Translations into Polish:

  • producent OEM   
  • producent oryginalnego sprzętu   

Other meanings:

 
Original Equipment Manufacturer. A company that produces hardware to be sold under another company's brand. (Software with this label includes just a shrink-wrapped CD, without printed manual, without being inside a box, etc.)

    Show declension

Example sentences with "OEM", translation memory

add example
en In fact, eventually, they will be fitted on exactly the same car models for which the OEM wheels had been originally produced
pl W rzeczywistości będą one ostatecznie montowane w dokładnie takich samych modelach samochodów, dla których pierwotnie wyprodukowano koła OEM
en Concerning the other argument put forward by CITIC Dicastal, the fact that it supplies exclusively car makers in the OEM market does not prevent it from supplying to other clients in the future
pl W odniesieniu do innych argumentów przedstawionych przez CITIC Dicastal fakt, że przedsiębiorstwo to zaopatruje wyłącznie producentów samochodów na rynku OEM nie uniemożliwia mu zaopatrywania innych klientów w przyszłości
en In addition, several written requests for information were addressed to a number of major OEMs
pl Ponadto, zwrócono się kilkukrotnie do kilku głównych producentów sprzętu komputerowego z pisemnymi wnioskami o udzielenie informacji
en An adjustment for differences in levels of trade, including any differences which may arise in OEM (original equipment manufacturer) sales, shall be granted where, in relation to the distribution chain in both markets, it is shown that the export price, including a constructed export price, is at a different level of trade to the normal value and the difference has affected price comparability which is demonstrated by consistent and distinct differences in functions and prices of the seller for the different levels of trade in the domestic market of the exporting country
pl Dokonuje się dostosowania z tytułu różnic w poziomach obrotu, w tym różnic spowodowanych sprzedażą OEM (Original Ecquipement Manufacturer), jeżeli w sieci dystrybucji na obydwu rynkach zostanie wykazane, że cena eksportowa, w tym skonstruowana cena eksportowa, występuje na innym poziomie obrotu niż normalna wartość, zaś różnica wpływa na porównywalność ceny, co odzwierciedlają stałe i znaczne różnice funkcji i cen sprzedawcy na różnych poziomach handlu na rynku wewnętrznym kraju wywozu
en As demonstrated in the table above the profitability has been affected in both OEM and AM segments
pl Jak pokazano w powyższej tabeli, rentowność zmieniła się w obu segmentach: OEM i AM
en In their post-provisional submissions parties claimed that ‧ instead of ‧ kg should be used as an average weight as this would be the average weight of imported OEM wheels
pl W swoich wnioskach z okresu po wprowadzeniu środków tymczasowych strony twierdziły, że jako średnią wagę powinno się stosować ‧ zamiast ‧ kg, ponieważ jest to średnia waga przywożonych kół OEM
en As shown below, this analysis confirms that the trends for the product concerned considered as a whole in general correspond to those for OEM and AM segments considered separately
pl Jak przedstawiono poniżej, przedmiotowa analiza potwierdza, że tendencje dla produktu objętego postępowaniem rozważanego w całości zasadniczo odpowiadają tendencjom dla segmentów OEM i AM rozważanych oddzielnie
en It can further not be excluded that the increasing price pressure on and penetration of the AM segment will have at least an indirect effect on the situation on the OEM segment
pl Nie można też wykluczyć, że rosnąca presja cenowa oraz penetracja segmentu rynku wtórnego będą miały co najmniej pośredni wpływ na sytuację segmentu producentów oryginalnego sprzętu
en Concerning the tying abuse, the Decision orders Microsoft to offer to end users and OEMs for sale in the EEA a full-functioning version of Windows which does not incorporate WMP
pl Odnośnie do nadużywania integracji niniejsza decyzja nakazuje spółce Microsoft wprowadzenie do sprzedaży dla użytkowników i producentów komputerów (ang. OEM – Original Equipment Manufacturers) na obszarze EOG w pełni sprawnej wersji Windows, niezawierającej WMP
en As far as the prices of South African OEM imports are concerned the Commission received contradictory information
pl W odniesieniu do cen przywozu z Republiki Południowej Afryki towarów OEM Komisja otrzymała sprzeczne informacje
en The definition of the OEM used by the Indian company does not correspond to the one usually used by the Institutions
pl Definicja OEM wykorzystana przez indyjskie przedsiębiorstwo nie odpowiada tej zwykle wykorzystanej przez instytucje
en In accordance with the provisions of paragraph ‧. of Annex ‧A to this Regulation, the following additional information shall be provided by the vehicle manufacturer for the purposes of enabling the manufacture of OBD-compatible replacement or service parts and diagnostic tools and test equipment, unless such information is covered by intellectual property rights or constitutes specific know-how of the manufacturer or the OEM supplier(s
