pronunciation: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt        

Translations into Polish:

 • tłumaczyć   
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
   
  wyrażać tę samą informację za pomocą innego języka niż wyjściowy
   
  to change text from one language to another
 • przesuwać   
  (Verb  )
   
  in physics
   
  physics: to subject to translation
 • przekuć   
 • przekładać   
 • przesuwać po prostej   
 • przetłumaczyć   
 • przełożyć   
 • transponować   
 • tłumoczyć   

Other meanings:

 
tłumaczyć, przekładać
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
(intransitive) To have a translation into another language.
 
To change from one medium to another
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.

Similar phrases in dictionary English Polish. (27)

...In Translation
...In Translation
currency translation
przeliczenie waluty
Distributed Language Translation
Distributed Language Translation
European Master's in Translation
europejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fan translation
tłumaczenie nieprofesjonalne n; tłumaczenie amatorskie n
foreign currency translation
przeliczenie waluty obcej
freelance translator
tłumacz zewnętrzny; tłumacz niezależny
Joseph Smith Translation
Natchniony Przekład Biblii
loan translation
odbitka językowa; kalka językowa
machine translation
tłumaczenie automatyczne; ; tłumaczenie maszynowe
Mini Translator
Minitłumacz
network address translation
translator adresów sieciowych
New World Translation of the Holy Scriptures
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
to translate
tłumaczyć
translatable
; przetłumaczalny
translation
; tłumacz; przełożenie; trans; ruch postępowy; przekładanie; przesunięcie; translacja; przekład; tłumaczenie
Translation Centre for the Bodies of the European Union
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Translation lookaside buffer
Translation Lookaside Buffer
Translation Management Library
Biblioteka zarządzania tłumaczeniami
translation matrix
macierz translacji
translation studies
traduktologia
translational
tłumaczeniowy; translacyjny
translations
tłumaczenia
translator
; konwertor; translator; tłumaczka; tłumacz
two-way translation
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy; tłumaczenie na język obcy
Web Translation
Tłumaczenie Stron Internetowych

