pronunciation: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt        

Translations into Polish:

 • tłumaczyć   
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
   
  wyrażać tę samą informację za pomocą innego języka niż wyjściowy
   
  to change text from one language to another
 • przesuwać   
  (Verb  )
   
  in physics
   
  physics: to subject to translation
 • przekuć   
 • przekładać   
 • przesuwać po prostej   
 • przetłumaczyć   
 • przełożyć   
 • transponować   
 • tłumoczyć   

Other meanings:

 
tłumaczyć, przekładać
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
To change from one medium to another
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(intransitive) To have a translation into another language.

Similar phrases in dictionary English Polish. (27)

...In Translation...In Translation
currency translationprzeliczenie waluty
Distributed Language TranslationDistributed Language Translation
European Master's in Translationeuropejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fan translationtłumaczenie nieprofesjonalne n; tłumaczenie amatorskie n
foreign currency translationprzeliczenie waluty obcej
freelance translatortłumacz zewnętrzny; tłumacz niezależny
Joseph Smith TranslationNatchniony Przekład Biblii
loan translationodbitka językowa; kalka językowa
machine translationtłumaczenie automatyczne; ; tłumaczenie maszynowe
Mini TranslatorMinitłumacz
network address translationtranslator adresów sieciowych
New World Translation of the Holy ScripturesPismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
to translatetłumaczyć
translatability
translatable; przetłumaczalny
translation; tłumacz; przełożenie; trans; ruch postępowy; przekładanie; przesunięcie; translacja; przekład; tłumaczenie
Translation Centre for the Bodies of the European UnionCentrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Translation lookaside bufferTranslation Lookaside Buffer
Translation Management LibraryBiblioteka zarządzania tłumaczeniami
translation matrixmacierz translacji
translation studiestraduktologia
translationaltłumaczeniowy; translacyjny
translationstłumaczenia
translator; konwertor; translator; tłumaczka; tłumacz
two-way translationtłumaczenie z języka ojczystego na język obcy; tłumaczenie na język obcy
Web TranslationTłumaczenie Stron Internetowych

