Translations into Polish:

  • las pierwotny   

Other meanings:

 
Plural form of virgin forest.

Example sentences with "virgin forests", translation memory

add example
Tourist attractiveness of romincka virgin forest landscape parkAtrakcyjność turystyczna parku krajobrazowego Puszczy Rominckiej
Asks the Commission to consider putting in place qualified market access arrangements for biofuel imports from third countries such as Brazil, so as to safeguard the worldwide security of food supply, biodiversity and the CO‧ absorption-capacity of virgin forests, through the targeted levying of duties and the promotion of rural development projects aimed at the sustainable use of resources in third countries, thereby allowing the biofuel industry in the EU to remain competitive while applying high environmental standardszwraca się do Komisji o rozważenie wprowadzenia kwalifikowanego dostępu do rynku dla biopaliw importowanych z państw trzecich, takich jak Brazylia, tak aby można było zagwarantować światowe bezpieczeństwo żywnościowe, bioróżnorodność i możliwości pochłaniania CO‧ przez roślinność puszcz, poprzez celowe pobieranie opłat a także wspieranie projektów rozwoju rolnictwa w celu wykorzystania zasobów w krajach trzecich; umożliwiając w ten sposób przemysłowi biopaliwowemu UE zachowanie zdolności konkurencyjnej przy stosowaniu wysokich standardów ochrony środowiska
And you, too, were there, Sultans with long pipes reclining beneath arbours in the arms of Bayaderes; Djiaours, Turkish sabres, Greek caps; and you especially, pale landscapes of dithyrambic lands, that often show us at once palm trees and firs, tigers on the right, a lion to the left, Tartar minarets on the horizon; the whole framed by a very neat virgin forest, and with a great perpendicular sunbeam trembling in the water, where, standing out in relief like white excoriations on a steel-grey ground, swans are swimming about.I was tam nie zbrakło, sułtani z długim cybuchem, omdlewający w altanach pod pieszczotami bajader, was, giaurzy, jatagany i fezy, ani was, bladawe pejzaże dytyrambicznych krain, ukazujące nam czasem palmy i jodły o krok od siebie, na prawo tygrysy, na lewo lwa, na horyzoncie tatarskie minarety, a na pierwszym planie rzymskie ruiny i odpoczywającą karawanę - wszystko to pośród pięknie wysprzątanej dziewiczej puszczy, przeciętej prostopadłym snopem słonecznych promieni drżących na wodzie, od której szarostalowego tła odbijają białymi bąblami pływające tu i tam łabędzie.
For virgin solid wood from certified sustainably managed forests the control of a chain of custody is required as a proof of supply of sustainable forestry resourcesW odniesieniu do pierwotnego drewna litego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, posiadających certyfikat, wymagana jest kontrola pochodzenia produktu (ang. chain of custody) jako dowód, że dostawa pochodzi ze źródeł, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna
All cork, bamboo and virgin wood must originate from forests that are managed so as to implement the principles and measures aimed at certifying sustainable forest managementKorek, bambus i pierwotne drewno, musi pochodzić w całości z lasów, w których prowadzona jest gospodarka realizująca zasady i środki zmierzające do zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej
At least ‧ % of the virgin solid wood from forests, as specified under the criterion set out in point (a), shall originate from sustainably managed forests which are certified by independent third party forest certification schemes based on the criteria listed in paragraph ‧ of the Council Resolution of ‧ December ‧ on a Forestry Strategy for the EU and further development thereofCo najmniej ‧ % pierwotnego drewna litego pochodzi z lasów, zgodnie z kryterium określonym w lit. a), w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, posiadających certyfikat w ramach niezależnych programów certyfikacji lasów prowadzonych przez strony trzecie w oparciu o kryteria wymienione w ust. ‧ rezolucji Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie strategii leśnej UE i w wersjach późniejszych
You see beautiful virgin forests and then a sharp line which marks the beginning of a polluted black oily lake measuring 170 sq. metres.Widzimy piękne dziewicze lasy a następnie wyraźną linię będącą początkiem zanieczyszczonego, czarnego, oleistego jeziora o powierzchni 170 metrów kwadratowych.
