktów (produkcja OEM/AM) uznane zostały za zbyt złożone
It fell by ‧,‧ percentage points over the period considered in the OEM and by ‧,‧ percentage points in the AM segmentJej poziom spadł o ‧,‧ punktu procentowego w okresie badanym w segmencie OEM i o ‧,‧ punktu procentowego w segmencie AM
The most common argument put forward was that the requirements for OEM wheels differ from those for AM wheelsNajbardziej powszechnym wysuwanym argumentem było to, że wymogi dla kół OEM różnią się od wymogów dla kół AM
The statement should have related to a split between OEM and AM transactionsTwierdzenie to powinno odnosić się do podziału na transakcje OEM i AM
According to that argument measures should not be imposed on OEM wheels because they are not interchangeable with AM wheels (they are purchased to meet the needs of different product markets and differ in terms of design, quality requirements, investment, production process, prices, and import penetrationZgodnie z tym argumentem nie należy nakładać środków na koła OEM, gdyż nie są one zamienne z kołami AM (są kupowane w celu zaspokojenia potrzeb różnych rynków produktowych i różnią się pod względem projektu, wymagań jakościowych, inwestycji, procesu produkcyjnego, cen i udziału przywozu w rynku
However, even if sales to OEM are taken to have the wide meaning given to it by the Indian company, the weighted average price undercutting margin found would still be significant, i.e. around ‧ %Jednakże nawet jeśli sprzedaż do OEM potraktuje się w szerokim rozumieniu, nadanemu jej przez indyjskie przedsiębiorstwo, ustalona średnia ważona marginesu podcięcia cenowego byłaby wciąż znaczna tj. wynosiłaby około ‧ %
Showing page 1. Found 221 sentences matching phrase "OEM".Found in 0.428 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.