pronunciation: IPA: ˈtɛt̚nɨs ˈtɛtənəs /ˈtɛt̚nɨs/ /ˈtɛtənəs/

Translations into Polish:

 • tężec   
  (Noun  m)
   
  disease
   
  A serious and often fatal disease arising through infection of an open wound by the anaerobic bacterium Clostridium tetani that is found in soil and the intestines and faeces of animals.
   
  disease
   
  disease

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny tężec
 
(pathology, countable) A serious and often fatal disease caused by the infection of an open wound with the anaerobic bacterium Clostridium tetani , found in soil and the intestines and faeces of animals.
 
(physiology, countable) A state of muscle tension caused by sustained contraction arising from a rapid series of nerve impulses which do not allow the muscle to relax.

Did you mean: Tetanus

Similar phrases in dictionary English Polish. (3)

Tetanus
Tężec

    Show declension

Example sentences with "tetanus", translation memory

add example
en The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) concluded that the benefits of Equilis Te exceeded the risks for the immunisation of horses from six months of age against tetanus to prevent mortality
pl Komitet ds.Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści wynikające ze stosowania preparatu Equilis Te są większe od ryzyka w uodpornianiu koni w wieku od ‧ miesiąca życia przeciw tężcowi w celu zapobiegania śmiertelności
en Following booster vaccination with tetanus toxoid (recall antigen), the ability to mount an immune response to the tetanus toxoid was preserved in those patients undergoing Raptiva therapy
pl Po podaniu szczepionki wspomagającej z anatoksyną tężcową (antygen przypominający), zdolność do nasilenia odpowiedzi immunologicznej na anatoksynę tężcową była zachowana u pacjentów leczonych produktem Raptiva
en It is in particular intended to contribute to immunisation programmes against illnesses such as measles, diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, haemophilus influenzae B, yellow fever, meningitis and pneumococcus-induced diseases by complementing vaccination efforts under way in some developing countries
pl Przeznaczone są one w szczególności na wsparcie dla programów szczepień ochronnych przeciwko takim chorobom, jak odra, dyfteryt, tężec, koklusz, zapalenie wątroby typu B, haemophilus influenzae typu B, żółta febra, zapalenie opon mózgowych i choroby wywołane przez pneumokoki, poprzez uzupełnienie trwających programów szczepień w niektórych krajach rozwijających się
en Diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliomyelitis, hepatitis B (recombinant) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine, adjuvanted
pl Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), poliomyelitis (inaktywowana), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana) i Haemophilus influenzae typ b (sprzężona z toksoidem tężcowym), adsorbowana
en It is in particular intended to contribute to immunisation programmes against illnesses such as measles, diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, Haemophilus influenzae B, yellow fever, meningitis and pneumococcus-induced diseases by complementing vaccination efforts under way in some developing countries
pl Przeznaczone są one w szczególności na wsparcie dla programów szczepień ochronnych przeciwko takim chorobom, jak odra, dyfteryt, tężec, koklusz, zapalenie wątroby typu B, haemophilus influenzae typu B, żółta febra, zapalenie opon mózgowych i choroby wywołane przez pneumokoki, poprzez uzupełnienie trwających programów szczepień w niektórych krajach rozwijających się
en Menitorix can be given at the same time as vaccines intended to protect against one or more of diphtheria, tetanus, whooping cough, polio, hepatitis B, pneumococcal conjugate vaccine and combined vaccines against measles, mumps and rubella (MMR
pl Menitorix może być podawany w tym samym czasie co szczepionki przeznaczone do zapobiegania jednej lub większej liczbie z wymienionych chorób: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu b, oraz w tym samym czasie co skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom i szczepionka skojarzona przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR
en In these circumstances pertussis vaccination should be discontinued and the vaccination course should be continued with diphtheria-tetanus, hepatitis B, polio and Hib vaccines
pl U tych dzieci należy przerwać szczepienie przeciwko krztuścowi i dalej kontynuować szczepienie szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Hib
en Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough) or hepatitis B diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
pl Wśród objawów uczulenia należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka. • jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) lub wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. • jeśli u dziecka doszło do jakichkolwiek zaburzeń układu nerwowego w ciągu ‧ dni od uprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi (kokluszowi). • jeśli dziecko ma wysoką gorączkę (powyżej ‧°C
