pronunciation:  

Translations into Polish:

 • ataksja   
  (Noun  f)
   
  lack of coordination
   
  lack of coordination
   
  lack of coordination
 • Niezborność   

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny ataksja
 
(pathology) Lack of coordination while performing voluntary movements, which may appear to be clumsiness, inaccuracy, or instability.
 
Partial or complete loss of coordination of voluntary muscular movements. This can interfere with a person's ability to walk, talk, eat, and perform other tasks of daily living. (source: AIDSinfo)
 
Partial or complete loss of coordination of voluntary muscular movements. This can interfere with a person's ability to walk, talk, eat, and perform other tasks of daily living.(source: AIDSinfo)

Did you mean: Ataxia

Similar phrases in dictionary English Polish. (4)

Ataxia
Ataxia
Friedreich’s ataxia
FRDA1; ataksja Friedreicha; bezład Friedreicha; choroba Friedreicha
herediatry spinal ataxia
FRDA1; ataksja Friedreicha; bezład Friedreicha; choroba Friedreicha

    Show declension

Example sentences with "ataxia", translation memory

add example
en Someone who has taken too much Lamictal may have any of these symptoms: rapid, uncontrollable eye movements (nystagmus) clumsiness and lack of co-ordination, affecting their balance (ataxia) loss of consciousness or coma
pl U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Lamictal mogą wystąpić: • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs) • niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja) • utrata przytomności lub śpiączka
en Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, labored respiration, miosis, and anorexia
pl Kliniczne objawy, które u nich występowały to sedacja, ataksja, drżenia, przyspieszenie czynności serca, utrudnione oddychanie, zwężenie źrenic i jadłowstręt
en Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, labored respiration, miosis, and anorexia
pl Kliniczne objawy, które u nich wyst powały to: sedacja, ataksja, dr enia, przyspieszenie czynno ci
en amnesia, paraesthesia, somnolence ataxia/coordination abnormal, dizziness, disturbance in attention, parosmia, speech disorder (dysarthria, slurred speech), hypoaesthesia
pl amnezja, parestezje, senność bezład lub brak koordynacji ruchów, zawroty głowy, zmniejszona koncentracja, omamy węchowe, zaburzenia mowy (dyzartria, mowa zamazana), niedoczulica
en In children, symptoms of accidental overdose included ataxia, dizziness, vomiting, rash, diarrhea, tremor, and flushing, and elevation in alkaline phosphatase
pl Objawami przypadkowego przedawkowania u dzieci są: ataksja, zawroty głowy, wymioty, wysypka, biegunka, drżenie, zaczerwienienie, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
en Severe growth depression, ataxia, paralysis or death may result
pl W przeciwnym razie, może wystąpić upośledzenie wzrostu, ataksja, paraliż, a nawet śmierć zwierzęcia
en Aphasia, Memory impairment, Ataxia, Syncope, Balance disorder, Sensory disorder, Neuropathy peripheral
pl pamięci, ataksja, omdlenia, zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia, neuropatia obwodowa
en Abdominal pain, accidental injury (primary falls), allergic reaction, fever, flu syndrome, malaise, neck pain, angina pectoris, low blood pressure when rising to a standing position (postural hypotension), anorexia, constipation, dyspepsia, dry mouth, vomiting, abnormal results of blood tests (leucopenia), joint pain (arthralgia), arthritis, tenosynovitis, weight loss, abnormal dreams, difficulty in muscular co-ordination (ataxia), depression, vertigo, prolonged muscle contractions (dystonia), rhinitis, contact dermatitis, rash, vesiculobullous rash, conjunctivitis, urinary urgency
pl Bóle brzucha, obrażenia w wyniku wypadków (głównie upadków), reakcja alergiczna, gorączka, zespół objawów grypopodobnych, złe samopoczucie, ból szyi, dławica piersiowa, obniżenie ciśnienia krwi podczas podnoszenia się do pozycji stojącej (niedociśnienie ortostatyczne), brak łaknienia, zaparcia, niestrawność, suchość w jamie ustnej, wymioty, nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia), bóle stawów, zapalenie stawów, zapalenie pochewki ścięgna, zmniejszenie masy ciała, koszmary senne, utrudniona koordynacja grup mięśni (ataksja), depresja, zawroty głowy, przedłużające się napięcie mięśni (dystonia), nieżyt nosa, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa, zapalenie spojówek, nagłe parcie na mocz
en Construction of new model of Friedreich s ataxia and study of the influence of frataxin deficiency and iron availability in mitochondrial morphology and dynamics
pl Konstrukcja nowego modelu komórkowego ataksji Friedreicha i badanie wpływu niedoboru frataksyny i dostępności żelaza na dynamikę i morfologię mitochondiów
