pronunciation: IPA: /kɜːvd/ /kɝːvd/  

Translations into Polish:

  • kabłąkowaty   
  • pałąkowaty   
  • zagięty   
  • zakrzywiony   

Other meanings:

 
having a curve or curves
 
Having a curve or curves.
 
Simple past tense and past participle of curve.

Similar phrases in dictionary English Polish. (30)

bell curvekrzywa dzwonowa
bellshaped curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
Bezier curveKrzywa Beziera
calibration curvekrzywa kalibracyjne; krzywa wzorcowa; krzywa kalibracyjna
calibration curve of the daykalibracyjna z danego dania; krzywa wzorcowa
calibration with standard curvekalibracja przy zastosowaniu krzywej wzorcowej
centrifugal backward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do tyłu
centrifugal forward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do przodu
conic curvekrzywa stożkowa
cubic Bezier curvekrzywa Beziera trzeciego stopnia
curvezakole; zgięcie; skrzywiać; wygięcie; zakret; ; zagiąć; pogięcie; linia; zagięcie; wykrzywiać; krzywić; zginać; wykrzywić; krzywizna; skrzywienie; zaginać; zakręcać; zakrzywiać; zakrzywić; załom; zgiąć; łuk; krzywa; zakręt
curve geometrygeometria krzywej
Curve-billed ThrasherPrzedrzeźniacz krzywodzioby
curvingzagięty
freeform curvekrzywa dowolnego kształtu
Gauss[’s] curvekrzywa dzwonowa; krzywa Gaussa
Gaussian curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
horizontal curvełuk poziomy
image curvewykres
Keeling CurveKrzywa Keelinga
plane curvelinia płaska; krzywa płaska
quadratic Bezier curvekrzywa Beziera drugiego stopnia
quality of the curve fitjakość dopasowania krzywej
reverse curvełuk odwrotny
S-curve tracktor z łukami odwrotnymi
space curvekrzywa przestrzenna; krzywa skośna; linia skośna; linia przestrzenna
tone reproduction curvekrzywa odtwarzania tonów
transitional curvekrzywa przejściowa
vertical curvełuk pionowy
Weighting curveskrzywe korekcyjne

