pronunciation: IPA: /fəˈnɛtɪk/ fəˈnɛtɪk , SAMPA: /f@"nEtIk/ f@"nEtIk  

Translations into Polish:

 • fonetyczny   
  (Adjective, Adjectival  m)
   
  relating to sounds of spoken language
   
  linguistics: relating to phones
   
  relating to sounds of spoken language
   
  linguistics: relating to phones
   
  relating to sounds of spoken language
 • fonetycznie   
 • głosowy   
  (Adjectival  )

Other meanings:

 
fonetyczny
 
(linguistics) Relating to phones (as opposed to phonemes)
 
Relating to the sounds of spoken language.
 
(linguistics) In such logographic writing systems as the Chinese writing system, the portion of a character (if any) that provides an indication of its pronunciation; contrasted with radical.

Similar phrases in dictionary English Polish. (8)

International Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetyczny; ; międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Association
International Phonetic Association
NATO phonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATO
phonetic alphabet
alfabet fonetyczny; pismo fonetyczne
phonetic script
transkrypcja fonetyczna
phonetic transcription
transkrypcja; transkrypcja fonetyczna
phonetically
fonetycznie
phonetics
głosownia; ; fonetyka

    Show declension

Example sentences with "phonetic", translation memory

add example
en Simple phonetics
pl Po prostu fonetyka
en Consolidation of phonetic-phonological structure of words in a child with speech development disorder of cortical origin. (Case study: Mateusz D. 10 years)
pl Utrwalanie fonetyczno-fonologicznej struktury wyrazów u dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (Studium przypadku: Mateusz D. 10 lat)
en the code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
pl kod literowania komunikatów (alfabet fonetyczny itd
en Pleas in law: Infringement of Articles ‧(b), ‧ and ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks are visually and phonetically similar, as the applicant did not have the opportunity to present its comments on the assessment of the modes of purchase of the goods in question, and as the Board of Appeal rejected the opposition on the basis of the earlier national figurative mark PHILDAR without examining the earlier national word mark FILDOR
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b), art. ‧ i art. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧ z uwagi na to, że będące w konflikcie znaki towarowe wykazują podobieństwo wizualne i fonetyczne, skarżąca nie miała możliwości przedstawienia uwag dotyczących oceny sposobów zakupu omawianych towarów, zaś Izba Odwoławcza odrzuciła sprzeciw biorąc za podstawę wcześniejszy krajowy graficzny znak towarowy PHILDAR, nie zbadawszy wcześniejszego krajowego słownego znaku towarowego FILDOR
en Poughkeepsie is in New York, so he seized upon New York...... since it' s phonetically less jarring
pl Ale Poughkeepsie jest miastem w stanie Nowy Jork, więc zaczął mówić " Nowy Jork " zamiast " Poughkeepsie ", bo to mniej irytujące
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧, as there is a likelihood of confusion between the conflicting trade marks due to the phonetic and visual similarity between KA and CA, the identity of the goods and the enhanced distinctiveness of the earlier marks
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧, jako że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych z uwagi na podobieństwo pod względem fonetycznym i wizualnym między KA i CA, identyczność towarów i wysoce odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
pl Zarządca infrastruktury może dodać kolejne litery, razem z wymową dla każdej dodanej litery, jeżeli wymaga tego alfabet używanego przez niego języka lub języków operacyjnych
en The degree of visual, phonetic and conceptual similarity must be determined in the light of the categories of goods in question and of the circumstances in which those goods are marketed
pl Stopień podobieństwa optycznego, dźwiękowego i koncepcyjnego należy określić z uwzględnieniem omawianych kategorii produktów i okoliczności, w jakich istnieją one w obrocie handlowym
en He is at home in phonetics as well as linguistics.
pl On się zna nie tylko na językoznawstwie, ale i na fonetyce.
en You teach me phonetics
pl Uczył mnie pan fonetyki
en Pleas in law: Violation of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧ as i) the earlier trade mark can be applied to software destined to a non-specialist consumer, which could give rise to a confusion, ii) the small visual and phonetic differences between the two conflicting trade marks do not suffice to avoid a likelihood of confusion and iii) both marks are connected to the same meaning
