Translations into Polish:

 • drenowanie   
  (verb  )
   
  sztuczne usuwanie wody z terenów podmokłych
   
  The removal of water from a marshy area by artificial means, e.g. the introduction of drains.
 • odcedzanie   
 • odsączanie   

Other meanings:

 
Present participle of drain.
 
the practice of exploring drains, tunnels, or sewers
 
That drains

Similar phrases in dictionary English Polish. (14)

brain drain; drenaż mózgów; dranaż mózgów
cross drainingdrenowanie poprzeczne
dam drainingodwodnienie zapory
drainsączek; osuszać; drenować; odsączyć; dren; spływać; studzienka; rynsztok; suszyć; odlewać; sączyć; odcedzać; odwadniać; ropociąg; drenaż; kanalizacja; ściek; ; sączkować; kanał; odwodnić; odpływ; odcedzić; meliorować; odprowadzenie; odsączać; osuszyć; rynsztokowy; wyciekać; wyczerpać
drain pipessączek drenarski
drain ploughspług kreci
drain saddleobejma; syfon odpływu (pod umywalką)
drain the crucible with suctionzastosować metodę odsysania
drained honeymiód odsączony
draining ditchesrów odwadniający; rów odprowadzający
interceptor drainsdren przechwytujący
junction drainsdren złączowy
longitudinal drainingdrenaż wzdłużny
main drainsdren główny

