Translations into Polish:

  • hydrant   
     
    urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór z głównych przewodów sieci wodociągowej wody do celów gospodarczych i pożarniczych;

Other meanings:

 
hydrant
 
An outlet from a liquid/fluid main often consisting of an upright pipe with a valve attached from which fluid (e.g. water or fuel) can be tapped.

Picture dictionary

hydrant
hydrant

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

fire hydrant
hydrant;

    Show declension

Example sentences with "hydrant", translation memory

add example
en The maximum pressure at any hydrant shall not exceed that at which the effective control of a fire hose can be demonstrated
pl Maksymalne ciśnienie w każdym hydrancie pożarowym nie powinno być większe od ciśnienia, przy którym skutecznie można obsługiwać wąż pożarowy
en Every ship shall be fitted with at least one fire hose for every hydrant fitted
pl Każdy statek powinien posiadać co najmniej jeden wąż pożarowy dla każdego zainstalowanego hydrantu
en They parked in front of hydrants and never got a ticket
pl Parkowali w niedozwolonych miejscach i nigdy nie dostawali mandatów
en Pipes and hydrants
pl Rurociągi i hydranty pożarowe
en They can' t get any hydrant pressure
pl Nie mają ciśnienia w hydrantach
en By Regulation (EC) No ‧/‧, the Council imposed a definitive anti-dumping duty on imports into the Community of castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People’s Republic of China (PRC) (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧ and ex‧ (TARIC code
pl Rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Rada wprowadziła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty zamknięć włazów z żeliwa nieciągliwego rodzaju używanego do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) (produkt objęty postępowaniem), zwykle zgłaszanych w ramach kodów CN ‧ i ‧ oraz ex- CN ‧ (kod TARIC
en Materials readily rendered ineffective by heat shall not be used for fire mains and hydrants unless adequately protected
pl Na magistrale pożarowe i hydranty pożarowe nie powinno używać się materiałów, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu na skutek działania ciepła, chyba że będą one odpowiednio chronione
en Where access is provided to a machinery space at a low level from an adjacent shaft tunnel, two hydrants shall be provided external to, but near the entrance to that machinery space
pl Jeżeli do dolnej części maszynowni można się dostać przylegającym tunelem wałów śrubowych, można umieścić, poza pomieszczeniem, ale obok wejścia do niego, dwa hydranty pożarowe
en If a hydrant chest is provided, an extinguisher hose symbol similar to that shown in Fig. ‧ in Appendix I, of at least ‧ cm side length, shall be affixed to the outside of the chest
pl Jeśli zastosowano szafki hydrantowe, na zewnętrznej stronie szafki należy umieścić symbol Wąż gaśniczy odpowiadający rys. ‧ załącznika I o długości boku co najmniej ‧ cm
en The product concerned, as defined in Article ‧ of the definitive measures Regulation, is castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the PRC and falling within CN codes ‧, ‧ and ex‧ (Taric code
pl Produktem objętym postępowaniem, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia w sprawie środków ostatecznych, są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego stosowane do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego, czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z ChRL, oznaczone kodami CN ‧, ‧ oraz ex‧ (kod TARIC
en There shall be at least one fire hose for each of the hydrants required by paragraph
pl Na każdy hydrant, wymagany w pkt ‧, przypada przynajmniej jeden wąż pożarowy
en Hydrant systems shall be designed and dimensioned in such a way that
pl Instalacje hydrantowe należy zaprojektować i wymiarować taki w sposób, aby
en The product under review is castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently falling within CN codes ‧, ‧, ex‧ (Taric code ‧), and ex‧ (Taric code
pl Produktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego i żeliwa sferoidalnego stosowane do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie oznaczone kodami CN ‧, ‧, ex‧ (kod Taric ‧) oraz ex‧ (kod Taric
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China, currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and ex‧ (Taric code
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywozy zamknięć włazów z części z żeliwa nieciągliwego stosowane do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, aktualnie oznaczone kodami CN ‧ i ‧ oraz ex‧ (kod TARIC
