pronunciation: IPA: /kɜːvd/ /kɝːvd/  

Translations into Polish:

  • zakrzywiony   
    (Adjectival  )
  • kabłąkowaty   
  • pałąkowaty   
  • zagięty   

Other meanings:

 
having a curve or curves
 
Having a curve or curves.
 
Simple past tense and past participle of curve.

Similar phrases in dictionary English Polish. (33)

bell curve
krzywa dzwonowa
bellshaped curve
krzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
Bezier curve
Krzywa Beziera
calibration curve
krzywa kalibracyjne; krzywa wzorcowa; krzywa kalibracyjna
calibration curve of the day
kalibracyjna z danego dania; krzywa wzorcowa
calibration with standard curve
kalibracja przy zastosowaniu krzywej wzorcowej
centrifugal backward curved fan
wentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do tyłu
centrifugal forward curved fan
wentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do przodu
conic curve
krzywa stożkowa
cubic Bezier curve
krzywa Beziera trzeciego stopnia
curve
zakole; zgięcie; skrzywiać; wygięcie; zakret; ; zagiąć; pogięcie; linia; zagięcie; wykrzywiać; krzywić; zginać; wykrzywić; krzywizna; skrzywienie; zaginać; zakręcać; zakrzywiać; zakrzywić; załom; zgiąć; łuk; krzywa; zakręt; skręt; linia krzywa; bula
curve geometry
geometria krzywej
Curve-billed Thrasher
Przedrzeźniacz krzywodzioby
curved shape
krzywa; linia; linia krzywa
curving
zagięty; zakrzywiony
freeform curve
krzywa dowolnego kształtu
Gauss[’s] curve
krzywa dzwonowa; krzywa Gaussa
Gaussian curve
krzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
horizontal curve
łuk poziomy
Keeling Curve
Krzywa Keelinga
plane curve
linia płaska; krzywa płaska
quadratic Bezier curve
krzywa Beziera drugiego stopnia
quality of the curve fit
jakość dopasowania krzywej
reverse curve
łuk odwrotny
S-curve track
tor z łukami odwrotnymi
sine curve
sinusoida
space curve
krzywa przestrzenna; krzywa skośna; linia skośna; linia przestrzenna
The Bell Curve
The Bell Curve
tone reproduction curve
krzywa odtwarzania tonów
transitional curve
krzywa przejściowa
vertical curve
łuk pionowy
Weighting curves
krzywe korekcyjne

