pronunciation: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt        

Translations into Polish:

 • tłumaczyć   
  (Verb, Verbal  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
   
  wyrażać tę samą informację za pomocą innego języka niż wyjściowy
   
  to change text from one language to another
   
  to change text from one language to another
 • przesuwać   
  (Verb  )
   
  in physics
   
  physics: to subject to translation
 • przesuwać po prostej   
   
  physics: to subject to translation
 • przekuć   
 • przekładać   
 • przetłumaczyć   
 • przełożyć   
 • transponować   
 • tłumoczyć   

Other meanings:

 
tłumaczyć, przekładać
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
(intransitive) To have a translation into another language.
 
To change from one medium to another
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.

Similar phrases in dictionary English Polish. (29)

...In Translation
...In Translation
currency translation
przeliczenie waluty
Distributed Language Translation
Distributed Language Translation
European Master's in Translation
europejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fan translation
tłumaczenie nieprofesjonalne n; tłumaczenie amatorskie n
foreign currency translation
przeliczenie waluty obcej
freelance translator
tłumacz zewnętrzny; tłumacz niezależny
Joseph Smith Translation
Natchniony Przekład Biblii
loan translation
odbitka językowa; kalka językowa; kalka; replika
machine translation
tłumaczenie automatyczne; ; tłumaczenie maszynowe
Mini Translator
Minitłumacz
network address translation
translator adresów sieciowych
New World Translation of the Holy Scriptures
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
to translate
tłumaczyć
translatable
; przetłumaczalny
translating and interpreting
przekład i interpretacja
translation
; tłumacz; przełożenie; trans; ruch postępowy; przekładanie; przesunięcie; translacja; przekład; tłumaczenie; tłumaczenie neuter
Translation Centre for the Bodies of the European Union
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Translation lookaside buffer
Translation Lookaside Buffer
Translation Management Library
Biblioteka zarządzania tłumaczeniami
translation matrix
macierz translacji
translation studies
traduktologia
translational
tłumaczeniowy; translacyjny
translations
tłumaczenia
translator
; konwertor; translator; tłumaczka; tłumacz; przekładowy
two-way translation
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy; tłumaczenie na język obcy
Web Translation
Tłumaczenie Stron Internetowych