    Show declension

Example sentences with "translate", translation memory

add example
en Flexibility in trade agreements should translate into transitional periods for their implementation that would make it possible to protect businesses in the signatory States, and into specific protection for emerging industries and safeguard measures to cope with the competition from newly developed countries
pl elastyczność umów handlowych, polegająca na okresach przejściowych w ich stosowaniu celem ochrony przedsiębiorstw państw-sygnatariuszy, specjalnej ochronie powstającego przemysłu i środkach ochrony pozwalających stawić czoła konkurencji nowych krajów rozwiniętych
en All forward rate agreements shall be marked-to-market and, if necessary, translated into euro at the currency spot rate
pl Wszystkie umowy terminowe typu
en The General Secretariat of the Council shall translate the information notes referred to in Article ‧ and make them available to all Member States and to the Commission
pl Sekretariat Generalny Rady tłumaczy notatki informacyjne określone w art. ‧ i udostępnia je wszystkim Państwom Członkowskim oraz Komisji
en This information should be translated into other official languages
pl Informacja podlega tłumaczeniu na inne języki urzędowe
en Provisional translation; the definitive translation will be published in the European Court Reports
pl Tłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
en These appropriations are intended to cover the services of external translators and typing and data-input work sent out
pl Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz
en Selected problems of the translation of the cultural-oriented texts on the bases of A.V. Bondariev's book
pl Wybrane zagadnienia przekładu tekstów kulturoznawczych na materiale tłumaczenia własnego fragmentów książki W.A. Bondariewa Rosyjska bania i łaźnie świata.
en Dish names as a translation problem based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and his German translation by Walter Teil
pl Nazwy potraw jako problem tłumaczeniowy na przykładzie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i jego niemieckiego tłumaczenia autorstwa Waltera Tiela
en discharge: Translation Centre for the bodies of the European Union
pl Absolutorium ‧: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej
en After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
pl Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym
en Report on the discharge for implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Committee on Budgetary Control
pl Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Komisja Kontroli Budżetowej
en It is appropriate to extend the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement to include the prolongation of the programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council and that of the programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl Uznaje się za właściwe rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia w celu wydłużenia czasu trwania programu wspierania literatury i czytelnictwa, obejmującego również tłumaczenie (program Ariane), ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧], a także programu wspierania działalności artystycznej i kulturalnej w wymiarze europejskim (program Kalejdoskop) ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
en Translation of studies, reports and other working documents- Quality & standardisation
pl Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji
en The translation program should be in pretty good shape, sir
pl Program translacyjny powinien działać
en Stresses that the calls for gender equality must be translated into a practical approach which does not set women against men
pl podkreśla, że wymóg równouprawnienia kobiet i mężczyzn powinien być realizowany poprzez praktyczne podejście, które nie stawia kobiet w opozycji do mężczyzn
en The total amount for the two projects includes contingencies and for travel and translation expenses of the implementing agency, directly related to the implementation of the projects
pl Łączna kwota dla dwóch projektów pokrywa nieprzewidziane wydatki oraz koszty podróży i usług tłumaczeniowych bezpośrednio związane z wdrożeniem projektów poniesione przez agencję wdrażającą
en Culture Programme (‧-‧)- Call for proposals- EACEA/‧/‧- Support for cultural actions: literary translation (strand
pl Program Kultura (‧-‧)- Zaproszenie do składania wniosków- EACEA/‧/‧- Wsparcie działań kulturalnych: tłumaczenia literackie (część
en All Member States are to accept this attestation and are not to impose any formal requirement other than those laid down in paragraphs ‧ and ‧, in keeping with the aim of minimising translation and certification costs
pl Wszystkie państwa członkowskie powinny akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. ‧ i ‧, zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelnienia
en It has a primary amino acid sequence that is comparable to the Ala‧ allelic form of plasma-derived factor IX, and some post-translational modifications of the recombinant molecule are different from those of the plasma-derived molecule
pl Pierwotna sekwencja aminokwasów jest podobna do wariantu allelicznego Ala‧ czynnika krzepnięcia ‧ otrzymywanego z osocza, przy czym cząsteczka związku rekombinowanego różni się od cząsteczki osoczowego czynnika krzepnięcia pod względem niektórych modyfikacji potranslacyjnych
en Fully take into account linguistic diversity as one of the key characteristics of Europe's heritage, and enhance the multilingual features of the Europeana site, in particular by tackling cross-language search and automatic translation
pl w pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznego
en In addition to remuneration, this payment includes contributions to a life insurance scheme and insurance against sickness, accident and death, and reimbursement, for freelance translators whose business address is not at the place of employment, of travel expenses and payment of fixed travel allowances
pl Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia
en Translating patents exclusively into English, French and German would cause serious harm to Italian enterprises, which would have to bear extremely high costs for the technical translation of patents they file.
pl Tłumaczenie patentów wyłącznie na języki angielski, francuski i niemiecki wyrządziłoby poważną szkodę włoskim przedsiębiorstwom, które musiałyby ponosić niezwykle wysokie koszty technicznych tłumaczeń swoich patentów.
en It can therefore be concluded that over the period considered the Chinese exporters have substantially increased their inclination to export, which translated in a very considerable increase of exports in absolute terms, since the total sales of sampled producers grew by more than ‧ % during the period considered
pl Można zatem stwierdzić, że w okresie badanym chińscy eksporterzy byli coraz bardziej skłonni wywozić swoje towary, co znalazło przełożenie w znacznym wzroście wywozu w wartościach absolutnych, gdyż w okresie badanym całkowita sprzedaż producentów objętych próbą wzrosła o ponad ‧ %
en any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by an expression such as like, type, style, made, flavour or any other similar term
pl niewłaściwym wykorzystaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu lub jeśli oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, lub jeśli towarzyszy mu określenie takie jak podobny, typu, w stylu, wyprodukowany, o smaku czy inne podobne określenie
en Defendant: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) (represented by: initially, G. Versanden, and, subsequently, L. Levi, lawyers
pl Strona pozwana: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (przedstawiciele: początkowo G. Vandersanden, następnie L. Levi, avocats
Showing page 1. Found 6596 sentences matching phrase "translate".Found in 3.682 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.