pronunciation: IPA: /kɜːvd/ /kɝːvd/  

Translations into Polish:

  • kabłąkowaty   
  • pałąkowaty   
  • zagięty   
  • zakrzywiony   

Other meanings:

 
having a curve or curves
 
Having a curve or curves.
 
Simple past tense and past participle of curve.

Similar phrases in dictionary English Polish. (30)

bell curve
krzywa dzwonowa
bellshaped curve
krzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
Bezier curve
Krzywa Beziera
calibration curve
krzywa kalibracyjne; krzywa wzorcowa; krzywa kalibracyjna
calibration curve of the day
kalibracyjna z danego dania; krzywa wzorcowa
calibration with standard curve
kalibracja przy zastosowaniu krzywej wzorcowej
centrifugal backward curved fan
wentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do tyłu
centrifugal forward curved fan
wentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do przodu
conic curve
krzywa stożkowa
cubic Bezier curve
krzywa Beziera trzeciego stopnia
curve
zakole; zgięcie; skrzywiać; wygięcie; zakret; ; zagiąć; pogięcie; linia; zagięcie; wykrzywiać; krzywić; zginać; wykrzywić; krzywizna; skrzywienie; zaginać; zakręcać; zakrzywiać; zakrzywić; załom; zgiąć; łuk; krzywa; zakręt
curve geometry
geometria krzywej
Curve-billed Thrasher
Przedrzeźniacz krzywodzioby
curving
zagięty
freeform curve
krzywa dowolnego kształtu
Gauss[’s] curve
krzywa dzwonowa; krzywa Gaussa
Gaussian curve
krzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
horizontal curve
łuk poziomy
Keeling Curve
Krzywa Keelinga
plane curve
linia płaska; krzywa płaska
quadratic Bezier curve
krzywa Beziera drugiego stopnia
quality of the curve fit
jakość dopasowania krzywej
reverse curve
łuk odwrotny
S-curve track
tor z łukami odwrotnymi
space curve
krzywa przestrzenna; krzywa skośna; linia skośna; linia przestrzenna
tone reproduction curve
krzywa odtwarzania tonów
transitional curve
krzywa przejściowa
vertical curve
łuk pionowy
Weighting curves
krzywe korekcyjne

