Translations into Polish:

 • drenowanie   
  (verb  )
   
  sztuczne usuwanie wody z terenów podmokłych
   
  The removal of water from a marshy area by artificial means, e.g. the introduction of drains.
 • odcedzanie   
 • odsączanie   

Other meanings:

 
Present participle of drain.
 
the practice of exploring drains, tunnels, or sewers
 
That drains

Similar phrases in dictionary English Polish. (14)

brain drain
; drenaż mózgów; dranaż mózgów
cross draining
drenowanie poprzeczne
dam draining
odwodnienie zapory
drain
sączek; osuszać; drenować; odsączyć; dren; spływać; studzienka; rynsztok; suszyć; odlewać; sączyć; odcedzać; odwadniać; ropociąg; drenaż; kanalizacja; ściek; ; sączkować; kanał; odwodnić; odpływ; odcedzić; meliorować; odprowadzenie; odsączać; rynsztokowy; wyciekać; wyczerpać; osuszyć
drain pipes
sączek drenarski
drain ploughs
pług kreci
drain saddle
obejma; syfon odpływu (pod umywalką)
drain the crucible with suction
zastosować metodę odsysania
drained honey
miód odsączony
draining ditches
rów odwadniający; rów odprowadzający
interceptor drains
dren przechwytujący
junction drains
dren złączowy
longitudinal draining
drenaż wzdłużny
main drains
dren główny

