Translations into Polish:

 • drenowanie   
  (verb  )
   
  sztuczne usuwanie wody z terenów podmokłych
   
  The removal of water from a marshy area by artificial means, e.g. the introduction of drains.
 • odcedzanie   
 • odsączanie   

Other meanings:

 
Present participle of drain.
 
the practice of exploring drains, tunnels, or sewers
 
That drains

Similar phrases in dictionary English Polish. (16)

brain drain
; dranaż mózgów; drenaż mózgów
Brain Drain
Brain Drain
cross draining
rów odwadniający; drenaż wzdłużny; rów zbiorczy; dren przechwytujący; system drenowania; rów odprowadzający; dren złączowy; dren główny; drenowanie poprzeczne
dam draining
odwodnienie zapory
drain
odsączyć; rynsztok; sączkować; odsączać; dren; rynsztokowy; odprowadzenie; ściek; osuszyć; odwodnić; odlewać; wysączenie; osuszać; ; suszyć; wyczerpać; odcedzić; wyciekać; sączyć; sączek; odcedzać; ropociąg; odwadniać; kanał; studzienka; udrażniać; drenować; odpływ; spływać; kanalizacja; meliorować; drenaż
drain pipes
sączek drenarski
drain ploughs
pług drenarski; pług kreci
drain saddle
syfon odpływu (pod umywalką); obejma
drain the crucible with suction
zastosować metodę odsysania
Drain You
Drain You
drained honey
miód odsączony
draining ditches
system drenowania; rów zbiorczy; drenaż wzdłużny; rów odwadniający; dren złączowy; drenowanie poprzeczne; dren główny; rów odprowadzający; dren przechwytujący
interceptor drains
dren przechwytujący; system drenowania; dren główny; rów odprowadzający; dren złączowy; rów zbiorczy; rów odwadniający; drenowanie poprzeczne; drenaż wzdłużny
junction drains
dren przechwytujący; rów odwadniający; dren złączowy; drenaż wzdłużny; system drenowania; drenowanie poprzeczne; rów odprowadzający; dren główny; rów zbiorczy
longitudinal draining
system drenowania; rów odprowadzający; dren złączowy; rów zbiorczy; drenaż wzdłużny; drenowanie poprzeczne; dren przechwytujący; dren główny; rów odwadniający
main drains
dren główny; rów odwadniający; dren przechwytujący; rów odprowadzający; drenaż wzdłużny; dren złączowy; drenowanie poprzeczne