    Show declension

Example sentences with "curved", translation memory

add example
en These provisions apply to the method for determining the power curve at full load of an internal combustion engine operated under intermittent speed as a function of engine speed and the rated speed and rated net power of an internal combustion engine under constant speed
pl Niniejsze przepisy dotyczą metody określania krzywej mocy przy pełnym obciążeniu silnika spalinowego pracującego z nieregularną prędkością jako funkcji prędkości silnika oraz prędkości znamionowej i znamionowej mocy netto silnika spalinowego pracującego ze stałą prędkością
en The train can be defined by an envelope curve signature unique to that provided by the three pressure variations P‧, P‧ and P
pl Dla pociągu można zdefiniować charakterystyczną obwiednię wyznaczoną trzema wartościami zmian ciśnienia P‧, P‧ i P
en Curves of the trolley deceleration as a function of time
pl Opis krzywej opóźnienia wózka w czasie
en mm for the upper tolerance curve
pl mm dla górnej krzywej tolerancji
en The supplementary force K and the efficiency are derived from the representative curve obtained from these measurements
pl Dodatkowa siła K i sprawność mogą być wyliczone z krzywej charakterystycznej uzyskanej z tych pomiarów
en The test piece must be a flat square of side ‧ + ‧/-‧ mm or cut out from the flattest part of a windscreen or other curved pane of safety glass
pl Badana część jest płaskim kwadratem o boku długości ‧ + ‧/-‧ mm, lub też jest to fragment wycięty z najbardziej płaskiej części szyby przedniej lub innej zakrzywionej tafli szkła bezpiecznego
en The maximum plasma concentration (Cmax) and, to a smaller extent, the area under the plasma concentration-time curve (AUC), increase disproportionately with dose
pl Maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) oraz w mniejszym stopniu pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) zwiększa się nieproporcjonalnie do dawki
en When telmisartan is taken with food, the reduction in the area under the plasma concentration-time curve (AUC‧-) of telmisartan varies from approximately ‧ % (‧ mg dose) to approximately ‧ % (‧ mg dose
pl Jeżeli telmisartan jest przyjmowany z pokarmem to zmniejszenie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC‧-∞) wynosi w przybliżeniu od ‧ % (dla dawki ‧ mg) do ‧ % (dla dawki ‧ mg
en Calculate the calibration curve by the method of least squares
pl Krzywą kalibracji oblicza się metodą najmniejszych kwadratów
en DESCRIPTION OF CURVE OF TROLLEY DECELERATION AS A FUNCTION OF TIME
pl OPIS KRZYWEJ ZMNIEJSZENIA PRĘDKOŚCI WÓZKA JAKO FUNKCJA CZASU
en Show a Curve
pl Pokaż krzywą
en The consumption curve has shown that to keep engines at peak efficiency, even when turning over, considerably greater higher amounts of hydrogen than of conventional fuels must be consumed
pl Krzywa zużycia pokazała, że w celu utrzymania wydajności silnika, także w trakcie postoju, niezbędna jest znacznie większa ilość wodoru niż paliw tradycyjnych
en The replacement brake lining assembly shall be considered to show similar performance characteristics to the original brake lining assembly if the achieved mean fully developed decelerations at the same line pressure in the upper two thirds of the generated curve are within ‧ per cent of those obtained with the original brake lining assembly
pl Uznaje się, że zamienne zespoły okładzin hamulcowych cechuje skuteczność hamowania zbliżona do skuteczności oryginalnych zespołów okładzin hamulcowych, jeżeli uzyskane średnie pełne opóźnienia hamowania przy takim samym ciśnieniu w przewodzie hamulcowym o wartości leżącej w górnych dwóch trzecich wygenerowanej krzywej nie odbiegają o więcej niż ‧ % od wartości uzyskanych przy zastosowaniu oryginalnych zespołów okładzin hamulcowych
en The maximum power, nhi and nlo shall be determined from this mapping curve, and engine speeds A, B and C shall be calculated according to the above provisions
pl Moc maksymalną, nhi i nlo wyznacza się z tej krzywej, a prędkości silnika A, B i C oblicza się zgodnie z powyższymi przepisami
en Should the performance (e.g. power curve) of the engine be affected by the malfunction, the OBD test-cycle remains the shortened version of the ESC test-cycle used for the assessing the exhaust emissions of the engine without that malfunction
pl Jeżeli nieprawidłowość wpływa na pracę silnika (np. krzywą mocy), cykl testowania OBD pozostaje skróconą wersją cyklu badania ESC, używanego do oceny emisji spalin silnika bez takiej nieprawidłowości
en The calibration curve must not differ by more than ‧ per cent from the nominal value of each calibration gas
pl Krzywa wzorcowa nie może się różnić o więcej niż ‧ % od wartości nominalnej każdego z gazów wzorcowych
en The chateau, a modern building in Italian style, with two projecting wings and three flights of steps, lay at the foot of an immense green-sward, on which some cows were grazing among groups of large trees set out at regular intervals, while large beds of arbutus, rhododendron, syringas, and guelder roses bulged out their irregular clusters of green along the curve of the gravel path.
pl Pałac, niedawno wzniesiony gmach w stylu włoskim, z dwoma wysuniętymi skrzydłami i trzema podjazdami, rozpościerał się w dole wielkiego trawnika, na którym pomiędzy rozsianymi z rzadka kępami wysokich drzew pasło się parę krów, a wzdłuż zakola wysypanej piaskiem alei rododendrony, jaśminy i buldeneże pyszniły się w wiklinowych koszach masami rozmaitej zieleni.
en Parr mark: yellow-gold in colour, back is curved and rounded
pl Ubarwienie: żółto-złociste, grzbiet wygięty, z garbem
en But mostly I' ve got the sweetest knuckle curve there is
pl A do tego mam najsłodszą podkręconą jak świat długi i szeroki
en However, for screening purposes an expanded low level curve for analysing low level samples may be used
pl Jednakże w celach przesiewowych do analizy próbek o niskim poziomie można używać krzywej o rozszerzonym niskim poziomie
en The error curve of each of the meters must remain within the band given by the limits of the maximum permissible errors of EEC initial verifications over the range of flow rates for which approval is requested
pl Krzywa błędu dla każdego gazomierza powinna pozostawać w granicach wyznaczonych przez wartości błędów granicznych dopuszczalnych podczas legalizacji pierwotnej EWG w zakresie strumieni objętości, dla których zatwierdzenie jest wnioskowane
en As a guide to the surface constructor, an aggregate grading curve which will give desired characteristics is shown in figure
pl Na rys. ‧ przedstawiono krzywą przesiewu kruszywa, zapewniającą pożądane właściwości, jako wskazówkę dla konstruktora nawierzchni
en If the structural member to which the load is to be applied is curved, the specifications laid down in point ‧.‧.‧.‧ of Annex ‧ must be complied with
pl Jeśli element konstrukcyjny, do którego przyłożono ciężar, jest wygięty, muszą być spełnione specyfikacje ustanowione w ppkt ‧.‧.‧.‧ załącznika II
en If the pantograph is not above the centre of the bogie, the lateral displacement due to the curves should also be taken into account
pl Jeżeli pantograf nie znajduje się powyżej środka wózka, to należy również uwzględnić przemieszczenia boczne spowodowane przez łuki
en For the lowest range of the instrument, the calibration curve shall be established by at least ‧ calibration points (excluding zero) spaced so that half of the calibration points are placed below ‧ % of the analyser
pl Dla najniższego zakresu przyrządu krzywa kalibracji jest ustalona przez co najmniej ‧ punktów kalibracyjnych (z wyłączeniem zera) rozmieszczonych tak, że połowa punktów kalibracyjnych jest położona poniżej ‧ % pełnej skali analizatora, a pozostałe są powyżej ‧ % pełnej skali
Showing page 1. Found 1892 sentences matching phrase "curved".Found in 1.012 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.