Where virgin fibres from forests are used, the applicant shall provide appropriate certificate(s) together with supporting documentation showing that the certification scheme correctly assesses the abovementioned principles and measures of sustainable forest managementW przypadku gdy stosowane są włókna pierwotne, składający wniosek dostarcza stosowny(-e) certyfikat(-y) wraz z dokumentacją uzupełniającą pokazującą, że system certyfikacji dokonuje prawidłowej oceny powyżej opisanych zasad i środków trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
For virgin solid wood from uncertified sustainably managed forests, the applicant and/or his supplier shall indicate the species, quantity and origin of the timber usedW odniesieniu do pierwotnego drewna litego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, wnioskodawca lub jego dostawca wskazuje gatunek, ilość i pochodzenie zastosowanego drewna
Takes the view that, if avoiding the destruction of forests is to be effective in cutting emissions, an ongoing system of compensation must be devised for forestry through the UNFCCC, and calls for a clear economic incentive to be created for permanently preserving virgin forests or large forest areas by using them in a sustainable manner, with the value of a forest area being far more closely assessed according to the eco-services and overall social functions it performsuważa, że dla rzeczywistej redukcji emisji osiągniętej dzięki ochronie lasów należy poprzez UNFCCC przygotować trwały schemat kompensat w gospodarce leśnej i oczekuje stworzenia jasnego ekonomicznego bodźca dla zachowania puszcz i wielkich powierzchni leśnych drogą zrównoważonej eksploatacji, przy czym wartość użytkową należy przede wszystkim mierzyć według pozyskanych ekousług i funkcji społecznych razem wziętych
For those virgin wood fibres from forests that are not certified as being from sustainably managed forests, the applicant shall provide the appropriate declarations, charter, code of conduct or statement, verifying that the above requirements are metW przypadku włókien pierwotnych pochodzących z lasów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego prowadzenie w nich trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, składający wniosek dostarcza właściwe deklaracje, statut, kodeks postępowania lub deklarację, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań
The fibre raw material in the paper may be recycled or virgin fibre. ‧ % of any virgin fibre must, however, originate from sustainably managed forests which have been certified by independent third party schemes fulfilling the criteria listed in paragraph ‧ of the Council Resolution of ‧ December ‧ on a Forestry Strategy for the EU and further development thereofWłókno surowe w papierze może być włóknem odzyskanym w wyniku recyklingu lub włóknem pierwotnym. ‧ % pierwotnego włókna musi pochodzić z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, posiadających certyfikat w ramach niezależnych programów certyfikacji lasów prowadzonych przez strony trzecie w oparciu o kryteria wymienione w ust. ‧ rezolucji Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie strategii leśnej UE i w wersjach późniejszych
In the case of virgin wood fibres from forests, the operators in charge of managing the sources from which the fibres originate shall implement principles and measures aimed at ensuring sustainable forest managementW przypadku włókien drzewnych z drzew wycinanych w lasach podmioty odpowiedzialne za zarządzanie zasobami, z których pochodzą włókna, powinny stosować zasady i środki mające na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki leśnej
The origins of virgin fibres shall be indicated with sufficient precision to allow, where appropriate, checks to be carried out that the virgin fibres are from sustainably managed forestsPochodzenie włókien pierwotnych wskazuje się z dokładnością wystarczającą na przeprowadzenie, tam gdzie sytuacja tego wymaga, kontroli czy włókna pierwotne pochodzą z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna
More extensive strategic choices are also required in the face of undesirable effects like the depletion of virgin forest and the competing imperative of food supply.Konieczne jest także dokonanie pewnych wyborów strategicznych o szerszym zasięgu w związku z niepożądanymi działaniami, takimi jak zubażanie lasów dziewiczych oraz konkurencyjna konieczność dostaw żywności.
