Translations into Polish:

  • menu systemowe   
     
    A menu that contains commands you can use to manipulate a window or close a program. You click the program icon at the left of the title bar to open this menu. The context menu of a window replaces this menu.

Example sentences with "system menu", translation memory

add example
en Hiding the system tray icon will keep SuperKaramba running in background. To show it again use the theme menu
pl Zminimalizowanie SuperKaramby do ikony w tacce systemowej spowoduje, że program będzie nadal działał w tle. Aby go ponownie pokazać, użyj menu motywu
en & kmenuedit; is aimed at a single user setup. Changes to menu structure are saved to ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, changes to applications are saved in ~/. local/share/applications/and changes to sub-menus (icon, name) are saved in ~/. local/share/desktop-directories/. The KIOSK Admin Tool uses & kmenuedit; and copies the above changes to profile-or system-wide locations
pl & kmenuedit; został przystosowany do modyfikacji ustawień dla pojedynczego użytkownika. Zmiany w strukturze menu są zapisywane do ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, zmiany odnośnie programów do ~/. local/share/applications/, a zmiany w podmenu (ikona, nazwa) do ~/. local/share/desktop-directories/. Narzędzie administracji KIOSK używa & kmenuedit; i kopiuje powyższe zmiany do lokacji związanych z profilem, lub ogólnosystemowych
en Since some & im; systems allow you to chat as a group, it is useful to see who is chatting at the moment. The Chat Members List appears to the left or the right of the Chat View. You can change this using Settings Chat Members List. The contact context menu is available in the Chat Members List
pl Odkąd systemy komunikatorowe umożliwiają rozmowy grupowe, wygodnie jest wiedzieć kto uczestniczy w rozmowie w danym momencie. Lista uczestników rozmowy ukazuje się po lewej lub prawej stronie widoku rozmowy. Możesz zmieniać te ustawienia wchodząc do menu Ustawienia Lista uczestników rozmowy. Menu kontekstowe jest dostępne na liście członków rozmowy
en You can easily change the font that displays the letters. In some distribution, the default font used from the system is really ugly. In grown-up mode, in the Settings menu, in Configure & klettres;... you will find a Font Settings page with a font chooser dialog. The new font will be applied to both the displayed letter/syllable and the user field
pl Jest jeszcze jedno ciekawe ustawienie, które możesz zmienić: krój czcionki jaki jest użyty do wyświetlania liter. W niektórych dystrybucjach domyślnie używana czcionka z systemu jest naprawdę brzydka. W trybie dorosłym w menu Ustawienia znajduje się pozycja Zmień czcionki..., która przywołuje okno wyboru czcionki
en Closing the main window will keep JuK running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the application
pl Mimo zamknięcia głównego okna, JuK będzie działał w tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu Plik, żeby zamknąć program całkowicie
en To exit & kopete; you should use File Quit, Ctrl; Q, or the & kopete; System Tray icon 's context menu. If you just close the Contact List window, & kopete; will continue to run in the & kde; System Tray
pl Aby zamknąć & kopete; możesz użyć Plik Zakończ, Ctrl; Q lub menu kontekstowego ikony & kopete; w tacce systemowej. Jeśli po prostu zamkniesz okno Listy kontaktów, & kopete; pozostanie uruchomiony w tacce systemowej & kde
en This button is called the & kmenu;. It has a small arrow on the top to indicate that it will pop up a menu if you click on it. Just do it! The pop-up offers you easy access to all & kde; applications installed on your computer system
pl Jest ona nazywana & kmenu-mianownik;. Posiada małą strzałkę, skierowaną grotem ku górze, aby pokazać, że po jej naciśnięciu wyświetli się menu. Zrób to! Wyświetlone menu pozwala na łatwy dostęp do wszystkich programów & kde;, zainstalowanych na Twoim komputerze
en Type kdf at a command prompt or select Disk Free from the System group in the K menu. The standard & Qt; and & kde; command options are available, and can be listed by entering kdf--help at the command prompt
pl Wpisz komendę kdf w konsoli lub wybierz opcję Wolna przestrzeń na dyskach z grupy System w głównym menu środowiska & kde;: K. Dostępne są typowe opcje dla komend w środowisku & Qt; oraz & kde; i można je wyświetlić poprzez wpisanie kdf--help w konsoli
en To make the application icon appear on your desktop, create the link in your ~/Desktop folder (this may be called something slightly different depending on how & kde; was installed on your system) or get to the Create New... sub menu by right clicking on a free area of the desktop instead of within & konqueror; 's window
pl Aby ikona programu pojawiła się na Twoim pulpicie, utwórz skrót w Twoim katalogu ~/Desktop (katalog ten może się nasuwać nieco inaczej w zależności od zainstalowanej wersji & kde; w systemie) lub uruchom polecenie Utwórz nowy... klikając prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze, zamiast w oknie & konqueror-dopelniacz
en The Print System menu provides several menu entries to help manage the printer(s) attached to your system
pl Menu System drukowania dostarcza kilku różnych wpisów dotyczących zarządzania drukarkami w systemie
en Some & im; systems allow you to send and receive files. You can access this function from the contact 's context menu. If you 're already chatting, and want to send a file, simply drag the file from any other part of & kde; into the Chat Window, or select the Chat Send File menu
pl Niektóre systemy komunikatorowe umożliwiają wysyłanie i odbieranie plików. Możesz korzystać z tej funkcji z menu kontekstowego kontaktu. Jeśli już rozmawiasz i chcesz wysłać plik, po prostu przeciągnij plik z innego miejsca & kde; do okna rozmowy lub skorzystaj z menu Rozmowa Wyślij plik
