Translations into Polish:

  • hydrant   
    (Noun  )
     
    urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór z głównych przewodów sieci wodociągowej wody do celów gospodarczych i pożarniczych;
  • kran     
    (Noun  )

Other meanings:

 
hydrant
 
An outlet from a liquid/fluid main often consisting of an upright pipe with a valve attached from which fluid (e.g. water or fuel) can be tapped.

Picture dictionary

hydrant
hydrant

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

fire hydrant
hydrant;

    Show declension

Example sentences with "hydrant", translation memory

add example
en Hydrant valves with screw threads or cocks shall be such that they can be set so that each of the fire hoses can be separated and removed during operation of the fire extinguishing pumps
pl Zawory hydrantu gwintowane lub kurkowe muszą być wykonane w sposób umożliwiający oddzielenie i usunięcie węża gaśniczego podczas pracy pomp gaśniczych
en Where such access is provided from other spaces, in one of those spaces two hydrants shall be provided near the entrance of the machinery space
pl Jeżeli można się dostać do tego pomieszczenia poprzez inne pomieszczenia, należy umieścić, w jednym z tych pomieszczeń i przy wejściu do maszynowni, dwa hydranty pożarowe
en Fire suppression and extinguishing system components: fire hydrants, water flow detectors/switches, pressure detectors/switches, landing valves, inlet breeching, fire-fighting pumps and pump sets, nozzles/sprinklers/outlets
pl Części składowe systemów tłumienia/gaszenia pożaru: hydranty przeciwpożarowe, czujniki przepływu wody/przełączniki, czujniki ciśnienia/przełączniki, zawory pożarowe, łączniki wlotowe, pompy i zestawy pomp przeciwpożarowych, dysze/deszczownie/łączniki wylotowe
en By Regulation (EC) No ‧/‧, the Council imposed a definitive anti-dumping duty on imports into the Community of castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People’s Republic of China (PRC) (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧ and ex‧ (Taric code
pl Rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Rada wprowadziła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty zamknięć włazów z żeliwa nieciągliwego, rodzaju używanego do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego, czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) (produkt objęty postępowaniem), zwykle zgłaszanych w ramach kodów CN ‧, ‧ oraz ex‧ (kod Taric
en one fire extinguisher line with a sufficient number of hydrants with permanently connected fire hoses at least ‧ m in length and fitted with a nozzle capable of producing both a mist and a jet of water and incorporating a shut-off facility
pl instalacje wody gaśniczej z wystarczającą liczbą hydrantów z zamocowanymi na stałe wężami gaśniczymi o długości co najmniej ‧ m wyposażonymi w prądownice umożliwiające wytwarzanie strumienia rozpylonego lub zwartego oraz odcięcie strumienia
en Pipes and hydrants
pl Rurociągi i hydranty pożarowe
en I hit a fire hydrant parking at the mall
pl Uderzyłam hydrant pożarowy parkując przy sklepie
en There shall be at least one fire hose for each of the hydrants required by paragraph
pl Na każdy hydrant, wymagany w pkt ‧, przypada przynajmniej jeden wąż pożarowy
en In the accommodation, service and machinery spaces the number and position of the hydrants shall be such that the requirements of paragraph.‧ may be complied with when all watertight doors and all doors in main vertical zone bulkheads are closed
pl W pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach użytkowych i maszynowniach liczba i rozmieszczenie hydrantów pożarowych powinny być takie, aby przestrzegane były wymagania ppkt.‧, wtedy gdy wszystkie drzwi wodoszczelne i drzwi w grodziach głównych stref pionowych są zamknięte
en Such fire pump shall be capable, when discharging the maximum amount referred to above through fire hydrants with nozzles of ‧ or ‧ or ‧ mm, of maintaining at any hydrant minimum pressures as required in class B ships
pl Przy maksymalnej wydajność hydrantów pożarowych zaopatrzonych w dysze o średnicy ‧ mm, ‧ mm lub ‧ mm, taka pompa pożarowa powinna być zdolna do utrzymania, w jakimkolwiek hydrancie pożarowym, minimalnego ciśnienia, które jest wymagane dla statków klasy B
en In new class B ships certified to carry more than ‧ passengers, the arrangements for the ready availability of water supply shall be such that at least one effective jet of water is immediately available from any hydrant in an interior location and so as to ensure the continuation of the output of water by the automatic starting of a required fire pump
