Translations into Polish:

  • menu systemowe   
     
    A menu that contains commands you can use to manipulate a window or close a program. You click the program icon at the left of the title bar to open this menu. The context menu of a window replaces this menu.

Example sentences with "system menu", translation memory

add example
en You can easily change the font that displays the letters. In some distribution, the default font used from the system is really ugly. In grown-up mode, in the Settings menu, in Configure & klettres;... you will find a Font Settings page with a font chooser dialog. The new font will be applied to both the displayed letter/syllable and the user field
pl Jest jeszcze jedno ciekawe ustawienie, które możesz zmienić: krój czcionki jaki jest użyty do wyświetlania liter. W niektórych dystrybucjach domyślnie używana czcionka z systemu jest naprawdę brzydka. W trybie dorosłym w menu Ustawienia znajduje się pozycja Zmień czcionki..., która przywołuje okno wyboru czcionki
en To make the application icon appear on your desktop, create the link in your ~/Desktop folder (this may be called something slightly different depending on how & kde; was installed on your system) or get to the Create New... sub menu by right clicking on a free area of the desktop instead of within & konqueror; 's window
pl Aby ikona programu pojawiła się na Twoim pulpicie, utwórz skrót w Twoim katalogu ~/Desktop (katalog ten może się nasuwać nieco inaczej w zależności od zainstalowanej wersji & kde; w systemie) lub uruchom polecenie Utwórz nowy... klikając prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze, zamiast w oknie & konqueror-dopelniacz
en Choose K menu System Konsole to get a & UNIX; command prompt, or press Alt; F‧ to get a mini command prompt window to execute a single command
pl Wybierz Menu K System Konsola, aby otworzyć linię poleceń lub wciśnij Alt; F‧ na klawiaturze, aby otworzyć wersję mini Konsoli. Pozwala ona na uruchomienie jednego polecenia, a następnie zamyka się
en Simply drop your file on the & kgpg; system tray applet. If it is an unencrypted file, & kgpg; will pop up the key selection dialog (see below). Select the encryption key, and the encrypted file will be saved. If you drop text, the encrypted text will be pasted to the clipboard. You can also encrypt clipboard by selecting the Encrypt clipboard item in applet menu
pl Przeciągnij plik na ikonę apletu. Jeżeli jest to plik nieszyfrowany program & kgpg; wyświetli oko dialogowe wyboru klucza. (patrz poniżej). Wybierz klucz, który ma zostać użyty do szyfrowania. Plik zostanie zapisany. Jeżeli przeciągniesz tekst, zostanie od zaszyfrowany i przeklejony do schowka systemowego. Możesz również zaszyfrować zawartość schowka wybierając z menu podręcznego apletu Zaszyfruj zawartość schowka
en & kde; continues to support old-style menus that are defined by the directory structures in $ KDEDIR/share/applnk (system wide) and $ HOME/. kde/share/applnk (user specific). This is observed unless the. desktop file has a Categories = line. In that case the categories determine the location in the menu
pl & kde; ciągle wspiera menu w starym stylu, które określone są przez strukturę katalogów w $ KDEDIR/share/applnk (systemowe) i $ HOME/. kde/share/applnk (specyficzne dla użytkownika). Obserwuje się to dopóki plik. desktop nie zawiera linii Categories =. W takim wypadku kategorie określają położenie menu
en You set your presence for individual & im; accounts by right clicking the account 's icon in the status bar at the bottom of the Contact List. The context menu for each account lets you choose the possible presence settings for each & im; system
pl Status dla pojedynczego konta komunikatora ustawiasz klikając prawym przyciskiem ikonę konta na pasku stanu, poniżej Listy kontaktów. Menu kontekstowe każdego konta pozwala wybrać ustawienia statusu dla każdego systemu komunikatorowego
en The context menu in the Contact List changes depending on the item under the mouse. Groups, Metacontacts and & im; system specific contacts have their own options. In empty areas of the Contact List, the context menu allows you to add contacts or groups, or change the viewing options for the list
pl Menu kontekstowe Listy kontaktów zmienia się w zależności od tego jaki element znajduje się pod kursorem. Grupy, Metakontakty i specyficzne kontakty systemu komunikatorowego mają swoje własne opcje. W pustych polach Listy kontaktów możesz dodawać dzięki menu kontekstowemu kontakty lub grupy lub też zmieniać opcje wyświetlania listy
en Do you want to restore the system menu? Warning: This will remove all custom menus
pl Przywrócić menu systemowe? Uwaga: wszystkie menu użytkownika zostaną usunięte
en The KDE application findern (kappfinder;) looks for legacy and third party applications that are installed on your system and adds them to the KDE menu system