    Show declension

Example sentences with "curved", translation memory

add example
In the case of a dynamometer with adjustable load curve, the accuracy of matching dynamometer load to road load shall be ±‧ per cent at ‧, ‧, ‧, ‧, and ‧ km/h and ±‧ per cent at ‧ km/hW przypadku dynamometru z regulowaną krzywą obciążenia dokładność obciążenia odpowiadającego obciążeniu drogowemu dynamometru musi wynosić ‧ % przy prędkości ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ km/h oraz ‧ % przy prędkości ‧ km/h
Substantial differences between the section-by-section growth rate and the average growth rate indicate deviation from constant exponential growth and that close examination of the growth curves is warrantedZnaczące różnice pomiędzy szybkością wzrostu dla poszczególnych odcinków a średnią szybkością wzrostu świadczą o odchyleniu od stałego wykładniczego wzrostu i uzasadniają dokładne zbadanie krzywych wzrostu
Measure by flame photometry at a wavelength of ‧ nm. Calculate the result by means of a calibration curvePomiaru dokonywać metodą fotometrii płomieniowej przy długości fali ‧ nm. Wynik obliczyć posługując się krzywą wzorcowania
Absorption is complete based on mean area under the curve (AUC) valuesWchłanianie jest całkowite, co wynika ze średnich wartości pola pod krzywą (AUC
In elderly patients, amlodipine clearance tends to decline, causing increases in the area under the curve (AUC) and elimination half-lifeU pacjentów w podeszłym wieku, klirens amlodypiny ma tendencję do zmniejszania się, powodując zwiększenie pola pod krzywą (AUC) i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji
The ratios of geometric least-square means of ReFacto AF-to-ReFacto were ‧ %, ‧ % and ‧ % for K-value, AUCt and AUC (area under the plasma concentration curve from time zero infinity), respectivelyStosunek najmniejszych kwadratów średnich geometrycznych produktu ReFacto AF do ReFacto wynosił dla wartości K, AUCt oraz AUC∞ (pole powierzchni pod krzywą zależności stężenie-czas od czasu zero do nieskończoności) odpowiednio ‧, ‧ %, ‧, ‧ % oraz ‧, ‧ %
Analytical tools to facilitate statistical calculations and curve fitting are easily available and the use of this kind of software is recommendedAnalityczne narzędzia służące do ułatwienia obliczeń statystycznych i dopasowywania krzywych są łatwo dostępne i zaleca się użycie tego rodzaju oprogramowania
Determine the concentration of higher alcohols, expressed as ‧-methalpropan-‧-ol, in the sample from the calibration curve constructed under ‧ but using the correct absorbanceOznaczyć stężenie wyższych alkoholi wyrażonych jako ‧-propan metylu-‧-ol, w próbce z krzywej wzorcowej wykreślonej zgodnie z ‧, stosując właściwą absorbancję
In curves those parts should remain inside the zone occupied by the wheelsNa łukach części te powinny pozostawać w strefie zajmowanej przez koła
A biexponential curve is required to describe the concentration time curve of etanerceptW celu opisania krzywej zmian stężenia etanerceptu w czasie wymagane jest zastosowanie równania krzywej dwuwykładniczej
If the method depends on a calibration curve then the following information must be givenJeżeli dana metoda zależy od krzywej wzorcowej, wówczas muszą być podane następujące informacje
a significant proportion of the group’s results, estimated at approximately EUR [‧-‧] million in ‧ by Dexia, come from cash-flow and more specifically transformation activities, which are possible thanks to the sharp steepening of the curve for maturities at less than one yearznaczna część wyniku grupy, szacowana na około [‧–‧] mln EUR w ‧ r. przez Dexię, pochodzi z wyników środków pieniężnych, a w szczególności działalności w zakresie przekształcenia, możliwej dzięki silnemu nachyleniu krzywej w przypadku okresów spłaty krótszych niż jeden rok
The distribution of pharmacokinetic parameters such as peak plasma concentration (Cmax) and area under curve (AUC), is unimodal in human volunteersU ochotników rozkład parametrów farmakokinetycznych, takich jak stężenie maksymalne (Cmax) i pole pod krzywą (AUC), jest jednoznacznie zdefiniowany
The replacement brake lining assembly or the replacement drum brake lining shall be considered to show similar performance characteristics to the original brake lining assembly or the original drum brake lining if the achieved mean fully developed decelerations at the same input force or line pressure in the upper two thirds of the generated curve are within – ‧ per cent and + ‧ per cent of those obtained with the original brake lining assembly or the original drum brake liningUznaje się, że zamienny zespół okładzin hamulcowych lub zamienną okładzinę hamulca bębnowego cechuje skuteczność hamowania zbliżona do skuteczności oryginalnego zespołu okładzin hamulcowych lub oryginalnej okładziny hamulca bębnowego, jeżeli uzyskane średnie pełne opóźnienia hamowania przy takiej samej przyłożonej sile lub ciśnieniu w przewodzie hamulcowym o wartości leżącej w górnych dwóch trzecich wygenerowanej krzywej nie są mniejsze o więcej niż ‧ % lub większe o więcej niż ‧ % od wartości uzyskanych przy zastosowaniu oryginalnego zespołu okładziny hamulcowej lub oryginalnej okładziny hamulca bębnowego