    Show declension

Example sentences with "curved", translation memory

add example
en Plotting the calibration curve
pl Wykreślanie krzywej odwzorowania
en The results shall be expressed in quantitative terms using, (e.g. dose-effect curves, time-effect curves etc.), and wherever possible, compared with data relating to a substance whose activity is known
pl Wyniki podaje się w wyrażeniu ilościowym (np. krzywe efektów dawki, krzywe efektu czasu itd.), a gdzie to możliwe, w porównaniu z danymi odnoszącymi się do substancji, której działanie jest znane
en This can be performed by using TCDD (or a dioxin/furan standard mixture) to produce a calibration curve to calculate the TEQ level in the extract and thus in the sample
pl W tym celu, do wykreślenia krzywej kalibrującej, pozwalającej wyliczyć poziom TEQ w ekstrakcie, a więc i w próbce, można użyć TCDD (lub standardowej mieszanki dioksyn i furanów
en The specified speed, v, is required to prepare the running resistance curve. To determine the running resistance as a function of motorcycle speed in the vicinity of the reference speed v‧, running resistances shall be measured using at least four specified speeds, including the reference speed(s
pl W celu sporządzenia krzywej oporu jazdy w funkcji prędkości motocykla, wymagana jest określona prędkość pomiarowa, v. W celu wyznaczenia krzywej oporu jazdy jako funkcji prędkości motocykla w pobliżu prędkości odniesienia v‧, mierzy się opór jazdy, co najmniej przy czterech określonych prędkościach, obejmujących prędkość (prędkości) odniesienia
en Frequency response curve
pl Krzywa reakcji w zakresie częstotliwości
en Move a Curve
pl Przesuń krzywą
en Preparation of the standard curve
pl Przygotowanie krzywej wzorcowej
en A plateau or steady-state is reached in the plot of test substance in fish (Cf) against time when the curve becomes parallel to the time axis and three successive analyses of Cf made on samples taken at intervals of at least two days are within ± ‧ % of each other, and there are no significant differences among the three sampling periods
pl Plateau lub stan ustalony osiągany jest wykreślając ilość substancji badanej w rybach (Cf) w zależności od momentu, kiedy krzywa staje się równoległa do osi czasu, a trzy następujące po sobie analizy Cf, wykonane na próbkach pobranych w odstępach, co najmniej dwóch dni, różnią się od siebie o ± ‧ % i nie ma znacznych różnic między trzema okresami pobierania próbek
en REGULATIONS RELATING TO THE LAY-OUT OF S-CURVES
pl PRZEPISY DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KRZYWYCH TYPU S
en In this case, additional calibrations of at least ‧ non-zero nominally equally spaced points are to be made to ensure the accuracy of the calibration curves according to Annex III, Appendix ‧, section
pl W takim przypadku należy przeprowadzić dodatkową kalibrację punktów leżących w odległości przynajmniej ‧ niezerowych przedziałów nominalnych w celu zapewnienie dokładności krzywych kalibracji zgodnie z załącznikiem ‧ dodatek ‧ ppkt
en On tracks where interoperable trainsets move only at low speed (station and passing tracks, depot and stabling tracks), the minimum horizontal design radius for any isolated curve shall not be less than ‧ m. Allowing for alignment variations in practice, the minimum effective radius shall not be less than ‧ m
pl Na torach, po których interoperacyjne składy pociągów poruszają się tylko z niewielką prędkością (tory na stacjach, tory mijankowe, tory w zajezdni i tory postojowe), poziomy promień konstrukcyjny dla każdego oddzielnego łuku jest nie mniejszy niż ‧ m. Przy wzięciu poprawki na wahania zestrojenia w praktyce minimalny promień efektywny jest nie mniejszy niż ‧ m
en Zoom out until you can see a green curve; this represents your local horizon. If you have not adjusted the default & kstars; configuration, the display will be solid green below the horizon, representing the solid ground of the Earth. There is also a white curve, which represents the celestial equator, and a brown curve, which represents the Ecliptic, the path that the Sun appears to follow across the sky over the course of a year. The Sun is always found somewhere along the Ecliptic, and the planets are never far from it
pl Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddalone
en The concentrations of HC, CO and NOx in the samples of diluted exhaust gases and in the bags collecting the dilution air are determined from the values shown or recorded by the measuring equipment by applying the correct calibration curves
pl Stężenie HC, CO i NOx w próbkach rozrzedzonych spalin i w torbach na próbki rozrzedzonego powietrza ustalane jest za pomocą wartości wskazanych lub zarejestrowanych przez urządzenie pomiarowe przy zastosowaniu prawidłowych krzywych kalibracji
en The instantaneous vehicle speed shall be recorded during the test in order to draw the curve of the speed versus time during the operation of the speed limiting function/adjustable speed limitation function or of the SLD/ASLD as appropriate
pl W czasie badania rejestrowane są wartości prędkości chwilowej pojazdu w celu wyznaczenia krzywej prędkości w zależności od czasu działania, odpowiednio, funkcji ograniczania prędkości/regulowanej funkcji ograniczania prędkości lub OP/ROP
en Xb = the concentration of the blank solution as recorded on the calibration curve, in mg/ml