pl Poszukiwacz progamów KDE (kappfinder;) próbuje odnaleźć różne zainstalowane w systemie programy różnych producentów i dla innych środowisk, a następnie dodaje je do systemowego menu KDE
en This button is called the & kmenu;. It has a small arrow on the top to indicate that it will pop up a menu if you click on it. Just do it! The pop-up offers you easy access to all & kde; applications installed on your computer system
pl Jest ona nazywana & kmenu-mianownik;. Posiada małą strzałkę, skierowaną grotem ku górze, aby pokazać, że po jej naciśnięciu wyświetli się menu. Zrób to! Wyświetlone menu pozwala na łatwy dostęp do wszystkich programów & kde;, zainstalowanych na Twoim komputerze
en Closing the main window will keep KVpnc running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the application
pl Zamknięcie głównego okna pozostawi działający KVpnc w tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu Plik, aby zakończyć program
en The easiest way to submit a bug is to select Help Report Bug... from the menu bar of the application with the bug. This will open a small dialog box with a link to the bug tracking system. Please make sure to follow the instructions of the bug reporting wizard
pl Najprostszy sposób to wybranie Pomoc Zgłoś problem... z paska menu programu, w którym wystąpił problem. Otwarte zostanie okienko zawierające odnośnik do sytemu zgłaszania błędów. Postępuj zgodnie z instrukcjami asystenta zgłoszenia błędu
en Since some & im; systems allow you to chat as a group, it is useful to see who is chatting at the moment. The Chat Members List appears to the left or the right of the Chat View. You can change this using Settings Chat Members List. The contact context menu is available in the Chat Members List
pl Odkąd systemy komunikatorowe umożliwiają rozmowy grupowe, wygodnie jest wiedzieć kto uczestniczy w rozmowie w danym momencie. Lista uczestników rozmowy ukazuje się po lewej lub prawej stronie widoku rozmowy. Możesz zmieniać te ustawienia wchodząc do menu Ustawienia Lista uczestników rozmowy. Menu kontekstowe jest dostępne na liście członków rozmowy
en Hiding the system tray icon will keep SuperKaramba running in background. To show it again use the theme menu
pl Zminimalizowanie SuperKaramby do ikony w tacce systemowej spowoduje, że program będzie nadal działał w tle. Aby go ponownie pokazać, użyj menu motywu
en This section allows you to change, install and remove Context Browser styles (themes). The Select a style drop-down menu selection of installed styles for use. The Install New Styles... button opens a file selection dialog where you can browse to styles saved on your system and install them. The Download Styles... button opens a dialog that fetches new styles from kde-look. org. Finally, the Uninstall Style button shows a dialog which allows you to remove any manually installed styles
pl Ta sekcja pozwala Ci zmieniać, instalować i usuwać motywy przeglądarki kontekstowej. Lista rozwijana Wybierz motyw zawiera listę zainstalowanych, gotowych do użycia, motywów. Przycisk Zainstaluj nowy motyw... powoduje otworzenie okna dialogowego, w którym możesz wskazać i zainstalować motywy zapisane w Twoim systemie. Przycisk Pobierz motywy... otwiera okno dialogowe, które pobiera nowe motywy ze strony kde-look. org. Wreszcie, przycisk Odinstaluj motyw otwiera okno dialogowe, pozwalające usunąć wszystkie ręcznie zainstalowane motywy
en You can send files from the Contact List, using the context menu on the person you want to send to. If & kopete; supports file transfer on their & im; system, there will be a Send File... item. Alternatively, you can drag a file from anywhere else in & kde; onto their name to start a file transfer
pl Możesz wysyłać pliki z Listy kontaktów, korzystając z menu kontekstowego osoby, do której chcesz coś wysłać. Jeśli & kopete; obsługuje transfer plików w tym systemie komunikatorowym, będzie się tam znajdować pozycja Wyślij plik.... Aby rozpocząć transfer pliku, możesz też przeciągnąć go z dowolnego miejsca KDE i upuścić na kontakcie
en The Print System menu provides several menu entries to help manage the printer(s) attached to your system
pl Menu System drukowania dostarcza kilku różnych wpisów dotyczących zarządzania drukarkami w systemie
en Displays the planned tasks log in the current tab. Cron process is a program in charge of launching planned tasks on your system, like security checks, or auto-restarting of some services. Use this menu to see the recently launched processes
pl Wyświetla zaplanowane zadania w bieżącej zakładce. Cron to program zarządzający uruchamianiem zaplanowanych zadań w systemie, takich jak sprawdzanie zabezpieczeń, lub też automatyczne restarty niektórych usług. Użyj tego menu by sprawdzić jakie procesy były ostatnio uruchamiane
en & kde; provides a very sophisticated command line window called & konsole;. Choose K menu System Konsole to start it. This may be something you want on your panel: luckily it 's already there in the default configuration!