However, if the relative positions of the adhesion utilization curves do not meet the requirements of item ‧.‧ of the Appendix to item ‧.‧ of Annex II, a check shall be made to ensure that the wheels on at least one of the rear axles do not lock before those on the front axle or axles under the conditions prescribed in items ‧.‧ and ‧.‧ of the Appendix to item ‧.‧ of Annex ‧ with regard to the braking rate and the load respectivelyJednakże gdy względne położenia krzywych wykorzystania przyczepności nie spełniają wymogów ppkt ‧.‧. dodatku do ppkt ‧.‧. załącznika II, należy przeprowadzić kontrolę dla zapewnienia, że koła na przynajmniej jednej z tylnych osi nie blokują się przed kołami osi przedniej (lub osi przednich) w warunkach określonych w ppkt ‧.‧. i ‧.‧. dodatku do ppkt ‧.‧. załącznika II, w zakresie odpowiednio wskaźnika skuteczności hamowania i obciążenia
beyond the heel in the equilibrium position of the intermediate stage in question, the positive part of the righting lever curve shall display a righting lever value of GZ ≥ ‧,‧ m before the first unprotected opening becomes immersed or a heeling angle φ of ‧° is reachedprzy przechyle wykraczającym poza położenie równowagi w każdej z faz pośrednich krzywa ramienia prostującego musi wykazywać w części dodatniej wartość ramienia prostującego GZ ≥ ‧,‧ m przed zalaniem pierwszego niezabezpieczonego otworu lub osiągnięciem kąta przechyłu φ wynoszącego ‧ °
In order to verify the requirements of paragraph ‧.‧ of this annex, the manufacturer shall provide the adhesion utilization curves for the front and rear axles calculated by the formulaeDo celów sprawdzenia zgodności z wymogami pkt ‧.‧ niniejszego załącznika producent musi dostarczyć krzywe wykorzystania przyczepności dla przedniej i tylnej osi, obliczone za pomocą następujących wzorów
During all emissions tests, the Reynolds number at the SSV throat shall be in the range of Reynolds numbers used to derive the calibration curve developed in paragraph ‧.‧. of Appendix ‧ to this annexPodczas wszystkich badań emisji liczba Reynoldsa na gardzieli SSV musi mieścić się w zakresie liczb Reynoldsa wykorzystanych do ustalania krzywej kalibracji, o czym mowa w pkt ‧.‧. dodatku ‧ do niniejszego załącznika
For the linear curve, the element concentrations shall be checkedW odniesieniu do krzywej liniowej należy sprawdzić stężenia pierwiastków
The wheels shall be mounted in such a way that when they are in contact with the rotating test piece they rotate in opposite directions so as to exert, twice during each rotation of the test piece, a compressive and abrasive action along curved lines over an annular area of about ‧ cmTarcze są zamontowane w taki sposób, że przy kontakcie z obracającym się wycinkiem obracają się w przeciwnych kierunkach, tak aby podczas każdego obrotu badanego wycinka dwukrotnie wywrzeć działanie ściskające i ścierające wzdłuż krzywych na powierzchni pierścieniowej wynoszącej około ‧ cm
When considering the clinical relevance of these kinetics, it is more appropriate to examine the glucose utilisation curves (as discussed inZnaczenie kliniczne tych parametrów najlepiej zrozumieć, analizując krzywe metabolizmu glukozy (omówione w
Construct a calibration curve of absorbance against ‧-methylpropan-‧-ol concentrationWykreślić krzywą wzorcową absorbancji w zależności od stężenia ‧-propanu metylu-‧-ol
Opacity CurveKrzywa przezroczystości
Europe's demographic future is not encouraging, and, having discussed this situation, we adopted a resolution in this Chamber in 2008 which called for the adoption of measures relating to the length and protection of maternity leave, having ensured that, with an appropriate policy, it is possible to influence the fertility curve, creating a financially and psychologically beneficial environment for the family.Demograficzna przyszłość Europy nie rysuje się zachęcająco, toteż po omówieniu rzeczonej sytuacji przyjęliśmy w tej Izbie w 2008 roku rezolucję, w której zaapelowaliśmy o przyjęcie środków dotyczących długości i ochrony urlopu macierzyńskiego, upewniwszy się uprzednio, że za pomocą odpowiedniej polityki można wpływać na krzywą dzietności, tworząc dla rodziny środowisko przyjazne pod względem finansowym i psychologicznym.
In cases where the progressive flooding is of limited nature that does not continue unabated and causes an acceptably slow reduction in righting lever of less than ‧ metres, the remainder of the curve shall be partially truncated by assuming that the progressively flooded space is so flooded from the beginningPrzy stopniowym i ograniczonym zatapianiu, które nie nasila się i skraca ramię prostujące omniej niż ‧ metra, niski i dopuszczalny poziom pozostałej krzywej zostanie częściowo skrócony, zakładając, że stopniowo zalewana przestrzeń jest w ten sposób zalewana od początku
Showing page 1. Found 1892 sentences matching phrase "curved".Found in 2.21 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.