pronunciation: IPA: /kɜːvd/ /kɝːvd/  

Translations into Polish:

  • kabłąkowaty   
  • pałąkowaty   
  • zagięty   
  • zakrzywiony   

Other meanings:

 
having a curve or curves
 
Having a curve or curves.
 
Simple past tense and past participle of curve.

Similar phrases in dictionary English Polish. (30)

bell curvekrzywa dzwonowa
bellshaped curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
Bezier curveKrzywa Beziera
calibration curvekrzywa kalibracyjne; krzywa wzorcowa; krzywa kalibracyjna
calibration curve of the daykalibracyjna z danego dania; krzywa wzorcowa
calibration with standard curvekalibracja przy zastosowaniu krzywej wzorcowej
centrifugal backward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do tyłu
centrifugal forward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do przodu
conic curvekrzywa stożkowa
cubic Bezier curvekrzywa Beziera trzeciego stopnia
curvezakole; zgięcie; skrzywiać; wygięcie; zakret; ; zagiąć; pogięcie; linia; zagięcie; wykrzywiać; krzywić; zginać; wykrzywić; krzywizna; skrzywienie; zaginać; zakręcać; zakrzywiać; zakrzywić; załom; zgiąć; łuk; krzywa; zakręt
curve geometrygeometria krzywej
Curve-billed ThrasherPrzedrzeźniacz krzywodzioby
curvingzagięty
freeform curvekrzywa dowolnego kształtu
Gauss[’s] curvekrzywa dzwonowa; krzywa Gaussa
Gaussian curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
horizontal curvełuk poziomy
image curvewykres
Keeling CurveKrzywa Keelinga
plane curvelinia płaska; krzywa płaska
quadratic Bezier curvekrzywa Beziera drugiego stopnia
quality of the curve fitjakość dopasowania krzywej
reverse curvełuk odwrotny
S-curve tracktor z łukami odwrotnymi
space curvekrzywa przestrzenna; krzywa skośna; linia skośna; linia przestrzenna
tone reproduction curvekrzywa odtwarzania tonów
transitional curvekrzywa przejściowa
vertical curvełuk pionowy
Weighting curveskrzywe korekcyjne