en Hydrant valves with screw threads or cocks shall be such that they can be set so that each of the fire hoses can be separated and removed during operation of the fire extinguishing pumps
pl Zawory hydrantu gwintowane lub kurkowe muszą być wykonane w sposób umożliwiający oddzielenie i usunięcie węża gaśniczego podczas pracy pomp gaśniczych
en Where such access is provided from other spaces, in one of those spaces two hydrants shall be provided near the entrance of the machinery space
pl Jeżeli można się dostać do tego pomieszczenia poprzez inne pomieszczenia, należy umieścić, w jednym z tych pomieszczeń i przy wejściu do maszynowni, dwa hydranty pożarowe
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People’s Republic of China, currently classifiable within CN codes ‧, ‧, ex‧ (Taric code ‧), and ex‧ (Taric code
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zamknięć włazów z żeliwa nieciągliwego i żeliwa sferoidalnego stosowanych do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego, czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, aktualnie oznaczonych kodami CN ‧, ‧, ex‧ (kod Taric ‧) oraz ex‧ (kod Taric
en In new class B ships certified to carry more than ‧ passengers, the arrangements for the ready availability of water supply shall be such that at least one effective jet of water is immediately available from any hydrant in an interior location and so as to ensure the continuation of the output of water by the automatic starting of a required fire pump
pl W celu zapewnienia natychmiastowej dostępności wody na nowych statkach pasażerskich klasy B uprawnionych do przewozu ponad ‧ pasażerów powinna istnieć możliwość natychmiastowego podania co najmniej jednego skutecznego strumienia wody z jakiegokolwiek hydrantu umieszczonego wewnątrz statku oraz powinna być zapewniona ciągłość dopływu wody poprzez automatyczne uruchomienie jednej ze wymaganej pomp pożarowych
en The fire main shall be so arranged that when the isolating valves are shut all the hydrants on the ship, except those in the machinery space referred to above, can be supplied with water by another pump or an emergency fire pump
pl Magistrala pożarowa powinna być dostępna w taki sposób, aby, gdy zawory są zamknięte, wszystkie hydranty pożarowe statku, nieznajdujące się we wspomnianej maszynowni, mogły być zasilane w wodę przez inną pompę lub awaryjną pompę pożarową
en Fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles (R
pl Pompy pożarowe, magistrala pożarowa, hydranty, węże i prądownice (R
en Fire suppression and extinguishing systems-kits: first aid hose systems, dry and wet fire-fighting hydrant systems, sprinkler and water spray systems-kits, foam extinguishing systems-kits, dry powder extinguishing systems-kits, gaseous extinguishing systems (including CO‧ extinguishing systems)-kits
pl Zestawy systemów tłumienia/gaszenia ognia: zestawy wężowych instalacji hydrantowych pierwszej pomocy, zestawy systemów przeciwpożarowych instalacji hydrantowych suchych i nawodnionych, zestawy deszczowni i systemów instalacji zraszaczowych, zestawy systemów instalacji gaśniczych pianowych, zestawy instalacji gaśniczych proszkowych, zestawy systemów gaśniczych gazowych (w tym urządzenia gaśnicze z CO
en In ships where deck cargo may be carried, the positions of the hydrants shall be such that they are always readily accessible and the pipes shall be arranged as far as practicable to avoid risk of damage by such cargo
pl Na statkach przewożących ładunek pokładowy rozmieszczenie hydrantów powinno być takie, aby były one zawsze łatwo dostępne, a rurociągi powinny być zainstalowane, o ile jest to możliwe, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie ich przez ładunek pokładowy
en The product under review is castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and ex
pl Produktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego stosowane do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ‧, ‧ i ex
en One independent fire pump is required, which shall be capable of delivering for fire-fighting purposes at least one jet of water from any fire hydrant, at the pressure specified below
pl Wymagana jest niezależna pompa pożarowa. Powinna być ona zdolna do podania, w przypadku pożaru co najmniej jednego prądu wody z jakiegokolwiek hydrantu pożarowego pod określonym niżej ciśnieniem
Showing page 1. Found 69 sentences matching phrase "hydrant".Found in 0.438 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.