Translations into Polish:

  • hydrant   
     
    urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór z głównych przewodów sieci wodociągowej wody do celów gospodarczych i pożarniczych;

Other meanings:

 
hydrant
 
An outlet from a liquid/fluid main often consisting of an upright pipe with a valve attached from which fluid (e.g. water or fuel) can be tapped.

Picture dictionary

hydrant
hydrant

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

fire hydrant
hydrant;

    Show declension

Example sentences with "hydrant", translation memory

add example
en Where such access is provided from other spaces, in one of those spaces two hydrants shall be provided near the entrance of the machinery space
pl Jeżeli można się dostać do tego pomieszczenia poprzez inne pomieszczenia, należy umieścić, w jednym z tych pomieszczeń i przy wejściu do maszynowni, dwa hydranty pożarowe
en The product under review is castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and ex
pl Produktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego stosowane do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ‧, ‧ i ex
en Where access is provided to a machinery space at a low level from an adjacent shaft tunnel, two hydrants shall be provided external to, but near the entrance to that machinery space
pl Jeżeli do dolnej części maszynowni można się dostać przylegającym tunelem wałów śrubowych, można umieścić, poza pomieszczeniem, ale obok wejścia do niego, dwa hydranty pożarowe
en any point of the vessel can be reached from at least two hydrants in different places, each with a single hose length of not more than ‧ m
pl jakikolwiek punkt na statku był w zasięgu co najmniej dwu hydrantów usytuowanych w różnych miejscach, każdy z pojedynczym wężem długości nie przekraczającej ‧ m
en His respiratory system freezes, or he dies of infection, or he leaks CNS fluidlike a fire hydrant, which would make him wish he were dead?
pl Jego płuca zatrzymują się, albo umiera z powodu infekcji, albo płyn mózgowo- rdzeniowy wypływa mu jak z hydrantu, sprawiając, że żałuje iż nie jest martwy?
en I hit a fire hydrant parking at the mall
pl Uderzyłam hydrant pożarowy parkując przy sklepie
en Hydrant valves with screw threads or cocks shall be such that they can be set so that each of the fire hoses can be separated and removed during operation of the fire extinguishing pumps
pl Zawory hydrantu gwintowane lub kurkowe muszą być wykonane w sposób umożliwiający oddzielenie i usunięcie węża gaśniczego podczas pracy pomp gaśniczych
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People’s Republic of China, currently classifiable within CN codes ‧, ‧, ex‧ (Taric code ‧), and ex‧ (Taric code
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zamknięć włazów z żeliwa nieciągliwego i żeliwa sferoidalnego stosowanych do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego, czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, aktualnie oznaczonych kodami CN ‧, ‧, ex‧ (kod Taric ‧) oraz ex‧ (kod Taric
en Such fire pump shall be capable, when discharging the maximum amount referred to above through fire hydrants with nozzles of ‧ or ‧ or ‧ mm, of maintaining at any hydrant minimum pressures as required in class B ships
pl Przy maksymalnej wydajność hydrantów pożarowych zaopatrzonych w dysze o średnicy ‧ mm, ‧ mm lub ‧ mm, taka pompa pożarowa powinna być zdolna do utrzymania, w jakimkolwiek hydrancie pożarowym, minimalnego ciśnienia, które jest wymagane dla statków klasy B
en They can' t get any hydrant pressure
pl Nie mają ciśnienia w hydrantach
en one fire extinguisher line with a sufficient number of hydrants with permanently connected fire hoses at least ‧ m in length and fitted with a nozzle capable of producing both a mist and a jet of water and incorporating a shut-off facility
pl instalacje wody gaśniczej z wystarczającą liczbą hydrantów z zamocowanymi na stałe wężami gaśniczymi o długości co najmniej ‧ m wyposażonymi w prądownice umożliwiające wytwarzanie strumienia rozpylonego lub zwartego oraz odcięcie strumienia
en The number and position of hydrants shall be such that at least two jets of water not emanating from the same hydrant, one of which shall be from a single length of hose, may reach any part of the ship normally accessible to the passengers or crew while the ship is being navigated and any part of any cargo space when empty, any ro-ro cargo space or any special category space in which latter case the two jets shall reach any part of such space, each from a single length of hose
pl Liczba i rozmieszczenie hydrantów powinny być takie, aby co najmniej dwa strumienie wody niepochodzące z tego samego hydrantu, z których jeden powinien być podany za pomocą pojedynczego odcinka węża, mogły sięgać do każdego miejsca na statku dostępnego zwykle dla pasażerów i załogi podczas podróży, jak również do każdego punktu przedziałów ładunkowych, o ile są one puste, ładunkowych pomieszczeń typu ro-rolub pomieszczeń kategorii specjalnej, w którym to ostatnim przypadku obydwa strumienie wody powinny sięgać do każdego miejsca z pojedynczych odcinków węży
en Passenger vessels shall be provided with a hydrant system consisting of
pl Statki pasażerskie należy wyposażyć w instalację hydrantową zawierającą
en One independent fire pump is required, which shall be capable of delivering for fire-fighting purposes at least one jet of water from any fire hydrant, at the pressure specified below
pl Wymagana jest niezależna pompa pożarowa. Powinna być ona zdolna do podania, w przypadku pożaru co najmniej jednego prądu wody z jakiegokolwiek hydrantu pożarowego pod określonym niżej ciśnieniem
en Hydrant systems shall be designed and dimensioned in such a way that
pl Instalacje hydrantowe należy zaprojektować i wymiarować taki w sposób, aby
en Materials readily rendered ineffective by heat shall not be used for fire mains and hydrants unless adequately protected
pl Na magistrale pożarowe i hydranty pożarowe nie powinno używać się materiałów, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu na skutek działania ciepła, chyba że będą one odpowiednio chronione
en like a fire hydrant, which would make him wish he were dead?
pl lub wyciekną płyny układu nerwowego, niczym ognisty hydrant, przez co będzie chciał umrzeć
en Pipes and hydrants
pl Rurociągi i hydranty pożarowe
en The arrangement of pipes and hydrants shall be such as to avoid the possibility of freezing
pl Rurociągi i hydranty pożarowe powinny być tak zainstalowane, aby uniknąć ryzyka ich zamrożenia
en Every ship shall be provided with fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles complying as applicable with the requirements of this regulation
pl Każdy statek powinien być wyposażony w pompy pożarowe, magistralę pożarową, odpowiednie hydranty i węże i prądownice, w stopniu, w jakim mają one zastosowanie do wymagań niniejszej regulacji
en the pressure at the hydrants is at least ‧ kPa; and
pl ciśnienie w hydrantach wynosiło co najmniej ‧ kPa
en The product under review is castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently falling within CN codes ‧, ‧, ex‧ (Taric code ‧), and ex‧ (Taric code
pl Produktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego i żeliwa sferoidalnego stosowane do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie oznaczone kodami CN ‧, ‧, ex‧ (kod Taric ‧) oraz ex‧ (kod Taric
Showing page 1. Found 69 sentences matching phrase "hydrant".Found in 0.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.