pronunciation: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt        

Translations into Polish:

 • tłumaczyć   
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
   
  wyrażać tę samą informację za pomocą innego języka niż wyjściowy
   
  to change text from one language to another
 • przesuwać   
  (Verb  )
   
  in physics
   
  physics: to subject to translation
 • przekuć   
 • przekładać   
 • przesuwać po prostej   
 • przetłumaczyć   
 • przełożyć   
 • transponować   
 • tłumoczyć   

Other meanings:

 
tłumaczyć, przekładać
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
(intransitive) To have a translation into another language.
 
To change from one medium to another
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.

Similar phrases in dictionary English Polish. (27)

...In Translation
...In Translation
currency translation
przeliczenie waluty
Distributed Language Translation
Distributed Language Translation
European Master's in Translation
europejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fan translation
tłumaczenie nieprofesjonalne n; tłumaczenie amatorskie n
foreign currency translation
przeliczenie waluty obcej
freelance translator
tłumacz zewnętrzny; tłumacz niezależny
Joseph Smith Translation
Natchniony Przekład Biblii
loan translation
odbitka językowa; kalka językowa
machine translation
tłumaczenie automatyczne; ; tłumaczenie maszynowe
Mini Translator
Minitłumacz
network address translation
translator adresów sieciowych
New World Translation of the Holy Scriptures
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
to translate
tłumaczyć
translatable
; przetłumaczalny
translation
; tłumacz; przełożenie; trans; ruch postępowy; przekładanie; przesunięcie; translacja; przekład; tłumaczenie
Translation Centre for the Bodies of the European Union
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Translation lookaside buffer
Translation Lookaside Buffer
Translation Management Library
Biblioteka zarządzania tłumaczeniami
translation matrix
macierz translacji
translation studies
traduktologia
translational
tłumaczeniowy; translacyjny
translations
tłumaczenia
translator
; konwertor; translator; tłumaczka; tłumacz
two-way translation
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy; tłumaczenie na język obcy
Web Translation
Tłumaczenie Stron Internetowych