pl Podniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia nr ‧/‧, ponieważ i) wcześniejszy znak towarowy może być używany dla software przeznaczonego dla niewykwalifikowanego użytkownika, co może prowadzić do wprowadzenia opinii publicznej w błąd; ii) nieznaczne różnice wizualne i fonetyczne pomiędzy obydwoma przeciwstawianymi sobie znakami nie są wystarczające dla wyeliminowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; iii) obydwa znaki mają takie samo znaczenie
en On the impact of nursery education on the phonetic and phonological system and communicative competence in early pre-school children
pl Wpływ edukacji żłobkowej na stan systemu fonetyczno – fonologicznego i umiejętności komunikacyjnych dzieci we wczesnym wieku przedszkolnym
en Teaching elements of phonetics to primary-school learners of English aged 10 - 13 years
pl Nauczanie elementów fonetyki języka angielskiego w szkole podstawowej w grupie wiekowej 10 - 13 lat / Teaching elements of phonetics to primary-school learners of English aged 10 -13 years
en Moreover, the meaning or reputation of the name Picasso, divorced from the goods in respect of which that trade mark was registered, cannot be used as an argument to support the claim that there are conceptual differences and that, as a result of such a meaning or reputation, the conceptual differences cancel out the phonetic and visual similarities
pl Ponadto znaczenie lub reputacja nazwiska Picasso, niezależnie od towarów, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany i jest używany, nie może zostać powołany jako argument dla twierdzenia, że istnieją różnice znaczeniowe oraz że takie znaczenie lub taka reputacja prowadzi do tego, że podobieństwa dźwiękowe i optyczne kompensowane są różnicami znaczeniowymi
en The comparison between Polish and English sounds and the analysis of the obstacles in acquiring English phonetics for Polish resulting from the differences between the sounds
pl Porównanie dźwięków języka polskiego i angielskiego oraz wynikające z różnic między nimi trudności w przyswajaniu fonetyki angielskiej przez Polaków
en Now, allowing for a variation in phonetic practices
pl Biorąc pod uwagę różne wariacje fonetyczne
en In particular, the applicant submits that the contested decision did not correctly assess several requirements provided for under Article ‧ of the CTMR since, contrary to the findings of the First Board of Appeal, the signs at stake are not similar visually, phonetically or conceptually for the relevant consumer to establish a link between them
pl Skarżąca utrzymuje w szczególności, iż w zaskarżonej decyzji nie dokonano prawidłowej oceny niektórych wymogów przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, z uwagi na to, iż, w przeciwieństwie do ustaleń dokonanych przez Pierwszą Izbę Odwoławczą, omawiane oznaczenia nie są podobne pod względem wizualnym, fonetycznym czy koncepcyjnym tak, aby właściwy konsument znalazł między nimi powiązanie
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ since the goods designated by the opposing marks are similar, the opposing marks are visually and phonetically similar and the marks at issue are capable of giving rise to a likelihood of confusion in the course of trade
pl Podniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ponieważ towary oznaczone spornymi znakami towarowymi są podobne, sporne oznaczenia są do siebie zbliżone pod względem wizualnymi i fonetycznym, a rozpatrywane znaki towarowe mogą stwarzać w obrocie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
en "Phenomenon of the gaming LSP - phonetic and lexical aspects. A Case Study.”
pl "Zjawisko technolektu gier komputerowych - aspekty fonetyczne oraz leksykalne. Studium przypadku.”
en Middle Persian Language Writing Systems and Middle Persian phonetics.
pl Systemy pisma używane do zapisu języka średnioperskiego a system fonetyczny tego języka.
en The analysis of predictive validity of the MLAT subtest measuring phonetic aptitude
pl Analiza siły predyktywnej podtestuMLAT mierzącego zdolności fonetyczne
en Phonetic Symbols
pl Symbole fonetyczneKCharSelect section name
en Phonetic notation
pl notacja fonetyczna
en Pleas in law: Violation of Article ‧(b) and of Council Regulation No ‧/‧, as the trade marks in question are visually and phonetically similar and as the Board of Appeal did not take all relevant factors, including the identity of the goods concerned and the reputation of VOLVO, into account
pl Podniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, jako że występujące w sprawie znaki towarowe są podobne pod względem wyglądu i na płaszczyźnie fonetycznej i w związku z tym, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę wszystkich istotnych czynników, w tym identyczności danych towarów i renomy, jaką cieszy się VOLVO
en Chosen dialectal phonetic features in acoustic analysis (on example of Eastern Oldest Borderland).
pl Wybrane fonetyczne cechy dialektalne w analizie akustycznej (na przykładzie Pogranicza Wschodniego Starszego).
Showing page 1. Found 102 sentences matching phrase "phonetic".Found in 0.743 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.