pronunciation: IPA: /fəˈnɛtɪk/ fəˈnɛtɪk , SAMPA: /f@"nEtIk/ f@"nEtIk  

Translations into Polish:

 • fonetyczny   
  (Adjective  m)
   
  relating to sounds of spoken language
   
  linguistics: relating to phones
   
  relating to sounds of spoken language
 • fonetycznie   

Other meanings:

 
fonetyczny
 
(linguistics) Relating to phones (as opposed to phonemes)
 
Relating to the sounds of spoken language.
 
(linguistics) In such logographic writing systems as the Chinese writing system, the portion of a character (if any) that provides an indication of its pronunciation; contrasted with radical.

Similar phrases in dictionary English Polish. (6)

International Phonetic AlphabetMiędzynarodowy alfabet fonetyczny; ; międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic AssociationInternational Phonetic Association
NATO phonetic alphabetAlfabet fonetyczny NATO
phonetic alphabetalfabet fonetyczny
phoneticallyfonetycznie
phoneticsgłosownia; ; fonetyka

    Show declension

Example sentences with "phonetic", translation memory

add example
Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin oneMożna tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
annul the decision in order that a new and accurate comparison of the signs and goods which they identify may be carried out, regard being had to the high degree of visual and phonetic similarity between YUPI and YUKI, as well as the fact that many of the goods which they designate are identical or almost identicaluchylenie decyzji, w celu przeprowadzenia nowego, poprawnego porównania znaków i produktów, które są tymi znakami oznaczone, biorąc pod uwagę skrajne podobieństwo w wyglądzie i brzmieniu pomiędzy YUPI i YUKI, jak również to, że oznaczane są nimi produkty identyczne lub prawie identyczne
Selected applications of phonetic transcription in teaching English to students aged 16-18 yearsWybrane zastosowania transkrypcji fonetycznej w nauczaniu języka angielskiego uczniów w wieku 16-18 lat
Teaching English phonetics to students aged 10-12 years; selected issuesNauczanie fonetyki języka angielskiego uczniów w wieku 10-12 lat; wybrane zagadnienia
Phonetic SymbolsSymbole fonetyczneKCharSelect section name
Consolidation of phonetic-phonological structure of words in a child with speech development disorder of cortical origin. (Case study: Mateusz D. 10 years)Utrwalanie fonetyczno-fonologicznej struktury wyrazów u dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (Studium przypadku: Mateusz D. 10 lat)
Pleas in law: Infringement of Articles ‧(b) and ‧ of Council Regulation ‧/‧ (which became Articles ‧(b) and ‧ of Council Regulation ‧/‧) as the Board of Appeal erred in its findings that the goods applied for had to be considered similar and that there is a high degree of visual and phonetic similarity between the trade marks concerned; infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ (which became Article ‧ of Council Regulation ‧/‧) as the Board of Appeal wrongly considered that the Community trade mark concerned takes unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark cited in the opposition proceedingsPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady ‧/‧ (obecnie art. ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady ‧/‧), ponieważ Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że zgłaszane towary należy uznać za podobne i że istnieje wysoki stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego w przypadku omawianych znaków towarowych; naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady ‧/‧ (obecnie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady ‧/‧), ponieważ Izba Odwoławcza błędnie uznała, że rozpatrywany wspólnotowy znak towarowy czerpie nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wspomnianego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu znaku towarowego lub wyrządza im szkodę
The geese (big geese phonetically sounds like big feast) are my fans They protect our flightGęsi (brzmi jak durze gęsi) moi przyjaciele Oni chronią nasz lot
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its finding that there is a likelihood of confusion between the trade marks concerned in respect of identical or highly similar goods, in spite of the existing differences between the visual and phonetic perception of the two signs; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly considered that the conditions for the application of the said article were metPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na mylne ustalenie przez Izbę Odwoławczą, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do identycznych lub bardzo podobnych towarów pomimo istniejących różnic między wizualnym i fonetycznym postrzeganiem obu oznaczeń; naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na błędne uznanie przez Izbę Odwoławczą, że przesłanki zastosowania wymienionego artykułu zostały spełnione
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly concluded that there were no visual, phonetic or conceptual identity similarities between the trade marks concerned, as well as that there was no identity of goods for classes ‧ and ‧, and therefore no likelihood of confusion between the trade marks concernedPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na błędne przyjęcie przez Izbę Odwoławczą, że między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie istnieją podobieństwa wizualne, fonetyczne i koncepcyjne oraz że rozpatrywane towary z klas ‧ i ‧ nie są identyczne, a zatem w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie ma prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