pl W celu zapewnienia natychmiastowej dostępności wody na nowych statkach pasażerskich klasy B uprawnionych do przewozu ponad ‧ pasażerów powinna istnieć możliwość natychmiastowego podania co najmniej jednego skutecznego strumienia wody z jakiegokolwiek hydrantu umieszczonego wewnątrz statku oraz powinna być zapewniona ciągłość dopływu wody poprzez automatyczne uruchomienie jednej ze wymaganej pomp pożarowych
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People’s Republic of China, currently classifiable within CN codes ‧, ‧, ex‧ (Taric code ‧), and ex‧ (Taric code
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zamknięć włazów z żeliwa nieciągliwego i żeliwa sferoidalnego stosowanych do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego, czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, aktualnie oznaczonych kodami CN ‧, ‧, ex‧ (kod Taric ‧) oraz ex‧ (kod Taric
en Hydrant systems shall be designed and dimensioned in such a way that
pl Instalacje hydrantowe należy zaprojektować i wymiarować taki w sposób, aby
en The pipes and hydrants shall be so placed that the fire hoses may be easily coupled to them
pl Rurociągi i hydranty powinny być tak umieszczone, aby można było łatwo do nich dołączać węże pożarowe
en Fire suppression and extinguishing systems-kits: first aid hose systems, dry and wet fire-fighting hydrant systems, sprinkler and water spray systems-kits, foam extinguishing systems-kits, dry powder extinguishing systems-kits, gaseous extinguishing systems (including CO‧ extinguishing systems)-kits
pl Zestawy systemów tłumienia/gaszenia ognia: zestawy wężowych instalacji hydrantowych pierwszej pomocy, zestawy systemów przeciwpożarowych instalacji hydrantowych suchych i nawodnionych, zestawy deszczowni i systemów instalacji zraszaczowych, zestawy systemów instalacji gaśniczych pianowych, zestawy instalacji gaśniczych proszkowych, zestawy systemów gaśniczych gazowych (w tym urządzenia gaśnicze z CO
en The arrangement of pipes and hydrants shall be such as to avoid the possibility of freezing
pl Rurociągi i hydranty pożarowe powinny być tak zainstalowane, aby uniknąć ryzyka ich zamrożenia
en the pressure at the hydrants is at least ‧ kPa; and
pl ciśnienie w hydrantach wynosiło co najmniej ‧ kPa
en fire mains, fire pumps and hydrants including hoses and nozzles
pl główne magistrale pożarowe, pompy i hydranty pożarowe, włącznie z wężami i prądownicami
en Fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles (R
pl Pompy pożarowe, magistrala pożarowa, hydranty, węże i prądownice (R
en The product under review is castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently falling within CN codes ‧, ‧, ex‧ (Taric code ‧), and ex‧ (Taric code
pl Produktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego i żeliwa sferoidalnego stosowane do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie oznaczone kodami CN ‧, ‧, ex‧ (kod Taric ‧) oraz ex‧ (kod Taric
en Pipes and hydrants shall be arranged in such a way that the possibility of freezing is avoided
pl Przewody i hydranty muszą być zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich zamarzanie
en Every ship shall be provided with fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles complying as applicable with the requirements of this regulation
pl Każdy statek powinien być wyposażony w pompy pożarowe, magistralę pożarową, odpowiednie hydranty i węże i prądownice, w stopniu, w jakim mają one zastosowanie do wymagań niniejszej regulacji
en Pipes reserved for potable water must be durable, with a smooth casing and fitted with connections for water hydrants on quays
pl Rury przeznaczone na wodę pitną muszą być trwałe, z gładkim pokryciem i dopasowane do połączeń na hydranty wodne na nabrzeżu
en Materials readily rendered ineffective by heat shall not be used for fire mains and hydrants unless adequately protected
pl Na magistrale pożarowe i hydranty pożarowe nie powinno używać się materiałów, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu na skutek działania ciepła, chyba że będą one odpowiednio chronione
en like a fire hydrant, which would make him wish he were dead?
pl lub wyciekną płyny układu nerwowego, niczym ognisty hydrant, przez co będzie chciał umrzeć
Showing page 1. Found 69 sentences matching phrase "hydrant".Found in 0.416 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.