en The easiest way to submit a bug is to select Help Report Bug... from the menu bar of the application with the bug. This will open a small dialog box with a link to the bug tracking system. Please make sure to follow the instructions of the bug reporting wizard
pl Najprostszy sposób to wybranie Pomoc Zgłoś problem... z paska menu programu, w którym wystąpił problem. Otwarte zostanie okienko zawierające odnośnik do sytemu zgłaszania błędów. Postępuj zgodnie z instrukcjami asystenta zgłoszenia błędu
en Choose K menu System Konsole to get a & UNIX; command prompt, or press Alt; F‧ to get a mini command prompt window to execute a single command
pl Wybierz Menu K System Konsola, aby otworzyć linię poleceń lub wciśnij Alt; F‧ na klawiaturze, aby otworzyć wersję mini Konsoli. Pozwala ona na uruchomienie jednego polecenia, a następnie zamyka się
en Simply drop your file on the & kgpg; system tray applet. If it is an unencrypted file, & kgpg; will pop up the key selection dialog (see below). Select the encryption key, and the encrypted file will be saved. If you drop text, the encrypted text will be pasted to the clipboard. You can also encrypt clipboard by selecting the Encrypt clipboard item in applet menu
pl Przeciągnij plik na ikonę apletu. Jeżeli jest to plik nieszyfrowany program & kgpg; wyświetli oko dialogowe wyboru klucza. (patrz poniżej). Wybierz klucz, który ma zostać użyty do szyfrowania. Plik zostanie zapisany. Jeżeli przeciągniesz tekst, zostanie od zaszyfrowany i przeklejony do schowka systemowego. Możesz również zaszyfrować zawartość schowka wybierając z menu podręcznego apletu Zaszyfruj zawartość schowka
en You can select & kword; through the system menus, under: K-Button Office KWord
pl Możesz wybrać & kword; ' a z K-menu K-menu Biuro KWord
en This menu entry will only be visible if Midnight Commander (mc) is installed on your system
pl Ten wpis menu będzie dostępny tylko wtedy, gdy program Midnight Commander (mc) jest zainstalowany w systemie
en Closing the main window will keep KVpnc running in the system tray. Use 'Quit ' from the 'File ' menu to quit the application
pl Zamknięcie głównego okna pozostawi działający KVpnc w tacce systemowej. Użyj " Zakończ " z menu " Plik ", aby zakończyć program
en The KDE application findern (kappfinder;) looks for legacy and third party applications that are installed on your system and adds them to the KDE menu system
pl Poszukiwacz progamów KDE (kappfinder;) próbuje odnaleźć różne zainstalowane w systemie programy różnych producentów i dla innych środowisk, a następnie dodaje je do systemowego menu KDE
en The application finder looks for non-KDE applications on your system and adds them to the KDE menu system. Click 'Scan ' to begin, select the desired applications and then click 'Apply '
pl Wyszukiwarka programów odnajduje dodatkowe programy spoza KDE w Twoim systemie i dodaje je do menu KDE. Kliknij ' Znajdź ', by wyszukać programy, wybierz te, które chcesz dodać i kliknij ' Zastosuj '
en Rather than logging out then in again, you can launch & konqueror; from the K Menu in Super User mode by selecting System File Manager-Super User Mode. You will be asked for the root login password but as long as you can provide that & konqueror; will be started up with full access privileges to all files on your system
pl Zamiast wylogowywania się i ponownego logowania, możesz uruchomić & konqueror-dopelniacz; w trybie administratora z menu K wybierając System Menedżer plików-tryb administratora. Będziesz poproszony o podanie hasła administratora, i wtedy & konqueror; zostanie uruchomiony z pełnym dostępem do wszystkich plików w Twoim systemie
en The & kcontrolcenter; provides users with a single integrated interface from which to manage a wide variety of system and desktop settings and preferences. & kcontrolcenter; can be started by selecting K Menu kcontrolcenter
pl & kcontrolcenter; (kcontrolcenter;) zapewnia użytkownikom pojedynczy, zintegrowany interfejs, który umożliwia zarządzanie różnorodnymi ustawieniami systemu i środowiska graficznego. & kcontrolcenter; może zostać uruchomione poprzez wybranie Menu K Centrum sterowania
en Closing the main-window will keep Amarok running in the System Tray. Use Quit from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the application
pl Zamknięcie głównego okna utrzyma działanie Amaroka na tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu albo ikony Amaroka z tacki systemowej, aby wyjść z programu
en & ksysguard; can be started from the & kmenu;, using the entry System Monitor in the System Tools menu. Alternatively, you can start it by typing ksysguard in a terminal
pl & ksysguard-mianownik; może zostać uruchomiony z & kmenu-mianownik;, przy użyciu pozycji Monitor Systemu, znajdującej się w podmenu System. & ksysguard-dopelniacz; można także włączyć przy użyciu polecenia ksysguard w terminalu
en Do you want to restore the system menu? Warning: This will remove all custom menus
pl Przywrócić menu systemowe? Uwaga: wszystkie menu użytkownika zostaną usunięte
en You can drop an encrypted file or selected text on the & kgpg; system tray applet. You will then be prompted for passphrase, and the decrypted file/text will be saved or opened in the & kgpg; editor depending from how you configured the applet. You can also decrypt clipboard with the decrypt clipboard menu entry of the & kgpg; applet
pl Możesz przesunąc zaszyfrowany plik lub wybrany tekst na ikonę apletu & kgpg;. Zostaniesz poproszony o wpisanie frazy hasła po czym plik/tekst zostanie zapisany lub otwarty w oknie edytora & kgpg; w zależności od konfiguracji apletu. Możesz również odszyfrować zawartość schowka klikając w menu podręcznym apletu & kgpg; na Odszyfruj zawartość schowka
Showing page 1. Found 103835 sentences matching phrase "system menu".Found in 45.132 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.