en The vaccine also stimulates protection against tetanus to prevent mortality
pl Szczepionka pobudza także odporność przeciw tężcowi, aby zapobiec zgonom
en At ‧ to ‧ months of age, PROCOMVAX may be given simultaneously with Merck MMR (Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live), or OPV or with a booster dose of diphtheria, tetanus, acellular pertussis vaccine (DTaP) at ‧ months of age in children who received the primary series of DTP
pl W wieku pomiędzy ‧. a ‧. miesiącem szczepionkę PROCOMVAX można podać jednocześnie ze szczepionką MMR firmy Merck (szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce zawierająca żywe wirusy), ze szczepionką OPV lub z dawką przypominającą szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, acelularną (DTaP) w ‧. miesiącu życia dzieciom, które otrzymały szczepienie podstawowe DTP
en Infanrix Hexa is a combination of components that have been available in the European Union (EU) in other vaccines: diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B were available in Infanrix HepB from ‧ until ‧, and diphtheria, tetanus, pertussis, polioviruses and the Hib component are available in other vaccines
pl Preparat Infanrix Hexa jest zestawieniem składników, które są już dostępne w Unii Europejskiej (UE) w innych szczepionkach: błonica, tężec, krztusiec i wirus zapalenia wątroby typu B były dostępne w preparacie Infanrix HepB w latach ‧, natomiast błonica, tężec, krztusiec, poliowirusy i element Hib są dostępne w innych szczepionkach
en Tetanus booster, some antibiotics
pl Nie potrzebuje tego ani żadnego antybiotyku
en This will lead to a passive protection against tetanus for at least ‧ days after concurrent administration
pl Takie postępowanie prowadzi do biernej ochrony przeciwko tężcowi przez co najmniej ‧ dni od jednoczesnego podania
en Tritanrix HepB is indicated for active immunisation against diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B (HBV) in infants from ‧ weeks onwards (see section
pl Szczepionka Tritanrix HepB jest wskazana do czynnego uodparniania przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) niemowląt począwszy od ‧. tygodnia życia (patrz punkt
en Tritanrix HepB Suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed
pl Tritanrix HepB – Zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (pełnokomórkowa) (Pw) oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) (adsorbowana
en Safety and efficacy of concurrent use with Tetanus-Serum from Intervet has been demonstrated
pl Wykazano bezpieczeństwo i skuteczność jednoczesnego stosowania z Tetanus-Serum firmy Intervet
en The studies showed that Equilis Prequenza Te is an effective vaccine against equine influenza to reduce clinical signs and virus excretion after infection, and against tetanus to prevent mortality, in horses from ‧ months of age
pl W badaniach wykazano, że preparat Equilis Prequenza Te jest skuteczną szczepionką przeciwko grypie koni do stosowania u koni w wieku od ‧ miesiąca życia w celu zmniejszenia nasilenia objawów klinicznych i siewstwa wirusa po zakażeniu oraz przeciwko tężcowi w celu zapobiegania śmiertelności
en For protection against tetanus, the first revaccination should be no later than ‧ months after primary vaccination
pl W celu ochrony przed tężcem pierwsze szczepienie powtórne powinno być wykonane nie później niż ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym
en Tetanus shot
pl Zastrzyk przeciw tężcowy
en Tetanus shot
pl Zastrzyk przeciwtężcowy
en For ethical reasons no challenge (infection) experiment was performed against tetanus
pl Z przyczyn etycznych nie przeprowadzano doświadczeń z narażeniem na zakażenie tężcem
en Although Menitorix contains tetanus toxoid (inactivated bacterial toxin), which is used to immunise people against tetanus (lockjaw), it is still necessary that your child should receive the recommended childhood vaccinations against tetanus
pl Mimo, że Menitorix zawiera toksoid tężcowy (pozbawioną aktywności toksynę bakteryjną), który jest stosowany w celu uodparniania pacjentów przeciwko tężcowi, jest konieczne, aby dziecko otrzymało pełne szczepienie przeciwko tężcowi zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
en The duration of protection was five months after primary vaccination and ‧ months after the first revaccination for equine influenza and ‧ months after primary vaccination and ‧ months after the first revaccination for tetanus
pl Ochrona utrzymywała się ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym i ‧ miesięcy po pierwszym szczepieniu przypominającym w przypadku grypy koni oraz ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym i ‧ miesiące po pierwszym szczepieniu przypominającym w przypadku tężca
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "tetanus".Found in 0.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.