pronunciation: IPA: /fəˈnɛtɪk/ fəˈnɛtɪk , SAMPA: /f@"nEtIk/ f@"nEtIk  

Translations into Polish:

 • fonetyczny   
  (Adjective  m)
   
  relating to sounds of spoken language
   
  linguistics: relating to phones
   
  relating to sounds of spoken language
 • fonetycznie   

Other meanings:

 
fonetyczny
 
(linguistics) Relating to phones (as opposed to phonemes)
 
Relating to the sounds of spoken language.
 
(linguistics) In such logographic writing systems as the Chinese writing system, the portion of a character (if any) that provides an indication of its pronunciation; contrasted with radical.

Similar phrases in dictionary English Polish. (6)

International Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetyczny; ; międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Association
International Phonetic Association
NATO phonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATO
phonetic alphabet
alfabet fonetyczny
phonetically
fonetycznie
phonetics
głosownia; ; fonetyka

    Show declension

Example sentences with "phonetic", translation memory

add example
en Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusion
pl Podniesione zarzuty: ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ z uwagi na to, iż niektóre dokumenty przedłożone przez uczestnika postępowania przed Izbą Odwoławczą nie były sporządzone w języku angielskim i skarżącej nie dostarczono żadnego tłumaczenia do celów dokonania oceny treści dowodów używania; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż uczestnik postępowania przed tą Izbą dostarczył wystarczających dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego w Portugalii dla wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, jako że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wykazują podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym, w taki sposób aby spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
en Now, allowing for a variation in phonetic practices
pl Biorąc pod uwagę różne wariacje fonetyczne
en In particular, the applicant submits that the contested decision did not correctly assess several requirements provided for under Article ‧ of the CTMR since, contrary to the findings of the First Board of Appeal, the signs at stake are not similar visually, phonetically or conceptually for the relevant consumer to establish a link between them
pl Skarżąca utrzymuje w szczególności, iż w zaskarżonej decyzji nie dokonano prawidłowej oceny niektórych wymogów przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, z uwagi na to, iż, w przeciwieństwie do ustaleń dokonanych przez Pierwszą Izbę Odwoławczą, omawiane oznaczenia nie są podobne pod względem wizualnym, fonetycznym czy koncepcyjnym tak, aby właściwy konsument znalazł między nimi powiązanie
en He is at home in phonetics as well as linguistics.
pl On się zna nie tylko na językoznawstwie, ale i na fonetyce.
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
pl Zarządca infrastruktury może dodać kolejne litery, razem z wymową dla każdej dodanej litery, jeżeli wymaga tego alfabet używanego przez niego języka lub języków operacyjnych
en The applicant claims that the Board erred in its interpretation of the above provision insofar as it didn't take into account the visual, phonetic and conceptual differences between the goods to which the conflicting trade marks relate
pl Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo zinterpretowała ten przepis, ponieważ nie uwzględniła wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych różnic między towarami objętymi występującymi w sprawie znakami
en Katakana Phonetic Extensions
pl Rozszerzenia fonetyczne katakanaKCharselect unicode block name
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
pl Można tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
en Phonetic, morpho-syntactic and lexical features of Indian English
pl Właściwości fonetyczne, składniowe oraz leksykalne indyjskiej odmiany języka angielskiego
en According to the applicant, the two conflicting trade marks create overall a very different visual, phonetic and conceptual impression, especially when taking the second word ΔEΛTA into consideration
pl Zdaniem skarżącej dwa konkurujące ze sobą znaki towarowe wywołują zupełnie inne ogólne wrażenie na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę drugie ze słów: ΔEΛTA
en In the judgment under appeal, the Court of First Instance laid down a rule according to which conceptual differences can in certain circumstances counteract the visual and phonetic similarities between the signs concerned