    Show declension

Example sentences with "translate", translation memory

add example
en Translation at CDT
pl Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT
en With the aim of administrative simplification, general formal requirements, such as presentation of original documents, certified copies or a certified translation, should not be imposed, except where objectively justified by an overriding reason relating to the public interest, such as the protection of workers, public health, the protection of the environment or the protection of consumers
pl W celu uproszczenia procedur administracyjnych, nie powinno się nakładać ogólnych wymogów formalnych, takich jak wymóg przedłożenia oryginalnych dokumentów, poświadczonych kopii lub tłumaczeń przysięgłych, chyba, że jest to obiektywnie uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, takim jak ochrona pracowników, zdrowia publicznego, ochrona środowiska naturalnego lub konsumentów
en TRANSLATIONS
pl TŁUMACZENIA PISEMNE
en Dual audience in translation – the analysis of two Polish translations of the animated film Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit
pl Tłumaczenie dla podwójnego odbiorcy na przykładzie filmu animowanego Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit.
en The analysis of translation of English idioms containing names and surnames
pl Analiza przekładu idiomów angielskich zawierających imiona i nazwiska
en Article ‧) of that Regulation provides for a penalty for failure to comply with a subordinate obligation and Annex ‧ thereto indicates the tracers to be used for Formula B. Typing and translation errors were found during a check of the German version of those provisions
pl Artykuł ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia przewiduje karę za nieprzestrzeganie zobowiązań podporządkowanych, a załącznik ‧ do tego rozporządzenia wskazuje substancje wskaźnikowe do użycia w formule B. Błędy literowe oraz błędy w tłumaczeniach zidentyfikowano podczas sprawdzania niemieckiej wersji tych przepisów
en The translation service required by the operation of the Centre shall, in principle, be provided by the Translation Centre for bodies of the European Union established by Regulation (EC) No
pl Obsługa tłumaczeniowa wymagana w trakcie pracy Centrum jest, co do zasady, zapewniana przez Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej ustanowione rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]
en a copy of the authorisation granted by the reference Member State as well as a translation of the authorisation into an official language of the Member State receiving the application
pl kopię zezwolenia udzielonego przez państwo członkowskie odniesienia oraz tłumaczenie zezwolenia na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego otrzymującego wniosek
en Ernest Hemingway's literary style in Polish translations. Polish translators' attempts to render Hemingway's style in selected short stories
pl Literacki styl Ernesta Hemingwaya w polskich tłumaczeniach. Próby zachowania stylu Hemingwaya przez polskich tłumaczy wybranych opowiadań
en Proposals must be submitted in one of the official languages of the European Community together with a translation in English, French or German, where appropriate
pl Wnioski należy składać w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język angielski, francuski lub niemiecki w stosownych przypadkach
en This appropriation is intended to cover the cost of translations, including payments made to the Translation Centre in Luxembourg for all texts not directly connected with the implementation of the Agency's work programme
pl Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu, za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Agencji
en Whether this programme remains on paper or is translated into action on the ground depends on us.
pl To, czy przedmiotowy program pozostanie zapisem na papierze, czy też zostanie przełożony na działania u podstaw, zależy od nas.
en It' s using the translator ball as a weapon
pl Używa kuli tłumaczącej jako broni.Jak to działa?
en Translation problems of cultural-informative texts in Russian and Polish on basis of own translation of an German guidebook „Köln”
pl Problemy przekładu tekstów informacyjno-kulturoznawczych na materiale tłumaczenia własnego fragmentów przewodnika "Köln" na jezyk polski i rosyjski
en European Parliament resolution of ‧ July ‧ on Special Report No ‧/‧ of the European Court of Auditors concerning translation expenditure incurred by the Commission, the Parliament and the Council (‧/‧(INI
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie specjalnego sprawozdania nr ‧/‧ Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę (‧/‧(INI
en I should like to highlight the programme undertaken by the Court involving the archiving and translation of documents relating to its work. I should also like to mention the victim protection programmes it has set up.
pl Chciałbym zwrócić uwagę na podjęcie przez ten trybunał także programów archiwizacji i tłumaczenia dokumentów informujących o prowadzonych przez niego pracach, oraz na programy ochrony ofiar.
en The problem is quite straightforward: texts which are purely working documents are subject to linguistic constraints, but all documents which might potentially be addressed to the public, even if of a technical nature, must be handled on a fully multilingual basis: they must be translated into all languages.
pl Zagadnienie to jest całkiem proste: teksty będące czysto roboczymi dokumentami podlegają ograniczeniom językowym, jednakże wszystkie dokumenty, które mogą potencjalnie być adresowane do opinii publicznej, nawet o charakterze technicznym, muszą być traktowane w pełni wielojęzycznie: muszą być tłumaczone na wszystkie języki.
en The statement of objection and all documents forwarded to the Commission shall be in one of the official Community languages or accompanied by a translation into one of the official Community languages
pl Deklaracja sprzeciwu i inne dokumenty przekazane Komisji zredagowane są w jednym z urzędowych języków Wspólnoty lub dołączone jest do nich tłumaczenie na jeden z urzędowych języków Wspólnoty
en This appropriation is intended to cover translation costs incurred by the Agency within the framework of its operational activities
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej
en Translation and interpretation costs
pl Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych
en The translation services required for the functioning of the Office are in principle provided by the Translation Centre of the Bodies of the Union
pl Usługi translatorskie niezbędne do działania Urzędu są, co do zasady, świadczone przez Ośrodek Tłumaczenia dla Organów Unii
en The EESC calls upon the Commission to ensure that the action plan is translated into all official EU languages and that it is widely distributed, both via the Internet and in the form of a printed document
pl Wzywa on Komisję do przetłumaczenia planu działań na wszystkie języki urzędowe oraz zadbania o jego szerokie rozpowszechnienie, zarówno poprzez internet, jak i w formie drukowanej
en The ancient texts can never be translated
pl Starożytnych tekstów nie da się przetłumaczyć
en in the case of a timeshare contract concerning one specific immovable property, the trader provide the consumer with a certified translation of the contract in the language or one of the languages of the Member State in which the property is situated, provided it is an official language of the Community
pl w przypadku umowy timeshare dotyczącej jednej konkretnej nieruchomości przedsiębiorca zapewniał konsumentowi uwierzytelnione tłumaczenie umowy w języku lub jednym z języków państwa członkowskiego, w którym położona jest nieruchomość, o ile jest to język urzędowy Wspólnoty
en Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Decyzja nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiająca program wsparcia w dziedzinie książek i czytelnictwa, obejmującego również tłumaczenie (Ariane) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
Showing page 1. Found 6596 sentences matching phrase "translate".Found in 2.068 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.