Translations into Polish:

  • producent OEM   
  • producent oryginalnego sprzętu   

Other meanings:

 
Original Equipment Manufacturer. A company that produces hardware to be sold under another company's brand. (Software with this label includes just a shrink-wrapped CD, without printed manual, without being inside a box, etc.)

    Show declension

Example sentences with "OEM", translation memory

add example
real-time information on OEM selected and supported sensor signals, internal and output signals (see paragraph ‧.‧.‧ and appendixInformacje w czasie rzeczywistym dotyczące wybranych przez OEM i obsługiwanych sygnałów czujników (patrz pkt ‧.‧.‧. i dodatek
At the outset, it should be noted that the Indian company defined the term OEM in a fairly wide senseNa początku należy zauważyć, że indyjskie przedsiębiorstwo określiło pojęcie OEM w dość szeroki sposób
The two companies have market shares in Europe of ‧ % and ‧ % on the OEM product marketUdział tych dwóch przedsiębiorstw w europejskim rynku asortymentowym producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) wynosi ‧ % i ‧ %
The principles apply specifically to vehicles of categories M and N. They apply to both portable and permanently installed systems, and are intended to apply to systems and functionalities in OEM, after-market and nomadic systemsZasady stosują się w szczególności do pojazdów kategorii M i N. Zasady stosują się zarówno do systemów przenośnych, jak i zainstalowanych na stałe, i opracowano je z myślą o systemach i funkcjach w systemach stanowiących wyposażenie fabryczne (OEM), systemach pochodzących z rynku wtórnego (aftermarket) oraz systemach przenośnych
The Decision, therefore, reaches the conclusion that, on the basis of the commitments submitted by the Parties, the notified concentration will not lead to a dominant position of the Parties in the markets for air springs for commercial vehicles (OEM/OES), for passenger cars, for rail vehicles and for heavy steel cord conveyor belts, as a result of which effective competition would be significantly impeded in the common market or a substantial part thereofW związku z tym w decyzji stwierdza się na podstawie zobowiązań złożonych przez Strony, że zgłoszona koncentracja nie doprowadzi do pozycji dominującej stron na rynkach resorów pneumatycznych do pojazdów użytkowych (OEM/OES), do samochodów osobowych, do pojazdów szynowych i na rynku ciężkich taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, w wyniku której utrudniona zostałaby skuteczna konkurencja na wspólnym rynku lub jego znaczącej części
This shows that the price pressure on the OEM segment has been much more pronounced over the last yearsTo pokazuje, że presja cenowa na segment producentów oryginalnego sprzętu była bardziej znacząca w ostatnich latach
It was confirmed that the trends and orders of magnitude established for OEM and AM segments considered together corresponded to those for both segments considered separatelyPotwierdzono, że tendencje i rzędy wielkości stwierdzone w odniesieniu do segmentów OEM i AM analizowanych łącznie odpowiadały tendencjom i rzędom wielkości w odniesieniu do obu segmentów analizowanych oddzielnie
OEM diagnostic testers are not to be used for the purpose of this testDla celów niniejszego badania nie należy stosować urządzeń diagnostycznych OEM
The approach applied by the Commission whereby the calculation of the injury elimination element has been limited only to the OEM was the most appropriateZastosowane przez Komisję podejście, w którym obliczenie elementu usuwającego szkodę zostało ograniczone tylko do OEM, było najbardziej odpowiednie
Volvo Aero works on a project basis with various OEMs, mainly Rolls-Royce and GE, and is independentSpółka Volvo Aero współpracuje w ramach projektów z różnymi producentami OEM, głównie z Rolls-Royce i GE, ale pozostaje niezależna
That is because, as explained above, for determining the injury elimination level it is necessary to focus on OEM salesJak wyjaśniono powyżej, wynika to z ustalenia, że w celu określenia poziomu usuwającego szkodę należy skoncentrować się na sprzedażach OEM
Phoenix brought its OEM/OES business with trucks and buses into the joint venture with Freudenberg, VibracousticPhoenix wniosła swoją działalność OEM/OES dotyczącą ciężarówek i autobusów do spółki joint venture z Freudenberg, Vibracoustic
The above table demonstrates a downward trend with regard to sales and market shares for both OEM and AM segmentPowyższa tabela przedstawia tendencję spadkową w odniesieniu do sprzedaży i udziałów w rynku dla obu segmentów OEM i AM