pl Xb = zagęszczenie roztworu do próby ślepej, jak zapisano na krzywej wzorcowej, w g/ml
en Measurements shall be taken at a sufficient number of motor speeds to define correctly the power curve between zero and the highest motor speed recommended by the manufacturer
pl Pomiar wykonuje się dla odpowiedniej liczby prędkości silnika w celu ustalenia właściwej krzywej mocy od najniższej do najwyższej prędkości silnika zalecanej przez producenta
en Agents inducing CYP‧A metabolism Co-administration of TORISEL with rifampicin, a potent CYP‧A‧ inducer, had no significant effect on temsirolimus Cmax (maximum concentration) and AUC (area under the concentration vs. time curve) after intravenous administration, but decreased sirolimus Cmax by ‧ % and AUC by ‧ %, compared to TORISEL treatment alone
pl Środki wzbudzające metabolizm CYP‧A Wspólne podanie produktu TORISEL i ryfampicyny – silnego induktora cytochromu CYP‧A‧ nie miało istotnego wpływu na Cmax (stężenie maksymalne) i AUC (pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu) temsyrolimusu po podaniu dożylnym, jednak zmniejszało Cmax syrolimusu o ‧ %, a AUC o ‧ % w porównaniu z podawaniem samego produktu TORISEL
en The appropriate calibration gases must be introduced to the analysers, the values recorded, and the calibration curve established according to paragraph
pl Do analizatorów wprowadza się właściwe gazy kalibracyjne, odnotowuje się wartości i wyznacza krzywą kalibracji, zgodnie z pkt
en This condition is also considered satisfied if, for braking rates between ‧ and ‧, the adhesion utilisation curves for each axle are situated between two parallels to the line of ideal adhesion utilisation given by the equations k = z + ‧ and k = z-‧ as shown in diagram ‧C, where the adhesion utilisation curve for the rear axle may cross the line k = z-‧ and, for braking rates between ‧ and ‧, complies with the relation z
pl Warunek ten jest również uważany za spełniony, jeżeli przy wskaźnikach hamowania między ‧ i ‧ krzywe wykorzystania przyczepności dla każdej osi są położone między dwiema równoległymi do linii idealnego wykorzystania przyczepności wynikającej z równań k = z + ‧ i k = z-‧, jak zostało pokazane na wykresie ‧C, jeżeli krzywa wykorzystania przyczepności dla osi tylnej może przeciąć linię k = z-‧ oraz, dla wskaźnika hamowania między ‧ i ‧, spełnia zależność z k-‧, a między ‧ i ‧ zależność z ‧ k
en Clearly defined uptake and loss curves are an indication of good quality bioconcentration data
pl Jasno określone krzywe absorpcji i ubytku wskazują dobrej jakości dane o biostężeniu
en However, for screening purposes an expanded low level curve for analysing low level samples could be used
pl Jednakże do celów wykrywania, do analizy próbek o niskim poziomie można używać krzywej o rozszerzonym niskim poziomie
en A planet like the earth is kept in orbit, not because the sun reaches out and instantaneously grabs hold of it, as in Newton' s theory, but simply because it follows curves in the spatial fabric caused by the sun' s presence
pl Co więcej,Einstein wykalkulował, że te fale zmian grawitacji podróżują z dokładnie prędkością światła. I tak, zgodnie z tą nową propozycją
en The replacement brake lining assembly or the replacement drum brake lining shall be considered to show similar performance characteristics to the original brake lining assembly or the original drum brake lining if the achieved mean fully developed decelerations at the same line pressure in the upper two thirds of the generated curve are within ‧ per cent of those obtained with the original brake lining assembly or the original drum brake lining
pl Uznaje się, że zamienny zespół okładzin hamulcowych lub zamienną okładzinę hamulca bębnowego cechuje skuteczność hamowania zbliżona do skuteczności oryginalnego zespołu okładzin hamulcowych lub oryginalnej okładziny hamulca bębnowego, jeżeli uzyskane średnie pełne opóźnienia hamowania przy takim samym ciśnieniu w przewodzie hamulcowym o wartości leżącej w górnych dwóch trzecich wygenerowanej krzywej nie odbiegają o więcej niż ‧ % od wartości uzyskanych przy zastosowaniu oryginalnego zespołu okładziny hamulcowej lub oryginalnej okładziny hamulca bębnowego
en Another approach is to apply a response that is above the background (induction factor ‧x the solvent blank) calculated from the calibration curve of the day
pl Innym podejściem jest wykorzystanie sygnału wyższego od tła (wskaźnik indukcji jest pięciokrotnością rozpuszczalnika zerowego), wyznaczonego na podstawie krzywej kalibracji przygotowanej tego samego dnia
en In view of the significant reduction in the area under the curve (AUC) of MPA by cholestyramine, caution should be used in the concomitant administration of Myfenax with medicinal products that interfere with enterohepatic recirculation because of the potential to reduce the efficacy of Myfenax
pl W związku z istotnym zmniejszeniem wartości pola pod krzywą (AUC) dla MPA pod wpływem podawania cholestyraminy, należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania produktu Myfenax i leków, które mają wpływ na krążenie jelitowo-wątrobowe, gdyż istnieje wtedy potencjalne niebezpieczeństwo zmniejszenia skuteczności produktu Myfenax
Showing page 1. Found 1892 sentences matching phrase "curved".Found in 0.9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.