    Show declension

Example sentences with "draining", translation memory

add example
en many low-income countries are lagging behind in their pursuit of the health-related MDGs; most need help in preparing for health emergencies such as a flu pandemic; there is insufficient attention given to diseases for which there is no access to drugs or little drug research; the desperate shortage of medical personnel, notably in sub-Saharan Africa- part of which is due to the brain drain, is a major problem which calls both for a systems-approach to health and development, whereby the strengthening of health-systems and health research would be given the highest priority, and for increased support being provided to the health sector and the highest priority being given to health outcomes in the PRSPs
pl wiele ubogich krajów pozostaje w tyle w zakresie realizacji MDG związanych ze zdrowiem; większość z nich potrzebuje pomocy w przygotowaniu na wypadek krytycznych sytuacji związanych ze zdrowiem publicznym, jak pandemia grypy; poświęca się również zbyt mało uwagi chorobom, w przypadku których brak jest dostępu do leków, lub badania nad lekami nie są niewystarczające; dramatyczny brak personelu medycznego, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej, co jest po części spowodowane drenażem mózgów, jest głównym problemem, który wymaga zarówno systemowego podejścia do kwestii zdrowia i rozwoju, gdzie priorytetem powinno być umacnianie systemu opieki zdrowotnej oraz badań nad zdrowiem, jak i większego wsparcia dla sektora opieki zdrowotnej oraz uznania za priorytetową kwestii wyników opracowań PRSP w zakresie zdrowia
en presented whole or in pieces, in which the drained net weight of the fruit accounts for at least ‧ % of the net weight of the container, or
pl prezentowane w całości lub w kawałkach, w których waga netto owocu po odsączeniu stanowi co najmniej ‧ % wagi netto pojemnika; lub
en It' s been circling the drain for a few days now
pl Od paru dni wisi na włosku
en Details are provided on the milk and its storage, renneting (carried out at a temperature of between ‧ °C and ‧ °C), the curd (delaying formation not allowed), the moulding of the curd (done after pre-draining), draining (done without pressing), the marking, seeding and pricking of the cheese; pricking and delivery to the ripening cave must take place within two days, or four under certain conditions
pl Podano szczegóły w odniesieniu do mleka i jego magazynowania, ścinania białka mleka enzymem podpuszczki (przeprowadzanego w temperaturze między ‧ °C a ‧ °C), zsiadania (niedozwolone opóźnione formowanie), formowania zsiadłego mleka (dokonywane po procesie wstępnego odsączania), odsączania (dokonywane bez prasowania), cechowania, szczepienia i nakłuwania sera; nakłuwanie i dostarczanie do komory dojrzewania musi mieć miejsce w ciągu dwóch dni lub czterech dni pod pewnymi warunkami
en Do not apply suction until each washing liquor has drained under gravity
pl Przed zastosowaniem metody odsysania zaczekać, aż cały płyn pozostały po myciu wycieknie na zasadzie grawitacji
en You want the entire purple pond drained and shipped back to the Jeffersonian
pl Chcesz ten cały... purpurowy stawik zabrać i wysłać wprost do Jeffersonian
en The last area to be drained was Klintsø
pl Ostatnim osuszonym obszarem jest Klints
en in the case of rooms referred to in point ‧ (e) of Chapter II, point ‧ (a) of Chapter ‧ and point ‧ (a) od Chapter IV, channelling of water towards drains fitted with gratings and traps is not required and, in the case of premises referred to in point ‧ (a), a device with which water may easily be removed is sufficient
pl w pomieszczeniach określonych w rozdziale ‧ pkt ‧ lit. e), w rozdziale ‧ pkt ‧ lit. a) i w rozdziale ‧ pkt ‧ lit. a), odprowadzenie wody w kierunku kanałów ściekowych wyposażonych w kraty i syfony nie jest wymagane, a w pomieszczeniach określonych w pkt. ‧ lit. a), wystarczające jest urządzenie umożliwiające łatwe odprowadzenie wody
en the channeling of the water towards drains fitted with traps and gratings must take place under cover
pl odprowadzanie wody do wyposażonych w syfony i okratowanych kanałów ściekowych powinno odbywać się na zamkniętej przestrzeni
en After draining, when removed from the mould, the cheese is lightly salted on the outside and then placed on resinous wooden racks for at least six days
pl Po odsączeniu, przy wyjmowaniu z formy sery są delikatnie solone z zewnątrz, a następne umieszczane w rynienkach z drewna drzew iglastych na ponad sześć dni
en This would militate against the brain drain of top European researchers
pl Tym sposobem można by zapobiegać odpływowi z Europy najlepszych europejskich naukowców
en Cheese: shall be a fresh or matured, solid or semi-solid product, obtained by coagulating milk, skimmed milk, partly skimmed milk, cream, whey cream or buttermilk, alone or in combination, by the action of rennet or other suitable coagulating agents, and by partly draining the whey resulting from such coagulation
pl Ser: produkt świeży lub dojrzały, stały lub półstały, uzyskany przez koagulację mleka, mleka odtłuszczonego, mleka częściowo odtłuszczonego, śmietanki, śmietany serwatkowej lub maślanki, pojedynczo lub w połączeniu, przez działanie podpuszczką lub innymi stosownymi czynnikami koagulującymi i przez częściowe odciąganie serwatki powstającej w trakcie takiej koagulacji
en After all, this actually promotes the brain drain of the most skilled, dynamic and enterprising Africans.
pl Przecież tak naprawdę sprzyja ona drenażowi mózgów najbardziej wykwalifikowanych Afrykanów, dynamicznych i chętnych do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.