    Show declension

Example sentences with "draining", translation memory

add example
en To drain the condensate from the bath B
pl Do spuszczania kondensatu z kąpieli B
en Lumps of cheese are hung on hooks and cheeses in moulds are placed on shelves to drain
pl Grudę odwiesza się na haku, a ser w formach – układa na półce, gdzie ocieka
en Sees the European Institute of Technology (EIT) as a new opportunity that would prevent the brain drain and give talented European researchers a unique chance to perform scientific research at the highest level and as a source of potential support for regional scientific research institutes; calls therefore on the Council, Commission and Member States to speed up establishing the EIT and thus boost the Community's competitiveness and potential in the knowledge triangle formed by innovation, research and education
pl wyraża przekonanie, że powołanie Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) byłoby nowym otwarciem, zapobiegającym drenażowi mózgów i stwarzającym dla zdolnych europejskich naukowców niepowtarzalną szansę prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie oraz że byłoby to również źródło potencjalnego wspierania regionalnych instytucji naukowo-badawczych, zwraca się do Rady, Komisji i państw członkowskich o przyśpieszenie powołania EIT, wzmacniając tym samym konkurencyjność oraz potencjał Wspólnoty w trójkącie wiedzy, który tworzą: innowacje, badania i edukacja
en Glass column approximately ‧ mm in length and ‧ mm internal diameter, fitted with drain tap
pl Kolumna szklana o długości około ‧ mm i średnicy wewnętrznej ‧ mm, wyposażona w zawór odwadniający
en We keep going like this, we' re going to put too much strain on the shield, which means more power draining from the ZPM
pl Podchodząc tak, dajemy duży opór na osłony, co oznacza większe zużycie energii z ZPM
en Research and development could be based on public-private partnerships and on encouraging business people to invest in research laboratories and institutes in order to discourage the brain drain to the United States or Japan.
pl Badania i rozwój mogą opierać się na zasadzie publiczno-prywatnego partnerstwa i na zachęcaniu przedsiębiorców do inwestowania w laboratoria oraz instytuty badawcze, tak aby zapobiegać drenażowi mózgów do Stanów Zjednoczonych i Japonii.
en This job is mentally draining
pl Ta praca jest wyczerpująca
en Cheese shaped in cheesecloth is hung on a hook, and small shaped cheeses are removed from their moulds and left to ripen on wooden shelves designed in such a way as to allow whey to drain off
pl Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, małe formowane sery wyciąga się z form, a tak powstałe kształty dojrzewają na drewnianej półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatki
en Contingent short-term net drains on foreign currency assets (nominal value
pl Warunkowe krótkoterminowe obciążenia netto aktywów walutowych (wartość nominalna
en The across-the-board cuts being imposed on these countries, coupled with the brain drain, with specialised workers emigrating, and the under-funding for universities and research centres, mean that the triangle of knowledge we referred to earlier is anything but an isosceles triangle.
pl Narzucone tym krajom powszechne cięcia w połączeniu z drenażem mózgów, emigracją specjalistów oraz niedofinansowaniem uniwersytetów i ośrodków badawczych oznaczają, że trójkąt wiedzy, o którym była wcześniej mowa, z pewnością nie jest trójkątem równoramiennym.
en the water must be channelled under cover towards drains fitted with traps and gratings
pl woda musi być odprowadzana pod przykryciem w kierunku odpływów wyposażonych w syfony i kratki ściekowe
en increased attractiveness of working in research and development to avert a brain drain both within the EU and towards the rest of the world
pl zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia w dziedzinie badań i rozwoju, w celu zapobieżenia drenażowi mózgów zarówno wewnątrz UE, jak i do innych części świata
en mixtures of fruit, whole or in pieces, without peel, having undergone a heat treatment, with a covering liquid of sugar syrup or natural fruit juice, packed in hermetically sealed containers in which the drained net weight of peaches and Williams and Rocha pears accounts for at least ‧ % of the total net drained weight, falling within CN codes ex ‧ and ex ‧, and made directly from fresh peaches and/or Williams and Rocha pears delivered during the periods indicated in Article ‧)(b) and (c
pl mieszanki owoców, całe lub w kawałkach, bez skórki, poddane obróbce cieplnej, z syropem, w którym są zanurzone, lub wraz z naturalnym sokiem owocowym, zapakowane w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, w których za wagę netto brzoskwiń oraz gruszek Williams i Rocha po odsączeniu uznaje się co najmniej ‧ % całkowitej wagi netto po odsączeniu, objęte kodami CN ex‧ oraz ex‧, oraz wyprodukowane bezpośrednio ze świeżych brzoskwiń lub gruszek Williams i Rocha dostarczonych w okresie wyznaczonym w art. ‧ ust. ‧ lit. b) i c