alternatively, annul or amend the contested decision in so far as it finds that there is a phonetic similarity in Spain between the mark applied for and the opposing mark and, consequently, in that respect a likelihood of confusion between the opposing signsewentualne stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim stwierdza się w niej występowanie podobieństwa fonetycznego między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, na którym oparty jest sprzeciw, w Hiszpanii, a zatem występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących oznaczeń
The influence of palatal context on the first- and second-formant vowel a in terms of phonetic-acoustic analysisWpływ kontekstu palatalnego na formanty F1 i F2 samogłoski a w świetle analizy fonetyczno-akustycznej
The degree of visual, phonetic and conceptual similarity must be determined in the light of the categories of goods in question and of the circumstances in which those goods are marketedStopień podobieństwa optycznego, dźwiękowego i koncepcyjnego należy określić z uwzględnieniem omawianych kategorii produktów i okoliczności, w jakich istnieją one w obrocie handlowym
On the impact of nursery education on the phonetic and phonological system and communicative competence in early pre-school childrenWpływ edukacji żłobkowej na stan systemu fonetyczno – fonologicznego i umiejętności komunikacyjnych dzieci we wczesnym wieku przedszkolnym
The phonetic rhythm is similar but I don' t recognize any of the wordsRytmika dźwięków jest podobna, ale nie poznaję żadnego ze słów.Bo to seplenienie
Cross – language phonetic Polish – German and German – Polish interference.Polsko – niemiecka i niemiecko – polska interferencja w zakresie wymowy
A phonetics jobFonetyczne
Phonetic-phonological system disorders in mixed aphasiaZaburzenia systemu fonetyczno-fonologicznego w afazji mieszanej
The polish language spoken by priests of the Chrzanów deanery based on they homiletics. The chosen phonetic issuesPolszczyzna mówiona księży dekanatu chrzanowskiego na podstawie homiletyki. Wybrane zagadnienia
Invokes dialog page with characters from phonetic alphabetOtwiera okno ze znakami alfabetu fonetycznego
According to the applicant, the two conflicting trade marks create overall a very different visual, phonetic and conceptual impression, especially when taking the second word ΔEΛTA into considerationZdaniem skarżącej dwa konkurujące ze sobą znaki towarowe wywołują zupełnie inne ogólne wrażenie na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę drugie ze słów: ΔEΛTA
Pleas in law: Infringement of Article ‧(a) in conjunction with Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the opposing trade marks are not visually, phonetically or conceptually similar and the differences between the marks are sufficient to rule out the risk of confusion on the part of relevant consumersPodniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. a) w związku z art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, z uwagi na to, że kolidujące znaki towarowe nie są podobne pod względem wyglądu, brzmienia ani też od strony koncepcyjnej, oraz z uwagi na to, że różnice występujące między oznaczeniami wystarczają, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu konsumentów
Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusionPodniesione zarzuty: ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ z uwagi na to, iż niektóre dokumenty przedłożone przez uczestnika postępowania przed Izbą Odwoławczą nie były sporządzone w języku angielskim i skarżącej nie dostarczono żadnego tłumaczenia do celów dokonania oceny treści dowodów używania; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż uczestnik postępowania przed tą Izbą dostarczył wystarczających dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego w Portugalii dla wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, jako że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wykazują podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym, w taki sposób aby spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Pleas in law: Breach of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the marks in question differ phonetically, figuratively and conceptually, and the mark cited in opposition does not enjoy a particularly high degree of recognition and does not therefore possess a high level of distinctivenessPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, jako że występujące w sprawie znaki towarowe różnią się od siebie na płaszczyznach fonetycznej, graficznej i koncepcyjnej, a znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie nie jest szczególnie rozpoznawalny i nie posiada w związku z tym wysoce odróżniającego charakteru
The International Phonetic Alphabet shall be usedUżywany jest międzynarodowy alfabet fonetyczny
Showing page 1. Found 102 sentences matching phrase "phonetic".Found in 0.856 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.