    Show declension

Example sentences with "translate", translation memory

add example
en Is pleased with the Court's assessment that considerable improvements have been made by the Commission in relation to management of the MEDA programme; urges the Commission to further enhance its effectiveness and efficiency and to ensure a smooth transition to the new financial instruments; insists that the Commission should keep Parliament informed about the translation into practice of objectives set out in the strategy papers and indicative programmes under the new instruments
pl z zadowoleniem przyjmuje ocenę Trybunału stwierdzającą, że Komisja Europejska poczyniła postępy w zarządzaniu programem MEDA; wzywa Komisję do dalszej poprawy skuteczności i wydajności oraz do zagwarantowania sprawnego przejścia do nowych instrumentów finansowych; nalega, by Komisja Europejska informowała Parlament o realizacji celów określonych w dokumentach strategicznych i programach indykatywnych zgodnie z nowymi instrumentami
en The right to interpretation and translation for those who do not speak or understand the language of the proceedings is enshrined in Article ‧ of the ECHR, as interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights
pl Prawo osób, które nie mówią w języku postępowania karnego lub go nie rozumieją, do tłumaczenia ustnego i do tłumaczenia pisemnego jest zapisane w art. ‧ EKPC, zgodnie z jego wykładnią zawartą w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
en The „little man” in Russian literature. Russian-Polish translation of passages from Nyutochkin House by Yelena Chizhova and translator`s workshop commentary.
pl Postać „małego człowieka” w literaturze rosyjskiej. Przekład fragmentów opowiadania Jelieny Czyżowej Dom Aniutki na język polski i komentarz warsztatowy tłumacza.
en Assistance with interpreting and translation
pl Pomoc w tłumaczeniach ustnych i pisemnych
en Never mind, I will keep on trying and perhaps eventually even the German translation will get it right and we will understand one another.
pl Trudno, będę dalej próbować. Być może w końcu nawet niemiecki przekład się sprawdzi i wzajemnie się zrozumiemy.
en Instructs its President to forward this Decision and the resolution that forms an integral part of it to the Director of the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Council, the Commission and the Court of Auditors, and to arrange for their publication in the Official Journal of the European Union (L series
pl zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L
en Two translations of Anne of Green Gable by Lucy Maud Montgomery. Comparative text analysis of language and style.
pl Dwa przekłady Ani z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery. Analiza porównawcza języka i stylu tekstu.
en Some aspects of intercultural translation of Russian (on the material language of law and legal)
pl Wybrane interkulturowe aspekty przekładu tekstów rosyjskich (na materiale języka prawnego i prawniczego)
en The present directions reflect, explain and complement provisions in the Court's Rules of Procedure and are designed to enable lawyers and agents to allow for the constraints under which the Court operates, and particularly those attributable to translation requirements and the electronic processing of procedural documentation
pl zważywszy, że zgodnie z Instrukcjami dla sekretarza Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lipca ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧) (zwanymi dalej instrukcjami dla sekretarza) sekretarz czuwa nad zgodnością dokumentów dołączanych do akt sprawy z postanowieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości, regulaminem i przyjętymi przez Sąd Pierwszej Instancji Praktycznymi instrukcjami dla stron (zwanymi dalej praktycznymi instrukcjami), jak również ze wspomnianymi instrukcjami dla sekretarza, oraz wzywa w szczególności do usunięcia wszelkich braków pism procesowych i innych dokumentów, a także – w braku takiego usunięcia – odmawia przyjęcia tych pism i dokumentów, jeśli nie są zgodne z postanowieniami statutu Trybunału lub regulaminu
en After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes and voting intentions will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
pl Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym
en Calls on the Commission and the Council to use the information available as a result of the monitoring carried out within the European Union by the Agency, the Council of Europe, United Nations monitoring bodies, national human rights institutions and NGOs and to translate that information into corrective measures or a preventive legal framework
pl zwraca się do Komisji i Rady o wykorzystywanie informacji dostępnych dzięki monitorowaniu prowadzonemu w Unii przez Agencję, Radę Europy, organy kontroli Narodów Zjednoczonych, krajowe instytuty praw człowieka i organizacje pozarządowe oraz o przełożenie ich na działania naprawcze lub na zapobiegawcze ramy prawne
en Lastly, in order to give credibility to freight rail transport and indeed to other non-road modes of transport, the Committee again points out that it is time to translate intentions into action by reserving or allocating a larger share of appropriations for rail, sea and river infrastructures than they receive today, in particular in TEN-T project funding, and in funding granted to the new Member States, as well as the Balkans region
pl Wreszcie, aby dodać wiarygodności kolejowemu transportowi towarowemu, jak również i innym sposobom transportu alternatywnym wobec drogowego, Komitet ponownie stwierdza, iż nadszedł czas na przełożenie zamiarów na czyny poprzez zabezpieczenie, lub narzucenie, infrastrukturze kolejowej, morskiej i rzecznej większych niż obecnie środków, zwłaszcza w finansowaniu projektów RTE-T i tych, które zostały przyznane nowym Państwom Członkowskim i obszarowi Bałkanów
en A successful conclusion to the negotiations between the European Union and Mercosur has a chance of leading to the creation of the largest free trade zone in the world, which will translate into a significant increase in trading volumes and a strengthened position for both partners, the European Union and the Mercosur countries, in the world economy.
pl Pomyślne zakończenie negocjacji Unia Europejska - Mercosur ma szansę doprowadzić do utworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu, co przełoży się na znaczny wzrost obrotów handlowych i wzmocnienie pozycji obu partnerów, Unii Europejskiej i krajów Mercosur, w światowej gospodarce.
en The Director-General of Translation will have to demonstrate a strong interest in information technology issues and in the use of new technologies
pl Dyrektor generalny ds. tłumaczeń musi wykazywać bardzo duże zainteresowanie kwestiami związanymi z zagadnieniami informatycznymi i korzystaniem z nowych technologii
en Modern translations of Horace in Lucjan Rydel's writings.
pl Młodopolskie tłumaczenia Horacego w twórczości Lucjana Rydla
en make the link with the main EU priorities (Lisbon, Göteborg) and translate them into rural development policy
pl w tworzeniu powiązania z głównymi priorytetami UE (Lizbona, Göteborg) i przełożeniu ich na politykę rozwoju obszarów wiejskich
en After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes and voting intentions will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
pl Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta dla celów tłumaczenia i publikacji w Dzienniku Urzędowym
en Recipe as a translation problem
pl Przepis kulinarny jako problem tłumaczeniowy
en I would like to stress that the decision to translate only parts of the academic text is a political one.
pl Chciałabym podkreślić, że decyzja o przetłumaczeniu tylko części tekstu naukowego jest decyzją polityczną.
en Figures of speech and formal characteristics of Wisława Szymborska’s poetry in translation into Spanish
pl Środki stylistyczne i cechy formalne poezji Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu na język hiszpański
en The suspected or accused person, or his legal counsel, may submit a reasoned request for translation of further documents which are necessary for the effective exercise of the right of defence
pl Podejrzany lub oskarżony lub jego doradca prawny mogą przedstawić uzasadniony wniosek o przetłumaczenie dalszych dokumentów niezbędnych do skutecznego wykonywania prawa do obrony
en External translation services
pl Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi
en in the event of a safeguard or collective procedure measure, a copy of any judgment to this effect (if the judgment is not drawn up in French, it must be accompanied by a certified translation
pl w przypadku środka ochronnego lub postępowania zbiorowego, kopia wydanych w danej sprawie wyroków (jeżeli nie została sporządzona w języku francuskim, należy dołączyć poświadczone tłumaczenie
en Finally, regarding the Mediterranean Union, I think we could make this project a good project for Europe that translates a renewed commitment to the Mediterranean.
pl Na koniec, co do Unii Śródziemnomorskiej, myślę, że moglibyśmy uczynić ten projekt projektem dobrym dla Europy, przekładającym się na odnowione zaangażowanie w sprawy Morza Śródziemnego.
en Transability of the Polish culture in the English translation of the dialogues in chosen Polish series and films serving as support materials for teaching Polish as a foreign and a second language
pl Przekładalność kultury polskiej w angielskich tłumaczeniach dialogów wybranych seriali i filmów polskich służących jako materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego
Showing page 1. Found 6596 sentences matching phrase "translate".Found in 4.525 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.