    Show declension

Example sentences with "translate", translation memory

add example
Flexibility in trade agreements should translate into transitional periods for their implementation that would make it possible to protect businesses in the signatory States, and into specific protection for emerging industries and safeguard measures to cope with the competition from newly developed countrieselastyczność umów handlowych, polegająca na okresach przejściowych w ich stosowaniu celem ochrony przedsiębiorstw państw-sygnatariuszy, specjalnej ochronie powstającego przemysłu i środkach ochrony pozwalających stawić czoła konkurencji nowych krajów rozwiniętych
All forward rate agreements shall be marked-to-market and, if necessary, translated into euro at the currency spot rateWszystkie umowy terminowe typu
The General Secretariat of the Council shall translate the information notes referred to in Article ‧ and make them available to all Member States and to the CommissionSekretariat Generalny Rady tłumaczy notatki informacyjne określone w art. ‧ i udostępnia je wszystkim Państwom Członkowskim oraz Komisji
This information should be translated into other official languagesInformacja podlega tłumaczeniu na inne języki urzędowe
Provisional translation; the definitive translation will be published in the European Court ReportsTłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
These appropriations are intended to cover the services of external translators and typing and data-input work sent outŚrodki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz
Selected problems of the translation of the cultural-oriented texts on the bases of A.V. Bondariev's bookWybrane zagadnienia przekładu tekstów kulturoznawczych na materiale tłumaczenia własnego fragmentów książki W.A. Bondariewa Rosyjska bania i łaźnie świata.
Dish names as a translation problem based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and his German translation by Walter TeilNazwy potraw jako problem tłumaczeniowy na przykładzie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i jego niemieckiego tłumaczenia autorstwa Waltera Tiela
discharge: Translation Centre for the bodies of the European UnionAbsolutorium ‧: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej
After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes will be finalised so that it can be translated and published in the Official JournalLista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Report on the discharge for implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Committee on Budgetary ControlSprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Komisja Kontroli Budżetowej
It is appropriate to extend the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement to include the prolongation of the programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council and that of the programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the CouncilUznaje się za właściwe rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia w celu wydłużenia czasu trwania programu wspierania literatury i czytelnictwa, obejmującego również tłumaczenie (program Ariane), ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧], a także programu wspierania działalności artystycznej i kulturalnej w wymiarze europejskim (program Kalejdoskop) ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
Translation of studies, reports and other working documents- Quality & standardisationTłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji
The translation program should be in pretty good shape, sirProgram translacyjny powinien działać
Stresses that the calls for gender equality must be translated into a practical approach which does not set women against menpodkreśla, że wymóg równouprawnienia kobiet i mężczyzn powinien być realizowany poprzez praktyczne podejście, które nie stawia kobiet w opozycji do mężczyzn
The total amount for the two projects includes contingencies and for travel and translation expenses of the implementing agency, directly related to the implementation of the projectsŁączna kwota dla dwóch projektów pokrywa nieprzewidziane wydatki oraz koszty podróży i usług tłumaczeniowych bezpośrednio związane z wdrożeniem projektów poniesione przez agencję wdrażającą
Culture Programme (‧-‧)- Call for proposals- EACEA/‧/‧- Support for cultural actions: literary translation (strandProgram Kultura (‧-‧)- Zaproszenie do składania wniosków- EACEA/‧/‧- Wsparcie działań kulturalnych: tłumaczenia literackie (część
All Member States are to accept this attestation and are not to impose any formal requirement other than those laid down in paragraphs ‧ and ‧, in keeping with the aim of minimising translation and certification costsWszystkie państwa członkowskie powinny akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. ‧ i ‧, zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelnienia
It has a primary amino acid sequence that is comparable to the Ala‧ allelic form of plasma-derived factor IX, and some post-translational modifications of the recombinant molecule are different from those of the plasma-derived moleculePierwotna sekwencja aminokwasów jest podobna do wariantu allelicznego Ala‧ czynnika krzepnięcia ‧ otrzymywanego z osocza, przy czym cząsteczka związku rekombinowanego różni się od cząsteczki osoczowego czynnika krzepnięcia pod względem niektórych modyfikacji potranslacyjnych
Fully take into account linguistic diversity as one of the key characteristics of Europe's heritage, and enhance the multilingual features of the Europeana site, in particular by tackling cross-language search and automatic translationw pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznego
In addition to remuneration, this payment includes contributions to a life insurance scheme and insurance against sickness, accident and death, and reimbursement, for freelance translators whose business address is not at the place of employment, of travel expenses and payment of fixed travel allowancesOprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia
Translating patents exclusively into English, French and German would cause serious harm to Italian enterprises, which would have to bear extremely high costs for the technical translation of patents they file.Tłumaczenie patentów wyłącznie na języki angielski, francuski i niemiecki wyrządziłoby poważną szkodę włoskim przedsiębiorstwom, które musiałyby ponosić niezwykle wysokie koszty technicznych tłumaczeń swoich patentów.
It can therefore be concluded that over the period considered the Chinese exporters have substantially increased their inclination to export, which translated in a very considerable increase of exports in absolute terms, since the total sales of sampled producers grew by more than ‧ % during the period consideredMożna zatem stwierdzić, że w okresie badanym chińscy eksporterzy byli coraz bardziej skłonni wywozić swoje towary, co znalazło przełożenie w znacznym wzroście wywozu w wartościach absolutnych, gdyż w okresie badanym całkowita sprzedaż producentów objętych próbą wzrosła o ponad ‧ %
any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by an expression such as like, type, style, made, flavour or any other similar termniewłaściwym wykorzystaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu lub jeśli oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, lub jeśli towarzyszy mu określenie takie jak podobny, typu, w stylu, wyprodukowany, o smaku czy inne podobne określenie
Defendant: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) (represented by: initially, G. Versanden, and, subsequently, L. Levi, lawyersStrona pozwana: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (przedstawiciele: początkowo G. Vandersanden, następnie L. Levi, avocats
Showing page 1. Found 6596 sentences matching phrase "translate".Found in 5.766 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.