en The following points should, for example, be chosen as sampling sites: sterilisation devices for knives, knives (junction of blade and handle), hollow blood draining knives, elastrators, scalding tanks, bung bagging machines, scraping/gambrelling table (pig), sawblades and cutters, cattle dehiding, other carcase dressing instruments, polishing machine, shackles and containers for transport, transport conveyor belts, aprons, cutting tables, flap doors if touched by passing carcases, chutes for food organs, parts of the line often touched by carcases, overhead structures which may drip moisture, etc
pl Podane poniżej punkty powinny być, na przykład, wybrane jako miejsca pobierania próbek: urządzenia sterylizacyjne dla noży, noże (miejsce łączenia ostrza z uchwytem), puste wewnątrz noże do spuszczania krwi, szczypce do kastrowania, zbiorniki do sparzania, maszyny do workowania, stół do skrobania/zawieszania (trzody chlewnej), zęby piły oraz narzędzia tnące, urządzenia do oskórowania bydła, inne instrumenty do obróbki tusz, maszyny do polerowania, jarzma i pojemniki transportowe, pasy transmisyjne podajników, fartuchy, stoły do cięcia, drzwi zapadkowe, o ile stykają się z przemieszczanymi tuszami, rynny na organy żywieniowe, części linii często dotykane przez tusze, urządzenia na wysokości, z których może kapać wilgoć, itp
en Because we are trying to become the world's leading knowledge-based economy and brains are draining away!
pl Ponieważ próbujemy stać się wiodącą światową gospodarką opartą na wiedzy, a drenaż mózgów i tak następuje!
en recalls the importance of preventing a brain drain from the developing countries, and is concerned to note that, according to the ILO, skilled worker admission programmes (amongst which it points to the Commission's recent initiatives on circular migration) tend to intensify brain drain concerns
pl Przypomina o konieczności uniknięcia drenażu mózgów w krajach rozwijających się i wyraża zaniepokojenie w związku z deklaracjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, zgodnie z którymi programy przyjmowania pracowników wykwalifikowanych (w tym niedawne inicjatywy Komisji w sprawie migracji wahadłowej) pogłębiają problem drenażu mózgów
en remove the filtrate by emptying or changing the filter-flask, wash the residue in the crucible successively with ‧ % sulphuric acid solution (‧ (ii)), distilled or de-ionized water (I.‧.‧ of the general instructions, ammonia solution (‧ (iii)) and finally wash thoroughly with distilled or de-ionized water, draining the crucible with suction after each addition
pl Usunąć filtrat przez opróżnienie lub zmianę kolby, a następnie wypłukać pozostałości z tygla, kolejno ‧ % roztworem kwasu siarkowego (pkt ‧.ii)), wodą destylowaną lub dejonizowaną (pkt I.‧.‧ wskazówek ogólnych), roztworem amoniaku (pkt ‧.iii)), a na koniec dokładnie wymyć wodą destylowaną lub dejonizowaną, opróżniając tygiel przez odsysanie po każdym dodaniu
en Whereas certain zones, draining into waters vulnerable to pollution from nitrogen compounds, require special protection
pl niektóre strefy, z których mają miejsce spływy do wód podatnych na zanieczyszczenie związkami azotu, wymagają szczególnej ochrony
en Having not allowed these students to train and thereby creating an artificial shortage, we then, of necessity, bring in medical personnel from third countries - even the poorest countries - leaving their own people without medical help and creating a brain drain.
pl Pozbawiwszy studentów możliwości nauki, tworzymy sztuczne niedobory, po czym z konieczności sprowadzamy personel medyczny z krajów trzecich, nawet tych najuboższych, pozostawiając tamtejszą ludność bez opieki medycznej i powodując drenaż mózgów.
en When the draining system of the quarantine units is located in a Member State, zone, compartment or third country or part thereof declared free of a listed disease(s) or subject to a surveillance or eradication programme with regard to a listed disease(s), it must have an effluent treatment system approved by the competent authority
pl W przypadku gdy instalacja kanalizacyjna pomieszczeń kwarantanny jest zlokalizowana w państwie członkowskim, strefie, enklawie lub państwie trzecim lub jego części, uznanych za wolne od wymienionej(-ych) choroby (chorób) albo objętych programem nadzoru lub eliminowania w odniesieniu do wymienionej(-ych) choroby (chorób), musi posiadać system oczyszczania ścieków zatwierdzony przez właściwy organ
en Mankind has progressed to a point in its dim- witted history where life has been drained of all its enchantment
pl Ludzkość dotarła do kresu swoich możliwości, pozbawili swoje życia czaru
en Yes, Mr Hyde, we all know about your little power draining trick
pl Tak, Mr Hyde, wszyscy wiemy o twojej małej sztuczce wyczerpującej energię
en Open the tap and allow the acetic acid solution (‧ %) to drain to within ‧ to ‧ mm of the top of the resin
pl Otworzyć kran i pozwolić spływać roztworowi kwasu octowego (‧%) do chwili, gdy górny poziom cieczy w kolumnie znajdzie się ‧ mm nad złożem żywicy
en The drained net weight of the fruit shall on average be at least equal to the following percentages of the water capacity, expressed in grams, of the container
pl Przeciętnie, waga netto odsączonych owoców średniostanowi co najmniej określoną w procentach następującą część pojemności pojemnika wyrażoną w gramach
en They were being drained of something
pl Coś z nich wysysano
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "draining".Found in 1.629 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.