pl Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt ‧. załącznika ‧A do niniejszego regulaminu producent pojazdu przekazuje następujące informacje dodatkowe celem umożliwienia wytworzenia części zamiennych lub zapasowych oraz narzędzi diagnostycznych i urządzeń testowych zgodnych z układem OBD, o ile informacje takie nie zostały objęte prawem własności intelektualnej lub stanowią wyłączne know-how producenta lub dostawcy OEM
en real-time information on OEM selected and supported sensor signals, internal and output signals (see paragraph ‧.‧.‧ and appendix
pl Informacje w czasie rzeczywistym dotyczące wybranych przez OEM i obsługiwanych sygnałów czujników (patrz pkt ‧.‧.‧. i dodatek
en Microsoft is also prevented from giving OEMs or users a discount conditional on their obtaining Windows together with WMP, or de facto, financially or otherwise, removing or restricting OEMs’ or users’ freedom to choose the version of Windows without WMP
pl Microsoft nie może również oferować producentom komputerów lub użytkownikom zniżki, której warunkiem będzie zakup Windows wraz z WMP; Microsoft nie może w sposób finansowy lub inny faktycznie uniemożliwiać użytkownikom i producentom komputerów dokonania wolnego wyboru zakupu wersji Windows bez WMP lub ograniczać możliwości takiego wyboru
en The fact that AM wheels are customarily not installed on new cars and that car makers use wheels produced by selected manufacturers under their brand name is a sourcing decision which has no bearing on the conclusion on the interchangeability of OEM and AM wheels
pl Fakt, że nie ma zwyczaju montowania kół AM w nowych samochodach, a producenci samochodów korzystają z kół wyprodukowanych pod ich znakiem towarowym przez wybranych producentów, stanowi podstawę decyzji o źródle zaopatrzenia, która nie ma wpływu na wyciągnięcie wniosku w sprawie zamienności kół OEM i AM
en Its products and services are sold primarily to OEMs of cars and light trucks world-wide
pl Produkty i usługi przedsiębiorstwa Magna są sprzedawane głównie producentom oryginalnego sprzętu (producentom OEM) dla pojazdów osobowych i samochodów ciężarowych na całym świecie
en EXAMPLES: Car dealer (for OEM equipment), shop (for after-market equipment), website, helpline or telephone sales point
pl PRZYKŁADY: dealer samochodowy (w przypadku wyposażenia fabrycznego- OEM), sklep (w przypadku wyposażenia pochodzącego z rynku wtórnego), witryna internetowa, telefoniczna linia pomocy lub punkt sprzedaży telefonicznej
en In reply to parties’ requests to provide data with a split between OEM and AM, the profitability has been calculated separately for the OEM and AM segments
pl W odpowiedzi na wnioski stron o dostarczenie danych z podziałem na segmenty OEM i AM obliczono oddzielenie rentowności dla tych dwóch segmentów
en It is a small player in the so-called second tier market and produces components for all the original equipment manufacturers (OEMs): General Electric (GE) and Pratt & Whitney (PW) in North America and Rolls-Royce (RR) in Europe
pl Spółka ta jest niewielkim podmiotem na tak zwanym rynku drugiego szczebla, produkującym podzespoły dla wszystkich producentów oryginalnego sprzętu (ang. original equipment manufacturers, OEM): General Electric (GE) i Pratt & Whitney (PW) w Ameryce Północnej oraz dla Rolls-Royce (RR) w Europie
en Furthermore, there was also a possibility that the rebates withdrawn would be allocated by Intel to rival OEMs
pl Ponadto istniała również możliwość, że wycofane rabaty zostałyby przyznane przez Intel konkurencyjnym OEMs
en Therefore, it is provisionally considered that Chinese imports have caused injury to the Union industry both on the AM and the OEM segments
pl Dlatego tymczasowo uznaje się, że przywóz z Chin spowodował szkodę dla przemysłu unijnego zarówno w segmencie rynku wtórnego, jak i w segmencie producentów oryginalnego sprzętu
en Many comments referred to the Commission’s conclusions with regard to the size of OEM and AM segments on the EU aluminium wheel market, in particular to the market share of imports
pl Wiele uwag odnosiło się do wniosków Komisji dotyczących wielkości segmentów OEM i AM na rynku kół aluminiowych UE, szczególnie do udziału przywozu w rynku
en According to that argument measures should not be imposed on OEM wheels because they are not interchangeable with AM wheels (they are purchased to meet the needs of different product markets and differ in terms of design, quality requirements, investment, production process, prices, and import penetration
pl Zgodnie z tym argumentem nie należy nakładać środków na koła OEM, gdyż nie są one zamienne z kołami AM (są kupowane w celu zaspokojenia potrzeb różnych rynków produktowych i różnią się pod względem projektu, wymagań jakościowych, inwestycji, procesu produkcyjnego, cen i udziału przywozu w rynku
en In preparation for access to file, various Original Equipment Manufacturers (OEMs) concluded bilaterally Non-Disclosure Agreements (NDAs) with Intel, which differ only on details
pl Przygotowując się do dostępu do akt różni producenci oryginalnego sprzętu (OEM) zawarli z przedsiębiorstwem Intel dwustronne umowy o zachowaniu poufności, które różnią się między sobą tylko szczegółami
en Separate injury analysis for OEM and AM segments
pl Oddzielna analiza szkody dla segmentów OEM i AM
Showing page 1. Found 221 sentences matching phrase "OEM".Found in 0.487 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.