pl W zaskarżonym wyroku Sąd Pierwszej Instancji sformułował zasadę, zgodnie z którą różnice koncepcyjne, w pewnych okolicznościach, mogą neutralizować podobieństwa optyczne i dźwiękowe między danymi oznaczeniami
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks are not visually or phonetically similar
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jako że kolidujące znaki towarowe nie są do siebie podobne ani od strony wizualnej ani fonetycznej
en The influence of palatal context on the first- and second-formant vowel a in terms of phonetic-acoustic analysis
pl Wpływ kontekstu palatalnego na formanty F1 i F2 samogłoski a w świetle analizy fonetyczno-akustycznej
en "Phenomenon of the gaming LSP - phonetic and lexical aspects. A Case Study.”
pl "Zjawisko technolektu gier komputerowych - aspekty fonetyczne oraz leksykalne. Studium przypadku.”
en Phonetic plays on words in German and Polish advertising
pl Fonetyczne gry słowne w niemieckiej i polskiej reklamie
en Simple phonetics
pl Po prostu fonetyka
en French phonetics in terms of Polish and French language teaching methodes - analysis of the chosen coursebooks.
pl Nauczanie fonetyki języka francuskiego w liceum w ujęciu francuskim i polskim – analiza wybranych podręczników.
en The phonetic differentation of polish local dialect in Mościska on Ukraine (chosen questions).
pl Zróżnicowanie fonetyczne polskiej gwary Mościsk na Ukrainie (wybrane zagadnienia).
en Chosen dialectal phonetic features in acoustic analysis (on example of Eastern Oldest Borderland).
pl Wybrane fonetyczne cechy dialektalne w analizie akustycznej (na przykładzie Pogranicza Wschodniego Starszego).
en Difficulties and failures in learning Polish phonetics by Ukrainians and related problems in spelling
pl Trudności i niepowodzenia Ukraińców w nauce fonetyki języka polskiego jako obcego oraz związane z tym problemy w pisowni
en the Court erred in considering that there was no minimum degree of similarity between the intervener's trade mark BAINBRIDGE and the applicant's family of trade marks including the term THE BRIDGE, when it itself recognised that the opposing trade mark BAINBRIDGE has a significant phonetic similarity to some of the applicant's trade marks; a similarity which is not outweighed by a conceptual difference between between the opposing trade marks, given that the premiss on which the Court based itself, according to which the average Italian consumer has sufficient knowledge of the English language to enable them to understand the meaning of the word BRIDGE is clearly wrong
pl Sąd Pierwszej Instancji błędnie stwierdził, że między znakiem towarowym interwenienta BAINBRIDGE a rodziną znaków towarowych zawierających element THE BRIDGE, które należą do wnoszącej odwołanie, nie występuje wymagane minimum podobieństwa, mimo że sam Sąd przyznał, iż znak towarowy BAINBRIDGE wykazuje istotne podobieństwo fonetyczne w stosunku do znaku towarowego wnoszącej odwołanie; podobieństwo, które nie jest zrównoważone jakąkolwiek różnicą koncepcyjną występującą pomiędzy spornymi znakami towarowymi, ponieważ założenie, na którym oparł się Sąd, zgodnie z którym przeciętny konsument włoski wystarczająco zna język angielski, by móc rozpoznać znaczenie pojęcia BRIDGE, jest absolutnie błędne
en The evolution of dialectal phonetic subsystem of the inhabitants of Borow near Stalowa Wola (selected subject's).
pl Ewolucja gwarowego podsystemu fonetycznego mieszkańców Borowa koło Stalowej Woli (wybrane zagadnienia).
en Although there are graphic and phonetic similarities between the names JACKSON and JACSON, the signs must be compared by taking them in their entirety: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB
pl Nawet jeżeli między nazwiskami JACKSON i JACSON istnieją podobieństwa graficzne i fonetyczne, porównania powinno się dokonywać z uwzględnieniem oznaczeń postrzeganych jako całość: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB
en alternatively, annul or amend the contested decision in so far as it finds that there is a phonetic similarity in Spain between the mark applied for and the opposing mark and, consequently, in that respect a likelihood of confusion between the opposing signs
pl ewentualne stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim stwierdza się w niej występowanie podobieństwa fonetycznego między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, na którym oparty jest sprzeciw, w Hiszpanii, a zatem występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących oznaczeń
en Phonetic Extensions Supplement
pl Uzupełnienie rozszerzeń fonetycznychKCharselect unicode block name
Showing page 1. Found 102 sentences matching phrase "phonetic".Found in 0.944 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.