Some injury indicators have been analysed separately for OEM and AM segmentsNiektóre wskaźniki szkody zostały przeanalizowane oddzielnie dla segmentów OEM i AM
Many comments referred to the Commission’s conclusions with regard to the size of OEM and AM segments on the EU aluminium wheel market, in particular to the market share of importsWiele uwag odnosiło się do wniosków Komisji dotyczących wielkości segmentów OEM i AM na rynku kół aluminiowych UE, szczególnie do udziału przywozu w rynku
Its products and services are sold primarily to OEMs of cars and light trucks world-wideProdukty i usługi przedsiębiorstwa Magna są sprzedawane głównie producentom oryginalnego sprzętu (producentom OEM) dla pojazdów osobowych i samochodów ciężarowych na całym świecie
The following additional information must be provided by the vehicle manufacturer for the purposes of enabling the manufacture of OBD-compatible replacement or service parts and diagnostic tools and test equipment, unless such information is covered by intellectual property rights or constitutes specific know-how of the manufacturer or the OEM supplier(sProducent musi dostarczyć następujące informacje dodatkowe celem umożliwienia produkcji kompatybilnych z systemem OBD części zamiennych lub eksploatacyjnych oraz urządzeń diagnostycznych i sprzętu badawczego, o ile takie informacje nie są objęte prawem własności intelektualnej lub nie wchodzą w zakres know-how producenta lub dostawcy(-ów) OEM
If Intel’s rebate scheme means that given the contestable share, in order to compensate an OEM for the loss of the Intel rebate, an as efficient competitor has to offer its products below a viable measure of Intel's cost, then it means that the rebate was capable of foreclosing the as efficient competitorJeżeli system rabatów Intela oznacza, że, biorąc pod uwagę podważalny udział, równie efektywny konkurent w celu zrekompensowania OEM utraty rabatu Intela musiałby zaoferować swoje produkty poniżej opłacalnych kosztów Intela, wówczas oznacza to, że rabat może zamknąć równie efektywnemu konkurentowi dostęp do rynku
It should finally also be recalled that many wheel manufacturers produce for both segments and OEM and AM wheels are produced on the same production linesNależy również wskazać, że wielu producentów kół prowadzi produkcję dla obu segmentów, a koła OEM i koła AM są wytwarzane na tych samych liniach produkcyjnych
During the investigation, parties put forward further arguments concerning alleged differences between the OEM and AM segmentsW czasie dochodzenia strony przedstawiły dalsze argumenty dotyczące domniemanych różnic między segmentem producentów oryginalnego sprzętu i segmentem rynku wtórnego
Inserts, the use of certain types of finishing and heat treatment are applicable to OEM and AM wheels alikeWstawki, wykorzystanie określonych rodzajów wykończenia i obróbki termicznej są stosowane tak samo w przypadku kół OEM i kół AM
The difference between the OEM and AM ARWs relates solely to the different channels of distribution which result in the involvement of the car industry in the process of developing and designing the wheelRóżnica między aluminiowymi kołami jezdnymi przeznaczonymi dla producentów oryginalnego sprzętu i na rynek wtórny polega wyłącznie na odmienności kanałów dystrybucji, z którą wiąże się zaangażowanie producentów samochodów w proces tworzenia i projektowania kół
A lot of residences.But these are not the bulk orders to the OEMs or retail giantsAle to nie są hurtowe zamówienia dla OEMu, czy jakichś potentatów
Consequently, although the OEM and AM ARW have different channels of distribution they share the same physical and technical characteristics and are interchangeableZatem mimo że aluminiowe koła jezdne przeznaczone dla producentów oryginalnego sprzętu oraz te przeznaczone na rynek wtórny mają różne kanały dystrybucji, posiadają one te same cechy fizyczne i techniczne i są zamienne
Apart from the fact that the request was unsubstantiated the Commission found, as explained in Recital ‧ Regulation (EEC) No ‧, that it was inappropriate to make an adjustment because prices, costs and profits for OEM sales in Taiwan did not consistently differ from those made under theNiezależnie od faktu, że wniosek był nieuzasadniony, Komisja ustaliła, że, zgodnie z motywem ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, wprowadzenie korekt nie jest zasadne, ponieważ ceny, koszty oraz zyski z tytułu sprzedaży OEM w Tajwanie nie różnią się od cen, kosztów i zysków w
Showing page 1. Found 221 sentences matching phrase "OEM".Found in 1.006 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.