At least ‧ % of virgin wood fibres from forests shall come from forests that are certified as being managed so as to implement the principles and measures aimed at ensuring sustainable forest managementPrzynajmniej ‧ % pierwotnych włókien drzewnych pochodzi z lasów posiadających certyfikację potwierdzającą prowadzenie w nich gospodarki realizującej zasady i środki zmierzające do zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej
For, ultimately, a model of growth that involved the clearing of virgin forest should be rejected, were the impact study to integrate all the social and environmental factors which, as we now know, more than outweigh the economic and monetary factorsOstatecznie wzrost oparty na wycince lasów deszczowych powinien prowadzić do jego zakwestionowania, o ile analiza oddziaływania uwzględniałaby wszystkie czynniki społeczne i środowiskowe, które jak już wiemy mają bardziej niż równoważące znaczenie w stosunku do czynników ekonomiczno-finansowych
The remaining virgin wood fibres from forests shall come from forests that are managed so as to implement the principles and measures aimed at ensuring sustainable forest managementPozostałe pierwotne włókna drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzona jest gospodarka realizująca zasady i środki zmierzające do zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej
In particular, the agreement does not preclude the possibility that large-scale industrial logging may increase forest degradation and deforestation, including of virgin forest with high levels of biodiversity.Umowa nie uwzględnia w szczególności tego, że wyrąb na skalę przemysłową może przyczynić się do zwiększenia degradacji lasów i wylesiania, w tym dziewiczych lasów o dużym poziomie różnorodności biologicznej.
That is because we are talking about the Boreal forests, about a quarter of the world's virgin forests, and this mining activity will put those forests and local biodiversity and first nations at risk.Dzieje się tak dlatego, że mówimy o lasach borealnych, o jednej czwartej światowych lasów dziewiczych, a omawiana działalność wydobywcza stanowić będzie zagrożenie i dla tych lasów i dla lokalnej różnorodności biologicznej i dla Pierwszych Narodów.
Some ‧ ha, or one quarter of the virgin forest, the biggest in the country, will be sacrificed to produce a few tonnes of bioethanol, that might even end up being used in eco-friendly buses in Europe!Jedna czwarta największych w kraju lasów dziewiczych, to znaczy ‧ hektarów, zostanie poświęcona na wyprodukowanie kilku ton bioetanolu, być może przeznaczonego na paliwo dla przyjaznych dla środowiska autobusów europejskich!
Where virgin fibres from forests are used, the applicant shall provide appropriate certificate(s) from the paper/pulp supplier showing that the certification scheme correctly fulfils the requirements as laid down in paragraph ‧ of the Council Resolution of ‧ December ‧ on a Forestry Strategy for the EUJeśli wykorzystywane są włókna pierwotne z lasów, wnioskodawca przedstawia odpowiednie świadectwo lub świadectwa od dostawcy papieru/masy wskazujące, że program certyfikacji spełnia wymogi wymienione w ust. ‧ rezolucji Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie strategii leśnej UE i w wersjach późniejszych
Young virginal girlsJakiego materiału?
First, it has to be pointed out that a substantial amount of the fibres imported from the countries concerned are LMP or used by the spinning industry and, according to the information available at this stage, LMP and most of the fibres used for the spinning industry need to be made from virgin materialPo pierwsze należy zauważyć, że znaczące ilości włókien przywożonych z krajów, których dotyczy postępowanie, to LMP lub włókna używane w przędzalnictwie, podczas gdy, zgodnie z obecnie dostępnymi informacjami, do wytworzenia zarówno LMP, jak i większości włókien używanych w przędzalnictwie niezbędny jest materiał pierwotny
All right, so seeing that you' re a chat- room virginWięc jesteś czatującą dziewicą
Showing page 1. Found 5731 sentences matching phrase "virgin forests".Found in 5.238 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.