pronunciation:  

Translations into Polish:

 • ataksja   
  (Noun  f)
   
  lack of coordination
   
  lack of coordination

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny ataksja
 
(pathology) Lack of coordination while performing voluntary movements, which may appear to be clumsiness, inaccuracy, or instability.
 
Partial or complete loss of coordination of voluntary muscular movements. This can interfere with a person's ability to walk, talk, eat, and perform other tasks of daily living. (source: AIDSinfo)
 
Partial or complete loss of coordination of voluntary muscular movements. This can interfere with a person's ability to walk, talk, eat, and perform other tasks of daily living.(source: AIDSinfo)

    Show declension

Example sentences with "ataxia", translation memory

add example
Ataxia and other preclinical signs have preceded the vacuolisation and necrosisAtaksja oraz inne objawy przedkliniczne poprzedzały rozwój zmian o typie wakuolizacji i martwicy
Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, labored respiration, miosis, and anorexiaKliniczne objawy, które u nich występowały to sedacja, ataksja, drżenia, przyspieszenie czynności serca, utrudnione oddychanie, zwężenie źrenic i jadłowstręt
Diacomit may cause dizziness and ataxia that may affect ability to drive and use machines and patients should not drive or use machinery whilst on Diacomit therapyPonieważ Diacomit może powodować zawroty głowy i ataksję, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych podczas leczenia produktem Diacomit
Someone who has taken too much Lamictal may have any of these symptoms: rapid, uncontrollable eye movements (nystagmus) clumsiness and lack of co-ordination, affecting their balance (ataxia) loss of consciousness or comaU osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Lamictal mogą wystąpić: • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs) • niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja) • utrata przytomności lub śpiączka
Molecular basis of Friedreich's ataxia - analysis of variability of Alu sequence in the first intron of FXN gene.Podłoże molekularne ataksji Friedreicha - analiza zmienności sekwencji Alu w pierwszym intronie genu FXN.
Severe growth depression, ataxia, paralysis or death may resultW przeciwnym razie, może wystąpić upośledzenie wzrostu, ataksja, paraliż, a nawet śmierć zwierzęcia
agitation, amnesia, ataxia, coordination abnormal, convulsions, thinking abnormalpobudzenie, niepamięć, ataksja, zaburzenia koordynacji ruchów, drgawki, zaburzenia myślenia
Other symptoms noted include extrapyramidal symptoms, dysarthria, ataxia, aggression, dizziness, weakness, hypertension and convulsionDo innych występujących reakcji należały: objawy pozapiramidowe, zaburzenia mowy, ataksja, agresja, zawroty głowy, osłabienie, nadciśnienie i drgawki
If the animal licks the application site after treatment, transient neurological signs such as ataxia, generalised tremors, ocular signs (dilated pupils, little pupillary reflex, nystagmus), abnormal respiration, salivation and vomiting may occur infrequentlyJeśli zwierzę wylizuje miejsce podania preparatu, może sporadycznie dochodzić do pojawiania się przejściowych objawów ze strony układu nerwowego, takich jak ataksja, uogólnione drżenie, objawy ze strony oczu (rozszerzenie źrenic, słabo wyrażony odruch źrenicowy, oczopląs), zaburzenia oddychania, nadmierne ślinienie się i wymioty
Overdose has resulted in symptoms including nystagmus, ataxia, impaired consciousness and comaPrzedawkowanie powodowało objawy takie jak oczopląs, ataksja, zaburzenia świadomości i śpiączka
Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, laboured respiration, miosis, and anorexiaKliniczne objawy, które u nich występowały to: sedacja, ataksja, drżenia, przyspieszenie czynności serca, utrudnione oddychanie, zwężenie źrenic i jadłowstręt
Common signs and symptoms of nelarabine-related neurotoxicity include somnolence, confusion, convulsions, ataxia, paraesthesias, and hypoesthesiaCzęste objawy neurotoksyczności związanej ze stosowaniem nelarabiny obejmują senność, dezorientację, drgawki, ataksję, parestezje, niedoczulicę
Patients have exhibited varying degrees of depressed consciousness that may fluctuate rapidly between a confusional, agitated combative state with ataxia and comaU pacjentów obserwowano różnego stopnia zaburzenia świadomości, które mogą gwałtownie się zmieniać, przechodząc od stanu splątania i pobudzenia ruchowego z agresją do ataksji i śpiączki
Dizziness, amnesia, ataxia, encephalopathy, facial paralysis, hypertonia, neuropathy, peripheral neuritis, somnolence, tremor, taste loss, taste perversion, migraine, extrapyramidal syndromeZawroty głowy, amnezja, ataksja, encefalopatia, porażenie twarzy, zwiększone napięcie mięśniowe, neuropatia, zapalenie nerwów obwodowych, senność, drżenia mięśniowe, utrata smaku, zaburzenia smaku, migrena, zespół pozapiramidowy
Aphasia, Memory impairment, Ataxia, Syncope, Balance disorder, Sensory disorder, Neuropathy peripheralpamięci, ataksja, omdlenia, zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia, neuropatia obwodowa
Changes in gait (e.g., waddling, ataxia), posture (e.g., hunched-back) and reactivity to handling, placing or other environmental stimuli, as well as the presence of clonic or tonic movements, convulsions or tremors, stereotypes (e.g., excessive grooming, unusual head movements, repetitive circling) or bizarre behaviour (e.g., biting or excessive licking, self mutilation, walking backwards, vocalization) or aggression should be recordedNależy także odnotowywać zmiany w sposobie chodzenia (np. chód kaczkowaty, ataksja), postawie (np. wygięty grzbiet), i reakcji na dotyk, przenoszenie i inne bodźce ze środowiska, jak również obecność ruchów drgawkowych lub kurczowych, konwulsji lub drżenia, stereotypy (np. nadmierne czyszczenie się, niezwykłe ruchy głową, powtarzające się krążenie w kółko), lub dziwne zachowania (np. gryzienie lub nadmierne wylizywanie, samookaleczanie, chodzenie do tyłu, wydawanie dźwięków) lub agresję
Very common side effects (more than one in ‧ patients): loss of appetite, weight loss (especially when combined with the antiepileptic medicine sodium valproate); insomnia (sleeplessness), drowsiness; ataxia (inability to coordinate muscle movements), hypotonia (low muscle strength), dystonia (muscle disordersBardzo częste działania niepożądane (częściej niż u ‧ na ‧ pacjentów): • utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała (szczególnie w przypadku leczenia skojarzonego z lekiem przeciwpadaczkowym- walproinianem sodu); • bezsenność, nadmierna senność; • ataksja (niezdolność koordynowania ruchów), hipotonia (niedostateczna siła mięśniowa), dystonia (zaburzenia pracy mięśni
Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, labored respiration, miosis, and anorexiaKliniczne objawy, które u nich wystę powałto sedacja, ataksja, drż czynnoś
Showing page 1. Found 101 sentences matching phrase "ataxia".Found in 0.831 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.