    Show declension

Example sentences with "curved", translation memory

add example
These provisions apply to the method for determining the power curve at full load of an internal combustion engine operated under intermittent speed as a function of engine speed and the rated speed and rated net power of an internal combustion engine under constant speedNiniejsze przepisy dotyczą metody określania krzywej mocy przy pełnym obciążeniu silnika spalinowego pracującego z nieregularną prędkością jako funkcji prędkości silnika oraz prędkości znamionowej i znamionowej mocy netto silnika spalinowego pracującego ze stałą prędkością
The train can be defined by an envelope curve signature unique to that provided by the three pressure variations P‧, P‧ and PDla pociągu można zdefiniować charakterystyczną obwiednię wyznaczoną trzema wartościami zmian ciśnienia P‧, P‧ i P
Curves of the trolley deceleration as a function of timeOpis krzywej opóźnienia wózka w czasie
mm for the upper tolerance curvemm dla górnej krzywej tolerancji
The supplementary force K and the efficiency are derived from the representative curve obtained from these measurementsDodatkowa siła K i sprawność mogą być wyliczone z krzywej charakterystycznej uzyskanej z tych pomiarów
The test piece must be a flat square of side ‧ + ‧/-‧ mm or cut out from the flattest part of a windscreen or other curved pane of safety glassBadana część jest płaskim kwadratem o boku długości ‧ + ‧/-‧ mm, lub też jest to fragment wycięty z najbardziej płaskiej części szyby przedniej lub innej zakrzywionej tafli szkła bezpiecznego
The maximum plasma concentration (Cmax) and, to a smaller extent, the area under the plasma concentration-time curve (AUC), increase disproportionately with doseMaksymalne stężenie w osoczu (Cmax) oraz w mniejszym stopniu pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) zwiększa się nieproporcjonalnie do dawki
When telmisartan is taken with food, the reduction in the area under the plasma concentration-time curve (AUC‧-) of telmisartan varies from approximately ‧ % (‧ mg dose) to approximately ‧ % (‧ mg doseJeżeli telmisartan jest przyjmowany z pokarmem to zmniejszenie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC‧-∞) wynosi w przybliżeniu od ‧ % (dla dawki ‧ mg) do ‧ % (dla dawki ‧ mg
Calculate the calibration curve by the method of least squaresKrzywą kalibracji oblicza się metodą najmniejszych kwadratów
DESCRIPTION OF CURVE OF TROLLEY DECELERATION AS A FUNCTION OF TIMEOPIS KRZYWEJ ZMNIEJSZENIA PRĘDKOŚCI WÓZKA JAKO FUNKCJA CZASU
Show a CurvePokaż krzywą
The consumption curve has shown that to keep engines at peak efficiency, even when turning over, considerably greater higher amounts of hydrogen than of conventional fuels must be consumedKrzywa zużycia pokazała, że w celu utrzymania wydajności silnika, także w trakcie postoju, niezbędna jest znacznie większa ilość wodoru niż paliw tradycyjnych
The replacement brake lining assembly shall be considered to show similar performance characteristics to the original brake lining assembly if the achieved mean fully developed decelerations at the same line pressure in the upper two thirds of the generated curve are within ‧ per cent of those obtained with the original brake lining assemblyUznaje się, że zamienne zespoły okładzin hamulcowych cechuje skuteczność hamowania zbliżona do skuteczności oryginalnych zespołów okładzin hamulcowych, jeżeli uzyskane średnie pełne opóźnienia hamowania przy takim samym ciśnieniu w przewodzie hamulcowym o wartości leżącej w górnych dwóch trzecich wygenerowanej krzywej nie odbiegają o więcej niż ‧ % od wartości uzyskanych przy zastosowaniu oryginalnych zespołów okładzin hamulcowych
The maximum power, nhi and nlo shall be determined from this mapping curve, and engine speeds A, B and C shall be calculated according to the above provisionsMoc maksymalną, nhi i nlo wyznacza się z tej krzywej, a prędkości silnika A, B i C oblicza się zgodnie z powyższymi przepisami
Should the performance (e.g. power curve) of the engine be affected by the malfunction, the OBD test-cycle remains the shortened version of the ESC test-cycle used for the assessing the exhaust emissions of the engine without that malfunctionJeżeli nieprawidłowość wpływa na pracę silnika (np. krzywą mocy), cykl testowania OBD pozostaje skróconą wersją cyklu badania ESC, używanego do oceny emisji spalin silnika bez takiej nieprawidłowości
The calibration curve must not differ by more than ‧ per cent from the nominal value of each calibration gasKrzywa wzorcowa nie może się różnić o więcej niż ‧ % od wartości nominalnej każdego z gazów wzorcowych
The chateau, a modern building in Italian style, with two projecting wings and three flights of steps, lay at the foot of an immense green-sward, on which some cows were grazing among groups of large trees set out at regular intervals, while large beds of arbutus, rhododendron, syringas, and guelder roses bulged out their irregular clusters of green along the curve of the gravel path.Pałac, niedawno wzniesiony gmach w stylu włoskim, z dwoma wysuniętymi skrzydłami i trzema podjazdami, rozpościerał się w dole wielkiego trawnika, na którym pomiędzy rozsianymi z rzadka kępami wysokich drzew pasło się parę krów, a wzdłuż zakola wysypanej piaskiem alei rododendrony, jaśminy i buldeneże pyszniły się w wiklinowych koszach masami rozmaitej zieleni.
Parr mark: yellow-gold in colour, back is curved and roundedUbarwienie: żółto-złociste, grzbiet wygięty, z garbem
But mostly I' ve got the sweetest knuckle curve there isA do tego mam najsłodszą podkręconą jak świat długi i szeroki
However, for screening purposes an expanded low level curve for analysing low level samples may be usedJednakże w celach przesiewowych do analizy próbek o niskim poziomie można używać krzywej o rozszerzonym niskim poziomie
The error curve of each of the meters must remain within the band given by the limits of the maximum permissible errors of EEC initial verifications over the range of flow rates for which approval is requestedKrzywa błędu dla każdego gazomierza powinna pozostawać w granicach wyznaczonych przez wartości błędów granicznych dopuszczalnych podczas legalizacji pierwotnej EWG w zakresie strumieni objętości, dla których zatwierdzenie jest wnioskowane
As a guide to the surface constructor, an aggregate grading curve which will give desired characteristics is shown in figureNa rys. ‧ przedstawiono krzywą przesiewu kruszywa, zapewniającą pożądane właściwości, jako wskazówkę dla konstruktora nawierzchni
If the structural member to which the load is to be applied is curved, the specifications laid down in point ‧.‧.‧.‧ of Annex ‧ must be complied withJeśli element konstrukcyjny, do którego przyłożono ciężar, jest wygięty, muszą być spełnione specyfikacje ustanowione w ppkt ‧.‧.‧.‧ załącznika II
If the pantograph is not above the centre of the bogie, the lateral displacement due to the curves should also be taken into accountJeżeli pantograf nie znajduje się powyżej środka wózka, to należy również uwzględnić przemieszczenia boczne spowodowane przez łuki
For the lowest range of the instrument, the calibration curve shall be established by at least ‧ calibration points (excluding zero) spaced so that half of the calibration points are placed below ‧ % of the analyserDla najniższego zakresu przyrządu krzywa kalibracji jest ustalona przez co najmniej ‧ punktów kalibracyjnych (z wyłączeniem zera) rozmieszczonych tak, że połowa punktów kalibracyjnych jest położona poniżej ‧ % pełnej skali analizatora, a pozostałe są powyżej ‧ % pełnej skali
Showing page 1. Found 1892 sentences matching phrase "curved".Found in 0.947 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.