en Uncommon side effects include: dizziness; weakness; reduced coordination of movements; unsteadiness and/or falls (ataxia); decreased concentration; apathy; restlessness; depression; agitation; irritability; confusion, abnormal thinking and behaviour (extroversion that seems out of character, decreased inhibition, aggressiveness, rages, delusion, depersonalisation, psychosis); nightmares; hallucinations; double vision or other sight problems; increased sensitivity to noise (hyperacusis); smell disorder (parosmia); speech disorders, including slurred speech; numbness, e. g. in the extremities (hypoaesthesia); nausea; decreased appetite; increased sensitivity to light (sunlight, UV light); feeling vaguely ill (malaise
pl Rzadziej występujące działania niepożądane to: zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia i (lub) utrata równowagi (ataksja); zmniejszona koncentracja; apatia; stany niepokoju; depresja; pobudzenie; drażliwość; dezorientacja; nieadekwatne myślenie lub zachowanie (ekstrowersja pozostająca w niezgodności z charakterem osoby, obniżone hamowanie, agresywność, wybuchy gniewu, urojenia, depersonalizacja, psychoza); koszmary nocne; omamy; podwójne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem; zwiększona wrażliwość na hałas (przeczulica słuchowa); zaburzenia powonienia (omamy węchowe); zaburzenia mowy w tym mowa zamazana; drętwienie np. kończyn (niedoczulica); nudności; zmniejszone łaknienie; zwiększona wrażliwość na światło (światło słoneczne, promienie UV); złe samopoczucie
en agitation, amnesia, ataxia, coordination abnormal, convulsions, thinking abnormal
pl pobudzenie, niepamięć, ataksja, zaburzenia koordynacji ruchów, drgawki, zaburzenia myślenia
en The signs of toxicity observed in mice, rats or dogs included decreased activity, ataxia, emaciation, dehydration and tremors
pl Objawy działania toksycznego obserwowane u myszy, szczurów i psów, to: zmniejszenie aktywności, ataksja, wyniszczenie, odwodnienie i drżenia mięśniowe
en At very high doses adverse effects on the nervous system (ataxia, unsteadiness, twitching, tremors, convulsions, etc.) may occur in cattle
pl Podanie bardzo wysokich dawek difloksacyny może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego (ataxia, niemożność stania, drżenia, drgawki, konwulsje itp.) u bydła
en treatment), convulsions (grand mal convulsion), abnormal (unstable) gait, increased pressure in the head (intracranial hypertension), lack of coordination (ataxia), increased sensitivity to stimulation (hyperaesthesia), stiffness (hypertonia
pl napad drgawek grand mal), zaburzenia chodu, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, zaburzenia koordynacji (bezład), zwiększenie wrażliwości na bodźce skórne (przeczulica), zwiększenie napięcia mięśni
en ataxia, seizures (including clonic and grand mal seizures
pl ból głowy, zawroty głowy. drżenie, parestezje, zaburzenia mowy. ataksja, drgawki (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal
en After accidental oral ingestion, transient neurological signs such as ataxia, generalised tremors, ocular signs (dilated pupils, little pupillary reflex, nystagmus), abnormal respiration, salivation and vomiting may occur infrequently
pl Niekiedy, po przypadkowym połknięciu preparatu mogą pojawiać się przemijające objawy ze strony układu nerwowego, takie jak ataksja, uogólnione drżenie, objawy ze strony oczu (rozszerzenie źrenic, słabo wyrażony odruch źrenicowy, oczopląs), zaburzenia oddychania, nadmierne ślinienie się i wymioty
en The influence of the speech therapy on advanced form of spinocerebellar ataxia type 1 (case study)
pl Wpływ terapii logopedycznej na zaawansowaną postać ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 1 (studium przypadku)
en data from animal studies showing clear signs of CNS depression such as narcotic effects, lethargy, lack of coordination (including loss of righting reflex) and ataxia either
pl dane z badań na zwierzętach wykazujące wyraźne oznaki depresji CNS, takie jak skutki narkotyczne, letargię, brak koordynacji (włączając brak lub prawidłowy refleks) i ataksję, albo
en Drowsiness, ataxia, hypotonia, dystonia
pl Senność, ataksja, hipotonia, dystonia
en Changes in gait (e.g., waddling, ataxia), posture (e.g., hunched-back) and reactivity to handling, placing or other environmental stimuli, as well as the presence of clonic or tonic movements, convulsions or tremors, stereotypes (e.g., excessive grooming, unusual head movements, repetitive circling) or bizarre behaviour (e.g., biting or excessive licking, self mutilation, walking backwards, vocalization) or aggression should be recorded
pl Należy także odnotowywać zmiany w sposobie chodzenia (np. chód kaczkowaty, ataksja), postawie (np. wygięty grzbiet), i reakcji na dotyk, przenoszenie i inne bodźce ze środowiska, jak również obecność ruchów drgawkowych lub kurczowych, konwulsji lub drżenia, stereotypy (np. nadmierne czyszczenie się, niezwykłe ruchy głową, powtarzające się krążenie w kółko), lub dziwne zachowania (np. gryzienie lub nadmierne wylizywanie, samookaleczanie, chodzenie do tyłu, wydawanie dźwięków) lub agresję
Showing page 1. Found 101 sentences matching phrase "ataxia".Found in 0.388 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.