en We must ensure that masters' students, doctoral candidates, researchers and academics from less-developed third countries can return to their places of origin once their period of study has ended, thus avoiding any 'brain drain'.
pl Musimy dopilnować, aby studenci studiów magisterskich i doktorskich, badacze oraz pracownicy naukowi ze słabiej rozwiniętych krajów trzecich mogli wrócić do swojego kraju pochodzenia zaraz po zakończeniu studiów, co pozwoli uniknąć "drenażu mózgów”.
en Points to the need to protect water quality in the River Vardar, which drains most of the country and continues on Greek territory as the River Axiós, from the pollution caused by industry and urban residential areas
pl podkreśla potrzebę ochrony jakości wody w rzece Wardar przed zanieczyszczeniem powodowanym przez przemysł i miejskie obszary mieszkalne, która to rzeka odprowadza wodę z większej części kraju i płynie przez terytorium Grecji jako rzeka Aksios
en Fromage frais made from cow's milk, drained and pasteurised
pl Ser twarogowy z krowiego mleka, odciśnięty i pasteryzowany
en whole unpeeled tomatoes of the oblong or round varieties, having undergone a heat treatment, packed in hermetically sealed containers, lightly brined (tomatoes in brine) or in tomato purée (tomatoes in purée or in juice), where not less than ‧ % of the weight of the drained tomatoes consists of whole tomatoes not showing any damage which substantially alters their appearance, and falling within CN code ex
pl całe pomidory ze skórką odmian podłużnych lub owalnych, poddane obróbce cieplnej, pakowane w hermetycznie zamknięte pojemniki, lekko solone (pomidory w solance) lub purée pomidorowe (pomidory w purée lub w soku), gdzie nie mniej niż ‧ % wagi odsączonych pomidorów obejmuje pomidory w całości niewykazujące jakiejkolwiek wady znacznie zmieniającej ich wygląd, oraz objęte kodem CN ex
en Thus, as production of the Fourme developed, there was a move away from crushing and salting the cheese in the mass in favour of less intensive draining and salting in brine
pl W miarę rozwoju produkcji sera mieszania i solenia masy sera zastąpiono mniej dokładnym odsączaniem i soleniem w solance
en New, world-class research infrastructures can significantly boost the attractiveness of the European Research Area (ERA) and prevent the brain drain out of Europe
pl Nowe, światowej klasy infrastruktury badawcze mogą znacznie zwiększyć atrakcyjność europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) oraz zapobiec drenażowi mózgów z Europy
en High interest on loans taken out to pay for studies and unfavourable loan repayment conditions often deter young people from pursuing higher education in their own country and encourage a brain drain to other countries.
pl Wysokie odsetki od kredytów zaciąganych na pokrycie kosztów studiów oraz niekorzystne warunki spłaty kredytu często zniechęcają ludzi młodych do zdobywania wyższego wykształcenia w swoim państwie i sprzyjają drenażowi mózgów na rzecz innych państw.
en We could certainly have gone even further; we would have liked to see a horizontal directive rather than a sectoral directive, but the acquis is there, especially the principle of 'an equal day's pay for an equal day's work', the refusal to start a brain drain, especially in key sectors such as health and education, and the doubling of the period of residency rights for the purpose of looking for a new job once a contract of employment has ended.
pl Niewątpliwie mogliśmy osiągnąć jeszcze więcej: wolelibyśmy dyrektywę przekrojową niż dyrektywę sektorową, lecz w tym zakresie istnieją już przepisy, zwłaszcza zasada "równe wynagrodzenie za taką samą pracę”, brak zgody na drenaż mózgów, zwłaszcza w kluczowych sektorach - takich jak zdrowie lub edukacja, podwojenie okresu prawa pobytu na potrzeby szukania nowej pracy po zakończeniu umowy o pracę.
en He is circling the drain
pl On jest jedną nogą na tamtym świecie
en An autonomous tariff quota of ‧ tonnes (drained net weight), bearing order number ‧.‧ (hereinafter the autonomous quota), shall be opened from ‧ April ‧ for Community imports of preserved mushrooms of the genus Agaricus spp. falling within CN codes ‧, ‧ and
pl Niniejszym otwiera się od dnia ‧ kwietnia ‧ r. autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości ‧ ton (waga netto po odsączeniu), oznaczony numerem ‧.‧ (dalej zwany kontyngentem autonomicznym), w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus objętych kodami CN ‧, ‧ i
en Now, the Arabs and the Japanese are draining the gold reserves
pl Nie możemy im nawet zaproponować obniżki podatku na paliwo
en in the rooms provided for under (b):-waterproof flooring which is easy to clean and disinfect, rot-proof, and laid in such a way as to facilitate the draining of water
pl w pomieszczeniach, przewidzianych w lit. b):-wodoodporną posadzkę, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, odporną na butwienie i ułożoną w sposób, umożliwiający łatwe odprowadzanie wody
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "draining".Found in 0.985 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.