    Show declension

Example sentences with "draining", translation memory

add example
Dry salting process: rubbing-in, draining-off of blood, use of coarse sea salt; the amount of salt is determined by the weight of the hind legsProces solenia na sucho: wcieranie, odsączanie krwi, użycie gruboziarnistej soli morskiej; ilość soli jest uzależniona od masy udźców
Progress in this area is therefore crucial if we are to successfully tackle the problem of the brain drain within EuropePostęp w tej dziedzinie ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy z powodzeniem rozwiązać problem drenażu mózgów wewnątrz Europy
in writing. - (EL) As part of the anti-grassroots policy of the Lisbon Strategy, the EU is using the Erasmus Mundus programme (2009-2013) for the bourgeois modernisation of universities in the Member States, in accordance with the demands of capital, so as to cause a 'brain drain' from third countries and step up the exploitation of workers, thereby increasing the profitability of European monopolies.na piśmie. - (EL) W ramach anty-obywatelskiej polityki strategii lizbońskiej UE wykorzystuje program Erasmus Mundus (2009-2013) do burżuazyjnej modernizacji uniwersytetów w państwach członkowskich zgodnie z wymogami kapitału, aby doprowadzić do "drenażu mózgów” w krajach trzecich i zwiększyć wyzysk pracowników i tym samym poprawić rentowność europejskich monopoli.
More dead bodies to drain?Więcej trupów do odsączenia?
in the case of inland farms all pools must be drained for the purposes of cleaning and disinfectionw przypadku gospodarstw w głębi lądu, wszystkie stawy muszą zostać osuszone w celu oczyszczenia i dezynfekcji
' He' s in a force field. 'The heart' s drained of powerSerce wyczerpało energię
valves/controls/monitoring devices/drain cockszawory/przełączniki/urządzenia monitorujące/kurki spustowe
It is, of course, true, as the report states, that developing countries are further undermined by brain drain, but why do we keep on insisting on the 'blue card', which exacerbates this problem even more?Oczywiście prawdą jest, jak czytamy w sprawozdaniu, że sytuację krajów rozwijających się pogarsza drenaż mózgów, ale dlaczego wciąż domagamy się "niebieskiej karty”, która pogłębia ten problem jeszcze bardziej?
Fresh cheese: product obtained from sour milk from which most of the serum has been removed (e.g. by draining or pressingTwaróg: produkt uzyskany z kwaśnego mleka, z którego usunięta została większość surowicy (np. przez odciąganie lub prasowanie
At the same time, milk in Europe is being poured down the drains right now, and rapeseed and sugar cane, now blooming in the fields, will be poured into vehicles' fuel tanks.Tymczasem w Europie mleko marnuje się w niebotycznych ilościach, podczas gdy właśnie dojrzewające zbiory oleju rzepakowego i cukru trzcinowego zostaną wlane w samochodowe zbiorniki na paliwo.
In the event of any leakage, the fuel shall drain to the ground without coming into contact with hot parts of the vehicle or the loadw przypadku wycieku, paliwo powinno spływać na podłoże, bez możliwości kontaktu z nagrzanymi częściami pojazdu lub z ładunkiem
The lying area must be comfortable, clean, and adequately drained and must not adversely affect the calvesPowierzchnia do leżenia musi być wygodna, czysta i odpowiednio osuszana oraz nie może negatywnie wpływać na cielęta
The Angels are draining the last of the ship' s powerAnioły wyczerpują resztki mocy
The unemployment rate must be reduced by means of more importance being attached to training programmes and the brain drain among young people being reversed.Należy doprowadzić do zmniejszenia stopy bezrobocia poprzez realizowanie programów szkoleń. Trzeba również powstrzymać drenaż mózgów wśród młodych osób.
waterproof flooring which is easy to clean and disinfect, rotproof and laid in such a way as to facilitate the draining of waterpodłogę nie przepuszczającą wody, łatwą do mycia i dezynfekcji, odporną na uszkodzenia oraz położoną w sposób ułatwiający odprowadzanie wody
I...I drained itOczyściłem je
Add the filtrate collected in ‧ to the column-cartridge assembly and drain by gravityDodać filtrat zebrany w ‧ do montażu kolumny-filtra i osuszyć poprzez ciążenie
This could include recognising diplomas and simplifying procedures (taking account of the risk of the possible negative impact of brain drain in the countries of originW tym kontekście na uwagę zasługują kwestie uznawania dyplomów i uproszczenia procedur (przy czym należy mieć na uwadze możliwe negatywne skutki drenażu mózgów w krajach pochodzenia
Welcomes the Brussels European Council Presidency conclusions of ‧ and ‧ December ‧ concerning a global approach to migration and the recent Commission proposals related to the brain drain, remittances, diasporas, temporary/circular migration, social security entitlements, multiple-entry visas, etcz zadowoleniem przyjmuje wnioski Prezydencji Rady Europejskiej z ‧-‧ grudnia ‧ r. w Brukseli dotyczące globalnego podejścia do migracji oraz ostatnie wnioski Komisji w sprawie odpływu wykwalifikowanych pracowników, przekazów pieniężnych do krajów pochodzenia, diaspory, migracji o charakterze czasowym i cyrkulacyjnym, świadczeń z ubezpieczeń socjalnych, wiz wielokrotnych, itd
It is money down the drain.To wyrzucone pieniądze.
Manufacture still involves the same processes as in the past: draining the curd, putting it into moulds, salting by hand, in two stages, using dry coarse salt and turning the cheese over several times, then pricking using long needles, as this airing of the cheese allows penicillium glaucum to developProces produkcji składa się nadal z tych samych czynności, co w przeszłości: ociekanie skrzepu serowego, układanie w formach, dwukrotne, ręczne solenie gruboziarnistą, suchą solą, wielokrotne odwracanie, nakłuwanie długimi igłami, dzięki któremu do masy dociera powietrze, co pozwala na rozwijanie się penicillium glaucum
Will there be some connection between EU governments, the Commission and the governments - particularly the labour ministries of those countries - to ensure that, while we get the best workers and we compete for the best workers, we do not then drain those emerging and developing economies of some of their best people; that we monitor this issue and preserve freedom of choice, but that we get the Blue Card right, because it could be a very positive development for this place?Czy zostanie nawiązany kontakt między rządami krajów UE, Komisją a rządami - zwłaszcza ministerstwami pracy zainteresowanych krajów - aby zagwarantować, że z jednej strony pozyskamy najlepszych pracowników i będziemy o nich konkurować, a z drugiej nie pozbawimy gospodarek wschodzących i rozwijających się najlepszych ludzi; czy zagwarantowane zostanie też monitorowanie tej kwestii i dbałość o swobodę wyboru, a jednocześnie sukces niebieskiej karty, co może być dużym krokiem we właściwym kierunku?
Drain the crucible with suction and wash the residue successively with water, dilute acetic acid, and finally water, draining the crucible with suction after each additionOpróżnić tygiel filtracyjny poprzez odsysanie, a pozostałości wymyć kolejno wodą, rozcieńczonym kwasem octowym, a następnie znowu wodą. W trakcie tego zabiegu, po każdym dodaniu płynu, tygiel osuszyć przez odsysanie
discharge via drainswypływ przez kanały odwadniające
For this purpose, it is proposing eight soil and climate criteria indicating, at a certain threshold value, severe limitations for European agriculture: climate criteria (long-term low temperature or heat stress), biophysical criteria (poorly drained soil; stony, sandy or clay soil; low rooting depth; salty soil) and geographic criteria (areas with very unfavourable moisture balance or steep slopes).W tym celu Komisja proponuje osiem kryteriów dotyczących rodzajów gleb i warunków klimatycznych odzwierciedlających, według ustalonej wartości progowej, poważne ograniczenia dla rolnictwa europejskiego: kryteria klimatyczne (utrzymujące się przez dłuższy okres niskie temperatury lub stres cieplny), kryteria biofizyczne (gleba o słabym odpływie; gleba kamienista, piaszczysta lub gliniasta; mała głębokość strefy korzeniowej; gleba zasolona) i kryteria geograficzne (obszary o bardzo niekorzystnym bilansie wodnym lub bardzo dużym spadku terenu).
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "draining".Found in 1.973 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.