pl & kde; posiada bardzo wymyślny emulator terminala, nazywany & konsole-narzednik;. Aby go uruchomić, kliknij Menu K System Konsola. Jest to program, do którego skrót być może chcesz posiadać na panelu: w domyślnej konfiguracji on już się tam znajduje!
en Enabled when a contact is selected) Choose a group from the sub-menu, and the contact will be copied to group. & im; systems that allow contacts to be in more than one group on the server contact list will be updated accordingly
pl Włączone, gdy zaznaczony jest kontakt) Wybierz grupę z podmenu, a kontakt zostanie skopiowany do grupy. Komunikatory, które umożliwiają kontaktom przynależność do więcej niż jednej grupy na serwerze listy kontaktów, zostaną odpowiednio zaktualizowane
en This entry in the context menu has no icon associated with it. Click this button to enable a special offline mode which pauses the internal timer for querying the news sites and prevents any automatic download of new headlines. The offline mode comes in handy if you have to leave your computer for a while during which the system is n't connected to the Internet, as it saves you from all the error messages which pop up if any of the news sites could n't be connected
pl Ten element menu kontekstowego nie ma przyporządkowanej ikony. Wciśnij przycisk aby włączyć specjalną funkcję offline która zatrzymuje wewnętrzny zegar kwerendowania stron newsów i zapobiega automatycznemu ściągnięciu nagłówków newsów. Funkcja offline jest bardzo wygodna, kiedy zostawiasz komputer w momencie gdy system nie jest połączony z Internetem, dzięki niej można uniknąć seryjnego wyskakiwania komend o błędach które pokazują się jeśli nie może nastąpić połączenie z jakąkolwiek stroną newsów
en Gopher permits the user to record an item 's location in a bookmark thereby allowing users to follow a bookmark directly to a particular item without searching the menu system. Gopher menus are not standardized, inasmuch as each Gopher server is individually determined
pl Gopher pozwala użytkownikowi na zapisanie lokalizacji danego elementu do ulubionych pozwalając użytkownikowi na przejście do zapisanej w ulubionych pozycji bez ponownego przeszukiwania całej struktury menu. Struktura menu serwerów Gophera nie jest określona żadnym standardem i z reguły na każdym serwerze Gopher jest zupełnie inna
en The History plugin, when activated, records conversations using any & im; system and allows you to view old conversations later. A History item appears in each Metacontact 's context menu so you can view the message history for that metacontact
pl Jeśli aktywujesz wtyczkę Historia, wszystkie rozmowy przy użyciu jakiegokolwiek komunikatora będą zapisywane i będzie możliwe ich odtworzenie w przyszłości. Pozycja Historia pojawia się w menu kontekstowym każdego kontaktu, możesz więc przeglądać historię wiadomości dla tego metakontaktu
en Closing the main-window will keep Amarok running in the System Tray. Use Quit from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the application
pl Zamknięcie głównego okna utrzyma działanie Amaroka na tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu albo ikony Amaroka z tacki systemowej, aby wyjść z programu
en This menu entry will only be visible if Screen (screen) is installed on your system
pl Ten wpis menu będzie dostępny, jeżeli program Screen (screen) jest zainstalowany w systemie
Showing page 1. Found 103835 sentences matching phrase "system menu".Found in 15.212 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.